จังหวัดพิจิตรในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2548

การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดพิจิตร พ.ศ. 2548 เป็นส่วนหนึ่งของการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2548 กำหนดให้มีขึ้นในวันที่ 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2548 โดยแบ่งเขตการเลือกตั้งออกเป็น 4 เขตเลือกตั้ง[1] เท่าเดิมจากการเลือกตั้งครั้งก่อนเมื่อปี พ.ศ. 2544 แต่ละเขตเลือกตั้งจะมีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรได้เขตละ 1 คน

จังหวัดพิจิตรในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2548

← พ.ศ. 2544 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2548 พ.ศ. 2549 (โมฆะ) →

4 ที่นั่งในสภาผู้แทนราษฎรไทย
ผู้ใช้สิทธิ68.83%
  First party Second party
 
Thaksin DOD 20050915.jpg
Banyat Bantadtan 2010-04-01.jpg
พรรค ไทยรักไทย ประชาธิปัตย์
ที่นั่งก่อนหน้า 1 3
ที่นั่งที่ชนะ 3 1
ที่นั่งเปลี่ยน เพิ่มขึ้น 2 ลดลง 2
คะแนนเสียง 157,300 76,826
% 56.09 27.38

นายกรัฐมนตรีก่อนการเลือกตั้ง

ทักษิณ ชินวัตร
ไทยรักไทย

นายกรัฐมนตรีหลังการเลือกตั้ง

ทักษิณ ชินวัตร
ไทยรักไทย

ภาพรวม

แก้

ผลการเลือกตั้งแบบบัญชีรายชื่อ (รวมทั้งจังหวัดพิจิตร)

แก้
พรรค คะแนนเสียง
จน. %
ไทยรักไทย 157,300 56.09%
ประชาธิปัตย์ 76,826 27.38%
อื่น ๆ 46,419 16.53%
ผลรวม 280,545 100.00%
คะแนนเสียง
ไทยรักไทย
  
56.09%
ประชาธิปัตย์
  
27.38%
อื่น ๆ
  
16.53%

ผลการเลือกตั้งแบบบัญชีรายชื่อ (รายเขตเลือกตั้ง)

แก้
เขตการเลือกตั้ง ไทยรักไทย ประชาธิปัตย์ อื่น ๆ ผลรวม ผลการเลือกตั้ง ส.ส.แบ่งเขต
คะแนนเสียง % คะแนนเสียง % คะแนนเสียง % คะแนนเสียง %
เขต 1 32,072 45.51% 32,998 46.82% 5,406 7.67% 70,476 100.00% ประชาธิปัตย์ รักษาที่นั่ง
เขต 2 36,550 50.28% 30,727 42.27% 5,414 7.45% 72,691 100.00% ไทยรักไทย ได้ที่นั่ง
เขต 3 37,231 53.39% 3,613 5.18% 28,886 41.43% 69,730 100.00% ไทยรักไทย ได้ที่นั่ง
เขต 4 51,447 76.05% 9,488 14.03% 6,713 9.92% 67,648 100.00% ไทยรักไทย รักษาที่นั่ง
ผลรวม 157,300 56.09% 76,826 27.38% 46,419 16.53% 280,545 100.00%

ผลการเลือกตั้งแบบแบ่งเขต (รวมทั้งจังหวัดพิจิตร)

แก้
พรรค จำนวน
ผู้สมัคร
คะแนนเสียง ที่นั่ง
จน. % จน. +/– %
ไทยรักไทย 4 152,102 58.38% 3  2 100.00%
ประชาธิปัตย์ 4 84,726 31.66% 1  2 0.00%
อื่น ๆ 2 30,794 9.96% 0   0.00%
ผลรวม 10 267,622 100.00% 4   100.00%
คะแนนเสียง
ไทยรักไทย
  
58.38%
ประชาธิปัตย์
  
31.66%
อื่น ๆ
  
9.96%
ที่นั่ง
ไทยรักไทย
  
75.00%
ประชาธิปัตย์
  
25.00%

ผลการเลือกตั้งแบบแบ่งเขต (รายเขตเลือกตั้ง)

แก้
เขตการเลือกตั้ง ไทยรักไทย ประชาธิปัตย์ อื่น ๆ ผลรวม ผลการเลือกตั้ง
คะแนนเสียง % คะแนนเสียง % คะแนนเสียง % คะแนนเสียง %
เขต 1 29,662 43.61% 38,360 56.39% 68,022 100.00% ประชาธิปัตย์ รักษาที่นั่ง
เขต 2 35,510 50.97% 34,044 48.87% 115 0.16% 69,669 100.00% ไทยรักไทย ได้ที่นั่ง
เขต 3 34,265 51.88% 1,107 1.67% 30,679 46.45% 66,051 100.00% ไทยรักไทย ได้ที่นั่ง
เขต 4 52,665 82.44% 11,215 17.56% 63,880 100.00% ไทยรักไทย รักษาที่นั่ง
ผลรวม 152,102 58.38% 84,726 31.66% 30,794 19.75% 267,022 100.00%

ผลการเลือกตั้งแบบบัญชีรายชื่อ

แก้
e • d ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ จังหวัดพิจิตร
พรรค คะแนนเสียง ร้อยละ
ชาติไทย (1) 5,052 1.80
กิจสังคม (2) 552 0.20
พัฒนาชาติไทย (3) 760 0.27
ประชาธิปัตย์ (4) 76,826 27.38
ประชาชนไทย (5) 576 0.21
คนขอปลดหนี้ (6) 1,511 0.54
ธรรมชาติไทย (7) 456 0.16
แผ่นดินไทย (8) 881 0.31
ไทยรักไทย (9) 157,300 56.09
ความหวังใหม่ (10) 472 0.17
มหาชน (11) 27,086 9.65
ประชากรไทย (12) 363 0.13
ไทยช่วยไทย (13) 553 0.20
แรงงาน (14) 2,580 0.92
ชาติประชาธิปไตย (15) 942 0.34
กสิกรไทย (16) 171 0.06
ทางเลือกที่สาม (17) 202 0.07
รักษ์ถิ่นไทย (18) 398 0.14
พลังเกษตรกร (19) 3,511 1.25
พลังประชาชน (20) 353 0.13
บัตรดี 280,545 95.76
บัตรเสีย 10,539 3.60
ไม่ประสงค์ลงคะแนน 1,897 0.65
ผู้มาใช้สิทธิ์เลือกตั้ง 292,981 68.83
ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง 425,670 100.00

ผลการเลือกตั้งแบบแบ่งเขต

แก้

เขต 1เขต 2เขต 3เขต 4

สัญลักษณ์และความหมาย
* ส.ส.ระบบเขตเลือกตั้งที่ได้รับเลือกตั้งในการเลือกตั้งครั้งที่ผ่านมา
** ส.ส.ระบบบัญชีรายชื่อที่ได้รับเลือกตั้งในการเลือกตั้งครั้งที่ผ่านมา
ผู้สมัครที่ถูกตัดสิทธิ์
ผู้สมัครที่เคยดำรงตำแหน่งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรมาแล้ว
( ) หมายเลขประจำตัวของผู้สมัคร
ตัวหนา ผู้สมัครที่ชนะการเลือกตั้ง

เขตเลือกตั้งที่ 1

แก้

เขตการเลือกตั้งที่ 1 ประกอบด้วยอำเภอเมืองพิจิตร (ยกเว้นตําบลย่านยาว ตําบลคลองคะเชนทร์ ตําบลโรงช่าง และตําบลเมืองเก่า) กิ่งอำเภอสากเหล็ก และอำเภอวังทรายพูน

ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขต 1 จังหวัดพิจิตร
พรรค ผู้สมัคร คะแนนเสียง % ±
ประชาธิปัตย์ ประดิษฐ์ ภัทรประสิทธิ์ (4)* 38,360 56.39
ไทยรักไทย เสริมสุข เลาหชัยอรุณ (9) 29,662 43.61
ผลรวม 68,022 100.00
บัตรดี 68,022 91.88
ไม่ประสงค์ลงคะแนน 724 0.98
บัตรเสีย 5,289 7.14
ผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง 74,035 70.22
ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 105,436 100.00
ประชาธิปัตย์ รักษาที่นั่ง

เขตเลือกตั้งที่ 2

แก้

เขตการเลือกตั้งที่ 2 ประกอบด้วยอำเภอเมืองพิจิตร (เฉพาะตําบลย่านยาว ตําบลคลองคะเชนทร์ ตําบลโรงช่าง และตําบลเมืองเก่า) อำเภอสามง่าม อำเภอโพธิ์ประทับช้าง และอำเภอวชิรบารมี

ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขต 2 จังหวัดพิจิตร
พรรค ผู้สมัคร คะแนนเสียง % ±
ไทยรักไทย สุณีย์ เหลืองวิจิตร (9) 35,510 50.97
ประชาธิปัตย์ นราพัฒน์ แก้วทอง (4)* 34,044 48.87
รักษ์ถิ่นไทย พัชราภรณ์ แก้วทอง (18) 115 0.16
ผลรวม 69,669 100.00
บัตรดี 69,669 91.48
ไม่ประสงค์ลงคะแนน 705 0.93
บัตรเสีย 5,782 7.59
ผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง 76,156 69.80
ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 109,195 100.00
ไทยรักไทย ได้ที่นั่งจาก ประชาธิปัตย์

เขตเลือกตั้งที่ 3

แก้

เขตการเลือกตั้งที่ 3 ประกอบด้วยกิ่งอำเภอบึงนาราง อำเภอโพทะเล และอำเภอบางมูลนาก

ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขต 3 จังหวัดพิจิตร
พรรค ผู้สมัคร คะแนนเสียง % ±
ไทยรักไทย นาวิน บุญเสรฐ (9) 34,265 51.88
มหาชน ศิริวัฒน์ ขจรประศาสน์ (11)* 30,679 46.45
ประชาธิปัตย์ วิทยา กรวยศิริวงศ์ (4) 1,107 1.67
ผลรวม 66,051 100.00
บัตรดี 66,051 91.06
ไม่ประสงค์ลงคะแนน 889 1.23
บัตรเสีย 5,592 7.71
ผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง 72,532 68.18
ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 106,377 100.00
ไทยรักไทย ได้ที่นั่งจาก ประชาธิปัตย์

เขตเลือกตั้งที่ 4

แก้

เขตการเลือกตั้งที่ 4 ประกอบด้วยอำเภอตะพานหิน กิ่งอำเภอดงเจริญ และอำเภอทับคล้อ

ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขต 4 จังหวัดพิจิตร
พรรค ผู้สมัคร คะแนนเสียง % ±
ไทยรักไทย พันตำรวจโท อดุลย์ บุญเสรฐ (9)* 52,665 82.44
ประชาธิปัตย์ ภาคภูมิ ถาวรกูล (4) 11,215 17.56
ผลรวม 63,880 100.00
บัตรดี 63,880 90.92
ไม่ประสงค์ลงคะแนน 1,243 1.77
บัตรเสีย 5,134 7.31
ผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง 70,257 67.07
ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 104,752 100.00
ไทยรักไทย รักษาที่นั่ง

อ้างอิง

แก้
  1. คณะกรรมการการเลือกตั้ง. "ข้อมูล สถิติ และผลการเลือกตั้ง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2548" (PDF). คลังสารสนเทศของสถาบันนิติบัญญัติ. คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิม (PDF)เมื่อ 2020-06-03. สืบค้นเมื่อ 29 พฤษภาคม 2563. {{cite web}}: ตรวจสอบค่าวันที่ใน: |accessdate= (help)