สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม

สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (อังกฤษ: Office of Small and Medium Enterprise Promotion , OSMEP , ชื่อย่อ : สสว.) องค์การมหาชน[2] เดิมอยู่ในกำกับดูแลของ กระทรวงอุตสาหกรรม มีวัตถุประสงค์ในการจัดตั้งเพื่อศึกษาและจัดทำรายงานสถานการณ์วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SME) ของประเทศ รวมถึงส่งเสริมการทำธุรกิจของ SME

สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
Office of Small and Medium Enterprise Promotion
ภาพรวมหน่วยงาน
ก่อตั้ง18 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2543; 24 ปีก่อน (2543-02-18)
สำนักงานใหญ่อาคารทีเอสทีทาวเวอร์ 21 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร
งบประมาณประจำปี1,210,513,800 บาท [1]
ฝ่ายบริหารหน่วยงาน
 • ดร.กอบศักดิ์ ภูตระกูล, ประธานกรรมการ
 • ปณิตา ชินวัตร, รักษาการผู้อำนวยการ
 • พิมลภา สุวพานิช, รองผู้อำนวยการ
 • อภิรดี ขาวเธียร, รองผู้อำนวยการ
 • วชิระ แก้วกอ, รองผู้อำนวยการ
ต้นสังกัดหน่วยงานสำนักนายกรัฐมนตรี
เว็บไซต์http://www.sme.go.th

ประวัติ

แก้

สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมหรือ สสว. จัดตั้งขึ้นตา พระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม พ.ศ. 2543 เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2543[3] โดยมีที่ทำการแห่งแรกตั้งอยู่ที่อาคารกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ลงวันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2543[4] ก่อนจะย้ายมาอยู่ที่อาคารทีเอสทีทาวเวอร์ 21 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร จนถึงปัจจุบัน

ในวันที่ 19 ธันวาคม พ.ศ. 2545 ได้มีการจัดตั้งธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย เพื่อเป็นแหล่งเงินทุนให้กับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในประเทศไทย[5]

ต่อมาในวันที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 มีประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ 99/2557 แก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมโดยเปลี่ยนผู้รักษาการตามมาตรา 5 ของ พ.ร.บ. ส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม จากกระทรวงอุตสาหกรรม เป็น นายกรัฐมนตรี[6]

อ้างอิง

แก้
 1. พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย พ.ศ. 2559 ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 132 ตอน 91 ก หน้า 17 25 กันยายน พ.ศ. 2558
 2. องค์การมหาชนที่จัดตั้งตาม พ.ร.บ. เฉพาะ
 3. พระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจและขนาดย่อม พ.ศ. 2543 เก็บถาวร 2016-03-04 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 117 ตอน 9 ก หน้า 1 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2543
 4. ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง จัดตั้งสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 117 ตอน 85 ง พิเศษ หน้า 9 25 สิงหาคม พ.ศ. 2543
 5. พระราชบัญญัติธนาคารวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2545 เก็บถาวร 2015-03-18 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 119 ตอน 123 ก หน้า 1 19 ธันวาคม พ.ศ. 2545
 6. "ประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ ๙๙/๒๕๕๗ เรื่อง การแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 131 (พิเศษ 143 ง): 5. 30 กรกฎาคม 2014.