ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 107

ถนนโชตนา ซึ่งมีระยะทางส่วนใหญ่เป็น ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 107 สายเชียงใหม่–แม่จัน เป็นทางหลวงแผ่นดินในจังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดเชียงราย เป็นทางหลวงสายหลักของจังหวัดเชียงใหม่ในการติดต่อกับอำเภอต่าง ๆ ทางทิศเหนือ และเชื่อมต่อไปยังจังหวัดเชียงราย มีระยะทางตลอดทั้งสาย 240.301 กิโลเมตร

Thai Highway-107.svg
ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 107
ถนนโชตนา
ข้อมูลของเส้นทาง
ความยาว:236.140 กิโลเมตร (146.731 ไมล์)
ทางแยกที่สำคัญ
ปลายทิศใต้:อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่
ปลายทิศเหนือ:อ.แม่จัน จ.เชียงราย
ระบบทางหลวง

รายละเอียดของเส้นทางแก้ไข

 
ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 107 ในอำเภอเชียงดาว

ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 107 มีจุดเริ่มต้นที่อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ มุ่งไปทางทิศเหนือ ผ่านอำเภอแม่ริม อำเภอแม่แตง อำเภอเชียงดาว แล้วเบนไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือเล็กน้อย ตัดเข้าอำเภอไชยปราการ อำเภอฝาง แล้วไปสิ้นสุดบนถนนพหลโยธินที่อำเภอแม่จัน เดิมในช่วงฝาง – แม่จันเป็นทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1089 ต่อมาได้มีการรวมเข้าเป็นส่วนหนึ่งของทางหลวงแผ่นดินสายนี้ ทำให้มีระยะทางรวมทั้งสิ้น 240.301 กิโลเมตร

เส้นทางช่วงอำเภอเมืองเชียงใหม่ถึงอำเภอแม่ริมเป็นถนนคอนกรีตขนาด 4-6 ช่องจราจร มีเกาะกลางถนน ส่วนช่วงอำเภอแม่ริมจนถึงศูนย์ฝึกช้างเชียงดาวเป็นถนนลาดยางขนาด 4 ช่องจราจร มีเกาะกลาง ซึ่งช่วงที่ผ่านเทศบาลตำบลสันโป่งเดิมจะไม่มีเกาะกลาง ทำให้เกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้ง ถนนจะลดเหลือ 2 ช่องจราจรในช่วงที่ผ่านแก่งปันเตา รอยต่อระหว่างอำเภอแม่แตงและอำเภอเชียงดาว ระยะทาง 8 กิโลเมตร และจะขยายเป็น 4 ช่องจราจรอีกครั้งจนถึงช่วงทางเลี่ยงเมืองเชียงดาว จากนี้ถนนจะเป็น 2 ช่องจราจรเป็นหลักและ 4 ช่องจราจรในช่วงผ่านเทศบาลและทางแยก เมื่อผ่านแยกปิงโค้งถนนจะลัดเลาะไปตามดอยหัวโท รอยต่อระหว่างอำเภอเชียงดาวและอำเภอไชยปราการ และจะผ่านภูเขาอีกครั้งเมื่อพ้นบ้านท่าตอนไปจนถึงอำเภอแม่จัน

การแบ่งตอนควบคุมแก้ไข

ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 107 แบ่งเขตการควบคุมออกเป็น 6 ตอน ได้แก่

ตอน ชื่อตอน หลัก กม. ระยะทาง (กม.) หมวดทางหลวง แขวงทางหลวง
0100 เชียงใหม่ - ขี้เหล็กหลวง 4+172 - 30+893 26.721 แม่ริม เชียงใหม่ที่ 2
0201 ขี้เหล็กหลวง - แม่ทะลาย 30+893 - 59+600 28.707 แม่แตง เชียงใหม่ที่ 3
0202 แม่ทะลาย - หัวโท 59+600 - 110+475 50.875 เชียงดาว (ปิงโค้ง) เชียงใหม่ที่ 3
0203 หัวโท - ล้องอ้อ 110+475 - 138+993 28.518 ไชยปราการ เชียงใหม่ที่ 3
0204 ล้องอ้อ - เมืองงาม 138+993 - 205+121 66.128 ฝาง เชียงใหม่ที่ 3
0300 ล้องอ้อ - เมืองงาม 205+121 - 240+301 35.180 แม่จัน เชียงรายที่ 1

รายชื่อทางแยกแก้ไข

รายชื่อทางแยกบน   ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 107 ทิศทาง: เชียงใหม่-แม่จัน
จังหวัด อำเภอ กม.ที่ ชื่อจุดตัด ซ้าย ขวา
เชียงใหม่ เมืองเชียงใหม่ 4+172 แยกข่วงสิงห์ เชื่อมต่อจาก:   ถนนช้างเผือก จากเมืองเชียงใหม่ (กำแพงเมืองเชียงใหม่ ประตูช้างเผือก)
  ทล.11 ไป ดอยสุเทพ   ทล.11 ไป ลำพูน, ลำปาง
4+845 แยกกองกำลังผาเมือง   ทล.1366 ไป สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี,
ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเชียงใหม่
ไม่มี
7+525 แยกศูนย์ราชการร่วมใจ   ถนนสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี ไป สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี   ถนนสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี ไป แยกรวมโชคมีชัย, อ.พร้าว, ลำพูน
7+809 แยกศาลเชียงใหม่   ทล.1365 ไป ศูนย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่, สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี ไม่มี
แม่ริม 8+351 แยกกองพันพัฒนาที่ 3   ทล.1364 ไปบรรจบ ทล.121 (ทางแยกใกล้โรงเรียนนวมินทราชูทิศพายัพ) ไม่มี
10+653 แยกดอนแก้ว   ทล.121 ไป สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี, อ.หางดง   ทล.121 ไป อ.สันทราย
15+526 แยกศรีบุญเรือง ไม่มี   ทล.1260 ไป บ.แม่โจ้, อ.สันทราย
16+437 แยกน้ำตกแม่สาสายเก่า ถนนแม่สาสายเก่า ไปบรรจบ   ทล.1096 ไป อ.สะเมิง ไม่มี
17+447 แยกแม่ริม   ทล.1096 ไป อ.สะเมิง ไม่มี
17+942 สะพาน ข้ามน้ำแม่ริม
18+601 แยกตลาดริมเหนือ   ทางหลวงชนบท ชม.3009 ไป บ.ไร่ ไม่มี
28+892 - เข้า มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ศูนย์แม่ริม ไม่มี
แม่แตง 34+370 แยกเลี่ยงเมืองแม่มาลัย-ปาย
(แยกดงป่าลัน)
  ทล.1095 ไป อ.ปาย   ทล.1414 ไป บ.แม่แฝก, อ.สันทราย
36+895 แยกแม่มาลัย   ทางหลวงชนบท ชม.3045 ไป อ.ปาย, แม่ฮ่องสอน ไม่มี
40+118 สะพาน ข้ามน้ำแม่แตง
41+509 แยกเมืองแกนพัฒนา ไม่มี   ทางหลวงชนบท ชม.3038 ไป เขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชล
43+163 -   ทางหลวงชนบท ชม.3052 ไป บ.แม่ตะมาน, บ.สบเปิง ไม่มี
เชียงดาว 63+931 - ไม่มี   ทางหลวงชนบท ชม.3047 ไป บ.แม่มะกู้
80+365 แยกเมืองงาย   ทล.1178 ไป อ.เวียงแหง ไม่มี
82+712 สะพาน ข้ามแม่น้ำปิง
84+615 แยกปิงโค้ง   ทางหลวงชนบท ชม.3002 ไป บ.แม่จา   ทล.1150 ไป อ.พร้าว
ไชยปราการ 120+698 - ไม่มี   ทล.1346 ไป อ.พร้าว
ฝาง 138+342 แยกดอยอ่างขาง   ทล.1249 ไป ดอยอ่างขาง ไม่มี
145+493 แยกบ่อน้ำมันฝาง ไม่มี   ทล.109 ไป อ.แม่สรวย
149+847 (แยกเลี่ยงเมืองฝางด้านใต้) ตรงไป:   ทล.1360 ไป อ.ฝาง
  ทล.107 ไป อ.แม่อาย ไม่มี
159+837 (แยกเลี่ยงเมืองฝางด้านเหนือ)   ทล.107 ไป อ.แม่อาย   ทล.1360 ไป อ.ฝาง
แม่อาย 168+532 แยกโรงเรียนแม่อาย   ทล.1314 ไป บ.ดอยแหลม ไม่มี
179+212 แยกท่าตอน   ทล.1314 ไป บ.ดอยแหลม ไม่มี
สะพาน ข้ามน้ำแม่กก
เชียงราย แม่ฟ้าหลวง 210+924 แยกกิ่วสะไต   ทล.1130 ไป ดอยแม่สลอง ไม่มี
224+591 แยกห้วยมะหินฝน   ทล.1089 ไป บ.ผาเดื่อ, ดอยแม่สลอง ไม่มี
แม่จัน 240+301 แยกแม่อาย     ถนนพหลโยธิน ไป อ.แม่สาย     ถนนพหลโยธิน ไป เชียงราย
      สะพาน              กำลังก่อสร้างหรือโครงการในอนาคต

แหล่งข้อมูลอื่นแก้ไข