วิกิพีเดีย:การอนุญาโตตุลาการ/ดัชนี/นายทะเบียน

นายทะเบียน

เรื่องนายทะเบียนซึ่งจะเป็นผู้ช่วยการอนุญาโตตุลาการนั้น คุณ Horus เสนอชื่อคุณ G(x) กับตัวคุณ Horus เอง จึงเรียนมาเพื่อพิจารณา --taweethaも 11:06, 2 มกราคม 2555 (ICT)

เหลืออีกคนไม่มาลงคะแนนเสียที --octahedron80 19:20, 13 มกราคม 2555 (ICT)

สนับสนุน
 1.   เห็นด้วย --taweethaも 10:14, 2 มกราคม 2555 (ICT)
 2.   เห็นด้วย G(x) กับ Horus ทั้งสองคน --octahedron80 13:39, 2 มกราคม 2555 (ICT)
 3.   เห็นด้วย เห็นด้วยทั้ง 2 คน --Pongsak ksm 22:02, 2 มกราคม 2555 (ICT)
 4.   เห็นด้วย เห็นเหมาะสมตามเสนอครับ --  ผู้ใช้Tmd | พูดคุย 21:48, 16 มกราคม 2555 (ICT)
คัดค้าน
เป็นกลาง
 1.   เป็นกลาง งดออกเสียง --B20180 09:46, 7 มกราคม 2555 (ICT)
อภิปราย
 1.   ความเห็น คุณ Sry85 แสดงความห่วงใยและคัดค้านเมื่อ 17:13, 14 มกราคม 2555 (ICT) มีความดังนี้ "คุณ Horus ไม่เหมาะสมกับการเป็นนายทะเบียน โดยในหน้าที่ที่ เป็นตัวกลางระหว่าง คอต. กับบุคคลภายนอก เนื่องจากมักใช้คำพูดไม่เหมาะสมกับผู้ใช้อื่นหลายครั้ง"
  • คุณ Horus ตอบว่า "นายทะเบียนไม่ได้ประสานตุลาการกับบุคคลภายนอก เพียงแต่ช่วยเหลืองานตุลาการเท่านั้น และอีกประการหนึ่ง การเสนอดังกล่าวเป็นเรื่องของตุลาการจะตัดสินใจ"
   • คุณ Sry85 ถามต่อว่า "ตกลงนายทะเบียนไม่ได้ประสานตุลาการกับบุคคลภายนอกเหรอครับ คุณ G(x) อธิบายเช่นนั้น แล้วทำอะไรบ้างเหรอครับ ถ้าผู้ช่วย คอต. ไม่ต้องมีตำแหน่งแบบนี้ได้มั๊ยครับ หรือว่าต้องมี"
    • คุณ Horus ตอบว่า "ที่จริงงานตุลาการจะให้ตุลาการทำหมดเลยก็ได้ แต่การมีนายทะเบียนก็เป็นการแบ่งเบาภาระ อันนี้เอาความคิดมาจากวิกิพีเดียภาษาอังกฤษ" -- 17:30, 14 มกราคม 2555 (ICT)
  • ตามกติกาของหน้านี้ให้ คอต. เขียนเท่านั้น เพื่อรักษากติกา ก็ถือว่าผมเขียนแล้วกัน โดยยก quote ของแต่ละท่านมาตามที่ท่านเขียน หากมีประเด็นสงสัยเพิ่มเติมว่ากันต่อที่หน้าอภิปรายของหน้านี้นะครับ --taweethaも 09:08, 15 มกราคม 2555 (ICT)
  • ผมเข้าใจความห่วงใยของคุณ Sry85 ขอเรียนชี้แจงดังนี้ครับ
   • (1) นายทะเบียนเป็นอาสาสมัครที่ยินดีรับหน้าที่ตามที่ คอต. มอบหมาย ซึ่ง คอต. อาจมอบหมายงานที่เกี่ยวกับการติดต่อบุคคลภายนอกให้หรือไม่ก็ได้
   • (2) หาก คอต. คนใดคนหนึ่ง หรือทั้งคณะ มอบหมายหรือมอบอำนาจให้ นายทะเบียนหรืออาสาสมัครท่านใดในชุมชนกระทำการแทนตน ก็ต้องร่วมรับผิดชอบในการกระทำของบุคคลที่รับมอบหมายไปทำด้วย (อนุโลมตามหลักตัวการ-ตัวแทนในกฎหมายไทย)
   • (3) สำหรับนายทะเบียนในกรณีนี้ เป็นเพียงการสรรหาบุคคลเฉยๆ ยังไม่มีการมอบหมายหน้าที่ใดให้ และการมอบหมายหน้าที่ยังสามารถมอบหมายเป็นเฉพาะคราวหรือให้มีผลบังคับจนกว่าจะยกเลิกก็ได้
   • (4) อาจเป็นไปได้ว่านายทะเบียนทั้งสองท่านอาจได้รับการมอบหมายงานที่ต่างกันให้เหมาะกับทักษะ ความชำนาญและความสนใจครับ (admin 1 ท่าน non-admin 1 ท่านก็ทำงานได้ต่างกันครับ เหมือนผมเสนอ Check user ด้านบน)
  • --taweethaも 09:29, 15 มกราคม 2555 (ICT)
สรุป
 1. ทั้งสองท่าน คุณ Horus และคุณ G(x) เป็นนายทะเบียน คอต. นับแต่บัดนี้เป็นต้นไป และมีสิทธิ์เขียนข้อความในหน้ากระดานประกาศได้ตามกฎ
 2. คอต. จะพึงระลึกถึงข้อห่วงใยของคุณ Sry85 และรับผิดชอบต่อการกระทำที่ได้มอบหมายผ่านนายทะเบียนตามสมควร

--taweethaも 03:26, 17 มกราคม 2555 (ICT)