ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 107

ถนนโชตนา ซึ่งมีระยะทางส่วนใหญ่เป็น ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 107 สายเชียงใหม่–แม่จัน เป็นทางหลวงแผ่นดินในจังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดเชียงราย เป็นทางหลวงสายหลักของจังหวัดเชียงใหม่ในการติดต่อกับอำเภอต่าง ๆ ทางทิศเหนือ และเชื่อมต่อไปยังจังหวัดเชียงราย มีระยะทางตลอดทั้งสาย 240.301 กิโลเมตร

ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 107
ถนนช้างเผือก, ถนนโชตนา,ถนนฝาง-ท่าตอน,ถนนแม่จัน-ฝาง
ข้อมูลของเส้นทาง
ความยาว236.14 กิโลเมตร (146.73 ไมล์)
ทางแยกที่สำคัญ
ปลายทางทิศใต้อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่
ปลายทางทิศเหนือ ถนนพหลโยธิน อ.แม่จัน จ.เชียงราย
ตำแหน่งที่ตั้ง
ประเทศไทย
ระบบทางหลวง

รายละเอียดของเส้นทาง

แก้
 
ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 107 ในอำเภอเชียงดาว

ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 107 มีจุดเริ่มต้นที่อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ มุ่งไปทางทิศเหนือ ผ่านอำเภอแม่ริม อำเภอแม่แตง อำเภอเชียงดาว แล้วเบนไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือเล็กน้อย ตัดเข้าอำเภอไชยปราการ อำเภอฝาง แล้วไปสิ้นสุดบนถนนพหลโยธินที่อำเภอแม่จัน เดิมในช่วงฝาง – แม่จันเป็นทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1089 ต่อมาได้มีการรวมเข้าเป็นส่วนหนึ่งของทางหลวงแผ่นดินสายนี้ ทำให้มีระยะทางรวมทั้งสิ้น 240.301 กิโลเมตร

เส้นทางช่วงอำเภอเมืองเชียงใหม่ถึงอำเภอแม่ริมเป็นถนนคอนกรีตขนาด 4-6 ช่องจราจร มีเกาะกลางถนน ส่วนช่วงอำเภอแม่ริมจนถึงศูนย์ฝึกช้างเชียงดาวเป็นถนนลาดยางขนาด 4 ช่องจราจร มีเกาะกลาง ซึ่งช่วงที่ผ่านเทศบาลตำบลสันโป่งเดิมจะไม่มีเกาะกลาง ทำให้เกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้ง ถนนจะลดเหลือ 2 ช่องจราจรในช่วงที่ผ่านแก่งปันเต๊า รอยต่อระหว่างอำเภอแม่แตงและอำเภอเชียงดาว ระยะทาง 8 กิโลเมตร และจะขยายเป็น 4 ช่องจราจรอีกครั้งจนถึงช่วงทางเลี่ยงเมืองเชียงดาว จากนั้นถนนจะมีขนาด 2 ช่องจราจร เมื่อผ่านแยกปิงโค้งถนนจะลัดเลาะไปตามดอยหัวโท รอยต่อระหว่างอำเภอเชียงดาวและอำเภอไชยปราการ และขยายเป็น 4 ช่องจราจรอีกครั้งเมื่อถึงทางแยกดอยอ่างขาง จนถึงแยกทางเลี่ยงเมืองฝางด้านทิศใต้ ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 107 จะเลี้ยวซ้ายไปตามถนนเลี่ยงเมืองฝาง และลดเหลือ 2 ช่องจราจรอีกครั้ง จากนั้นถนนจะเลี้ยวซ้ายกลับเข้าสู่ถนนสายฝาง-แม่จัน และจะผ่านภูเขาอีกครั้งเมื่อพ้นบ้านท่าตอนไปจนถึงอำเภอแม่จัน

ทางหลวงแผ่นดินสาย เชียงใหม่-เชียงดาว-ฝาง ให้ขนานนามว่า "ถนนโชตนา" เพื่อเป็นเกียรติแก่ นายทิม โชตนา นายช่างกำกับการแขวงการทางเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2493 ตามมติ ครม จอมพล ป. พิบูลสงคราม นายกรัฐมนตรี

การแบ่งตอนควบคุม

แก้

ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 107 แบ่งเขตการควบคุมออกเป็น 6 ตอน ได้แก่

ตอน ชื่อตอน หลัก กม. ระยะทาง (กม.) หมวดทางหลวง แขวงทางหลวง
0100 เชียงใหม่ - ขี้เหล็กหลวง 4+172 - 30+893 26.721 แม่ริม เชียงใหม่ที่ 2
0201 ขี้เหล็กหลวง - แม่ทะลาย 30+893 - 59+600 28.707 แม่แตง เชียงใหม่ที่ 3
0202 แม่ทะลาย - หัวโท 59+600 - 110+475 50.875 เชียงดาว (ปิงโค้ง) เชียงใหม่ที่ 3
0203 หัวโท - ล้องอ้อ 110+475 - 138+993 28.518 ไชยปราการ เชียงใหม่ที่ 3
0204 ล้องอ้อ - เมืองงาม 138+993 - 205+121 66.128 ฝาง เชียงใหม่ที่ 3
0300 ล้องอ้อ - เมืองงาม 205+121 - 240+301 35.180 แม่จัน เชียงรายที่ 1

รายชื่อทางแยก

แก้
รายชื่อทางแยกบน   ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 107 ทิศทาง: เชียงใหม่-แม่จัน
จังหวัด อำเภอ กม.ที่ ชื่อจุดตัด ซ้าย ขวา
เชียงใหม่ เมืองเชียงใหม่ 4+172 แยกข่วงสิงห์ เชื่อมต่อจาก:   ถนนช้างเผือก จากเมืองเชียงใหม่ (กำแพงเมืองเชียงใหม่ ประตูช้างเผือก)
  ทล.11 ไป ดอยสุเทพ   ทล.11 ไป ลำพูน, ลำปาง
4+845 แยกกองกำลังผาเมือง   ทล.1366 ไป สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี,
ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเชียงใหม่
ไม่มี
7+525 แยกศูนย์ราชการร่วมใจ 132 ทล.132 ไป สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี 132 ทล.132 ไป แยกรวมโชคมีชัย, อ.พร้าว, ลำพูน
7+809 แยกศาลเชียงใหม่ 132 ทล.132 ไป ศูนย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่, สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี ไม่มี
แม่ริม 8+351 แยกกองพันพัฒนาที่ 3   ทล.1364 ไปบรรจบ ทล.121 (ทางแยกใกล้โรงเรียนนวมินทราชูทิศพายัพ) ไม่มี
10+653 แยกดอนแก้ว (ทางลอด)   ทล.121 ไป สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี, อ.หางดง   ทล.121 ไป อ.สันทราย
15+526 แยกศรีบุญเรือง ไม่มี   ทล.1260 ไป บ.แม่โจ้, อ.สันทราย
16+437 แยกน้ำตกแม่สาสายเก่า ถนนแม่สาสายเก่า ไปบรรจบ   ทล.1096 ไป อ.สะเมิง ไม่มี
17+447 แยกทุ่งหัวช้าง   ทล.1096 ไป อ.สะเมิง ไม่มี
17+942 สะพาน ข้ามน้ำแม่ริม
18+601 แยกตลาดริมเหนือ   ทางหลวงชนบท ชม.3009 ไป บ.ไร่ ไม่มี
28+892 - เข้า มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ศูนย์แม่ริม ไม่มี
แม่แตง 34+370 แยกเลี่ยงเมืองแม่มาลัย-ปาย
(แยกดงป่าลัน)
  ทล.1095 ไป อ.ปาย   ทล.1414 ไป บ.แม่แฝก, อ.สันทราย
36+895 แยกแม่มาลัย   ทางหลวงชนบท ชม.3045 ไป อ.ปาย, แม่ฮ่องสอน ไม่มี
40+118 สะพาน ข้ามน้ำแม่แตง
41+509 แยกเมืองแกนพัฒนา ไม่มี   ทางหลวงชนบท ชม.3038 ไป เขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชล
43+163 -   ทางหลวงชนบท ชม.3052 ไป บ.แม่ตะมาน, บ.สบเปิง ไม่มี
เชียงดาว 63+931 - ไม่มี   ทางหลวงชนบท ชม.3047 ไป บ.แม่มะกู้
80+365 แยกเมืองงาย   ทล.1178 ไป อ.เวียงแหง ไม่มี
82+712 สะพาน ข้ามแม่น้ำปิง
84+615 แยกปิงโค้ง   ทางหลวงชนบท ชม.3002 ไป บ.แม่จา   ทล.1150 ไป อ.พร้าว,อ.เวียงป่าเป้า
ไชยปราการ 120+698 - ไม่มี   ทล.1346 ไป อ.พร้าว
ฝาง 138+342 แยกดอยอ่างขาง   ทล.1249 ไป ดอยอ่างขาง ไม่มี
145+493 แยกบ่อน้ำมันฝาง ไม่มี   ทล.109 ไป อ.แม่สรวย
149+847 (แยกเลี่ยงเมืองฝางด้านใต้) ตรงไป:   ทล.1360 ไป อ.ฝาง
  ทล.107 ไป อ.แม่อาย ไม่มี
159+837 (แยกเลี่ยงเมืองฝางด้านเหนือ)   ทล.107 ไป อ.แม่อาย   ทล.1360 ไป อ.ฝาง
แม่อาย 168+532 แยกโรงเรียนแม่อาย   ทล.1314 ไป บ.ดอยแหลม ไม่มี
179+212 แยกท่าตอน   ทล.1314 ไป บ.ดอยแหลม ไม่มี
สะพาน ข้ามน้ำแม่กก
เชียงราย แม่ฟ้าหลวง 210+924 แยกกิ่วสะไต   ทล.1130 ไป ดอยแม่สลอง ไม่มี
224+591 แยกห้วยมะหินฝน   ทล.1089 ไป บ.ผาเดื่อ, ดอยแม่สลอง ไม่มี
แม่จัน 240+301 แยกแม่อาย     ถนนพหลโยธิน ไป อ.แม่สาย     ถนนพหลโยธิน ไป เชียงราย
      สะพาน              กำลังก่อสร้างหรือโครงการในอนาคต

ทางหลวงที่เกี่ยวข้อง

แก้

ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1089

แก้
ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1089
ที่ตั้งอ.แม่ฟ้าหลวง และ อ.แม่จัน จ.เชียงราย
ความยาว11.916 กิโลเมตร (7.404 ไมล์)

ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1089 สายผาเดื่อ - ห้วยหินฝน[1] เป็นทางหลวงแผ่นดินขนาด 2 ช่องจราจร เริ่มต้นที่ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1130 ที่บ้านผาเดื่อ ตำบลแม่สลองใน อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย และสิ้นสุดที่ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 107 บ้านห้วยมะหินฝน ตำบลป่าตึง อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย แต่เดิมรหัสทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1089 เคยถูกใช้ในเส้นทางช่วง แม่จัน - ฝาง และเส้นทางที่เหลืออยู่ปัจจุบันเป็นสายแยกของทางหลวงแผ่นดินสายนี้ จนต่อมากรมทางหลวงได้ควบรวมทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1089 ช่วงฝาง - แม่จัน ให้เป็นส่วนหนึ่งของทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 107 ระยะทาง 84.1 กิโลเมตร ทำให้ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1089 เหลือเพียงช่วงผาเดื่อ - ห้วยหินฝน เท่านั้น

ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1359

แก้
ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1359
ที่ตั้งอ.เชียงดาว และ จ.เชียงใหม่
ความยาว9.545 กิโลเมตร (5.931 ไมล์)

ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1359 สายทางเข้าเชียงดาว เป็นถนนที่ตัดเข้าสู่เทศบาลตำบลเชียงดาว โดยเริ่มต้นที่ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 107 บริเวณใกล้กับสำนักงานเทศบาลตำบลแม่นะ และสิ้นสุดที่ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 107 บริเวณใกล้แยกเมืองงาย แต่เดิมถนนสายนี้เป็นส่วนหนึ่งของทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 107 เช่นเดียวกับสายปัจจุบันซึ่งเป็นทางเลี่ยงเมือง แต่ต่อมากรมทางหลวงได้เปลี่ยนสายทางเข้าเมืองเชียงดาวให้เป็นทางหลวงแผ่นดินหมายเลขแต่ต่อมากรมทางหลวงได้เปลี่ยนสายทางเข้าเมืองเชียงดาวให้เป็นทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1359

ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1360

แก้
ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1360
ที่ตั้งอ.ฝาง และ จ.เชียงใหม่
ความยาว8.220 กิโลเมตร (5.108 ไมล์)

ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1360 สายทางเข้าเวียงฝาง เป็นถนนที่ตัดเข้าสู่เทศบาลตำบลเวียงฝาง มีระยะทางทั้งหมด 8.220 กิโลเมตร (0.505 กิโลเมตร อยู่ในความดูแลของกรมทางหลวง) แต่เดิมเคยเป็นส่วนหนึ่งของทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 107 (ทิศทางจากเชียงใหม่) และทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1089 (ทิศทางจากอำเภอแม่จัน) ต่อมามีการตัดถนนเลี่ยงเมืองฝางและได้รับการกำหนดหมายเลขเป็นทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 107 หลังจากการควบรวมทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1089 ช่วงฝาง - แม่จันให้เป็นทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 107 ทำให้กรมทางหลวงได้กำหนดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 107 ให้อยู่ในแนวเส้นทางเลี่ยงเมืองฝาง ส่วนทางเข้าเมืองฝางถูกกำหนดเป็นทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1360 แทน

อ้างอิง

แก้
  1. "ระบบสารสนเทศโครงข่ายทางหลวง". คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2023-01-13. สืบค้นเมื่อ 2023-01-13.

แหล่งข้อมูลอื่น

แก้