สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ

สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ เป็นองค์การมหาชน[1] ได้รับการสถาปนาขึ้นตามพระราชบัญญัติพัฒนาระบบมาตรวิทยาแห่งชาติ พุทธศักราช 2540 [2] ให้เป็นหน่วยงานของรัฐที่มีระบบบริหารงานเป็นอิสระ อยู่ภายใต้การกำกับของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม มีพันธกิจสำคัญคือ การพัฒนามาตรฐานการวัดแห่งชาติให้เป็นที่ยอมรับในระดับสากล และถ่ายทอดความถูกต้องของการวัดไปสู่กิจกรรมการวัดต่างๆ ในประเทศ รวมทั้งเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจด้านมาตรวิทยาแก่สังคมไทย

สถาบันเริ่มเปิดดำเนินการอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 1 มิถุนายน พุทธศักราช 2541 โดยมีที่ทำการชั่วคราว ณ อาคารมาตรวิทยาและศูนย์สารนิเทศวิทยาศาสตร์ ตั้งอยู่ที่ถนนพระรามที่หก ปัจจุบันมีสำนักงานและห้องปฏิบัติการ ตั้งอยู่ ณ เทคโนธานี คลองห้า จังหวัดปทุมธานี และอาคารห้องปฏิบัติการเสียงและการสั่นสะเทือน ถนนพระรามที่ 6 กรุงเทพฯ

ปัจจุบัน (3 ตุลาคม 2563) นาง อัจฉรา เจริญสุข ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ และ นาย อนุสรณ์ ​ทนหมื่นไวย เป็นรองผู้อำนวยการ

อ้างอิงแก้ไข

  1. องค์การมหาชนที่จัดตั้งตาม พ.ร.บ. เฉพาะ
  2. พระราชบัญญัติพัฒนาระบบมาตรวิทยาแห่งชาติ [1]


แหล่งข้อมูลแก้ไข

แม่แบบ:กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของไทย