รายชื่อองค์การมหาชน

นี่คือ รายชื่อองค์การมหาชนในประเทศไทย แบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ องค์การมหาชนที่จัดตั้งตามพระราชบัญญัติองค์การมหาชน พ.ศ. 2542 และองค์การมหาชนที่จัดตั้งตามพระราชบัญญัติเฉพาะ ดังนี้

จัดตั้งตามพระราชบัญญัติองค์การมหาชนแก้ไข

สำนักนายกรัฐมนตรีแก้ไข

กระทรวงกลาโหมแก้ไข

 • สำนักงานองค์การทหารผ่านศึก (องค์การมหาชน)

กระทรวงการคลังแก้ไข

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์แก้ไข

 • สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) เป็นองค์การมหาชนแห่งแรกของไทย จัดตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2543 ภายใต้การกำกับดูแลของกระทรวงการคลัง[2] ต่อมาในปี พ.ศ. 2545 จึงได้โอนมาอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์แก้ไข

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแก้ไข

กระทรวงพาณิชย์แก้ไข

กระทรวงยุติธรรมแก้ไข

กระทรวงแรงงานแก้ไข

กระทรวงวัฒนธรรมแก้ไข

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแก้ไข

กระทรวงศึกษาธิการแก้ไข

กระทรวงสาธารณสุขแก้ไข

จัดตั้งตามพระราชบัญญัติเฉพาะแก้ไข

 1. สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม)
 2. สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สำนักนายกรัฐมนตรี)
 3. สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (กระทรวงสาธารณสุข)
 4. สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ (กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม)
 5. สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (กระทรวงศึกษาธิการ)
 6. สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (ขึ้นตรงต่อนายกรัฐมนตรี)
 7. สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (ขึ้นตรงต่อนายกรัฐมนตรี)
 8. สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (กระทรวงสาธารณสุข)
 9. คุรุสภา (กระทรวงศึกษาธิการ)
 10. สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา (กระทรวงศึกษาธิการ)
 11. สำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ (ขึ้นตรงต่อนายกรัฐมนตรี)
 12. สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (ขึ้นตรงต่อนายกรัฐมนตรี)
 13. สถาบันอนุญาโตตุลาการ (กระทรวงยุติธรรม)
 14. สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม)
 15. สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ (กระทรวงสาธารณสุข)
 16. สำนักงานกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ (กระทรวงวัฒนธรรม)
 17. สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (เดิม สำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน))(กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม)
 18. สถาบันวัคซีนแห่งชาติ (กระทรวงสาธารณสุข)
 19. สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (กระทรวงกลาโหม)[6]

อ้างอิงแก้ไข