สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ

สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (อังกฤษ: National Health Commission Office) หรือ สช. เป็นองค์การมหาชน[2] ภายใต้การกำกับดูแลของนายกรัฐมนตรี ที่จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2550 ซึ่งประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 19 มีนาคม พ.ศ. 2550 มีฐานะเป็นหน่วยงานเลขานุการของคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ทำหน้าที่ประสานด้านนโยบายและยุทธศาสตร์ของรัฐบาล จัดทำรายงานสถานการณ์ของระบบสุขภาพ และดำเนินการเพื่อให้มีการจัดสมัชชาสุขภาพ

สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ
National Health Commission Office
ภาพรวมหน่วยงาน
ก่อตั้ง19 มีนาคม พ.ศ. 2550; 16 ปีก่อน (2550-03-19)
หน่วยงานก่อนหน้า
  • สำนักงานปฏิรูประบบสุขภาพแห่งชาติ
สำนักงานใหญ่ชั้น 3 อาคารสุขภาพแห่งชาติ ถนนติวานนท์ 14 ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000
งบประมาณประจำปี250 ล้านบาท (พ.ศ. 2559)[1]
ฝ่ายบริหารหน่วยงาน
  • นายแพทย์ ประทีป ธนกิจเจิรญ, เลขาธิการ
  • ผู้ช่วยศาตราจารย์ ดร. ทันตแพทย์ วีระศักดิ์ พุทธาศรี, รองเลขาธิการ
  • นายแพทย์ ปรีดา แต้อารักษ์, รองเลขาธิการ
  • สุทธิพงษ์ วสุโสภาพล, รองเลขาธิการ
ต้นสังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี (ประเทศไทย)
เอกสารหลัก
เว็บไซต์www.nationalhealth.or.th

ประวัติ แก้ไข

สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ก่อตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2550[3] โดยการโอนกิจการของสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข ในส่วนของสำนักงานปฏิรูประบบสุขภาพแห่งชาติ (สปรส.)[4]

ยุค สปรส. แก้ไข

สำนักงานปฏิรูประบบสุขภาพแห่งชาติ (สปรส.) เกิดขึ้นจากการที่รัฐบาลของชวน หลีกภัย เห็นว่าระบบสุขภาพในขณะนั้น ยังไม่สามารถช่วยให้ประชาชนมีสุขภาพและคุณภาพชีวิตที่ดีพอ จึงต้องมีการปฏิรูประบบสุขภาพ สร้างระบบสุขภาพให้มีมาตรฐาน โดยการออกระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการปฏิรูประบบสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2543 เป็นผลให้เกิด "สำนักงานปฏิรูปสุขภาพแห่งชาติ"[5]

อ้างอิง แก้ไข