รายชื่อสมาชิกคณะราษฎร

(เปลี่ยนทางจาก สมาชิกคณะราษฎร)

สมาชิกคณะราษฎรประกอบด้วยราษฎร ข้าราชการ ทหาร และพลเรือน จำนวน 114 คน

ไฟล์:คณะราษฎร ปารีส 2468.jpg
คณะราษฎรพบปะกันที่กรุงปารีส เมื่อ พ.ศ. 2468 (นายปรีดี พนมยงค์-ที่ 4 จากซ้าย, ร้อยโท แปลก ขีตตะสังคะ-ขวาสุด, ร.ท.ประยูร ภมรมนตรี-นั่งติดกับ ร.ท.แปลก และนายควง อภัยวงศ์-ยืน)

หัวหน้าคณะราษฎร แก้

 
สี่ทหารเสือ หัวหน้าคณะราษฎร (จากซ้าย) พันเอก พระยาทรงสุรเดช, พันเอก พระยาพหลพลพยุหเสนา, พันเอก พระยาฤทธิอัคเนย์ และพันโท พระประศาสน์พิทยายุทธ
 1. พ.อ. พระยาพหลพลพยุหเสนา (พจน์ พหลโยธิน)
 2. พ.อ. พระยาทรงสุรเดช (เทพ พันธุมเสน)
 3. พ.อ. พระยาฤทธิอัคเนย์ (สละ เอมะศิริ)
 4. พ.ท. พระประศาสน์พิทยายุทธ (วัน ชูถิ่น)

คณะราษฎรสายทหารบก แก้

 
พ.อ.พระยาพหลพลพยุหเสนา (พจน์ พหลโยธิน) หัวหน้าคณะราษฎรสายทหารบก
 1. พ.ต.หลวงพิบูลสงคราม (แปลก ขีตตะสังคะ)
 2. พ.ต.หลวงสฤษฎิ์ยุทธศิลป์ (เพียร พิริยะโยธิน)
 3. พ.ต.หลวงอำนวยสงคราม (ถม เกษะโกมล)
 4. พ.ต.หลวงวิจักรกลยุทธ (เศียร สู่ศิลป์)
 5. ร.อ.หลวงชำนาญยุทธศิลป์ (เชย รมยะนันท์)
 6. ร.อ.หลวงกาจสงคราม (เทียน เก่งระดมยิง)
 7. ร.อ.หลวงเกรียงศักดิ์พิชิต (ค้วน จิตตะคุณ)
 8. ร.อ.หลวงชาญสงคราม (พาน (กฤษณ์) ชาลีจันทร์)
 9. ร.อ.หลวงเชวงศักดิ์สงคราม (ช่วง ขวัญเชิด)
 10. ร.อ.หลวงทัศนัยนิยมศึก (ทัศนัย มิตรภักดี)
 11. ร.อ.หลวงพรหมโยธี (มังกร ผลโยธิน)
 12. ร.อ.หลวงรณสิทธิพิชัย (เจือ กาญจนินทุ)
 13. ร.อ.หลวงสวัสดิ์รณรงค์ (สวัสด์ ดาระสวัสดิ์)
 14. ร.อ.หลวงเสรีเริงฤทธิ์ (จรูญ รัตนกุล)
 15. ร.อ.หลวงอดุลเดชจรัส (บัตร พึ่งพระคุณ)
 16. ร.ท.ขุนสุจริตรณการ (ผ่อง นาคะนุช)
 17. ร.ท.ขุนจำนงภูมิเวท (จำนง ศิวะแพทย์)
 18. ร.ท.ขุนนิรันดรชัย (สเหวก นีลัญชัย)
 19. ร.ท.ขุนพิพัฒน์สรการ (เท้ง พัฒนศิริ)
 20. ร.ท.ขุนปลดปรปักษ์ (ปลด ภานุสะวะ)
 21. ร.ท.ขุนเรืองวีรยุทธ (บุญเรือง วีระหงส์)
 22. ร.ท.ขุนวิมลสรกิจ (วิมล เก่งเรียน)
 23. ร.ท.ขุนศรีศรากร (ชลอ ศรีธนากร)
 24. ร.ท.ไชย ประทีปะเสน
 25. ร.ท.ทวน วิชัยขัทคะ
 26. ร.ท.น้อม เกตุนุติ
 27. ร.ต.จำรูญ จิตรลักษ์
 28. ร.ต.สมาน เทพหัสดิน ณ อยุธยา
 29. ร.ต.อุดม พุทธิเกษตริน
 30. ร.อ.สมร อำพรชัย
ภาพหมู่คณะราษฎรสายทหารบก

คณะราษฎรสายทหารเรือ แก้

 
น.ต.หลวงสินธุสงครามชัย ร.น. (สินธุ์ กมลนาวิน) หัวหน้าคณะราษฎรสายทหารเรือ
 1. น.ต. หลวงสินธุสงครามชัย ร.น. (สินธุ์ กมลนาวิน) หัวหน้าคณะราษฎรสายทหารเรือ
 2. น.ต. หลวงศุภชลาศัย ร.น. (บุง ศุภชลาศัย)
 3. ร.อ. หลวงธำรงนาวาสวัสดิ์ ร.น. (ถวัลย์ ธารีสวัสดิ์)
 4. ร.อ. หลวงนาวาวิจิตร ร.น. (ผัน อำไภวัลย์)
 5. ร.อ. หลวงนิเทศกลกิจ ร.น. (กลาง โรจนเสนา)
 6. ร.อ. หลวงสังวรยุทธกิจ ร.น. (สังวรณ์ สุวรรณชีพ)
 7. ร.อ.สงบ จรูญพร ร.น.
 8. ร.อ.ชลิต กุลกำม์ธร ร.น.
 9. ร.อ.สงวน รุจิราภา ร.น.
 10. ร.อ.หลวงเจียรกลการ ร.น. (เจียม เจียรกุล)
 11. ร.อ.หลวงจำรัสจักราวุธ ร.น. (จำรัส เภกะนันท์)
 12. ร.ท.จิบ ศิริไพบูลย์ ร.น.
 13. ร.ท.ทหาร (ทองหล่อ) ขำหิรัญ ร.น.
 14. ร.ท.ทิพย์ ประสานสุข ร.น.
 15. ร.ท.ประเสริฐ สุขสมัย ร.น.
 16. ร.ท.วัน รุยาพร ร.น.
 17. ร.ท.ชลี สินธุโสภณ ร.น.
 18. ร.ท.ขุนกำจัดโรคาพาธ ร.น. (ไม่ทราบชื่อและนามสกุลจริง)
 19. ร.ท.ทัศน์ กรานเลิศ ร.น.
 20. ร.ท.สวัสดิ์ จันทนี ร.น.
 21. ร.ท.ศรี ดาวราย ร.น.
 22. ร.ต.กำลาภ (กุหลาบ) กาญจนสกุล ร.น.
 23. ร.ต.ชั้น รัศมิทัต ร.น.
 24. ร.ต.ทองดี ระงับภัย ร.น.
 25. จ.ท.เชาว์ คล้ายสัมฤทธิ์ ร.น.
ภาพหมู่คณะราษฎรสายทหารเรือ

คณะราษฎรสายพลเรือน แก้

 
อำมาตย์ตรี หลวงประดิษฐ์มนูธรรม (ดร.ปรีดี พนมยงค์) หัวหน้าคณะราษฎรสายพลเรือน
 1. อำมาตย์ตรี หลวงประดิษฐ์มนูธรรม (ดร.ปรีดี พนมยงค์) หัวหน้าคณะราษฎรสายพลเรือน
 2. อำมาตย์ตรี หลวงสิริราชไมตรี (จรูญ สิงหเสนี)
 3. รองอำมาตย์เอก หลวงโกวิทอภัยวงศ์ (ควง อภัยวงศ์)
 4. เสวกตรี หลวงนฤเบศร์มานิต (สงวน จูฑะเตมีย์)
 5. รองอำมาตย์เอก หลวงชำนาญนิติเกษตร (อุทัย แสงมณี)
 6. รองอำมาตย์เอก หลวงอรรถสารประสิทธิ์ (ทองเย็น หลีละเมียร)
 7. รองอำมาตย์เอก หลวงอรรถกิติกำจร (กลึง พนมยงค์)
 8. รองอำมาตย์เอก หลวงสุนทรเทพหัสดิน (สพรั่ง เทพหัสดิน ณ อยุธยา)
 9. รองอำมาตย์เอก หลวงเดชาติวงศ์วราวัฒน์ (ม.ล.กรี เดชาติวงศ์)
 10. รองอำมาตย์เอก ตั้ว ลพานุกรม
 11. รองอำมาตย์เอก ประจวบ บุนนาค
 12. รองอำมาตย์เอก หม่อมหลวงอุดม สนิทวงศ์
 13. นายแนบ พหลโยธิน
 14. รองอำมาตย์โท ทวี บุณยเกตุ
 15. ร้อยโท ประยูร ภมรมนตรี
 16. นายวิลาส โอสถานนท์
 17. รองอำมาตย์โท จรูญ สืบแสง
 18. นายเล้ง ศรีสมวงศ์
 19. นายดิเรก ชัยนาม
 20. นายวิเชียร สุวรรณทัต
 21. รองอำมาตย์โท ชุณห์ ปิณฑานนท์
 22. นายสวัสดิ์ โสตถิทัต
 23. นายจิตตะเสน ปัญจะ
 24. นายยง พลบุล (ยงค์ เยอร์เกนส์)
 25. นายเอก สุภโปฎก
 26. นายสุรินทร์ ชิโนทัย
 27. นายศิริ ชาตินันท์
 28. นายเฉลียว ปทุมรส
 29. นายบรรจง ศรีจรูญ
 30. นายประเสริฐ ศรีจรูญ
 31. นายแช่ม มุสตาฟา
 32. นายการิม ศรีจรูญ
 33. นายสงวน ตุลารักษ์
 34. นายซิม วีระไวทยะ
 35. นายหงวน ทองประเสริฐ
 36. นายปราโมท พึ่งสุนทร
 37. นายเจริญ ปัณฑโร
 38. นายทองเปลว ชลภูมิ
 39. นายเผดิม อังศุวัฒน์
 40. นายชุบ ศาลยาชีวิน
 41. นายกลิ่น เทพหัสดิน ณ อยุธยา
 42. นายสอน บุญจูง
 43. นายยล สมานนนท์
 44. นายยิน สมานนท์
 45. ร.ต.ท.เชย กลัญชัย
 46. ร.ต.ท.เที่ยง เฉลิมศักดิ์
 47. นายจำนง บูรวิเชท
 48. นายผูก ปาลธรรมี
 49. นายประวัติ ศรีจรูญ
 50. นายวนิช ปานะนนท์
 51. นายกระจ่าง ตุลารักษ์
 52. นายบุญล้อม พึ่งสุนทร
 53. นายบุญเจือ อังศุวัฒน์

อ้างอิง แก้

 • กจช.,สร.0201.16/48, เรื่องรายนามผู้เริ่มก่อการเปลี่ยนแปลงการปกครอง
 • พล.ท.ประยูร ภมรมนตรี, บันทึกเรื่องการเปลี่ยนแปลงการปกครอง พ.ศ. 2475 ว่าด้วยกำเนิดความมุ่งหมายการปฏิวัติ ความสำเร็จ และความผิดพลาด, (กรุงเทพฯ : บรรณกิจเทรดดิ้ง, 2517), หน้า 110 - 116.
 • ประเสริฐ ปัทมะสุคนธ์, รัฐสภาไทยในรอบสี่สิบสองปี, (กรุงเทพฯ : ช.ชุมนุมช่าง, 2517), หน้า 1-5.
 • ดูการเปรียบเทียบรายชื่อคณะราษฎรจากแหล่งต่างๆและวิเคราะห์ความน่าเชื่อถือได้ใน ภาคผนวกที่ 52 คณะราษฎร 102 นาย ได้ใน ชาญวิทย์ เกษตรศิริ, 2475 การปฏิวัติสยาม, (กรุงเทพฯ : มูลนิธิโครงการตำราสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์, 2543), หน้า 218-239.
 • สุชิน ตันติกุล, รัฐประหาร พ.ศ. 2490, วิทยานิพนธ์ปริญญาตรี สาขารัฐศาสตร์ศึกษา คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ. 2514