เทศบาลตำบลเวียงฝาง

เทศบาลตำบลในจังหวัดเชียงใหม่ ประเทศไทย

เทศบาลตำบลเวียงฝาง เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประเภทเทศบาลตำบล ในพื้นที่อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ ครอบคลุมพื้นที่ของตัวอำเภอฝาง เป็นเมืองเศรษฐกิจสำคัญของจังหวัดเชียงใหม่ และเป็นเมืองศูนย์กลางทางตอนเหนือของจังหวัดเชียงใหม่

เทศบาลตำบลเวียงฝาง
ตราอย่างเป็นทางการของเทศบาลตำบลเวียงฝาง
ตรา
การปกครอง
 • นายกเทศมนตรีนายขรรค์ชัย คำอุ่น
พื้นที่
 • ทั้งหมด2.714 ตร.กม. (1.048 ตร.ไมล์)
ประชากร (2551)
 • ทั้งหมด7,635 คน
 • ความหนาแน่น2,813.19 คน/ตร.กม. (7,286.1 คน/ตร.ไมล์)
ที่อยู่
สำนักงาน
สำนักงานเทศบาลตำบลเวียงฝาง ตำบลเวียง อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่
โทรศัพท์0 534 52011
เว็บไซต์http://wiangfang.tombon.net/ http://wiangfang.tombon.net/
สารานุกรมประเทศไทย ส่วนหนึ่งของสารานุกรมประเทศไทย
อาคารเทศบาลตำบลเวียงฝาง
ตัวอำเภอฝาง
บริเวณหน้าโรงเรียนรังษีวิทยา
หน้าที่ว่าการอำเภอฝาง

ประวัติแก้ไข

เทศบาลตำบลเวียงฝาง จังหวัดเชียงใหม่ ได้เปลี่ยนแปลงฐานะจากสุขาภิบาลเวียงฝาง เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2542 ตามพระราชบัญญัติเปลี่ยนแปลงฐานะของสุขาภิบาลเป็นเทศบาล พ.ศ. 2542 เทศบาลตำบลเวียงฝาง ตั้งอยู่ เลขที่ 4 หมู่ 14 ตำบลเวียงฝาง อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ ห่างจากตัวเมืองเชียงใหม่ไปทางทิศเหนือระยะทาง 152 กิโลเมตร มีพื้นที่สูงกว่าระดับน้ำทะเล 470 เมตร มีพื้นที่การปกครอง 2.714 ตร.กม

อาณาเขตแก้ไข

 • ทิศตะวันตก หลักเขตที่ 1 ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 4 ติดต่อกับ หมู่ที่ 7 บ้านแม่ใจ ตำบลเวียง
 • ทิศเหนือ หลักเขตที่ 2 และหลักเขตที่ 3 ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 2 ติดต่อกับ หมู่ที่ 4 ตำบลเวียง
 • ทิศตะวันออก หลักเขตที่ 4 ตั้งอยู่ หมู่ที่ 5 ติดต่อกับ หมู่ที่ 6 ตำบลเวียง
 • ทิศใต้ หลักเขตที่ 5 และหลักเขตที่ 6 ตั้งอยู่ หมู่ที่ 9 ติดต่อกับ หมู่ที่ 1 และหมู่ที่ 10 ต.สันทราย

ชุมชนและการตั้งถิ่นฐานแก้ไข

มีการตั้งบ้านเรือนรวมกันเป็นกลุ่มก้อนกันอย่างหนาแน่น ตามเส้นทางคมนาคมสายหลักและสายรองรวมทั้งถนนและซอยภายในชุมชนศูนย์กลางของชุมชนจะอยู่บริเวณตอนกลางของชุมชน ซึ่งเป็นที่ตั้งของศูนย์ราชการ สถานศึกษารวมทั้งตลาดสด ซึ่งมีอาคารพาณิชย์กระจาย ตัวอย่างต่อเนื่องบริเวณสองฝั่งถนนสายหลักภายในชุมชนไปจนสุดเขตเทศบาล โดยมีพื้นที่พักอาศัยกระจายตัวอยู่ตามพื้นที่ตอนใน ซึ่งเป็น ถนนซอยของชุมชน การขยายตัวของชุมชนจะกระจายตัวไปตามเส้นทางคมนาคมส่วนใหญ่บริเวณตอนกลางและตอนเหนือจะมีการเกาะตัวของชุมชนต่อเนื่องออกไปถึงบริเวณนองเขตเทศบาล ส่วนตอนใต้จะมีการขยายตัวเฉพาะบริเวณสองฝั่งถนนของทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 107 เนื่องจากยังไม่มีโครงข่ายระบบถนนเกิดขึ้น กิจกรรมต่างๆที่เกิดขึ้นส่วนใหญ่จะเป็นกิจการค้าขาย การพาณิชย์ ซึ่งเป็นศูนย์รวมการบริการให้กับชุมชนโดยรอบ นอกจากนี้ชุมชนเทศบาลตำบลเวียงฝางมีการขยายตัวของพื้นที่พักอาศัยในลักษณะบ้านจัดสรรเกิดขึ้นในหลายพื้นที่เพื่อรองรับรับความต้องการที่อยู่อาศัยของประชาชนเขตเทศบาลตำบลเวียงฝางในอนาคต

จำนวนหมู่บ้านในเขตการปกครองแก้ไข

ในเขตการปกครองส่วนท้องถิ่น (เทศบาลตำบลเวียงฝาง) มีหมู่บ้านอยู่ด้วยกัน 5 หมู่บ้าน และชุมชนอยู่ด้วยกัน 12 ชุมชน ดังนี้

หมู่บ้านแก้ไข

 1. หมู่ที่ 2
 2. หมู่ที่ 3
 3. หมู่ที่ 4
 4. หมู่ที่ 5
 5. หมู่ที่ 9

ชุมชนแก้ไข

 1. ชุมชนต้นหนุน
 2. ชุมชนปัณณาราม
 3. ชุมชนแจ่งหัวริน
 4. ชุมชนพระนางสามผิว
 5. ชุมชนสวนดอก
 6. ชุมชนเจดีย์งาม
 7. ชุมชนป่าบง
 8. ชุมชนเทพอำนวย
 9. ชุมชนต้นฮ่าง
 10. ชุมชนสันป่าไหน่
 11. ชุมชนไผ่ล้อม
 12. ชุมชนไผ่ทอง (เพิ่มขึ้นมาใหม่อีกหนึ่งชุมชน)

จำนวนประชากรแก้ไข

ชาย 3,655 คน หญิง ,3980 คน รวม 7,635 คน

จำนวนครัวเรือนแก้ไข

3,081 ครัวเรือน

อ้างอิงแก้ไข