เปิดเมนูหลัก

พระเจ้าสักรินทรฤทธิ์ มีพระนามเดิมว่า เจ้าคำสุก เป็นพระมหากษัตริย์องค์ที่ 12 แห่งราชอาณาจักรล้านช้างหลวงพระบาง เสด็จพระราชสมภพ ณ นครหลวงพระบาง เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2383 เป็นพระราชโอรสในพระเจ้ามหินทรเทพนิภาธรและพระนางคำมูน ทรงครองราชย์ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2438 จนกระทั่งเสด็จสวรรคตเมื่อปี พ.ศ. 2448

พระเจ้าสักรินทรฤทธิ์
Laotian King Zakarine.jpg

พระปรมาภิไธย สมเด็จพระเจ้ามหาชีวิตล้านช้างร่มขาวหลวงพระบาง ปรมสิทธขัติยะสุริยะวรมัน พระมหาชีวิตศรีสักรินทร์
พระนามเดิม เจ้าคำสุก
พระอิสริยยศ พระมหากษัตริย์แห่งราชอาณาจักรหลวงพระบาง
ราชวงศ์ ราชวงศ์ล้านช้างหลวงพระบาง
ครองราชย์ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2438 - 25 มีนาคม พ.ศ. 2448
รัชกาล 9 ปี
รัชกาลก่อน พระเจ้ามหินทรเทพนิภาธร
รัชกาลถัดไป พระบาทสมเด็จพระเจ้าศรีสว่างวงศ์
ข้อมูลส่วนพระองค์
พระราชสมภพ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2383
นครหลวงพระบาง ประเทศลาว
สวรรคต 25 มีนาคม พ.ศ. 2448
นครหลวงพระบาง ประเทศลาว
พระราชบิดา พระเจ้ามหินทรเทพนิภาธร
พระราชมารดา พระนางคำมูน
พระมเหสี 7 พระองค์

ในปีพ.ศ. 2431 พระมหากษัตริย์แห่งสยามได้แต่งตั้งพระองค์ให้เป็นผู้สำเร็จราชการแทนพระเจ้ามหินทรเทพนิภาธรพระราชบิดาของพระองค์ ซึ่งเสด็จสวรรคตลง พระองค์ทรงปราบดาภิเษกขึ้นเป็นพระมหากษัตริย์แห่งล้านช้างหลวงพระบางเมื่อ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2438 ได้รับพระราชทานสัญญาบัตรเป็นเจ้าประเทศราชนามว่า "เจ้าศักรินทรฤทธิธำรง จำนงสุทธิธรรมสัตยา มหาประเทศาธิบดี ศรีสัตนาคนหุต วุฒิเกษตราธิฐาน ประชานุบาลมลาวพงษ์ ดำรงนครหลวงพระบางราชธานี เจ้าผู้ครองนครหลวงพระบาง"[1] ต่อมาเมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม พ.ศ. 2439 พระองค์ถูกบีบบังคับจากฝรั่งเศสให้ยอมเป็นอาณานิคมของฝรั่งเศส พระเจ้าสักรินทรฤทธิ์เสด็จสวรรคตเมื่อวันที่ 25 มีนาคม พ.ศ. 2448 ด้วยพระอาการ พระโลหิตออกในสมอง เจ้าฟ้าชายศรีสว่างวงศ์พระโอรส จึงได้ครองราชย์ในเวลาต่อมา

ดูเพิ่มแก้ไข