ธงชาติลาว แบบปัจจุบันเริ่มใช้มาตั้งแต่ 2 ธันวาคม ค.ศ. 1975 ซึ่งเป็นวันสถาปนาประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว


ธงชาติลาว
ชื่อธง ธงดวงเดือน
การใช้ 111111
สัดส่วนธง 2:3
ประกาศใช้ (1975-12-02) 2 ธันวาคม ค.ศ. 1975 (47 ปี)
ลักษณะ ธงสามแถบ สีแดง-น้ำเงิน-แดง แถบกลางกว้างเป็น 2 เท่าของแถบบนและแถบล่าง ภายในมีวงกลมสีขาว
ออกแบบโดย เจ้าเพชรราช รัตนวงศา
เจ้าสุภานุวงศ์
มหาสิลา วีระวงส์

ธงนี้มีชื่อเรียกในภาษาลาวว่า ธงดวงเดือน ได้รับการออกแบบขึ้นในช่วงสงครามโลกครั้งที่ 2 จากการร่วมออกแบบของสมาชิกขบวนการลาวอิสระ โดยมีเจ้าเพชรราช รัตนวงศา, เจ้าสุภานุวงศ์และมหาสิลา วีระวงส์ นักปราชญ์ผู้ยิ่งใหญ่ของชาวลาวเป็นผู้กันช่วยกันออกแบบ[1]

ธงนี้เป็นหนึ่งในธงของประเทศที่ปกครองด้วยรัฐบาลคอมมิวนิสต์ ที่ไม่มีสัญลักษณ์รูปค้อนเคียวของขบวนการคอมมิวนิสต์สากล

ความหมายของธงชาติลาว แก้

 
ลักษณะ​ของ​ธง​ชาติ​ลาว​

ทั้งนี้ธงชาติดวงเดือนยังมีลักษณะตามที่กำหนดไว้ใน รัฐธรรมนูญแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว หมวดที่ 10 มาตราที่ 91 ดังนี้

"ธงชาติของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เป็นธงพื้นสีคราม, แถบแดง, และวงเดือนสีขาวอยู่กึ่งกลางของธงชาติ. ความกว้างของธงเท่ากับสองส่วนสามของความยาว, ความกว้างขอบแถบสีแดงแต่ละข้างเท่ากับกึ่งหนึ่งของแถบสีคราม และวงเดือนสีขาวกว้างเท่ากับสี่ส่วนห้าของความกว้างแถบสีคราม."[2]

ประวัติความเป็นมาของธงดวงเดือน แก้

 
เจ้าเพชรราช (ฉลองพระองค์สีขาว) ผู้ก่อตั้งลาวอิสระ ขณะเสด็จเยือนฐานที่มั่นของแนวลาวรักชาติ แขวงหัวพัน และเยี่ยมเจ้าสุภานุวงศ์ (ทางขวาของเจ้าเพชรราช)
ภาพจากนิตยสารศิลปวัฒนธรรม ปีที่ 26 ฉบับที่ 10 ประจำเดือนสิงหาคม ค.ศ. 2005

ในอดีตช่วงปี ค.ศ. 1945 นั้น ภายหลังจากญี่ปุ่นยอมแพ้สงครามโลกครั้งที่ 2 แล้ว ขบวนการลาวอิสระได้เรียกร้องเอกราช ประกาศให้ประเทศลาวเป็นเอกราชจากฝรั่งเศสและประกาศจัดตั้งรัฐบาลลาวอิสระ โดยใช้ธงดวงเดือนนี้เป็นสัญลักษณ์ในการเคลื่อนไหวเรียกร้อง เมื่อได้มีการจัดตั้งรัฐบาลที่บริหารโดยเจ้าเพชรราช หรือ "รัฐบาลลาวอิสระ" ก็ได้ประกาศใช้ธงดวงเดือนอย่างเป็นทางการเป็นครั้งแรก

เมื่อ 6 เดือนให้หลังด้วยการสนับสนุนของสมเด็จพระเจ้าศรีสว่างวงศ์ที่ทรงนิยมฝรั่งเศสทำให้ฝรั่งเศสกลับเข้ามาปกครองลาวซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของอินโดจีนฝรั่งเศสและล้มรัฐบาลลาวอิสระลง (ได้ให้เอกราชแก่ลาวภายหลังในปี ค.ศ. 1955 ลาวจึงปกครองตนเองต้วยระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข) จึงได้ใช้ธงรูปช้างเอราวัณ 3 เศียรสีขาวยืนอยูบนแท่น 5 ชั้นภายใต้พระมหาเศวตฉัตร 9 ชั้น

ส่วนธงดวงเดือนก็ได้ถูกนำมาใช้เป็นสัญลักษณ์ของขบวนการปะเทดลาวแทน ซึ่งขบวนการนี้จัดตั้งโดยผู้นำขบวนการลาวอิสระส่วนหนึ่งที่นิยมแนวคิดทางการเมืองฝ่ายซ้าย ภายใต้การนำของเจ้าสุภานุวงศ์

เมื่อขบวนการปะเทดลาวเคลื่อนไหวปลดปล่อยลาว ล้มล้างรัฐบาลระบอบกษัตริย์ และจัดตั้งรัฐบาลพรรคคอมมิวนิสต์ปกครองประเทศสำเร็จ ธงนี้ก็ได้รับการยอมรับให้เป็นธงชาติของลาวอีกครั้ง ในฐานะสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวอย่างเป็นทางการในวันที่ 2 ธันวาคม ค.ศ. 1975

ประวัติการใช้ธงชาติลาว แก้

สมัยอาณาจักรล้านช้างเวียงจันทน์ แก้

 
ธงชาติอาณาจักรล้านช้างเวียงจันทน์ (ค.ศ. 1707 - 1828)

ธงชาติลาวสมัยอาณาจักรล้านช้างเวียงจันทน์มีลักษณะเป็นธงสีเหลือง ที่ซ้ายบนสุดมีธงช้างเผือก ซึ่งเป็นธงชาติของสยามในปี พ.ศ. 2398 - 2459 ซึ่งขณะนั้นเวียงจันทน์ เป็นประเทศราชของสยาม

สมัยอาณาจักรล้านช้างจำปาศักดิ์ แก้

 
ธงชาติลาวสมัยอาณาจักรล้านช้างจำปาศักดิ์

ธงชาติลาวในสมัยนี้มีลักษณะเป็นธงสีน้ำเงิน มีตรารูปสุนัขมีปีก ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของอาณาจักรล้านช้างจำปาศักดิ์ ภายใต้มหาเศวตฉัตร 7 ชั้น ด้านล่างมีแผ่นสี่เหลี่ยมและฐานบัวรองรับ

ธงชาติลาวสมัยพระราชอาณาจักรลาว แก้

 
ธงชาติลาว (ค.ศ. 1952-ค.ศ. 1975)

ธงชาติลาวสมัยพระราชอาณาจักรมีลักษณะเป็นธงรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าสีแดง มีรูปช้างเอราวัณ 3 เศียรสีขาวยืนอยูบนแท่น 5 ชั้นภายใต้พระมหาเศวตฉัตร 9 ชั้น ธงนี้ใช้เป็นธงชาติลาวในช่วงปี ค.ศ. 1952 ถึง ค.ศ. 1975 ปัจจุบันนี้ขบวนการลาวฝ่ายขวานิยมกษัตริย์ยังใช้เป็นสัญลักษณ์ของการเคลื่อนไหวเพื่อฟื้นคืนระบอบกษัตริย์ในลาว และการคงอยู่ของรัฐบาลพระราชอาณาจักรลาวพลัดถิ่น

สัญลักษณ์ที่ปรากฏในธงชาติลาวสมัยพระราชอาณาจักรลาว มีความหมายดังต่อไปนี้

  • รูปช้างเอราวัณ 3 เศียร หมายถึง เอกภาพของชาติ อันเกิดจากการรวมราชอาณาจักรลาวล้านช้างในอดีต 3 อาณาจักร คือ ราชอาณาจักรล้านช้างหลวงพระบาง ราชอาณาจักรล้านช้างเวียงจันทน์ และราชอาณาจักรล้านช้างจำปาศักดิ์ เข้าเป็นราชอาณาจักรลาวเพียงหนึ่งเดียวภายใต้การปกครองของราชอาณาจักรล้านช้างร่มขาวหลวงพระบาง
  • รูปพระมหาเศวตฉัตร หมายถึง เขาพระสุเมรุอันเป็นศูนย์กลางของจักรวาลในศาสนาพุทธ
  • พื้นธงสีแดง หมายถึง เลือดของประชาชนลาว
  • ท่ายืนของช้างเอราวัณ หมายถึง กฎหมายของชาติ

สมัยฝรั่งเศสปกครอง แก้

 
ธงชาติลาวสมัยตกเป็นรัฐในอารักขาของฝรั่งเศส

ในสมัยที่ฝรั่งเศสปกครองลาวในฐานะอาณานิคมอยู่นั้น ธงนี้จะมีรูปธงชาติฝรั่งเศสขนาดเล็กอยู่ที่มุมธงด้านติดคันธงอยู่ด้วย เพื่อแสดงฐานะความเป็นเจ้าอาณานิคมและเป็นเมืองขึ้นของฝรั่งเศสที่มีต่อประเทศลาว และยังเป็นธงชาติของอาณาจักรหลวงพระบางอีกด้วย

บทความที่เกี่ยวข้อง แก้

อ้างอิง แก้

แหล่งข้อมูลอื่น แก้