วิกิพีเดีย:คณะอนุญาโตตุลาการ

ต้องการติดต่ออนุญาโตตุลาการ โปรดปฏิบัติตามวิธีการข้างล่าง แต่พึงทราบว่า สิ่งต่าง ๆ ที่ส่งไปมาระหว่างคุณกับ คอต. นั้น จะไม่เป็นความลับเสมอไป

คณะอนุญาโตตุลาการ (คอต.) เป็นองค์คณะอันประกอบด้วยผู้ใช้ซึ่งมีอำนาจหน้าที่ดำเนินกระบวนการอนุญาโตตุลาการวิกิพีเดีย ในการนี้ คอต. มีอำนาจทำคำวินิจฉัยที่มีผลผูกพันเพื่อระงับข้อพิพาทระหว่างผู้ใช้ ซึ่งมักเป็นข้อพิพาทด้านพฤติกรรมอันร้ายแรงถึงขนาดที่ชุมชนไม่อาจระงับได้ นโยบายการอนุญาโตตุลาการกำหนดรายละเอียดเกี่ยวกับบทบาทและความรับผิดชอบของ คอต.

นอกเหนือไปจากบทบาทของ คอต. ในการระงับข้อพิพาทแล้ว คอต. ยังมีอำนาจอนุญาตให้เข้าถึงการตรวจสอบผู้ใช้ (CheckUser) และการล้างปูม (Oversight) ตลอดจนพิจารณาบางเรื่องซึ่งมีปัจจัยพิเศษ เช่น ความเป็นส่วนตัวที่ไม่พึงเข้าสู่ที่ประชุมสาธารณะ

อนุญาโตตุลาการมิได้เป็นทั้งลูกจ้าง เจ้าหน้าที่ และผู้บริหารของมูลนิธิวิมีพีเดีย พวกเขาเป็นผู้ใช้ที่มีใจสมัคร โดยมักเป็นผู้เขียนหรือผู้ดูแลระบบที่มากประสบการณ์ และประชาคมเลือกตั้งมาเพื่อระงับข้อพิพาทอันซับซ้อนหรือควบคุมยากที่อาจเกิดขึ้นได้ในประชาคมเอง และเพื่อกำกับดูแลบางพื้นที่ที่ต้องมีการเข้าถึงข้อมูลส่วนตัว

สมาชิก

สมาชิกปัจจุบันของ คอต. ระบุไว้ในรายการด้านล่างนี้ (ข้อมูล ณ วันที่ 4 มกราคม พ.ศ. 2559)

คอต. ไม่มีประธาน แต่อาจเลือกอนุญาโตตุลาการคนหนึ่งเพื่อประสานงานการทำงานให้เหมาะสมกับเวลา และอนุญาโตตุลาการอาจทำงานอยู่หรือไม่ว่างทำงานก็ได้ ในการนี้ ไม่ว่างทำงานนั้น รวมถึง อยู่ระหว่างพักร้อน, มิได้เข้าร่วมในการอนุญาโตตุลาการในช่วงเดือนที่ผ่านมา หรือได้ประกาศว่า ตนไม่อาจใช้วิกิพีเดีย

อนุญาโตตุลาการทำงานอยู่
ตำแหน่งว่าง
อนุญาโตตุลาการไม่ว่างทำงาน
ไม่มี

การติดต่อ คอต.

การติดต่อกับ คอต. เช่น เพื่อเสนอข้อหา หรือส่งคำคู่ความต่าง ๆ นั้น ให้กระทำผ่านนายทะเบียน ทั้งนี้ ถ้าเป็นการตั้งกระบวนพิจารณาใหม่ โปรดปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ด้วย

  • ตู้พัสดุส่วนตัว ตุลาการบางคนเปิดเผยไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ส่วนตัวไว้ (ซึ่งขณะนี้ยังไม่มีผู้ใดเปิดเผย) แต่โดยหลักแล้ว ถ้าเป็นเรื่องเกี่ยวข้องกับกระบวนอนุญาโตตุลาการ ก็ควรติดต่อทางตู้พัสดุทางการมากกว่า