สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ

สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ เป็นองค์การมหาชน[1] ได้รับการสถาปนาขึ้นตามพระราชบัญญัติพัฒนาระบบมาตรวิทยาแห่งชาติ พุทธศักราช 2540[2] ให้เป็นหน่วยงานของรัฐที่มีระบบบริหารงานเป็นอิสระ อยู่ภายใต้การกำกับของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม มีพันธกิจสำคัญคือ การพัฒนามาตรฐานการวัดแห่งชาติให้เป็นที่ยอมรับในระดับสากล และถ่ายทอดความถูกต้องของการวัดไปสู่กิจกรรมการวัดต่าง ๆ ในประเทศ รวมทั้งเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจด้านมาตรวิทยาแก่สังคมไทย

สถาบันเริ่มเปิดดำเนินการอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 1 มิถุนายน พุทธศักราช 2541 โดยมีที่ทำการชั่วคราว ณ อาคารมาตรวิทยาและศูนย์สารนิเทศวิทยาศาสตร์ ตั้งอยู่ที่ถนนพระรามที่ 6 ปัจจุบันมีสำนักงานและห้องปฏิบัติการ ตั้งอยู่ ณ เทคโนธานี คลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี และอาคารห้องปฏิบัติการเสียงและการสั่นสะเทือน ถนนพระรามที่ 6 กรุงเทพมหานคร

ผู้บริหาร แก้

วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566 มีมติคณะรัฐมนตรีแต่งตั้ง พลตำรวจโท พรชัย สุธีรคุณ[3]ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ โดยมี ดร.จรัญ ยะฝา และ ร้อยโท อุทัย นรนิ่ม เป็น ผู้ช่วยผู้อำนวยการ และมีผู้จัดการสถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติสองราย ได้แก่นาย เจนณิพัฒน์ ยะอนันต์ และนางสาว พริมา เกิดอุดม

อ้างอิง แก้

  1. องค์การมหาชนที่จัดตั้งตาม พ.ร.บ. เฉพาะ
  2. พระราชบัญญัติพัฒนาระบบมาตรวิทยาแห่งชาติ [1]
  3. มติคณะรัฐมนตรี 28 ก.พ. 2566

แหล่งข้อมูล แก้