การร้องการอนุญาโตตุลาการเป็นขั้นสุดท้ายของการระงับข้อพิพาทบนวิกิพีเดีย คณะอนุญาโตตุลาการพิจารณาคำร้องเปิดคดีใหม่และทบทวนการตัดสินที่ผ่านมา กระบวนการทั้งสิ้นอยู่ภายใต้นโยบายการอนุญาโตตุลาการ สำหรับสารสนเทศเกี่ยวกับการร้องการอนุญาโตตุลาการ และคดีนั้นจะถูกรับหรือจัดการอย่างไร โปรดดู คู่มือการอนุญาโตตุลาการ

โปรดอ่านข้อชี้แจงในการยื่นคำร้องแต่ละรูปแบบ ดังจะกล่าวด้านล่างนี้ และเลือกรูปแบบคำร้องที่เหมาะสม การไม่ใช้คำร้องที่เหมาะสมอาจส่งผลต่อความล่าช้าหรือการปฏิเสธการรับพิจารณาคำร้องของอนุญาโตตุลาการ ทั้งนี้ อนุญาโตตุลาการและนายทะเบียนฯ สงวนสิทธิที่จะนำออกซึ่งข้อความที่ไม่เกี่ยวข้อง หรือปรับข้อความตามความเหมาะสมโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า

รูปแบบคำร้อง

การร้องอนุญาโตตุลาการใหม่

ได้แก่การเสนอคำร้องคดีการอนุญาโตตุลาการใหม่ โดยก่อนร้องต่ออนุญาโตตุลาการ คุณควรอ่านและทำความคุ้นเคยกับคู่มือการอนุญาโตตุลาการ ซึ่งครอบคลุมทุกเรื่องตั้งแต่ว่าตุลาการจะรับคดีเมื่อใด จะนำเสนอคดีอย่างไร และจะคาดหวังอะไรได้บ้าง ทั้งนี้ ในกรณีของการร้องอนุญาโตตุลาการใหม่

 • หากมีการกล่าวตอบความเห็นของคู่กรณีคนใด ให้ตอบความเห็นของบุคคลอื่นโดยอ้างชื่อคู่กรณีที่เกี่ยวข้องด้วย แต่ทั้งนี้สามารถตอบเช่นเดียวกับการพูดคุยโดยปกติได้ ดู การสนองต่อส่วนที่เกี่ยวข้องของคู่มือการอนุญาโตตุลาการ
 • หลังเสนอคำร้องแล้ว อนุญาโตตุลาการที่ยังทำงานอยู่จะออกเสียงว่าจะรับหรือไม่รับคดี; ตัวเลขสี่ตัว 0/0/0/0 หมายถึงเสียงอนุญาโตตุลาการที่รับ/ไม่รับ/ถอนตัว/อื่น ๆ

การร้องขอความกระจ่างและการแปรญัตติ

ได้แก่ร้องขอคำแนะนำหรือความกระจ่างเพิ่มเติมเกี่ยวกับคดีหรือคำวินิจฉัย คอต. ที่สมบูรณ์และมีผลบังคับอยู่ และเพื่อร้องการเปลี่ยนแปลงมาตรการเยียวยาหรือใช้บังคับที่มีอยู่แล้ว ตัวอย่างเช่น ปรับให้มาตรการนั้นรุนแรงขึ้นหรือจัดการกับปัญหาที่ไม่ได้คาดการณ์ไว้ หรือคำร้องเพื่อร้องให้ยกการลงโทษการอนุญาโตตุลาการที่มีอยู่ซึ่งไม่จำเป็นอีกต่อไป

การร้องวิธีการบังคับ

คำร้องการบังคับต่อผู้ใช้อาจหยิบยกขึ้นมาได้หากผู้ใช้มีแนวโน้มกระทำการฝ่าฝืนการเยียวยาในคดีการอนุญาโตตุลาการที่ปิดไปแล้ว หรือผ่านคำสั่งห้ามชั่วคราว (สำหรับคดีเปิด) ทั้งนี้การบังคับมิใช่ "การระงับข้อพิพาท" คำตัดสินของคณะอนุญาโตตุลาการ ("คอต.") เป็นขั้นสุดท้ายของการระงับข้อพิพาท คอต. ได้ตัดสินไปแล้วว่าพฤติการณ์และนิสัยในการเยียวยาไม่สร้างสรรค์ต่อจุดประสงค์ของเราในการสร้างสารานุกรมและตัดสินว่าเหตุการณ์เช่นนั้นไม่ควรเกิดขึ้นอีก ข้อพิจารณาคือ ได้มีการละเมิดข้อห้ามนั้นหรือไม่

ผู้ร้องบังคับจะต้องร้องโดยสุจริต และแสดงให้เห็นว่าการบังคับนั้นจำเป็น หากผู้ร้องบังคับกระทำการไม่สุจริต หรือกระทำการโดยสุจริตแต่มิได้เขียนคำร้องโดยถูกต้องสมควร คำร้องนั้นจะไม่ถูกนำมาพิจารณาและผู้ร้องอาจถูกพิจารณาว่าเป็นผู้ก่อกวนได้ แม้ว่าจะเป็นการกระทำครั้งแรกก็ตาม

การบังคับการอนุญาโตตุลาการมิใช่ที่สำหรับทำการอื่นใดนอกเหนือจากการบังคับคำตัดสินของ คอต. กล่าวคือ การบังคับฯ มิใช่สำหรับ

 • ข้อพิพาทด้านเนื้อหา เว้นเสียแต่เป็นข้อพิพาทด้านเนื้อหาที่กำลังห้ามอยู่ (ในกรณีที่พบไม่บ่อยครั้ง) ใช้การไกล่เกลี่ยอย่างไม่เป็นทางการ การไกล่เกลี่ยอย่างเป็นทางการหรือขอความเห็นสำหรับประเด็นเนื้อหา
 • พฤติกรรมที่ไม่ครอบคลุมในคำตัดสิน อาจยื่นคำร้องแปรญัตติ หากบทลงโทษที่มีอยู่ไม่เพียงพอ หรืออาจขอความช่วยเหลือที่กระดานประกาศของผู้ดูแลระบบ
 • คำตัดสินที่เสนอ (นอกเหนือไปจากคำสั่งห้ามชั่วคราวที่ผ่านแล้ว) ไม่อาจนำไปบังคับได้จนกว่าคดีจะปิดลงอย่างเป็นทางการ หากมีกรณีพฤติกรรมไม่เหมาะสมในคดีเปิด ควรรายงานต่อผู้ดูแลระบบ คุณควรพิจารณาพฤติกรรมในหน้าหลักฐานของคดี และในบางคดี อาจขอให้มีการร้องคำสั่งห้ามชั่วคราวจนกว่าคดีจะเสร็จสิ้นก็ได่
 • คำตัดสินประชาคมหรือผู้ดูแลระบบ การละเมิดคำตัดสินเหล่านี้ควรนำเรื่องขึ้นว่ากันที่กระดานประกาศผู้ดูแลระบบเช่นกัน หรือในกรณีพิเศษ อ้างเป็นหลักฐานในคำร้องการอนุญาโตตุลาการ

ผู้ใช้ส่วนมากภายใต้บทลงโทษของ คอต. ไม่เกรียนหรือก่อกวน และควรปฏิบัติแบบเดียวกับผู้ใช้อื่น เราควรยังมีเจตนาดี คำตัดสินของ คอต. ออกแบบมาเพื่อบีบบังคับ มิใช่ลงโทษ ข้อความที่โพสต์ที่นี่ซึ่งละเมิดนโยบายความเป็นอารยะหรือว่าร้ายบุคคลอื่นของวิกิพีเดียอย่างมากจะถูกปรับปรุงและอาจถูกลบ ทั้งนี้หากมีการอุทธรณ์ ให้ใช้หน้านี้หรือหน้าชุมชนอื่น ๆ เพื่ออุทธรณ์

ข้อมูลผู้ดูแลระบบ
 • หากคุณมาเกี่ยวข้องในหน้านี้ คุณควรพร้อมตัดสินโทษแบนระยะยาวและคุณควรพร้อมรับมือพฤติกรรมตอบโต้ของผู้ที่ถูกแบนนั้น
 • ห้ามผู้ดูแลระบบกระทำการใด ๆ อันเป็นการกลับคำตัดสินของอนุญาโตตุลาการ เว้นแต่อนุญาโตตุลาการทั้งหมดจะได้ยินยอมด้วย หรือประชาชมจะได้เห็นพ้องด้วยในการกลับคำตัดสินนั้น ผู้ดูแลระบบคนใดที่ลบล้างการปฏิบัติบังคับใช้นอกเหนือจากกรณีจักต้องได้รับการลงโทษตามสมควร อาจถึงขั้นถอดถอนจากตำแหน่ง ตามดุลยพินิจของ คอต.
 • ผู้ดูแลระบบผู้ดำเนินการปฏิบัติบังคับใช้ดูแลระบบอันน่าสงสัยอย่างต่อเนื่อง หรือหากมีกรณีที่การกระทำถูกกลับคำตัดสินโดยการอภิปรายประชาคมหรือ คอต. จะถูกขอให้ยุติดำเนินกิจกรรมเช่นนั้นหรือถูกจำกัดมิให้ทำกิจกรรมเช่นนั้นอย่างเป็นทางการ
 • มาตรการบังคับในคดีการอนุญาโตตุลาการควรตีความอย่างเผื่อแผ่เพื่อปกป้องวิกิพีเดียและดูแลให้ดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ มิใช่ว่าคำร้องการบังคับทั้งหมดจะแสดงพฤติกรรมที่ถูกจำกัดโดย คอต. พฤติกรรมนั้นอาจละเมิดนโยบายและแนวปฏิบัติอื่นของวิกิพีเดียซึ่งคุณอาจใช้ดุลยพินิจทางปกครองเพื่อจัดการกับพฤติกรรมนั้น
 • อาจมีคำตัดสินของ คอต. ใช้ได้กับคู่กรณีมากกว่าหนึ่งฝ่ายในข้อพิพาท

วิธียื่นคำร้อง

ให้ใช้แม่แบบ {{ArbCom request}} ตามรูปแบบดังนี้ (สามารถลบ <!-- --> ออกได้ตามความเหมาะสมเมื่อใช้จริง)

{{ArbCom request
|casename = <!--ใส่ชื่อคดี โดยไม่ต้องใส่หัวเรื่อง (หากมีช่องให้ใส่)-->
|status = <!--อย่าแก้ไขสถานะการรับเรื่องหรือการพิจารณาคดี เว้นแต่นายทะเบียนหรือ คอต. จะเป็นผู้กระทำ-->
|type = <!--ใส่เพียงอันเดียว เลือกจาก new (คำร้องใหม่)/clarify (ความกระจ่าง)/renew (แปรญัตติ)/enforce (การบังคับ)-->
|user = <!--ใช้รูปแบบ {{User|ชื่อผู้ใช้}} หรือลงลายเซ็นก็ได้ -->
}}
ข้อความอื่น ๆ ที่จะแถลงต่ออนุญาโตตุลาการ รวมถึงความพยายามระงับข้อพิพาทวิธีอื่น และคู่กรณีที่เกี่ยวข้อง --~~~~

แล้วเริ่มคดีใหม่โดยแก้ไขหน้านี้ และนำข้อความสอดไว้ใต้ ==คำร้อง== ของหน้านี้ (ถ้ามีช่องให้ใส่หัวเรื่อง ไม่ต้องใส่) ทั้งนี้

 • อนุญาโตตุลาการและ/หรือนายทะเบียน ขอสงวนสิทธิในการปรับย้ายข้อความและ/หรือลบออกตามความเหมาะสม โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • ห้ามผู้ใช้คนอื่นนำคำร้องออกจากหน้านี้ เว้นแต่จะเป็นการถอนคำร้องของตนเอง
 • ผู้ใช้ที่ถูกบล็อกและไม่สามารถแก้ไขหน้านี้ได้ อาจใช้หน้าพูดคุยของตนเพื่ออุทธรณ์คำตัดสิน หรืออาจติดต่อกับคณะอนุญาโตตุลาการโดยตรงทางอีเมล (ถ้ามี) ก็ได้
 • หน้านี้ไม่ใช่หน้าร่างในการเขียนคำร้อง หากคำร้องมีข้อความแถลงยาว กรุณาใช้หน้าผู้ใช้ของตนเองหรือหน้าทดลองเขียนเพื่อทดลองเขียนก่อนนำมาลงหน้าจริง
 • ผู้ร้องต้องแจ้งให้คู่กรณีพิพาทที่อาจเกี่ยวข้องในการยื่นคำร้องทราบ โดยการเขียนข้อความในหน้าพูดคุยของคู่กรณี (ยกเว้นการแจ้งต่ออนุญาโตตุลาการ) การไม่แจ้งข้อพิพาท อาจทำให้คู่กรณีที่ไม่ทราบคำตัดสินยกขึ้นเป็นข้อพิสูจน์ได้ว่ากระทำการโดยตนมิได้เห็นพ้องด้วย

คำร้อง