สถานะคดี: รอพิจารณา

ประเภทคดี: กรุณาเลือกประเภทคำร้องให้ถูกต้อง การเลือกประเภทคำร้องไม่ถูกต้องหรือผิดประเภทส่งผลต่อการพิจารณาคำร้อง

ผู้ร้อง: กรุณาลงชื่อผู้ยื่นคำร้อง

Documentation icon คู่มือการใช้งานแม่แบบ[ดู] [แก้] [ประวัติ] [ล้างแคช]

ใช้สำหรับการเริ่มคำร้องใหม่ในการอนุญาโตตุลาการ มีรูปแบบดังนี้

{{ArbCom request
|casename =
|status = <!--อย่าแก้ไขสถานะการรับเรื่องหรือการพิจารณาคดี เว้นแต่นายทะเบียนหรือ คอต. จะเป็นผู้กระทำ-->
|type =
|user = 
}}

โดยแต่ละช่อง หลังเครื่องหมายเท่ากับ ให้ใส่ดังนี้

  • casename = ชื่อคดีที่จะเปิด หรือชื่อประเด็นที่จะพิจารณา
  • status = (สำหรับนายทะเบียนและ คอต.) ให้ใช้ {{Done}}, {{Not done}}, {{On hold}} ประกอบพารามิเตอร์เหตุผลตามความเหมาะสม
  • type ให้ใส่ดังนี้ หากไม่เลือกจะขึ้นว่า กรุณาเลือกประเภทคำร้องให้ถูกต้อง การเลือกประเภทคำร้องไม่ถูกต้องหรือผิดประเภทส่งผลต่อการพิจารณาคำร้อง
    • new สำหรับการร้องอนุญาโตตุลาการใหม่
    • clarify หรือ renew สำหรับการร้องขอความกระจ่างและการแปรญัตติ
    • enforce สำหรับการร้องวิธีการบังคับ
  • user ให้ใส่ชื่อผู้ใช้ที่ยื่นคำร้อง (ใช้ {{User|ชื่อผู้ใช้}} ก็ได้ หรือจะลงลายเซ็นก็ได้ หากไม่ใส่จะขึ้นว่า กรุณาลงชื่อผู้ยื่นคำร้อง)
ดัวอย่างการใช้งาน
{{ArbCom request
|casename = ประเด็นว่าด้วยแหล่งอ้างอิงจากเว็บสังคมออนไลน์
|status = {{On hold}} <!--อย่าแก้ไขสถานะการรับเรื่องหรือการพิจารณาคดี เว้นแต่นายทะเบียนหรือ คอต. จะเป็นผู้กระทำ-->
|type = new
|user = {{User|G(x)}}
}}

จะแสดงผลเป็น

ประเด็นว่าด้วยแหล่งอ้างอิงจากเว็บสังคมออนไลน์

สถานะคดี: รอพิจารณา

ประเภทคดี: ร้องอนุญาโตตุลาการใหม่

ผู้ร้อง: G(x) (พูดคุย · เรื่องที่เขียน)