อาณาจักรล้านช้างเวียงจันทน์

อาณาจักรล้านช้างเวียงจันทน์ เป็นอาณาจักรที่ครอบคลุมบริเวณที่เป็นตอนกลางของประเทศลาวและภาคอีสานตอนบนของประเทศไทยในปัจจุบัน และติดต่อกับอาณาจักรล้านช้างหลวงพระบางและอาณาจักรล้านช้างจำปาศักดิ์ เมื่อถึง พ.ศ. 2436 อาณาจักรล้านช้างทั้ง 3 ส่วนจึงได้ตกเป็นอาณานิคมของฝรั่งเศส และได้รับเอกราชเป็นพระราชอาณาจักรใน พ.ศ. 2496 รวมลาวอยู่ภายใต้อาณานิคมของฝรั่งเศสเป็นเวลา 60 ปี

พระนครจันทบุรีศรีสัตนาคนหุตอุตตมราชธานี

อาณาจักรล้านช้างเวียงจันทน์
พ.ศ. 22502371
ธงชาติ
ธงชาติ
สถานะราชอาณาจักร(2250 - 2308)
ประเทศราชของพม่า(2308 - 2311)
ประเทศราชของสยาม(2321 - 2371)
เมืองหลวงเวียงจันทน์
ภาษาทั่วไปภาษาลาว
การปกครองสมบูรณาญาสิทธิราชย์
กษัตริย์ 
• 2250 - 2273
พระเจ้าไชยเชษฐาธิราชที่ 2 (พระไชยองค์เว้)
• 2348 - 2371
พระเจ้าไชยเชษฐาธิราชที่ 5 (เจ้าอนุวงศ์)
ประวัติศาสตร์ 
• สถาปนาโดยการแยกมาจากอาณาจักรล้านช้าง
พ.ศ. 2250 พ.ศ. 2250
• กลายเป็นประเทศราชของสยาม
2321
2369 - 2371
• กรุงเทพฯล้มเลิกอาณาจักรและลดสถานะเป็นหัวเมืองชั้นจัตวา
พ.ศ. 2371 2371
ก่อนหน้า
อาณาจักรล้านช้าง
ปัจจุบันเป็นส่วนหนึ่งของ ลาว
 ไทย

ลำดับกษัตริย์แห่งอาณาจักรล้านช้างเวียงจันทน์

แก้
ลำดับ รายพระนาม ครองราชย์ สิ้นสุด หมายเหตุ
1 พระเจ้าไชยเชษฐาธิราชที่ 2
(พระไชยองค์เว้)
พ.ศ. 2250 พ.ศ. 2273 พระราชนัดดาในพระเจ้าสุริยวงศาธรรมิกราช
2 เจ้าองค์ลอง พ.ศ. 2273 พ.ศ. 2283 พระราชโอรสในพระเจ้าไชยเชษฐาธิราชที่ 2
3 เจ้าอุปราช (ท้าวนอง) พ.ศ. 2283 พ.ศ. 2294 พระราชอนุชาในพระเจ้าไชยเชษฐาธิราชที่ 2 เเละยังเป็นพระราชบิดาของพระวอพระตา เเห่งหนองบัวลุ่มภู
4 พระเจ้าไชยเชษฐาธิราชที่ 3
(พระเจ้าสิริบุญสาร)
พ.ศ. 2294 พ.ศ. 2322 พระราชโอรสในเจ้าองค์ลอง, เสียเอกราชแก่สยามใน พ.ศ. 2322
5 พระเจ้านันทเสน พ.ศ. 2325 พ.ศ. 2337 พระราชโอรสในพระเจ้าศิริบุญสาร, ปีครองราชย์ตามพระราชพงศาวดารฉบับพระราชหัตถเลขา
6 พระเจ้าไชยเชษฐาธิราชที่ 4
(พระเจ้าอินทวงศ์)
พ.ศ. 2337 พ.ศ. 2348 พระราชอนุชาในพระเจ้านันทเสน, พระอัยกาในสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้ากุณฑลทิพยวดี พระราชธิดาในรัชกาลที่ 1 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์
7 พระเจ้าไชยเชษฐาธิราชที่ 5
(เจ้าอนุวงศ์)
พ.ศ. 2348 พ.ศ. 2371 พระราชอนุชาในพระเจ้านันทเสน และพระเจ้าอินทวงศ์, สิ้นวงศ์กษัตริย์เวียงจันทน์ หลังพระองค์พยายามแยกตัวเป็นอิสระจากสยาม แต่ไม่สำเร็จ