พระเจ้านันทเสน เป็นเจ้าผู้ครองอาณาจักรล้านช้างเวียงจันทน์ ลำดับที่ 5 (พ.ศ. 2325 - พ.ศ. 2337) พระราชโอรสในพระเจ้าสิริบุญสาร, ปีครองราชย์ตามพระราชพงศาวดารฉบับพระราชหัตถเลขา

อ้างอิง แก้

ก่อนหน้า พระเจ้านันทเสน ถัดไป
พระเจ้าไชยเชษฐาธิราชที่ 3   เจ้าผู้ครองอาณาจักรล้านช้างเวียงจันทน์
(พ.ศ. 2325 - พ.ศ. 2337)
  พระเจ้าไชยเชษฐาธิราชที่ 4