จังหวัดหนองบัวลำภูในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2550

การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดหนองบัวลำภู พ.ศ. 2550 เป็นส่วนหนึ่งของการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2550 กำหนดให้มีขึ้นในวันที่ 23 ธันวาคม พ.ศ. 2550 โดยแบ่งเขตการเลือกตั้งออกเป็น 1 เขตเลือกตั้ง[1] มีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรได้ 3 คน จำนวนที่นั่งเท่าเดิมจากการเลือกตั้งครั้งก่อนเมื่อปี พ.ศ. 2549 แต่ละเขตเลือกตั้งจะมีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรได้เขตละ 3 คน

จังหวัดหนองบัวลำภูในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2550
ไทย
← พ.ศ. 2549 23 ธันวาคม พ.ศ. 2550 พ.ศ. 2554 →

3 ที่นั่งในสภาผู้แทนราษฎรไทย
ผู้ใช้สิทธิ75.48%
  First party Second party
  Samak Sundaravej.JPG Abhisit Vejjajiva 2009 official.jpg
พรรค พลังประชาชน ประชาธิปัตย์
เขตล่าสุด 0 0
ที่นั่งที่ชนะ 3 0
ที่นั่งเปลี่ยนแปลง Increase3 Steady0
คะแนนเสียง 163,827 23,581
ร้อยละ 74.36 10.70

นายกรัฐมนตรีก่อนการเลือกตั้ง

พลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์
อิสระ (คณะมนตรีความมั่นคงแห่งชาติ)

นายกรัฐมนตรีหลังการเลือกตั้ง

สมัคร สุนทรเวช
พรรคพลังประชาชน

ภาพรวมแก้ไข

ผลการเลือกตั้งแบบสัดส่วนแก้ไข

คะแนนรวมทั้งหมดในกลุ่มจังหวัดที่ 3แก้ไข

กลุ่มจังหวัดที่ 3 ประกอบไปด้วยจังหวัดหนองคาย จังหวัดอุดรธานี จังหวัดเลย จังหวัดนครพนม จังหวัดสกลนคร จังหวัดหนองบัวลำภู จังหวัดกาฬสินธุ์ จังหวัดมุกดาหาร จังหวัดมหาสารคาม และจังหวัดอำนาจเจริญ จำนวน 10 จังหวัด

e • d ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบสัดส่วน กลุ่มจังหวัดที่ 3
พรรค คะแนนเสียง ร้อยละ
เพื่อแผ่นดิน (1) 340,507 9.39
รวมใจไทยชาติพัฒนา (2) 87,081 2.40
เครือข่ายชาวนาแห่งประเทศไทย (3)
ประชาธิปัตย์ (4) 525,934 14.50
พลังเกษตรกร (5)
รักเมืองไทย (6)
แรงงาน (7)
เกษตรกรไทย (8) 35,670 0.98
ประชาราช (9) 52,310 1.44
นิติศาสตร์ไทย (10)
พัฒนาประชาธิปไตย (11)
พลังประชาชน (12) 2,398,849 66.16
ชาติไทย (13) 50,827 1.40
ดำรงไทย (14)
มัชฌิมาธิปไตย (15) 40,965 1.13
ชาติสามัคคี (16) 6,961 0.19
ความหวังใหม่ (17) 31,776 0.88
ประชากรไทย (18)
ประชามติ (19) 19,922 0.55
ไทเป็นไท (20) 25,873 0.71
พลังแผ่นดินไท (21)
มหาชน (22)
คุณธรรม (23)
ราษฎรรักไทย (24)
กฤษไทยมั่นคง (25)
อยู่ดีมีสุข (26)
ไทยร่ำรวย (27) 9,305 0.26
เอกราช (28)
พลังแผ่นดิน (29)
สังคมธิปไตย (30)
นำวิถี (31)
บัตรดี 3,625,980 92.66
บัตรเสีย 205,499 5.25
ไม่ประสงค์ลงคะแนน 81,877 2.09
ผู้มาใช้สิทธิ์เลือกตั้ง 3,913,357 71.10
ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง 5,504,061 100.00

ผู้สมัครที่ได้รับการเลือกตั้งในกลุ่มจังหวัดที่ 3แก้ไข

แต่ละกลุ่มจังหวัดมีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรกลุ่มละ 10 คน สำหรับกลุ่มจังหวัดที่ 3 แบ่งออกเป็นตามสัดส่วนคะแนนดังนี้

พรรคการเมือง รายชื่อผู้สมัคร
พรรคพลังประชาชน ศรีเมือง เจริญศิริ
ชวลิต วิชยสุทธิ์
สุขุมพงศ์ โง่นคำ
ธนเทพ ทิมสุวรรณ
กิตติศักดิ์ หัตถสงเคราะห์
เทวฤทธิ์ นิกรเทศ
วีระ รักความสุข
พรรคประชาธิปัตย์ สุทัศน์ เงินหมื่น
รัชฎาภรณ์ แก้วสนิท
พรรคเพื่อแผ่นดิน พลตำรวจเอก ประชา พรหมนอก

คะแนนรวมเฉพาะจังหวัดหนองบัวลำภูแก้ไข

e • d ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบสัดส่วน จังหวัดหนองบัวลำภู
พรรค คะแนนเสียง ร้อยละ
เพื่อแผ่นดิน (1) 13,578 6.16
รวมใจไทยชาติพัฒนา (2) 2,203 1.00
เครือข่ายชาวนาแห่งประเทศไทย (3)
ประชาธิปัตย์ (4) 23,581 10.70
พลังเกษตรกร (5)
รักเมืองไทย (6)
แรงงาน (7)
เกษตรกรไทย (8) 1,881 0.85
ประชาราช (9) 3,964 1.80
นิติศาสตร์ไทย (10)
พัฒนาประชาธิปไตย (11)
พลังประชาชน (12) 163,827 74.36
ชาติไทย (13) 4,067 1.85
ดำรงไทย (14)
มัชฌิมาธิปไตย (15) 3,683 1.67
ชาติสามัคคี (16) 157 0.07
ความหวังใหม่ (17) 1,164 0.53
ประชากรไทย (18)
ประชามติ (19) 737 0.33
ไทเป็นไท (20) 814 0.37
พลังแผ่นดินไท (21)
มหาชน (22)
คุณธรรม (23)
ราษฎรรักไทย (24)
กฤษไทยมั่นคง (25)
อยู่ดีมีสุข (26)
ไทยร่ำรวย (27) 648 0.29
เอกราช (28)
พลังแผ่นดิน (29)
สังคมธิปไตย (30)
นำวิถี (31)
บัตรดี 220,304 93.47
บัตรเสีย 11,116 4.72
ไม่ประสงค์ลงคะแนน 4,262 1.81
ผู้มาใช้สิทธิ์เลือกตั้ง 235,682 75.48
ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง 312,232 100.00

ผลการเลือกตั้งแบบแบ่งเขตแก้ไข

เขต 1

สัญลักษณ์
* ส.ส. ที่ได้รับเลือกในการเลือกตั้งครั้งที่ผ่านมา
ผู้สมัครที่ถูกตัดสิทธิ์
เคยดำรงตำแหน่งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรมาแล้ว
ตัวหนา ผู้สมัครที่ชนะการเลือกตั้ง

เขตเลือกตั้งที่ 1แก้ไข

เขตการเลือกตั้งที่ 1 ประกอบไปด้วยจังหวัดหนองบัวลำภูทั้งจังหวัด

ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขต 1 จังหวัดหนองบัวลำภู
พรรค ผู้สมัคร คะแนนเสียง % ±
พลังประชาชน ไชยา พรหมา (10)* 133,698 59.28
พลังประชาชน วิชัย สามิตร (12)* 130,639 57.93
พลังประชาชน พิษณุ หัตถสงเคราะห์ (11) 129,593 57.46
มัชฌิมาธิปไตย สามารถ รัตนประทีปพร (9) 41,381 18.35
เพื่อแผ่นดิน วุฒิพงษ์ ศิริสถิตย์ (1) 41,183 18.26
ชาติไทย อนงค์วิชญา สาริบุตร (13) 38,956 17.27
มัชฌิมาธิปไตย ว่าที่พันตรี สรชาติ วิชย สุวรรณพรหม (7)✔ 23,086 10.24
ประชาธิปัตย์ ไพรัช นุชิต (4)✔ 17,194 7.62
มัชฌิมาธิปไตย ธวัชชัย เมืองนาง (8) 15,774 6.99
ประชาธิปัตย์ ดีเด่น มาสุข (5) 5,650 2.51
ประชาธิปัตย์ สมพร ศรีพันธบุตร (6) 5,057 2.24
เพื่อแผ่นดิน วิเชษฐ คำก้อย (3) 4,831 2.14
เพื่อแผ่นดิน วรรธนกรณ์ กองศูนย์ (2) 4,318 1.91
ชาติไทย สมคิด จันทะวงค์ (14) 3,445 1.53
รวมใจไทยชาติพัฒนา สมหมาย อัยแก้ว (19) 2,270 1.01
ชาติไทย สุภีย์ รัตนปัญญา (15) 1,831 0.81
ประชามติ พรเทวี พลบูรณ์ (17) 1,111 0.49
รวมใจไทยชาติพัฒนา เอกชัย ศรีพุทธา (21) 1,044 0.46
รวมใจไทยชาติพัฒนา ไพสิษฐ์ สุภา (20) 798 0.35
ประชามติ อดุลย์ วิเศษปะ (16) 754 0.33
ไทเป็นไท อธิชาติ ท้าวมิตร (23) 746 0.33
สยามสันติ ยนต์ พรหมแดง (30) 730 0.32
ประชามติ ณรงค์ พลบูรณ์ (18) 728 0.32
ไทเป็นไท มานพ เจริญวงค์ (24) 713 0.32
ไทเป็นไท เจนศักดิ์ดา บุญกว้าง (22) 649 0.29
สยามสันติ สมศักดิ์ อนุพันธ์ (29) 590 0.26
ไทยร่ำรวย นิมิตร แก้วมุงคุณ (25) 574 0.25
ไทยร่ำรวย ไพโรจน์ ศิลปักษา (26) 552 0.24
สยามสันติ นิยม ป้องคำสิงห์ (28) 366 0.16
ไทยร่ำรวย ดารุณี แก่นวงษ์ (27) 349 0.15
บัตรดี 225,525 95.69
ไม่ประสงค์ลงคะแนน 6,441 2.73
บัตรเสีย 3,717 1.58
ผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง 235,683 75.48
ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 312,232 100.00
พลังประชาชน ได้ที่นั่งจาก ไทยรักไทย
พลังประชาชน ได้ที่นั่งจาก ไทยรักไทย
พลังประชาชน ได้ที่นั่งจาก ไทยรักไทย

ดูเพิ่มแก้ไข

อ้างอิงแก้ไข

  1. สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง. "ข้อมูลสถิติการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2550". สืบค้นเมื่อ 13 ธันวาคม 2562. Check date values in: |accessdate= (help)

แหล่งข้อมูลอื่นแก้ไข