สถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน (องค์การมหาชน)

สถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน (องค์การมหาชน) (อักษรย่อ:สสปท.อังกฤษ: Thailand Institute of Occupational Safety and Health) หน่วยงานในสังกัด กระทรวงแรงงาน มีวัตถุประสงค์ในการจัดตั้งเพื่อส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

สถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน (องค์การมหาชน)
Thailand Institute of Occupational Safety and Health
ที่ทำการ
18 อาคารกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ส่วนแยกตลิ่งชัน ถนนบรมราชชนนี แขวงฉิมพลี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร
ภาพรวม
วันก่อตั้ง 21 พฤษภาคม 2558 [1]
เขตอำนาจ ทั่วราชอาณาจักร
ผู้บริหารหลัก วรานนท์ ปีติวรรณ, ผู้อำนวยการ
ศรัณย์พงศ์ ฟุ้งเกียรติ, รองผู้อำนวยการ
พฤทธ์ฤทธิ์ เลิศลีลากิจจา, รองผู้อำนวยการ
ต้นสังกัด กระทรวงแรงงาน
เว็บไซต์
http://www.tosh.or.th

ประวัติแก้ไข

สถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน (องค์การมหาชน) หรือ สสปท. จัดตั้งขึ้นตามพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน (องค์การมหาชน) พ.ศ. 2558 เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2558 โดยโอนภารกิจมาจากสำนักความปลอดภัยแรงงาน กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน บางส่วน มาจัดตั้งเป็นองค์การมหาชน

การจัดตั้งองค์การมหาชนดังกล่าว เกิดขึ้นภายใต้หลักการที่ให้ความสำคัญในเรื่องการคุ้มครองผู้ใช้แรงงานเพื่อให้เกิดความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ตามนัยในมาตรา 52 แห่งพระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. 2554[2]

รายนามผู้อำนวยการแก้ไข

  • นายชัยธนา ไชยมงคล (ปี 2559 - ปี 2561)
  • นายวรานนท์ ปีติวรรณ (ปี 2562 - ปัจจุบัน)

อ้างอิงแก้ไข