เจ้าคณะตำบลเป็นตำแหน่งพระสังฆาธิการ ปกครองคณะสงฆ์ในส่วนตำบล

เจ้าคณะตำบล
การเรียกขานเจ้าอธิการ
จวนวัด
ผู้แต่งตั้งเจ้าคณะจังหวัด
เงินตอบแทน2,500บาท[1]

คุณสมบัติ แก้ไข

  • มีพรรษา 5 พรรษาขึ้นไปกับมีสำนักอยู่ในตำบลนั้น และ
  • กำลังดำรงตำแหน่งรองเจ้าคณะตำบลมาแล้วไม่ต่ำกว่า 2 ปี หรือ
  • กำลังดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสในตำบลนั้นมาแล้วไม่ต่ำกว่า 4 ปี หรือ
  • เป็นภิกษุที่มีสมณศักดิ์ หรือเป็นพระคณาจารย์ หรือเป็นเปรียญ หรือเป็นนักธรรมเอก

คณะสงฆ์หนใต้ ดูที่ รายนามเจ้าคณะตำบล ในคณะสงฆ์หนใต้

คณะสงฆ์ภาค 18 แก้ไข

ดูเพิ่ม แก้ไข

ลำดับที่ ตำแหน่งและเขตปกครอง รายนามเจ้าคณะปกครองระดับอำเภอ วัด (อำเภอ)
จังหวัดสงขลา
อำเภอเมืองสงขลา
1. เจ้าคณะตำบลบ่อยางเขต ๑ พระครูปราโมทย์ธรรมกิจ (นิคม , น.ธ.เอก,รป.ม) วัดแหลมทราย ตำบลบ่อยาง อำเภอเมืองสงขลา
2 เจ้าคณะตำบลบ่อยางเขต ๒ พระครูอาทรปริยัติกิจ(เจริญ, น.ธ.เอก,ปธ.๕) วัดชัยมงคล ตำบลบ่อยาง อำเภอเมืองสงขลา
3. เจ้าคณะตำบลบ่อยางเขต๓ พระมหาณรงค์ชัย สุวรฺณวํโส (น.ธ.เอก,ป.ธ.๓,รป.ม) วัดหัวป้อมใน ตำบลบ่อยาง อำเภอเมืองสงขลา
4. เจ้าคณะตำบลทุ่งหวัง พระครูสถิตรัตนบรรพต( ณพฤทธิ์, น.ธ.เอก,) วัดเขาแก้ว ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมืองสงขลา
5. เจ้าคณะตำบลพะวง พระครูวิจารณ์ธรรมโสภณ ดร. วัดสระเกษ ตำบลบ่อยาง อำเภอเมืองสงขลา
6. เจ้าคณะตำบลเขารูปช้าง พระครูปลัดยอดโดม สิริปญฺโญ วัดไทรงาม ตำบลบ่อยาง อำเภอเมืองสงขลา
อำเภอเมืองสิงหนคร
1. เจ้าคณะตำบลทำนบ พระครูไพบูลกัลยาณวัตร วัดสักป่าเก่า ตำบลชิงโค อำเภอสิงหนคร
2. เจ้าคณะตำบลป่าขาด พระครูโอภาสธรรมเสวี วัดสว่างอารมณ์ ตำบลป่าขาด อำเภอสิงหนคร
3. เจ้าคณะตำบลชิงโค เขต ๑ พระครูสิริเมตาภรณ์ วัดสลักป่าใหม่ ตำบลชิงโค อำเภอสิงหนคร
4. เจ้าคณะตำบลชิงโค เขต ๒ พระครูสุวัฒน์ธรรมคุณ วัดบ่อสระ ตำบลชิงโค อำเภอสิงหนคร
5. เจ้าคณะตำบลวัดขนุน พระครูประโชติกิตติสาร วัดวาส ตำบลวัดขนุน อำเภอสิงหนคร
6. เจ้าคณะตำบลม่วงงาม พระครูอรุณสิงหธรรม วัดอรุณดาราราม ตำบลม่วงงาม อำเภอสิงหนคร
7. เจ้าคณะตำบลสทิงหม้อ พระครูใบฎีกาอุเทน อธิปญฺโญ วัดโลการาม ตำบลสทิ้งหม้อ อำเภอสิงหนคร
8. เจ้าคณะตำบลหัวเขา พระครูโฆสิตวัฒนานุกูล (ผศ.ดร.) วัดปะโอ ตำบลม่วงงาม อำเภอสิงหนคร
อำเภอสทิงพระ
1. เจ้าคณะตำบลจะทิ้งพระ พระครูวิจิตรรัตนวัตร ดร. วัดพิกุล ตำบลบ่อแดง อำเภอสทิงพระ
2. เจ้าคณะตำบลวัดจันทร์ พระครูอภิชาติปัญญาภรณ์ วัดบ่อประดู่ ตำบลวัดจันทร์ อำเภอสทิงพระ
3. เจ้าคณะตำบลคูขุด พระครูวินัยธรวิคม โฆสโก วัดสุวรรณาราม ตำบลจทิ้งพระ อำเภอสทิงพระ
4. เจ้าคณะตำบลคลองรี พระครูสิริชัยวงศ์ วัดศรีชัย ตำบลคูขุด อำเภอสทิงพระ
5. เจ้าคณะตำบลชุมพล พระครูธรรมกถาสุนทร วัดนางเหล้า ตำบลชุมพล อำเภอสทิงพระ
6. เจ้าคณะตำบลสนามชัย พระครูพิทักษ์ชัยวงศ์ วัดสนามไชย ตำบลสนามชัย อำเภอสทิงพระ
7. เจ้าคณะตำบลดีหลวง พระครูพลิทธิธรรมวงศ์ วัดชะแม ตำบลดีหลวง อำเภอสทิงพระ
อำเภอระโนด
1. เจ้าคณะตำบลระโนด เขต ๑ พระครูปริยัติธรรมานุรักษ์ วัดเฉียงพง ตำบลระโนด อำเภอระโนด
2. เจ้าคณะตำบลระโนด เขต ๒ พระมหาเอกพล วิสุทฺธิญาโณ ป.ธ.๕ วัดราษฎร์บำรุง ตำบลระโนด อำเภอระโนด
3. เจ้าคณะตำบลบ้านใหม่ พระครูปาโมกข์คณานุรักษ์ วัดวารีปาโมกข์ ตำบลตะเครียะ อำเภอระโนด
4. เจ้าคณะตำบลท่าบอน เจ้าอธิการประจวบ ปญฺญาธโร วัดหัวคุ้ง ตำบลคลองแดน อำเภอระโนด
5. เจ้าคณะตำบลพังยาง พระปลัดยงยุทธ วชิรธมฺโม พธ.บ. วัดเถรแก้ว ตำบลระวะ อำเภอระโนด
6. เจ้าคณะตำบลระวะ พระครูปริยัติสิกขการ วัดใหญ่ ตำบลระวะ อำเภอระโนด
7. เจ้าคณะตำบลวัดสน พระครูโกวิทปัญญารัตน์ วัดสีหยัง ตำบลบ่อตรุ อำเภอระโนด
8. เจ้าคณะตำบลปากแตระ พระมหาชัยศักดิ์ ปญฺญาธโร วัดดอกสร้อย ตำบลพังยาง อำเภอระโนด
อำเภอกระแสสินธ์
1. เจ้าคณะตำบลเชิงแส พระมหามานพ ปภสฺสโร วัดเชิงแสกลาง ตำบลเชิงแส อำเภอกระแสสินธุ์
2. เจ้าคณะตำบลเกาะใหญ่ พระครูภัทรกิจจานุกูล วัดเอก ตำบลเชิงแส อำเภอกระแสสินธุ์
อำเภอควนเนียง
1. เจ้าคณะตำบลควนเนียง พระครูโพธิธรรมญาณ วัดโพธิธรรมาราม ตำบลควนโส อำเภอควนเนียง
2. เจ้าคณะตำบลรัตภูมิ พระครูสิริวัชรานุกูล วัดควนเนียง ตำบลรัตภูมิ อำเภอควนเนียง
3. เจ้าคณะตำบลควนโส พระครูเหมธรรมคุณ วัดควนเนียง ตำบลรัตภูมิ อำเภอควนเนียง
4. เจ้าคณะตำบลบงเหรียง พระครูโสภณจริยาภินันท์ วัดโคกเมือง ตำบลบางเหรียง อำเภอควนเนียง
อำเภอรัตภูมิ
1. เจ้าคณะตำบลกำแพงเพชร พระครูสุตธรรมโชติ วัดธรรมาวาส ตำบลกำแพงเพชร อำเภอรัตภูมิ
2. เจ้าคณะตำบลคูหาใต้ พระครูสิริญาณวิมล วัดเกาะบกรัตนาราม ตำบลควนรู อำเภอรัตภุมิ
3. เจ้าคณะตำบลควนรู พระครูปริยัติธรรมวิธาน วัดไสท้อน ตำบลควนรู อำเภอรัตภูมิ
4. เจ้าคณะตำบลท่าชะมวง พระครูกิตติธรรมานุรักษ์ วัดเขารักเกียรติ ตำบลกำแพงเพชร อำเภอรัตภูมิ
5. เจ้าคณะตำบลเขาพระ พระครูโกศลกิจจาทร วัดเขาตกน้ำ ตำบลกำแพงเพชร อำเภอรัตภูมิ
อำเภอบางกล่ำ
1. เจ้าคณะตำบลบางกล่ำ พระครูสถิตย์สุตพจน์ วัดคงคาเลียบ ตำบลท่าช้าง อำเภอบางกล่ำ
2. เจ้าคณะตำบลแม่ทอม พระครูโพธิสุตคุณ วัดศาลาโพธิ์ ตำบลบ้านหาร อำเภอบางกล่ำ
อำเภอหาดใหญ่
1. เจ้าคณะตำบลหาดใหญ่เขต ๑ พระครูปลัดพลกฤต กลฺยาณธมฺโม วัดมหัตมังคลาราม ตำบลหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่
2. เจ้าคณะตำบลหาดใหญ่เขต ๒ พระครูวิมลปริยัติสุนทร วัดหงส์ประดิษฐาราม ตำบลคอหงส์ อำเภอหาดใหญ่
3. เจ้าคณะตำบลควนลัง พระครูสุเมธสุตคุณ วัดมหัตมังคลาราม ตำบลหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่
4. เจ้าคณะตำบลทุ่งตำเสา พระใบฎีกาประวัติ สุภาจาโร วัดหูแร่ ตำบลทุ่งตำเสา อำเภอหาดใหญ่
5. เจ้าคณะตำบลบ้านพรุ พระครูสุนทรสุตาภรณ์ วัดชิณวงศ์ประดิษย์ ตำบลบ้านพรุ อำเภอหาดใหญ่
6. เจ้าคณะตำบลน้ำน้อย พระสมุห์ทวัวัฒน์ มหาปญฺโญ วัดน้ำน้อยใน ตำบลน้ำน้อย อำเภอหาดใหญ่
7. เจ้าคณะตำบลท่าข้าม พระครูชยุตสุตคุณ วัดท่าข้าม ตำบลท่าข้าม อำเภอหาดใหญ่
8. เจ้าคณะตำบลคูเต่า พระครูสุคนธ์สีลวัตร วัดอู่ตะเภา ตำบลคูเต่า อำเภอหาดใหญ่
9. เจ้าคณะตำบลทุ่งลุง พระครูชิณวงศ์ธรรมวัตร วัดทุ่งลุง ตำบลพะตง อำเภอหาดใหญ่
อำเภอคลองหอยโข่ง
1. เจ้าคณะตำบลคลองหอยโข่ง พระครูประสุตโพธิคุณ วัดเลียบ ตำบลคลองหอยโข่ง อำเภอคลองหอยโข่ง
2. เจ้าคณะตำบลทุ่งลาน พระครูพัฒนปัญญาภรณ์ วัดโคกเหรียง ตำบลโคกม่วง อำเภอคลองหอยโข่ง
อำเภอนาหม่อม
1. เจ้าคณะตำบลนาหม่อม พระครูสุวรรณธรรมรักขิต วัดป่ากอสุวรรณาราม ตำบลนาหม่อม อำเภอนาหม่อม
2. เจ้าคณะตำบลทุ่งขมิ้น พระครูกิตติปริยัติสุนทร วัดแม่เปียะ ตำบลคลองหรัง อำเภอนาหม่อม
อำเภอสะเดา
1. เจ้าคณะตำบลพังลา พระมหาจารุพงษ์ จารุวํโส วัดพังลา ตำบลพังลา อำเภอสะเดา
2. เจ้าคณะตำบลปริก พระปลัดสุบิน ธนิสฺสโร วัดศรีวิเทศน์สังฆาราม ตำบลสำนักแต้ว อำเภอสะเดา
3. เจ้าคณะตำบลทุ่งหมอ พระปลัดบุญมี คุณากโร วัดต้นพะยอม ตำบลปาดังเบซาร์ อำเภอสะเดา
อำเภอจะนะ
1. เจ้าคณะตำบลจะโหน่ง พระครูปัญญาศาสนกิจ วัดสะกอม ตำบลสะกอม อำเภอจะนะ
2. เจ้าคณะตำบลคลองเปียะ พระครูประภัสสรปัญญาคุณ วัดทุ่งแนะ ตำบลคลองเปียะ อำเภอจะนะ
3. เจ้าคณะตำบลนาหว้า พระปลัดสุระเดช เตชวณฺโณ รก. วัดควนนาหว้า ตำบลนาหว้า อำเภอจะนะ
4. เจ้าคณะตำบลสะพานไม้แก่น พระใบฎีกาไพจิตร รตนโชโต รก. วัดโพรงงู ตำบลสะพานไม้แก่น อำเภอจะนะ
อำเภอนาทวี
1. เจ้าคณะตำบลนาทวี พระครูปริยัติสิทธิสุนทร วัดวังใหญ่ ตำบลนาทวี อำเภอนาทวี
2. เจ้าคณะตำบลทับช้าง พระครูโชติปัญญาโสภณ วัดทับช้าง ตำบลทับช้าง อำเภอนาทวี
3. เจ้าคณะตำบลคลองทราย พระอธิการสุทธิพงศ์ กตปุญฺโญ รก. วัดปลักหนูเหนือ ตำบลปลักหนู อำเภอนาทวี
4. เจ้าคณะตำบลท่าประดู่ พระครูจันทสาราภิรม วัดท่าประดู่ ตำบลท่าประดู่ อำเภอนาทวี
อำเภอเทพา
1. เจ้าคณะตำบลเทพา พระครูโสภิตกิตติวัฒน์ วัดควนหมาก ตำบลวังใหญ่ อำเภอเทพา
2. เจ้าคณะตำบลลำไพล-ท่าม่วง พระครูพิพัฒน์เมธากร วัดลำไพล ตำบลลำไพล อำเภอเทพา
3. เจ้าคณะตำบลวังใหญ่ พระครูวรคุณโสภณ วัดวังใหญ่ ตำบลวังใหญ่ อำเภอเทพา
อำเภอสะบ้าย้อย
1. เจ้าคณะตำบลสะบ้าย้อย พระอธิการสุทิน ปภสิสโร รก. วัดเพ็งยา ตำบลสะบ้าย้อย อำเภอสะบ้าย้อย
2. เจ้าคณะตำบลบ้านโหนด พระครูสุตปัญญากร วัดนาม่วง ตำบลบ้านโหนด อำเภอสะบ้าย้อย
  1. "บัญชีนิตยภัต ฉบับปรับปรุงใหม่ เริ่มใช้ตั้งแต่ 1 เมษายน 2554 เป็นต้นไป". สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดภูเก็ต. April 27, 2012. คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2017-06-18. สืบค้นเมื่อ March 21, 2017.