รายพระนามพระมหาอุปราชและมกุฎราชกุมารลาว

องค์มกุฎราชกุมารแห่งลาว
ผู้แต่งตั้งพระมหากษัตริย์ลาว
วาระตลอดพระชนม์ชีพ
สถาปนา?
คนสุดท้ายเจ้าชายวงศ์สว่าง มกุฎราชกุมารแห่งลาว
ยกเลิกพ.ศ. 2518

พระมหาอุปฮาต (อุปราช) แห่งลาวแก้ไข

ยุคแตกแยกของอาณาจักรล้านช้างแก้ไข

ภายหลังตกอยู่ภายใต้การปกครองสยาม พระมหากษัตริย์สยามจะแต่งตั้งพระมหาอุปราช

ยุคแตกแยกของอาณาจักรล้านช้าง
ราชวงศ์ล้านช้างเวียงจันทน์
พระมหาอุปราช พระมหากษัตริย์ ความสัมพันธ์ ระยะเวลา หมายเหตุ
ท้าวลอง พระเจ้าไชยเชษฐาธิราชที่ 2 พระอนุชา ค.ศ. 1700-ค.ศ. 1705 ถูกส่งไปครองหลวงพระบาง
เจ้าควงหน้า พระเจ้าไชยเชษฐาธิราชที่ 3 พระอนุชา ค.ศ. 1730- ? -
เสียเอกราชให้สยาม ในค.ศ. 1779
เจ้าอินทวงศ์ เจ้านันทเสน พระอนุชา ค.ศ. 1781-ค.ศ. 1795 เป็นพระเจ้าไชยเชษฐาธิราชที่ 4
เจ้าอนุวงศ์ พระเจ้าไชยเชษฐาธิราชที่ 4 พระอนุชา ค.ศ. 1795-ค.ศ. 1805 เป็นพระเจ้าไชยเชษฐาธิราชที่ 5
เจ้าติสสะ พระเจ้าไชยเชษฐาธิราชที่ 5 พระอนุชา ค.ศ. 1826-ค.ศ. 1828 เสียเวียงจันทน์แก่กรุงเทพ ฯ
ราชวงศ์ล้านช้างหลวงพระบาง
พระมหาอุปราช พระมหากษัตริย์ ความสัมพันธ์ ระยะเวลา ครองราชสมบัติ หรือ สวรรคต
เสียเอกราชให้สยาม ในค.ศ. 1779
เจ้านาค เจ้าอนุรุทธ พระอนุชา ค.ศ. 1792 - ค.ศ. 1819 ทิวงคต
เจ้าสุทธาราช เจ้ามันธาตุราช พระอนุชา ค.ศ. 1819 - ค.ศ. 1828 ทิวงคต
เจ้าอไภย พระภาดา;โอรสเจ้านาค ค.ศ. 1828 - ค.ศ. 1838 เจ้ามันธาตุราชพิราลัยในค.ศ. 1837 รัฐบาลสยามให้รักษาการ ภายหลังถูกทางการสยามปลดจากตำแหน่ง
เจ้าอุปฮาต (อุ่นแก้ว) เจ้าสุกเสริม พระอนุชา ค.ศ. 1838 - ค.ศ. 1850 ทิวงคต
เจ้าอุปฮาต (อุ่นคำ) พระเจ้าจันทรเทพประภาคุณ พระอนุชา ค.ศ. 1850 - ค.ศ. 1870 เป็นพระเจ้ามหินทรเทพนิภาธร
เจ้ามหาอุปฮาตสุวรรณพรหมา พระเจ้ามหินทรเทพนิภาธร พระญาติ; โอรสเจ้าอุปฮาต (อุ่นแก้ว) ค.ศ. 1878 - ค.ศ. 1887 ทิวงคต
เจ้ามหาอุปฮาต (บุญคง) พระญาติ; โอรสเจ้ามหาอุปฮาตสุวรรณพรหมา ค.ศ. 1889 - ค.ศ. 1920 รัฐบาลสยามแต่งตั้งเจ้าราชวงศ์ (คำสุก)ปกครองหลวงพระบาง ใน ค.ศ. 1895

ตกภายใต้การปกครองของฝรั่งเศสในค.ศ. 1896

เมื่อเจ้าคำสุก สิ้นพระชนม์ในค.ศ. 1904 ฝรั่งเศสตั้งเจ้าขาวเป็นกษัตริย์หลวงพระบาง; เสด็จทิวงคต 1920

พระเจ้าสักรินทรฤทธิ์
พระเจ้าศรีสว่างวงศ์
เจ้ามหาอุปฮาต (เพชรราช) พระญาติ; โอรสเจ้ามหาอุปฮาต (บุญคง) ค.ศ. 1920-1955 ทรงดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีระหว่าง 1942-1945 และประมุขแห่งรัฐระหว่าง 1945-1946 เป็นพระมหาอุปฮาต องค์สุดท้ายของลาว ทิวงคต ค.ศ. 1955
ราชวงศ์ล้านช้างจำปาศักดิ์
พระมหาอุปราช พระมหากษัตริย์ ความสัมพันธ์ ระยะเวลา หมายเหตุ
เจ้ามหาอุปฮาตธรรมเทโว เจ้าไชยกุมาร พระอนุชา ค.ศ. 1738-ค.ศ. 1768 ทิวงคต
เจ้าอุปฮาต (โอ) พระภาติยะ ; โอรสเจ้าธรรมเทโว ค.ศ. 1778-ค.ศ. 1791 ทิวงคต
เสียเอกราชให้สยาม ในค.ศ. 1779
เจ้ามหาอุปฮาตธรรมกิติกา เจ้าหมาน้อย พระญาติ; โอรสเจ้าธรรมเทโว ค.ศ. 1813-ค.ศ. 1814 ทางการสยามปลดจากตำแหน่ง
เจ้าอุปฮาต (คำป้อม) เจ้าราชบุตร (โย้) โอรส ค.ศ. 1820-ค.ศ. 1827 ทิวงคต
เจ้าอุปฮาต (นาค) เจ้าฮุย พระเชษฐา ค.ศ. 1827-ค.ศ. 1841 เป็นเจ้านาค
เจ้าอุปฮาต (เสือ) เจ้านาค พระภาดา; โอรสเจ้าอิน     นัดดาเจ้าธรรมเทโว ค.ศ. 1841-ค.ศ. 1855 เจ้านาคพิราลัยในค.ศ. 1850 ทางการสยามให้รักษาการเจ้าผู้ครองนครจำปาศักดิ์จนทิวงคต
เจ้าอุปฮาต (จู) เจ้ายุติธรรมสุนทร (คำใหญ่) โอรสเจ้าหมาน้อย ค.ศ. 1855-ค.ศ. 1863 เจ้าคำใหญ่พิราลัยในค.ศ. 1858 ทางการสยามให้รักษาการเจ้าผู้ครองนครจำปาศักดิ์จนทิวงคต
เจ้าอุปฮาต (แสง) เจ้ายุติธรรมธร (คำสุก) โอรสเจ้าหมาน้อย ค.ศ. 1863-ค.ศ. 1867 ทิวงคต
เจ้าอุปฮาต (บัวระพันธุ์) โอรสเจ้านุต นัดดาเจ้าหมาน้อย ค.ศ. 1870-ค.ศ. 1876 ทิวงคต
เจ้าอุปฮาต (คำพันธุ์) โอรสเจ้าอุปราช (เสือ) ค.ศ. 1877-ค.ศ. 1904 เจ้าคำสุกพิราลัยในค.ศ. 1900 รัฐบาลสยามให้รักษาการ ภายหลังฝรั่งเศสปกครองจึงพาครอบครัวมาพำนักที่สยาม

องค์มกุฎราชกุมารแห่งราชอาณาจักรลาวแก้ไข

ราชวงศ์ล้านช้างหลวงพระบางแก้ไข

มกุฎราชกุมารแห่งลาว
พระนาม ความสัมพันธ์กับพระมหากษัตริย์ พระชนนี ประสูติ รับพระยศ พ้นจากพระยศ พระมหากษัตริย์
องค์มกุฎราชกุมารสว่างวัฒนา พระราชโอรส พระอัคคมเหสีคำอุ่น 13 พฤศจิกายน ค.ศ. 1908 ค.ศ. 1945 29 ตุลาคม ค.ศ. 1959
(เสวยราชย์)
พระบาทสมเด็จพระเจ้ามหาชีวิตศรีสว่างวงศ์
องค์มกุฎราชกุมารวงศ์สว่าง พระราชโอรส พระอัครมเหสีเจ้าหญิงคำผูย 27 กันยายน ค.ศ. 1931 29 ตุลาคม ค.ศ. 1959 2 ธันวาคม ค.ศ. 1975
(ล้มเลิกระบอบกษัตริย์)
พระบาทสมเด็จพระเจ้ามหาชีวิตศรีสว่างวัฒนา

ดูเพิ่มแก้ไข

อ้างอิงแก้ไข