พระครูศรีสุนทรสรกิจ (เริงศักดิ์ เขมวีโร)

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พระครูศรีสุนทรสรกิจ[1] นามเดิม เริงศักดิ์ แก้วตา ฉายา เขมวีโร เป็นเจ้าคณะอำเภอลำดวน จังหวัดสุรินทร์ และเจ้าอาวาสวัดศรีรัตนาราม ตำบลนอกเมือง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ เป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาสังคมศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย


พระครูศรีสุนทรสรกิจ
(เริงศักดิ์ เขมวีโร)
พระครูศรีสุนทรสรกิจ (เริงศักดิ์ เขมวีโร).png
เกิด ๑๓ กันยายน ๒๕๐๕
อายุ 57
อุปสมบท ๓ พฤษภาคม ๒๕๒๕
พรรษา 38
วัด วัดศรีรัตนาราม
ท้องที่ สุรินทร์
สังกัด มหานิกาย
วุฒิการศึกษา น.ธ.เอก, เปรียญธรรม 6 ประโยค ,พธ.บ.,(M.A. Linguistics),Ph.D. Linguistics
ตำแหน่ง เจ้าคณะอำเภอลำดวน จังหวัดสุรินทร์,เจ้าอาวาสวัดศรีรัตนาราม

ชาตภูมิแก้ไข

  • พระครูศรีสุนทรสรกิจ (เริงศักดิ์ เขมวีโร) นามเดิมว่า เริงศักดิ์ แก้วตา
  • เกิด ๕ ฯ ๑๔ ๑๐ ค่ำ ปี ขาล วันที่ ๑๓ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๐๕
  • บิดาชื่อ นายเรือง นามสกุลแก้วตา มารดาชื่อ นางพาย นามสกุล แก้วตา
  • ณ บ้านไพรเวง บ้านเลขที่ ๑๑ หมู่ ๑๔ ตำบลพรมเทพ อำเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์

การบรรพชา และการอุปสมบทแก้ไข

การศึกษา/วิทยาฐานะแก้ไข

การปกครองคณะสงฆ์แก้ไข

งานด้านการศึกษาแก้ไข

สมณศักดิ์แก้ไข

อ้างอิงแก้ไข