สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ

สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ เป็นองค์การมหาชน[1] ได้รับการสถาปนาขึ้นตามพระราชบัญญัติพัฒนาระบบมาตรวิทยาแห่งชาติ พุทธศักราช 2540[2] ให้เป็นหน่วยงานของรัฐที่มีระบบบริหารงานเป็นอิสระ อยู่ภายใต้การกำกับของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม มีพันธกิจสำคัญคือ การพัฒนามาตรฐานการวัดแห่งชาติให้เป็นที่ยอมรับในระดับสากล และถ่ายทอดความถูกต้องของการวัดไปสู่กิจกรรมการวัดต่าง ๆ ในประเทศ รวมทั้งเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจด้านมาตรวิทยาแก่สังคมไทย

สถาบันเริ่มเปิดดำเนินการอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 1 มิถุนายน พุทธศักราช 2541 โดยมีที่ทำการชั่วคราว ณ อาคารมาตรวิทยาและศูนย์สารนิเทศวิทยาศาสตร์ ตั้งอยู่ที่ถนนพระรามที่ 6 ปัจจุบันมีสำนักงานและห้องปฏิบัติการ ตั้งอยู่ ณ เทคโนธานี คลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี และอาคารห้องปฏิบัติการเสียงและการสั่นสะเทือน ถนนพระรามที่ 6 กรุงเทพมหานคร

ผู้บริหารแก้ไข

ปัจจุบัน (3 ตุลาคม 2563) อัจฉรา เจริญสุข ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ และ อนุสรณ์ ทนหมื่นไวย เป็นรองผู้อำนวยการ ประกอบด้วยฝ่ายต่าง ๆ ดังนี้

 1. ฝ่ายมาตรวิทยาเคมีและชีวภาพ รักษาการโดย ดร. นงลักษณ์ ตั้งไพศาลกุล
 2. ฝ่ายมาตรวิทยามิติ โดย ดร. จริยา บัวเจริญ
 3. ฝ่ายมาตรวิทยาเชิงกล โดย วิรุฬ เล้าพรพิชชยานุวัฒน์
 4. ฝ่ายมาตรวิทยาไฟฟ้า โดย ดร. สิวินีย์ สวัสดิ์อารีย์
 5. ฝ่ายมาตรวิทยาอุณหภูมิและแสง โดย จรวยรัตน์ เหย่ากุลบดี และฝ่ายสนับสนุน 2 ฝ่าย
  1. ฝ่ายบริหารกลาง รักษาการ โดย เจนณิพัฒน์ ยะอนันต์
  2. ฝ่ายนโยบายและยุทธศาสตร์ โดย พริมา เกิดอุดม

อ้างอิงแก้ไข

 1. องค์การมหาชนที่จัดตั้งตาม พ.ร.บ. เฉพาะ
 2. พระราชบัญญัติพัฒนาระบบมาตรวิทยาแห่งชาติ [1]

แหล่งข้อมูลแก้ไข