วิกิพีเดีย:การอนุญาโตตุลาการ/นายทะเบียน

นายทะเบียนแห่งคณะอนุญาโตตุลาการ (หรืออาจเรียกสั้นเพียง นายทะเบียนการอนุญาโตตุลาการ หรือ นายทะเบียน) เป็นผู้เขียนซึ่งคณะอนุญาโตตุลาการ ("คอต.") เลือกมาให้ช่วยเหลืองานธุรการและดำเนินงานตามกระบวนการ ตำแหน่งนายทะเบียนนั้น คอต. เลือกผู้มาดำรงตำแหน่งครั้งแรกในเดือนมกราคม พ.ศ. 2555

บุคลการ

รายการด้านล่างนี้เป็นนามนายทะเบียนการอนุญาโตตุลาการปัจจุบัน (ข้อมูล ณ วันที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2565)

หากคุณต้องการความช่วยเหลือจากนายทะเบียนใน ประเด็นทั่วไป คุณควรโพสต์ที่ WT:AC/C หรืออีเมลหานายทะเบียน สำหรับความช่วยเหลือในคดีเปิดในปัจจุบันเป็นการเฉพาะแล้ว ขั้นแรกควรติดต่อนายทะเบียนที่ได้รับแต่งตั้งให้ดูแลคดีนั้น (ซึ่งมีระบุอยู่บนสุดของแต่ละหน้าคดี) บนหน้าพูดคุยของเขาหรือผ่านอีเมล

นายทะเบียนทำงานอยู่

ปัจจุบันไม่มี

นายทะเบียนไม่ว่างทำงาน

ปัจจุบันไม่มี

อำนาจ

สำนักทะเบียนมีวัตถุประสงค์เบื้องต้นเพื่อทำงานธุรการแห่งกระบวนการอนุญาโตตุลาการที่จำเป็นทั้งหมดให้แล้วเสร็จ เพื่อลดปริมาณภาระงานของตุลาการ งานธุรการเช่นนั้นมีขอบเขตกว้างขวาง แต่ที่อยู่ในการควบคุมของ คอต. เสมอ และประกอบด้วยเพียงภารกิจประจำและธุรการ เช่น

 1. การบำรุงรักษากระบวนการและการจัดเอกสารของ คอต.
 2. การรวบรวมและจัดระเบียบคดีและหน้าคำร้องการอนุญาโตตุลาการ
 3. การบังคับใช้มาตรฐานมารยาทพื้นฐานสำหรับผู้เข้าร่วมในคดีการอนุญาโตตุลาการ
 4. การนำคำวินิจฉัยของ คอต. ไปปฏิบัติ
 5. การเปิดและปิดคดี
 6. การบริการประกาศคำร้องคดีใหม่
 7. การปิดคดี ญัตติ ฯลฯ

ภารกิจตามปกติของนายทะเบียนมี:

 • เปิดคำร้องคดีการอนุญาโตตุลาการซึ่ง คอต. ออกเสียงรับ
 • บำรุงรักษาและการรวบรวมหน้าย่อยวิกิพีเดีย:การอนุญาโตตุลาการ/คำร้อง รวมทั้งการบังคับใช้ัแนวปฏิบัติของ คอต. ว่าด้วยถ้อยแถลงและความเห็น
 • นำออกซึ่งคำร้องการอนุญาโตตุลาการซึ่ง คอต. ออกเสียงไม่รับไต่สวน
 • ปิดคดีการอนุญาโตตุลาการซึ่ง คอต. ผ่านญัตติปิดที่เกี่ยวข้อง และตีพิมพ์คำวินิจฉัยสุดท้าย (โดยการย้ายข้อเสนอซึ่งผ่านจากหน้าย่อย "คำวินิจฉัยที่เสนอ" ไปยังหน้าคดีตามกระบวนการมาตรฐาน)
 • ให้คำแนะนำด้านกระบวนการและด้านอื่นต่อคู่กรณี และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในคดีการอนุญาโตตุลาการ และ
 • บำรุงรักษาไว้ซึ่งความมีระเบียบเรียบร้อยและรูปแบบในคดีการอนุญาโตตุลาการ (โดยใช้อำนาจของตนเพื่อออกการเตือนอย่างเป็นทางการและการห้ามที่ใช้บังคับได้โดยหน้าสกัดกั้นจากคดี)

เพื่อช่วยเหลือในการปฏิบัติภารกิจ นายทะเบียนได้รับอนุญาตให้แก้ไขหน้าคำวินิจฉัยที่เสนอและสุดท้ายด้วยวัตถุประสงค์ เช่น ทำการเปลี่ยนแปลงทางทะเบียนและร่างบันทึกการนำไปปฏิบัติ พวกเขาไม่ได้รับอภิสิทธิอื่นใด เช่น การโพสต์ข้อเสนอไปยังหน้าคำวินิจฉัยที่เสนอหรือออกเสียงในคดี อดีตนายทะเบียนไม่มีสิทธิของนายทะเบียน นายทะเบียนที่ไม่ว่างทำงานสามารถกลับมาสู่สถานะทำงานอยู่อีกครั้งด้วยความยินยอมของนายทะเบียน และในท้ายที่สุด ของตุลาการ

นายทะเบียนนั้นคุ้นเคยกับปัญหาการอนุญาโตตุลาการ เพราะธรรมชาติแห่งบทบาทของเขา และบ่อยครั้งมักถูกปรึกษาเกี่ยวกับคดีที่กำลังดำเนินอยู่ ไม่ว่าเขาจะได้รับมอบหมายให้ดูแลคดีนั้นอย่างเป็นทางการหรือไม่ก็ตาม แม้ในวิกิพีเดียภาษาต่างประเทศ จะเคยมีกรณีที่นายทะเบียนได้รับเลือกเป็นตุลาการในภายหลังทีเดียว แต่นายทะเบียนย่อมมิใช่ "ตุลาการ" ในทางหนึ่งทางใด และนายทะเบียนไม่ควรแสวงหาหรือถูกมองว่าเป็นก้าวแรกสู่การได้รับเลือกเป็น คอต.

การถอนตัว

เช่นเดียวกับสมาชิกชุมชนทุกคน นายทะเบียนย่อมมีส่วนในคดีการอนุญาโตตุลาการได้ (รวมทั้งการทำข้อเสนอในห้องทำงานและโดยการออกความเห็นในหน้าพูดคุย, หน้าพูดคุยหลักฐาน, หน้าห้องทำงานและพูดคุยห้องทำงาน และหน้าพูดคุยคำวินิจฉัยที่เสนอ) ความเห็นที่นายทะเบียนออกในคดีนั้นถือว่าเป็นความสามารถปัจเจกบุคคลของเขา มิใช่ในฐานะนายทะเบียนแห่ง คอต. และไม่มีลำดับความสำคัญเหนือความเห็นที่ผู้เขียนคนอื่นออก

นายทะเบียนไม่พึงปฏิบัติดังนี้

 1. เพิ่มหลักฐานไปยังหน้าหลักฐานแห่งคดีที่เขากำลังปฏิบัติหน้าที่อยู่ ซึ่งหากปฏิบัติเช่นนั้น ชุมชนย่อมคาดหวังให้ผู้นั้นถอนตัวออกจากการปฏิบัติหน้าที่ในคดีนั้น
 2. ปฏิบัติหน้าที่นายทะเบียนในคดีซึ่งเขามีส่วนในกรณีพิพาทที่กำลังมีการพิจารณา หรือ
 3. ปฏิบัติหน้าที่ในคดีซึ่งมีคู่กรณีที่เขามีปฏิสัมพันธ์ด้านลบอย่างมีนัยสำคัญมาก่อน

นายทะเบียนสามารถขอการตอบรับจากนายทะเบียนอื่นและสามารถขอมอบหมายหน้าที่ให้ใหม่ในคดีตามที่จำเป็นในกระดานประกาศของนายทะเบียน

หากผู้เขียนกังวลว่า นายทะเบียนปฏิบัติในทางที่ต้องกำหนดให้เขาถอนตัว เช่นนั้น ผู้เขียนควรเปิดการสื่อสารกับนายทะเบียนเพื่อถ่ายทอดความกังวลของตน หากปัญหานั้นไม่อาจระงับได้อย่างเป็นที่น่าพอใจอันเป็นผลจากการอภิปรายโดยตรงแล้ว ผู้เขียนนั้นควรติดต่อหน่วยงานนายทะเบียน (ที่ WT:AC/C) คอต. เป็นหน่วยงานสุดท้ายในประเด็นการถอนตัวของนายทะเบียน แต่สำนักงานนายทะเบียนตามปกติจัดการกับปัญหาภายในดังกล่าวได้โดยไม่จำเป็นต้องได้รับคำสั่งหรือการมีส่วนจากตุลาการ

การแต่งตั้ง

ตุลาการมีอำนาจแต่งตั้งนายทะเบียนให้ปฏิบัติภารกิจนายทะเบียน อย่างไรก็ดี อาจมีผู้เขียนบางคน ("ผู้ช่วย") ช่วยเหลืองานนายทะเบียนได้อย่างไม่เป็นทางการ

เนื่องจากนายทะเบียนทางการนั้นได้รับแต่งตั้งให้เป็นผู้แทนของ คอต. และปฏิบัติหน้าที่ในนามของ คอต. ในบางโอกาส จึงมีบางสิ่งที่พึงปฏิบัติเฉพาะนายทะเบียนเท่านั้น:

 • เปิดและปิดคดี
 • ออกถ้อยแถลงในนามของ คอต.
 • การเก็บญัตติเข้ากรุหรือนำญัตติออก
 • นำออกซึ่งความเห็นจากคำร้องหลักไปยังหน้าการอนุญาโตตุลาการ
 • นำออกหรือย่อการนำเสนอที่ยาวเกินไปในหน้าหลักหรือในหน้าหลักฐาน
 • นำออกซึ่งคดีที่ถูกปฏิเสธจากหน้าหลักภายในระยะ 10 วันเพื่อการพิจารณา (นายทะเบียนหรือตุลาการอาจนำคดีออกซึ่งถูกขึ้นบัญชีไว้ไม่ถึง 10 วัน หากมีเสียงข้างมากชัดเจนให้นำออกและไม่มีโอกาสรับ ผู้ช่วยควรเพียงนำคดีที่ถูกปฏิเสธออกหลังพ้น 10 วันไปแล้ว)
 • แก้ไขหน้าย่อยคำวินิจฉัยที่เสนอ ยกเว้นการแก้ไขความผิดพลาดด้านการพิมพ์หรือตัวเลขที่ชัดเจนให้ถูกต้อง
 • แก้ไขแม่แบบสถานะคดี หรือแม่แบบบำรุงรักษาอื่นซึ่งใช้จากหน้าคำร้องการอนุญาโตตุลาการหรือคดี และ
 • ออกถ้อยแถลงคล้ายนโยบาย เช่น การประกาศกระบวนการสำหรับจัดการการเปลี่ยนตัวสมาชิก คอต.