วิกิพีเดีย:คณะอนุญาโตตุลาการ/กระดานประกาศ

กระดานประกาศนี้ใช้สำหรับกิจการของคณะอนุญาโตตุลาการ มีเพียงคณะอนุญาโตตุลาการหรือนายทะเบียนเท่านั้นที่อาจโพสต์ในหน้านี้ได้ ทุกท่านสามารถแสดงความเห็นได้ที่หน้าอภิปราย

2557

นายทะเบียน (2557)

 1. คอต. Octahedron80 เสนอชื่อผู้ใช้ G(x) และ Horus เป็นนายทะเบียน คอต. ทดแทนนายทะเบียนที่หมดวาระไปพร้อมกับ คอต. ชุดก่อนเมื่อ 31 ธันวาคม 2556
 2. คอต. มีมติ 2-0-1 ให้ผู้ใช้ทั้งสองเป็นนายทะเบียน และให้มีสิทธิและหน้าที่ตามที่นายทะเบียนพึงมี ตั้งแต่ 14 มกราคม 2557 จนกว่า คอต. จะพ้นวาระ
เสนอเมื่อ 13 มกราคม พ.ศ. 2557 ปิดเมื่อ 14 มกราคม พ.ศ. 2557
กรุการอภิปราย

2556

ระงับสิทธิผู้ดูแลระบบประจำ พ.ศ. 2556

 1. คอต. Taweetham ยื่นเรื่องขอให้มีการระงับสิทธิผู้ดูแลระบบจำนวน 4 ท่าน ได้แก่ Drgarden (พูดคุย · เรื่องที่เขียน), Manop (พูดคุย · เรื่องที่เขียน), Saerin (พูดคุย · เรื่องที่เขียน) และ Tinuviel (พูดคุย · เรื่องที่เขียน) เนื่องด้วยเหตุว่างเว้นการใช้เครื่องมือและ/หรือมีการแก้ไขต่ำกว่าที่กำหนดในรอบปี ตามนโยบายเกี่ยวกับผู้ดูแลระบบ
 2. คอต. ได้แจ้งผลการพิจารณาให้ทราบและให้โอกาสผู้ดูแลระบบคัดค้าน ความปรากฎว่าคุณ Manop ไม่คัดค้านให้มีการระงับสิทธิ์ คุณ Drgarden ได้ขอระงับสิทธิ์เองระหว่างการพิจารณา คุณ Saerin คอต. มีมติ 4-0-1 ให้ระงับสิทธิผู้ดูแล และคุณ Tinuviel คอต. ลงมติ 0-4-1 ให้ยกคำร้องเนื่องจากได้ปฏิบัติหน้าที่ครบถ้วนแล้ว
 3. อาศัยความตาม 1) และ 2) นายทะเบียนได้ขอให้ระงับสิทธิ์ของผู้ดูแล Manop ส่วนผู้ดูแล Saerin จะได้รอการคัดค้านเป็นเวลาหนึ่งเดือนต่อไปและให้ คอต. ชุดใหม่เป็นผู้ดำเนินการระงับสิทธิผู้ดูแล และสำหรับท่านอื่นซึ่งได้มีการดำเนินการเองไปก่อนแล้วให้ผลเป็นไปตามนั้น
 4. สำหรับกรณีของคุณ Saerin เนื่องจากไม่มีการคัดค้านหรือตอบกลับใด ๆ ในช่วงเวลาที่กำหนด จึงได้ส่งเรื่องให้ผู้ดูแลโครงการ และได้ดำเนินการตามมติเดิมแล้ว
เสนอเมื่อ 22 ธันวาคม พ.ศ. 2556 ปิดเมื่อ 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557
กรุการอภิปราย

การแต่งตั้งผู้ตรวจสอบผู้ใช้ (2)

 1. คอต. Octahedron80 ได้แจ้งเมื่อ 10:21, 22 มีนาคม 2556 (ICT) ว่าผู้ตรวจสอบผู้ใช้ Taweetham ขอระงับสิทธิผู้ตรวจสอบผู้ใช้ในวิกิพีเดียภาษาไทย (และล่าสุดได้รับการระงับแล้ว) ทำให้เหลือผู้ตรวจสอบผู้ใช้เพียงคนเดียว ซึ่งตามนโยบายว่าด้วยการตรวจสอบผู้ใช้ในเมทาวิกิ ผู้ตรวจสอบผู้ใช้ในทุกโครงการจำเป็นต้องมีอย่างน้อยสองคน มิเช่นนั้นจะไม่สามารถมีผู้ตรวจสอบผู้ใช้ได้ (อนึ่ง ผลจากการขอระงับดังกล่าวนี้ ทำให้สิทธิการตรวจสอบผู้ใช้ของผู้ตรวจสอบฯ Octahedron80 ถูกระงับไปเช่นกัน) คอต. จึงเห็นควรให้มีการสรรหาผู้ตรวจสอบผู้ใช้ใหม่สองคนเพื่อให้มีผู้ปฏิบัติหน้าที่ต่อไปได้
 2. ได้มีการเสนอชื่อผู้ใช้ Horus (พูดคุย · เรื่องที่เขียน) (4/1/0) และผู้ใช้ พุทธามาตย์ (พูดคุย · เรื่องที่เขียน) (5/0/0) ให้เป็นผู้ตรวจสอบผู้ใช้ต่อไป
 3. นายทะเบียนได้นำเรื่องส่งผู้ดูแลโครงการ ซึ่งได้ให้สถานะกับคุณพุทธามาตย์เมื่อ 03:41, 3 April 2013 (UTC+7) และคืนสิทธิการตรวจสอบผู้ใช้ให้กับคุณ Octahedron80 ซึ่งถูกระงับสิทธิชั่วคราวไปก่อนหน้านี้ สำหรับคุณ Horus ไม่ประสงค์จะรับตำแหน่งผู้ตรวจสอบผู้ใช้ แต่เนื่องด้วยจำนวนผู้ตรวจสอบที่มีเพียงพอแล้ว วิกิพีเดียภาษาไทยจึงสามารถใช้เครื่องมือดังกล่าวได้
เสนอเมื่อ 22 มีนาคม พ.ศ. 2556 ปิดเมื่อ 7 เมษายน พ.ศ. 2556
กรุการอภิปราย

2555

นายทะเบียน G(x) ลาออก

 1. นายทะเบียนแห่งอนุญาโตตุลาการวิกิพีเดียภาษาไทย G(x) ได้ประกาศยื่นคำขอลาออกจากตำแหน่งเมื่อ 17:58, 31 กรกฎาคม 2555 (ICT)
 2. เนื่องจากนายทะเบียนมิได้ติดตามผลการพิจารณาเป็นเวลาล่วงกว่าแปดเดือน และมิได้มีคำอนุญาตให้ลาออก ประกอบกับเมื่อได้พิจารณาในกรณีต่าง ๆ แล้ว นายทะเบียน G(x) จึงถอนข้อพิจารณาออกจากสารบบ (Nolle prosequi) เมื่อ 21:56, 18 มีนาคม 2556 (ICT) โดยให้มีผลย้อนหลังไปตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2555
เสนอเมื่อ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2555 ปิดเมื่อ 18 มีนาคม พ.ศ. 2556 (มีผลย้อนหลังถึง 1 สิงหาคม พ.ศ. 2555)
กรุการอภิปราย

คำร้องกรณีผู้ใช้ Horus ไม่เป็นกลาง

 1. ผู้ใช้ NumChiao (พูดคุย · เรื่องที่เขียน) ได้ยื่นคำร้องขอพิจารณาคดีใหม่ว่าด้วยความไม่เป็นกลางของผู้ใช้ Horus เมื่อ 15:10, 8 กรกฎาคม 2555 (ICT) นายทะเบียนจึงนำเรื่องเข้าสู่การพิจารณารับคดีของ คอต. เมื่อ 19:19, 8 กรกฎาคม 2555 (ICT) เพื่อออกเสียงว่าจะรับคดีหรือไม่ อย่างไร
 2. คอต. มีมติรับคดีไว้ในการวินิจฉัยด้วยมติ รับ 4 ไม่รับ 0 ถอนตัวจากการพิจารณา 1 นับแต่เวลาที่ลงไว้ด้านท้ายนี้เป็นต้นไป (18:54, 9 กรกฎาคม 2555 (ICT))
 3. คอต. Taweetham มีคำสั่งคุ้มครองชั่วคราวในบทความ โดยขอให้ผู้ร้องและผู้ถูกร้องยุติการแก้ไขบทความดังกล่าวชั่วคราว (ยกเว้นย้อนการก่อกวนที่ไม่เกี่ยวข้องกับประเด็นพิพาท) นับแต่ 08:57, 10 กรกฎาคม 2555 (ICT) (ตามคำสั่ง) นอกจากนี้นายทะเบียนได้ประกาศเมื่อ 21:24, 10 กรกฎาคม 2555‎ ให้ชุมชนแสดงความคิดเห็น และจะปิดการแสดงความคิดเห็นเมื่อ 21:24, 24 กรกฎาคม 2555‎
 4. คอต. ที่ปฏิบัติหน้าที่แต่ละท่านได้ให้ความเห็นส่วนตนมาเป็นลำดับ และนายทะเบียนได้เขียนคำวินิจฉัยรวมเมื่อ 17:30, 31 กรกฎาคม 2555 มีสาระสำคัญให้ยกคำร้องของผู้ร้องทั้งสองคำร้อง
เสนอเมื่อ 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2555 ปิดเมื่อ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2555
กรุการอภิปราย

ระงับสิทธิ์ผู้ดูแล 2555-2

 1. อาศัยข้อพิจารณาจากคุณ Taweethaも ในมติครั้งก่อน นายทะเบียน G(x) ได้เสนอให้ระงับสิทธิ์ผู้ดูแลที่ไม่มีความเคลื่อนไหวเพิ่มเติม ได้แก่ Ahoerstemeier (พูดคุย · เรื่องที่เขียน), ธวัชชัย (พูดคุย · เรื่องที่เขียน), Wap (พูดคุย · เรื่องที่เขียน) และ Watcharakorn (พูดคุย · เรื่องที่เขียน) ผลการพิจารณาปรากฏว่าตุลาการออกเสียง 4-0-1 เสียงให้ระงับสิทธิ์ผู้ดูแลสามคน โดยยกเว้นคุณธวัชชัยซึ่งตุลาการออกเสียง 2-0-3 อันเป็นการให้คงสภาพความเป็นผู้ดูแลระบบไว้ก่อน
 2. นายทะเบียนได้แจ้งผลการพิจารณาให้ทราบแล้ว โดยคุณ Ahoerstemeier แจ้งว่าไม่คัดค้าน คุณธวัชชัยแจ้งว่าขอให้ดำเนินการระงับสิทธิ์ผู้ดูแลตามขั้นตอนปฏิบัติทั่วไป คุณ Watcharakorn ได้แจ้งขอระงับสิทธิ์กับทางผู้ดูแลโครงการเองก่อนครบกำหนดแย้ง 14 วัน ส่วนคุณ Wap ไม่ได้ตอบกลับมาภายในเวลาที่กำหนด
 3. อาศัยความตามข้อ 1 และ 2 นายทะเบียนได้ส่งเรื่องเพื่อระงับสิทธิ์ผู้ดูแลต่อผู้ดูแลโครงการ และผู้ดูแลโครงการได้ระงับสิทธิ์ผู้ดูแลแล้ว โดยนายทะเบียนได้ขอให้ระงับสิทธิ์ผู้ดูแลสิทธิ์แต่งตั้งซึ่งเป็นเอกเทศจากผู้ดูแลไปพร้อมกัน
เสนอเมื่อ 4 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555 ปิดเมื่อ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555
กรุการอภิปราย

ระงับสิทธิผู้ดูแลที่ไม่มีความเคลื่อนไหว 2555-1

 1. คุณ octahedron80 เสนอให้ระงับสิทธิ์ผู้ดูแลที่ไม่มีความเคลื่อนไหว ได้แก่ Phisite (พูดคุย · เรื่องที่เขียน), ไร้สติ (พูดคุย · เรื่องที่เขียน) และ Kie (พูดคุย · เรื่องที่เขียน) ผลการพิจารณาปรากฏว่าตุลาการออกเสียง 4-0-1 เสียงให้ระงับสิทธิ์ผู้ดูแลทั้งสามนี้ ทั้งนี้ก่อนระงับสิทธิ์ คอต. และนายทะเบียนได้แจ้งให้ทราบถึงผลการพิจารณาแล้ว แต่ไม่มีผู้ดูแลระบบคนใดตอบกลับมาภายในระยะเวลาที่กำหนด
 2. นายทะเบียนได้ส่งเรื่องเพื่อระงับสิทธิ์ผู้ดูแลต่อผู้ดูแลโครงการ และผู้ดูแลโครงการได้ระงับสิทธิ์ผู้ดูแลแล้ว โดยนายทะเบียนได้ขอให้ระงับสิทธิ์ผู้ดูแลสิทธิ์แต่งตั้งซึ่งเป็นเอกเทศจากผู้ดูแลไปพร้อมกัน
เสนอเมื่อ 15 มกราคม พ.ศ. 2555 ปิดเมื่อ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555
กรุการอภิปราย

การแต่งตั้งผู้ตรวจสอบผู้ใช้ (CheckUser) และ/หรือ Oversighter

 1. คุณ Taweethaも เสนอให้คุณ octahedron80 และตัวเองเป็นผู้ตรวจสอบผู้ใช้ เพื่อปราบปรามการก่อกวน เพราะไม่ต้องการพึ่งเมตาวิกิ ที่ต้องใช้เวลานาน ผลปรากฏว่าตุลาการออกเสียง 4 ต่อ 0 เสียง ให้ทั้งสองเป็นผู้ตรวจสอบผู้ใช้
 2. ส่วนเรื่อง Oversighter นั้น คุณ Taweethaも เห็นว่ายังไม่มีความจำเป็นและยังไม่มีนโยบายรองรับในวิกิพีเดียภาษาไทย

เสนอเมื่อ 2 มกราคม พ.ศ. 2555 ปิดเมื่อ 22 มกราคม พ.ศ. 2555

ผู้ตรวจสอบผู้ใช้ทั้งสองท่านได้รับการแต่งตั้งโดยผู้ดูแลโครงการแล้ว ตามเวลาต่อไปนี้

กรุการอภิปราย

รายงานตัวต่อมูลนิธิฯ

 1. แจ้งให้รายงานตัวและสอบถามเรื่องการใช้ mailing list
  • เสนอโดย taweethaも 07:53, 2 มกราคม 2555 (ICT)
 2. ทุกท่านได้รายงานตัวแล้ว แต่ไม่มีผู้ประสงค์ใช้ mailing list
  • ปิดโดย --taweethaも 03:22, 17 มกราคม 2555 (ICT)

กรุการอภิปราย

นายทะเบียน

 1. เสนอ คุณ Horus และคุณ G(x) เป็นนายทะเบียน คอต.
  • เสนอโดย taweethaも 11:06, 2 มกราคม 2555 (ICT)
 2. คุณ Horus และคุณ G(x) เป็นนายทะเบียน คอต. นับแต่บัดนี้เป็นต้นไป
  • ปิดโดย taweethaも 03:26, 17 มกราคม 2555 (ICT)

กรุการอภิปราย