วิกิพีเดีย:การอนุญาโตตุลาการ/ดัชนี/ระงับสิทธิ์ผู้ดูแล 2555-2

ระงับสิทธิผู้ดูแลที่ไม่มีความเคลื่อนไหว 2555-2 แก้

เนื่องจากในวาระแรกได้มีการระงับสิทธิ์ผู้ดูแลไปแล้วจำนวนสามท่าน อาศัยข้อเสนอของคุณ taweethaも ในวาระแรก นายทะเบียนจึงขอให้ คอต. พิจารณาการระงับสิทธิ์ผู้ดูแลดังต่อไปนี้ เนื่องด้วยจำนวนการแก้ไขไม่ถึงเกณฑ์ 50 การแก้ไขภายในระยะเวลา 1 ปี ก่อนมีการยื่นขอระงับสิทธิ์

ทั้งนี้ผมขอเสนอในฐานะส่วนตัวว่า เราควรจะต้องนำ Administrative log (block/protect โดยไม่นับ patrol) มาพิจารณา duration ของการระงับสิทธิ์ฯ ประกอบกันด้วยไหมครับ เพราะอย่างไรเสียการที่ผู้ดูแลมีเครื่องมือแต่ไม่ได้ใช้เป็นเวลานาน ๆ ก็ทำให้ดูจะไม่ต่างกับการเป็นผู้ใช้ธรรมดาเสียเท่าใดนัก ทั้งนี้ไม่พิจารณาว่าผู้ดูแลที่มีเครื่องมือแต่ไม่ใช้อาจนำเครื่องมือนั้นมาใช้ภายหลังได้ เพราะถึงตัวเองไม่มีเครื่องมือก็แจ้งผ่านหน้าผู้ดูแลระบบได้อยู่แล้ว (ผมได้แนบวันที่ของ last admin action มาพร้อมกันด้วยแล้ว) --∫G′(∞)dx 22:58, 4 กุมภาพันธ์ 2555 (ICT)

  ความเห็น สำหรับผู้ใช้ Ahoerstemeier อาจต้องแจ้งเตือนที่วิกิพีเดียภาษาอังกฤษหรือวิกิพีเดียภาษาเยอรมัน เพราะมีความเคลื่อนไหวอยู่ที่นั่น --octahedron80 22:03, 5 กุมภาพันธ์ 2555 (ICT)
ประเด็นที่ต้องวินิจฉัย
 1. ควรระงับสิทธิ์ผู้ดูแลและผู้ดูแลสิทธิแต่งตั้งของทั้งสี่ท่านหรือไม่ ?
  •   เห็นด้วย ควรดำเนินการระงับสิทธิ์ผู้ดูแลของทั้งสามท่าน หากไม่โต้แย้งคำวินิจฉัยอย่างเป็นทางการของ คอต. ในเวลา 14 วัน --taweethaも 06:57, 5 กุมภาพันธ์ 2555 (ICT)
  •   เห็นด้วย --Pongsak ksm 18:33, 5 กุมภาพันธ์ 2555 (ICT)
  •   ไม่เห็นด้วย ตามเหตุผลเดิมที่ระบุไว้ในหน้านี้ (วิกิพีเดีย:การอนุญาโตตุลาการ/ดัชนี/ระงับสิทธิ์ผู้ดูแล 2555-1) --B20180 22:08, 5 กุมภาพันธ์ 2555 (ICT)
  • ถ้าพิจารณาจาก admin log   เห็นด้วย กับการระงับสิทธิ์ผู้ดูแลของ Ahoerstemeier, Wap, Watcharakorn แต่  ไม่เห็นด้วย กับการระงับสิทธิ์ผู้ดูแลของ ธวัชชัย เพราะขาดความเคลื่อนไหวยังไม่เกิน 1 ปี --octahedron80 22:19, 5 กุมภาพันธ์ 2555 (ICT)
  • ผม  เห็นด้วย กับคุณ octahedron80 ครับว่าน่าจะระงับสิทธิของ Ahoerstemeier, Wap, Watcharakorn เพียงสามคนก่อน--Saeng Petchchai 23:33, 5 กุมภาพันธ์ 2555 (ICT)
  •   เห็นด้วย บางส่วน โดยเห็นควรยกการระงับสิทธิ์ผู้ดูแล ธวัชชัย ไว้ก่อน ส่วนผู้ดูแลที่เหลือทั้งสามคือ Ahoerstemeier, Wap, Watcharakorn ให้ดำเนินการระงับสิทธิ์ต่อไปได้ ตามที่ท่าน octahedron80 เสนอในประเด็นวินิจฉัยครับ --  ผู้ใช้Tmd | พูดคุย 00:17, 10 กุมภาพันธ์ 2555 (ICT)
 2. ควรแก้ไขนโยบายว่าด้วยการระงับสิทธิ์ผู้ดูแลหรือไม่ ? อย่างไร ?
  •   ความเห็น การแก้นโยบายอยู่นอกเหนืออำนาจ คอต. แต่ คอต. ร่วมกับผู้ดูแลระบบปัจจุบันอาจอภิปรายร่วมกันเพื่อเสนอร่างนโยบายให้ชุมชนรับรอง ทั้งนี้ผมเห็นด้วยตามแนวทางที่คุณ G(x) เสนอมา แต่คิดว่า คอต. และนายทะเบียน ควรปรึกษากับคุณ Sry85 และคุณ Lerdsuwa ด้วย --taweethaも 06:57, 5 กุมภาพันธ์ 2555 (ICT)
สรุป

ขออนุญาตท้วงครับ (แม้ไม่ทำให้มติเปลี่ยนไปก็ตาม) เนื่องจากรายนามคณะ อตก. ไม่ปรากฏว่ามีคุณ Saeng Petchchai อยู่ในทะเบียน แม้จะร่วมอภิปราย ออกเสียงได้ แต่นับเป็นมติไม่ได้ เว้นแต่ว่าคุณ Tmd ซึ่งเป็นอนุญาโตตุลาการเพียงคนเดียวที่มิได้มาออกเสียงจะทำ Consent ไว้ต่างหากว่าให้คุณ Saeng Petchchai เป็นผู้ดำเนินการแทน (แต่ถึงแม้จะเป็นเช่นนั้นก็ดี ผมเข้าใจว่าการออกเสียงอภิปรายน่าจะเป็นการเฉพาะตัวครับ) และเว้นแต่เรื่องนี้จะอนุญาตให้ผู้ดูแลระบบและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง (ขนาดไหน) เข้าร่วมออกเสียงได้ครับ --∫G′(∞)dx 23:19, 6 กุมภาพันธ์ 2555 (ICT)

การลงมติของอนุญาโตตุลาการ ผมเห็นว่าผู้ลงมติจะมอบให้ผู้อื่นตัดสินใจ หรือมอบอำนาจให้ลงมติแทนตนไม่ได้ เพราะเป็นเรื่องจำเพาะตัวโดยแท้ครับ --  ผู้ใช้Tmd | พูดคุย 00:21, 10 กุมภาพันธ์ 2555 (ICT)
ขออภัย ผมไม่ได้ตรวจให้ถี่ถ้วน ได้ขีดข้อความของคุณ Saeng Petchchai ออกแล้ว เมื่อคุณ Tmd ลงความเห็น และไม่มีข้ออภิปรายที่เปลี่ยนรูปคดีนายทะเบียนก็ปิดได้เองตามแบบข้อความด้านล่างเลย -- taweethaも 21:45, 7

เนื่องจาก คอต. ได้อภิปรายครบตามจำนวนแล้ว มีมติดังนี้

 1. ด้วยมติ 4-1 ระงับสิทธิผู้ดูแลของผู้ใช้สามท่าน คิอ
 2. ด้วยมติ 3-2 กรณีคุณธวัชชัย ให้คงสภาพผู้ดูแลระบบไว้ก่อนเนื่องจากยังไม่ครบ 1 ปีนับจากวันที่มีการใช้เครื่องมือผู้ดูแลครั้งสุดท้าย
 3. เรื่องการอภิปรายนโยบาย ให้สอบถามกับผู้ที่เกี่ยวข้อง ร่างเป็นนโยบายแล้วจึงนำให้ชุมชนรับรอง (ไม่อยู่ในอำนาจ คอต. โดยตรง)

ทั้งนี้คุณ taweethaも ได้ส่งข้อความไปหาผู้ดูแลทั้งหมดที่ได้รับผลกระทบแล้วเมื่อวันที่ 22 มกราคม แต่เนื่องจากมติปิดวันนี้ ดังนั้น คอต. จะส่งข้อความเพื่อแจ้งมติการระงับสิทธิ์อีกครั้งภายในวันนี้ เมื่อครบสิบสี่วัน หากไม่มีการทักท้วงใด ๆ กลับมา (ภายใน 24 กุมภาพันธ์ 2555) นายทะเบียนจะดำเนินการส่งเรื่องให้ผู้ดูแลโครงการระงับสิทธิ์ต่อไป --∫G′(∞)dx 09:08, 10 กุมภาพันธ์ 2555 (ICT)

  ความเห็น สืบเนื่องจากข้อเสนอของคุณ G(x) จึงมีการอภิปรายเรื่องนโยบายต่อไปที่ วิกิพีเดีย:ศาลาชุมชน/อภิปราย/การบังคับระงับสิทธิ์ผู้ดูแลระบบที่ว่างเว้นจากวิกิพีเดีย --taweethaも 11:03, 16 กุมภาพันธ์ 2555 (ICT)

  บันทึก คุณ Watcharakorn แจ้งระงับสิทธิ์ด้วยตนเองที่เมตา (ทั้งวิกิพีเดียและโครงการที่เกี่ยวข้อง) และผู้ดูแลโครงการได้ระงับสิทธิ์แล้วเมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2555 เวลา 21:54 น. (ICT) --∫G′(∞)dx 21:24, 17 กุมภาพันธ์ 2555 (ICT)

  บันทึก #2 แม้ไม่มีมติระงับสิทธิ์ผู้ดูแลของคุณธวัชชัย แต่เนื่องจากคุณธวัชชัยได้แจ้งขอให้มีการดำเนินการระงับสิทธิ์ผู้ดูแล โดยแสดงเหตุผลว่าไม่มีเวลาดูแลเช่นแต่ก่อนแล้ว (ตามลิงก์นี้) ให้ด้วย นายทะเบียนจึงจะนำเรื่องระงับสิทธิ์ยื่นต่อผู้ดูแลโครงการเมื่อครบกำหนดเวลาด้วย เช่นเดียวกับกรณีระงับสิทธิ์ท่านอื่น ๆ --∫G′(∞)dx 20:59, 23 กุมภาพันธ์ 2555 (ICT)

  บันทึก #3 นายทะเบียนได้ยื่นเรื่องขอระงับสิทธิ์ผู้ดูแลทั้งสามท่าน (ดังรายนามด้านล่าง) แล้ว (ตามลิงก์นี้) และผู้ดูแลโครงการได้ระงับสิทธิ์ให้แล้วเมื่อ 21:32, 25 กุมภาพันธ์ 2555 (ICT) (ตามลิงก์นี้) --∫G′(∞)dx 22:04, 25 กุมภาพันธ์ 2555 (ICT)

For steward reference

The Thai Wikipedia Arbitration Committee has decided to revoke the sysop and/or bureaucrat rights from the following users:

On the grounds of inactivity (less than 50 edits within 1 year before the request for removal). These admins have been notified of the matters via their talk pages, and if they fail to make any objection or response within 14 days from the current timestamp (February 10, 2012), the Wikimedia steward will be asked to strip them of their sysop and/or bureaucrat rights. I, as the clerk of the ArbCom, hereby act on behalf of the ArbCom to cooperate on the said issues. --∫G′(∞)dx 09:31, 10 กุมภาพันธ์ 2555 (ICT)