เจ้าคณะตำบลเป็นตำแหน่งพระสังฆาธิการ ปกครองคณะสงฆ์ในส่วนตำบล

เจ้าคณะตำบล
การเรียกขานเจ้าอธิการ
จวนวัดราษฎร์,วัดพระอารามหลวง
ผู้แต่งตั้งเจ้าคณะจังหวัดแต่งตั้งเจ้าคณะตำบล
เจ้าคณะอำเภอแต่งตั้งผู้รักษาการแทนเจ้าคณะตำบล
วาระเกษียณอายุ80ปีบริบูรณ์
เงินตอบแทน2,500บาท[1]

คุณสมบัติ แก้

  • มีพรรษา 5 พรรษาขึ้นไปกับมีสำนักอยู่ในตำบลนั้น และ
  • กำลังดำรงตำแหน่งรองเจ้าคณะตำบลมาแล้วไม่ต่ำกว่า 2 ปี หรือ
  • กำลังดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสในตำบลนั้นมาแล้วไม่ต่ำกว่า 4 ปี หรือ
  • เป็นภิกษุที่มีสมณศักดิ์ หรือเป็นพระคณาจารย์ หรือเป็นเปรียญ หรือเป็นนักธรรมเอก

ดูเพิ่ม แก้

คณะสงฆ์ภาค 18 แก้

รายนามเจ้าคณะตำบล แก้

จังหวัดสงขลา แก้

อำเภอเมือง ๙๐๐๐๐ (๖ ตำบล) แก้

1. เจ้าคณะตำบลบ่อยางเขต ๑ พระครูปราโมทย์ธรรมกิจ (นิคม, น.ธ.เอก,รป.ม) วัดแหลมทราย อำเภอเมืองสงขลา
2. เจ้าคณะตำบลบ่อยางเขต ๒ พระครูอาทรปริยัติกิจ (เจริญ , น.ธ.เอก,ป.ธ.๕,พธ.บ) วัดชัยมงคล อำเภอเมืองสงขลา
3 เจ้าคณะตำบลบ่อยางเขต ๓ พระครูสุตสีลโสภณ (ณรงค์ชัย, น.ธ.เอก,ป.ธ.๓,รป.ม) วัดหัวป้อมใน อำเภอเมืองสงขลา
4. เจ้าคณะตำบลทุ่งหวัง พระครูสังรักษ์พิเชษฐ์ จิตฺตปาโล (น.ธ.เอก,วท.บ) วัดทรายขาว อำเภอเมืองสงขลา
5. เจ้าคณะตำบลพะวง พระครูวิจารณ์ธรรมโสภณ (สุทัศน์, น.ธ.เอก,ปร.ด) วัดสระเกษ อำเภอเมืองสงขลา
6 เจ้าคณะตำบลเขารูปช้าง พระครูวิจารณ์ธรรมโสภณ (สุทัศน์, น.ธ.เอก,ปร.ด) วัดสระเกษ อำเภอเมืองสงขลา

อำเภอสิงหนคร แก้

1. เจ้าคณะตำบลบ่อยางเขต ๑ พระครูปราโมทย์ธรรมกิจ (นิคม, น.ธ.เอก,รป.ม) วัดแหลมทราย อำเภอเมืองสงขลา
2. เจ้าคณะตำบลบ่อยางเขต ๒ พระครูอาทรปริยัติกิจ (เจริญ , น.ธ.เอก,ป.ธ.๕,พธ.บ) วัดชัยมงคล อำเภอเมืองสงขลา
3 เจ้าคณะตำบลบ่อยางเขต ๓ พระครูสุตสีลโสภณ (ณรงค์ชัย, น.ธ.เอก,ป.ธ.๓,รป.ม) วัดหัวป้อมใน อำเภอเมืองสงขลา
4. เจ้าคณะตำบลทุ่งหวัง พระครูสังรักษ์พิเชษฐ์ จิตฺตปาโล (น.ธ.เอก,วท.บ) วัดทรายขาว อำเภอเมืองสงขลา
5. เจ้าคณะตำบลพะวง พระครูวิจารณ์ธรรมโสภณ (สุทัศน์, น.ธ.เอก,ปร.ด) วัดสระเกษ อำเภอเมืองสงขลา
6 เจ้าคณะตำบลเขารูปช้าง พระครูวิจารณ์ธรรมโสภณ (สุทัศน์, น.ธ.เอก,ปร.ด) วัดสระเกษ อำเภอเมืองสงขลา
7. เจ้าคณะตำบลพะวง พระครูวิจารณ์ธรรมโสภณ (สุทัศน์, น.ธ.เอก,ปร.ด) วัดสระเกษ อำเภอเมืองสงขลา
8 เจ้าคณะตำบลเขารูปช้าง พระครูวิจารณ์ธรรมโสภณ (สุทัศน์, น.ธ.เอก,ปร.ด) วัดสระเกษ อำเภอเมืองสงขลา

อำเภอสทิงพระ แก้

1. เจ้าคณะตำบลบ่อยางเขต ๑ พระครูปราโมทย์ธรรมกิจ (นิคม, น.ธ.เอก,รป.ม) วัดแหลมทราย อำเภอเมืองสงขลา
2. เจ้าคณะตำบลบ่อยางเขต ๒ พระครูอาทรปริยัติกิจ (เจริญ , น.ธ.เอก,ป.ธ.๕,พธ.บ) วัดชัยมงคล อำเภอเมืองสงขลา
3 เจ้าคณะตำบลบ่อยางเขต ๓ พระครูสุตสีลโสภณ (ณรงค์ชัย, น.ธ.เอก,ป.ธ.๓,รป.ม) วัดหัวป้อมใน อำเภอเมืองสงขลา
4. เจ้าคณะตำบลทุ่งหวัง พระครูสังรักษ์พิเชษฐ์ จิตฺตปาโล (น.ธ.เอก,วท.บ) วัดทรายขาว อำเภอเมืองสงขลา
5. เจ้าคณะตำบลพะวง พระครูวิจารณ์ธรรมโสภณ (สุทัศน์, น.ธ.เอก,ปร.ด) วัดสระเกษ อำเภอเมืองสงขลา
6 เจ้าคณะตำบลเขารูปช้าง พระครูวิจารณ์ธรรมโสภณ (สุทัศน์, น.ธ.เอก,ปร.ด) วัดสระเกษ อำเภอเมืองสงขลา
7. เจ้าคณะตำบลพะวง พระครูวิจารณ์ธรรมโสภณ (สุทัศน์, น.ธ.เอก,ปร.ด) วัดสระเกษ อำเภอเมืองสงขลา
8 เจ้าคณะตำบลเขารูปช้าง พระครูวิจารณ์ธรรมโสภณ (สุทัศน์, น.ธ.เอก,ปร.ด) วัดสระเกษ อำเภอเมืองสงขลา

อำเภอระโนด แก้

1. เจ้าคณะตำบลบ่อยางเขต ๑ พระครูปราโมทย์ธรรมกิจ (นิคม, น.ธ.เอก,รป.ม) วัดแหลมทราย อำเภอเมืองสงขลา
2. เจ้าคณะตำบลบ่อยางเขต ๒ พระครูอาทรปริยัติกิจ (เจริญ , น.ธ.เอก,ป.ธ.๕,พธ.บ) วัดชัยมงคล อำเภอเมืองสงขลา
3 เจ้าคณะตำบลบ่อยางเขต ๓ พระครูสุตสีลโสภณ (ณรงค์ชัย, น.ธ.เอก,ป.ธ.๓,รป.ม) วัดหัวป้อมใน อำเภอเมืองสงขลา
4. เจ้าคณะตำบลทุ่งหวัง พระครูสังรักษ์พิเชษฐ์ จิตฺตปาโล (น.ธ.เอก,วท.บ) วัดทรายขาว อำเภอเมืองสงขลา
5. เจ้าคณะตำบลพะวง พระครูวิจารณ์ธรรมโสภณ (สุทัศน์, น.ธ.เอก,ปร.ด) วัดสระเกษ อำเภอเมืองสงขลา
6 เจ้าคณะตำบลเขารูปช้าง พระครูวิจารณ์ธรรมโสภณ (สุทัศน์, น.ธ.เอก,ปร.ด) วัดสระเกษ อำเภอเมืองสงขลา
7. เจ้าคณะตำบลพะวง พระครูวิจารณ์ธรรมโสภณ (สุทัศน์, น.ธ.เอก,ปร.ด) วัดสระเกษ อำเภอเมืองสงขลา
8 เจ้าคณะตำบลเขารูปช้าง พระครูวิจารณ์ธรรมโสภณ (สุทัศน์, น.ธ.เอก,ปร.ด) วัดสระเกษ อำเภอเมืองสงขลา

| 2. || เจ้าคณะอำเภอสิงหนคร || พระมหาบุญทิพย์ กิตติโสภโณ (ป.ธ.๗) || วัดธรรมโฆษณ์ อำเภอสิงหนคร |- | || รองเจ้าคณะอำเภอสิงหนคร || พระครูปริยัติกิจจาภิรม (กระจาย,น.ธ.เอก,ป.ธ.๔) || วัดเขาน้อย อำเภอสิงหนคร |- | 3. || เจ้าคณะอำเภอสทิงพระ || พระครูปุญญาพิศาล ( น.ธ.เอก) || วัดพะโคะ อำเภอสทิงพระ |- | || รองเจ้าคณะอำเภอสทิงพระ||พระครูนันทสารกิจ(นธ.เอก) ||วัดจะทิ้งพระ อำเภอสทิงพระ |- | 4. || เจ้าคณะอำเภอระโนด || พระครูวรสุตาธิคุณ (ประเสริฐ,นธ.เอก,ป.ธ.๔) || วัดสามบ่อ อำเภอระโนด |- | || รองเจ้าคณะอำเภอระโนด|| พระครูโกวิทย์ปัญญารัตน์ (นธ.เอก,พธ.บ) || วัดสามบ่อ อำเภอระโนด |- | 5. || เจ้าคณะอำเภอกระแสสินธุ์|| พระมหาธนู ปญฺญาวฑฺโฒ (ป.ธ.๙,พธ.บ) || วัดเอก อำเภอกระแสสินธุ์ |- | 6. || เจ้าคณะอำเภอควนเนียง || พระครูโสภณจริยาภินันท์ (แต็ก,นธ.โท,) ||วัดโคกเมือง อำเภอควนเนียง |- | || รองเจ้าคณะอำเภอควนเนียง|| พระครูโพธิธรรมญาร (ผิน,นธ.เอก,ป.บส.) ||วัดโพธิธรรมาวาส อำเภอควนเนียง |- | 7. || เจ้าคณะอำเภอรัตภูมิ || พระครูวุฒิธรรมนิเทศก์ (จวง,นธ.เอก)|| วัดใหม่ทุ่งคา อำเภอรัตภูมิ |- | || รองเจ้าคณะอำเภอรัตภูมิ || พระครูปริยัติธรรมวิธาน (พริ้ม,นธ.เอก,ป.ธ.๔)|| วัดใสท้อน อำเภอรัตภูมิ |- | 8. || เจ้าคณะอำเภอบางกล่ำ || พระครูสิตสุตพจน์ (วินูญ ป.ธ.๓,นธ.เอก)|| วัดเลียบ อำเภอบางกล่ำ |- | 9. || เจ้าคณะอำเภอหาดใหญ่ || พระครูอุทัยธรรมธาดา (อุเทน,นธ.เอก) || วัดม่วงค่อม อำเภอหาดใหญ่ |- | || รองเจ้าคณะอำเภอหาดใหญ่ || พระครูพิพัฒนโชติ ( ทอง,นธ.เอก) || วัดดอน อำเภอหาดใหญ่ |- | || รองเจ้าคณะอำเภอหาดใหญ่ || พระครูศรีธรรมคุณากร (เฉี้ยง, นธ.เอก,ป.ธ.๖,พธ.บ) || วัดศีรษะคีรี อำเภอหาดใหญ่ |- | 10. || เจ้าคณะอำเภอคลองหอยโข่ง|| พระครูสิทธิสุตกรณ์ (สุเมต,นธ.เอก,ป.ธ.๓) ||วัดเลียบ อำเภอคลองหอยโข่ง |- | 11. || เจ้าคณะอำเภอนาหม่อม ||พระมหากิตติพัฒน์ สิริธมฺโม (ป.ธ.๗) || วัดนามหม่อม อำเภอนาหม่อม |- | 12. || เจ้าคณะอำเภอจะนะ || พระครูธีรสุตคุณ (ธีรวุธ,นธ.เอก) || วัดขุนทอง อำเภอจะนะ |- | || รองเจ้าคณะอำเภอจะนะ ||พระครูวิศิษฏ์สารธรรม (สุทธิ,น.ธ.เอก,พธ.บ) || วัดสะพานไม้แก่น อำเภอจะนะ |- | 13. || เจ้าคณะอำเภอนาทวี || พระครูโอภาสวุฒิคุณ (สว่าง ,นธ.เอก,พธ.ม) || วัดนาปรังประชาราม อำเภอนาทวี |- | || รองเจ้าคณะอำเภอนาทวี|| พระครูพิพัฒน์กิตติสุนทร (สมศักดิ์ ,น.ธ.เอก,ปร.ด.) || วัดลำชิง อำเภอนาทวี |- | 14. || เจ้าคณะอำเภอเทพา || พระครูเมตตาธรรมรัต (ไมตรี,นธ.เอก)|| วัดสุริยาราม อำเภอเทพา |- | || รองเจ้าคณะอำเภอเทพา || พระครูโสตถิธีรคุณ (สายัณห์,น.ธ.เอก,รป.ม) || วัดคงคาสวัสดิ์ อำเภอเทพา |- | 15. || เจ้าคณะอำเภอสะบ้าย้อย || พระครูอรรถกิจไพศาล ( อนันต์, นธ.เอก,พธ.บ)||วัดสะบ้ายย้อย อำเภอสะบ้าย้อย |- | || รองเจ้าคณะอำเภอสะบ้าย้อย || พระครูญาณโกศล (กล้าย,น.ธ.โท) || วัดถ้ำตลอด อำเภอสะบ้าย้อย |- | 16. || เจ้าคณะอำเภอสะเดา||พระครูบัณฑิตธรรมาลังการ (ประสิทธิ์,นธ.เอก,ศศ.ม) ||วัดยางทอง อำเภอสะเดา |- | || รองเจ้าคณะอำเภอสะเดา || พระครูประโชติกิจโกศล (ธนโชติ ,น.ธ.เอก,ปร.ด) || วัดหัวถนน อำเภอสะเดา |}

จังหวัดพัทลุง แก้

1. เจ้าคณะอำเภอเมือง พระครูกาแก้ว (น.ธ.เอก,ป.ธ.๓) วัดโคกชะงาย อำเภอเมืองพัทลุง
รองเจ้าคณะอำเภอเมือง พระครูปริยัติอัมพวาทร (น.ธ.เอก,) วัดอัมพวนาราม อำเภอเมืองพัทลุง
2. เจ้าคณะอำเภอศรีนครินทร์ พระครูสุตธรรมาภิรักษ์ (ฟอง.นธ.เอก,ป.ธ.๔) วัดลำกะ อำเภอศรีนครินทร์
3. เจ้าคณะอำเภอควนขนุน รก. พระครูศาสนกิจจาทร (น.ธ.เอก,) วัดลานแซะ อำเภอควนขนุน
รองเจ้าคณะอำเภอควนขนุน พระครูศาสนกิจจาทร (น.ธ.เอก,) วัดลานแซะ อำเภอควนขนุน
4. เจ้าคณะอำเภอเขาชัยสน พระครูอุดมสุวรรณสถิตย์ (นธ.เอก,) วัดสุวรรณประดิษฐาราม อำเภอเขาชัยสน
รองเจ้าคณะอำเภอเขาชัยสน พระมหานพสิน เขมธมฺโม (น.ธ.เอก,) วัดบรรพตพินิต อำเภอเขาชัยสน
5. เจ้าคณะอำเภอปากพะยูน พระครูขันตยารภิวัฒน์ (น.ธ.เอก,) วัดดอนประดู่ อำเภอปากพะยูน
รองเจ้าคณะอำเภอปากพะยูน พระครูประภัศน์ธรรมวาที (น.ธ.เอก,) วัดหัวเตย อำเภอปากพะยูน
6. เจ้าคณะอำเภอป่าบอน พระมหาสมบัติ ธมฺมโชโต (ป.ธ.๖,นธ.เอก,) วัดหลักสิบ อำเภอป่าบอน
7. เจ้าคณะอำเภอบางแก้ว พระครูขันติธรรมานันทื (นธ.เอก) วัดห้วยเนียง อำเภอบางแก้ว
8. เจ้าคณะอำเภอตะโหมด พระครูสุนทรกิจจานุโยค (นธ.เอก) วัดตะโหมด อำเภอตะโหมด
9. เจ้าคณะอำเภอกงหรา พระครูวิจิตรคณานุกูล (เสวียน,นธ.เอก) วัดพิกุลทอง อำเภอควนขนุน
10. เจ้าคณะอำเภอศรีบรรพต พระครูสุธรรมวัฒน์ (นธ.เอก,) วัดเลียบ อำเภอคลองหอยโข่ง
11. เจ้าคณะอำเภอป่าพะยอม พระมหาบุญฤกษ์ ฐิตปุญฺโญ (ป.ธ.๙) วัดโพรกเพรก อำเภอป่าพะยอม

จังหวัดสตูล แก้

อำเภอเมือง แก้

ลำดับ ตำแหน่งและเขตปกครอง เจ้าคณะผู้ปกครอง วัด ตำบล อำเภอ
1. เจ้าคณะตำบลพิมานอำเภอเมืองสตูล พระครูเขมพัชรากร (กลวิชร พุทฺธิสาโร) วัดมงคลมิ่งเมือง คลองขุด อำเภอเมืองสตูล
รองเจ้าคณะอำเภอเมืองสตูล พระครูภัทรชนานุกูล (สมศักดิ์ สมสกฺโข) วัดชนาธิปเฉลิม พระอารามหลวง พิมาน อำเภอเมืองสตูล
2. เจ้าคณะอำเภอควนกาหลง พระครูวุฒิญาณโสภณ (นัยรัตน์ ญาณวุฑโฒ) วัดปาล์มพัฒนาราม ปาล์มพัฒนา อำเภอมะนัง
รองเจ้าคณะอำเภอควนกาหลง พระครูอดุลสามัคคยาธร (แสงจันทร์ ขนฺติธมฺโม) วัดวังผาสามัคคี ควนกาหลง อำเภอควนกาหลง
3. เจ้าคณะอำเภอละงู พระครูอดุลกิตยาภรณ์ (นัญธพงศ์ กิตฺติญาโณ) วัดทุ่งนางแก้ว น้ำผุด อำเภอละงู
4. เจ้าคณะอำเภอมะนัง พระครูโสภณปัญญาสาร (พิศัลย์ ป.ธ.3) วัดนิคมพัฒนาราม นิคมพัฒนา อำเภอมะนัง
5. เจ้าคณะอำเภอท่าแพ พระครูชลมุขพิธาน (จบ) วัดปากบารา ปากน้ำ อำเภอละงู
6. เจ้าคณะอำเภอทุ่งหว้า พระครูโสภณวิริยกิตติ (เลี่ยน) วัดทุ่งขมิ้น ป่าแก่บ่อหิน อำเภอทุ่งหว้า

จังหวัดปัตตานี แก้

ลำดับ ตำแหน่งและเขตปกครอง เจ้าคณะผู้ปกครอง วัด ตำบล อำเภอ
1. เจ้าคณะอำเภอเมืองปัตตานี-หนองจิก พระครูโกศลกิจวิธาน (สุบิน รวิวณฺโณ) วัดมุจลินทวาปีวิหาร ตุยง อำเภอหนองจิก
2. เจ้าคณะอำเภอโคกโพธิ์ พระครูโสภิตโพธิคุณ (จ่าง ติสฺสวโร) วัดศรีมหาโพธิ์ โคกโพธิ์ อำเภอโคกโพธิ์
3. เจ้าคณะอำเภอปะนาเระ พระครูอุทัยฉันทรักษ์ () วัดญาโณทัย คอกกระบือ อำเภอปะนาเระ
4. เจ้าคณะอำเภอสายบุรี-ไม้แก่น พระครูเกษมธรรมโสภณ (สันต์ เขมโก) วัดจุฬามณี แป้น อำเภอสายบุรี
5. เจ้าคณะอำเภอยะหริ่ง พระครูอุดมธรรมาธร () วัดปิยาราม ปิยามุมัง อำเภอยะหริ่ง
6. เจ้าคณะอำเภอยะรัง-มายอ พระครูปิยกิจจานุกูล () วัดปิยาราม ปิยามุมัง อำเภอยะหริ่ง
7. เจ้าคณะอำเภอแม่ลาน พระครูนิมิตธรรมธาดา (ชอบ สุวณฺโณ) วัดบุพพนิมิต แม่ลาน อำเภอแม่ลาน

จังหวัดสงขลา แก้

1. เจ้าคณะอำเภอเมืองสงขลา พระครูวิรัตธรรมโชติ (มีชัย, น.ธ.เอก,ปร.ด) วัดชัยมงคล อำเภอเมืองสงขลา
รองเจ้าคณะอำเภอเมืองสงขลา พระครูสถิตรัตนบรรพต (ณพฤทธิ์,น.ธ.เอก,) วัดเขาแก้ว อำเภอเมืองสงขลา
2. เจ้าคณะอำเภอสิงหนคร พระมหาบุญทิพย์ กิตติโสภโณ (ป.ธ.๗) วัดธรรมโฆษณ์ อำเภอสิงหนคร
รองเจ้าคณะอำเภอสิงหนคร พระครูปริยัติกิจจาภิรม (กระจาย,น.ธ.เอก,ป.ธ.๔) วัดเขาน้อย อำเภอสิงหนคร
3. เจ้าคณะอำเภอสทิงพระ พระครูปุญญาพิศาล ( น.ธ.เอก) วัดพะโคะ อำเภอสทิงพระ
รองเจ้าคณะอำเภอสทิงพระ พระครูนันทสารกิจ(นธ.เอก) วัดจะทิ้งพระ อำเภอสทิงพระ
4. เจ้าคณะอำเภอระโนด พระครูวรสุตาธิคุณ (ประเสริฐ,นธ.เอก,ป.ธ.๔) วัดสามบ่อ อำเภอระโนด
รองเจ้าคณะอำเภอระโนด พระครูโกวิทย์ปัญญารัตน์ (นธ.เอก,พธ.บ) วัดสามบ่อ อำเภอระโนด
5. เจ้าคณะอำเภอกระแสสินธุ์ พระมหาธนู ปญฺญาวฑฺโฒ (ป.ธ.๙,พธ.บ) วัดเอก อำเภอกระแสสินธุ์
6. เจ้าคณะอำเภอควนเนียง พระครูโสภณจริยาภินันท์ (แต็ก,นธ.โท,) วัดโคกเมือง อำเภอควนเนียง
รองเจ้าคณะอำเภอควนเนียง พระครูโพธิธรรมญาร (ผิน,นธ.เอก,ป.บส.) วัดโพธิธรรมาวาส อำเภอควนเนียง
7. เจ้าคณะอำเภอรัตภูมิ พระครูวุฒิธรรมนิเทศก์ (จวง,นธ.เอก) วัดใหม่ทุ่งคา อำเภอรัตภูมิ
รองเจ้าคณะอำเภอรัตภูมิ พระครูปริยัติธรรมวิธาน (พริ้ม,นธ.เอก,ป.ธ.๔) วัดใสท้อน อำเภอรัตภูมิ
8. เจ้าคณะอำเภอบางกล่ำ พระครูสิตสุตพจน์ (วินูญ ป.ธ.๓,นธ.เอก) วัดเลียบ อำเภอบางกล่ำ
9. เจ้าคณะอำเภอหาดใหญ่ พระครูอุทัยธรรมธาดา (อุเทน,นธ.เอก) วัดม่วงค่อม อำเภอหาดใหญ่
รองเจ้าคณะอำเภอหาดใหญ่ พระครูพิพัฒนโชติ ( ทอง,นธ.เอก) วัดดอน อำเภอหาดใหญ่
รองเจ้าคณะอำเภอหาดใหญ่ พระครูศรีธรรมคุณากร (เฉี้ยง, นธ.เอก,ป.ธ.๖,พธ.บ) วัดศีรษะคีรี อำเภอหาดใหญ่
10. เจ้าคณะอำเภอคลองหอยโข่ง พระครูสิทธิสุตกรณ์ (สุเมต,นธ.เอก,ป.ธ.๓) วัดเลียบ อำเภอคลองหอยโข่ง
11. เจ้าคณะอำเภอนาหม่อม พระมหากิตติพัฒน์ สิริธมฺโม (ป.ธ.๗) วัดนามหม่อม อำเภอนาหม่อม
12. เจ้าคณะอำเภอจะนะ พระครูธีรสุตคุณ (ธีรวุธ,นธ.เอก) วัดขุนทอง อำเภอจะนะ
รองเจ้าคณะอำเภอจะนะ พระครูวิศิษฏ์สารธรรม (สุทธิ,น.ธ.เอก,พธ.บ) วัดสะพานไม้แก่น อำเภอจะนะ
13. เจ้าคณะอำเภอนาทวี พระครูโอภาสวุฒิคุณ (สว่าง ,นธ.เอก,พธ.ม) วัดนาปรังประชาราม อำเภอนาทวี
รองเจ้าคณะอำเภอนาทวี พระครูพิพัฒน์กิตติสุนทร (สมศักดิ์ ,น.ธ.เอก,ปร.ด.) วัดลำชิง อำเภอนาทวี
14. เจ้าคณะอำเภอเทพา พระครูเมตตาธรรมรัต (ไมตรี,นธ.เอก) วัดสุริยาราม อำเภอเทพา
รองเจ้าคณะอำเภอเทพา พระครูโสตถิธีรคุณ (สายัณห์,น.ธ.เอก,รป.ม) วัดคงคาสวัสดิ์ อำเภอเทพา
15. เจ้าคณะอำเภอสะบ้าย้อย พระครูอรรถกิจไพศาล ( อนันต์, นธ.เอก,พธ.บ) วัดสะบ้ายย้อย อำเภอสะบ้าย้อย
รองเจ้าคณะอำเภอสะบ้าย้อย พระครูญาณโกศล (กล้าย,น.ธ.โท) วัดถ้ำตลอด อำเภอสะบ้าย้อย
16. เจ้าคณะอำเภอสะเดา พระครูบัณฑิตธรรมาลังการ (ประสิทธิ์,นธ.เอก,ศศ.ม) วัดยางทอง อำเภอสะเดา
รองเจ้าคณะอำเภอสะเดา พระครูประโชติกิจโกศล (ธนโชติ ,น.ธ.เอก,ปร.ด) วัดหัวถนน อำเภอสะเดา

จังหวัดพัทลุง แก้

1. เจ้าคณะอำเภอเมือง พระครูกาแก้ว (น.ธ.เอก,ป.ธ.๓) วัดโคกชะงาย อำเภอเมืองพัทลุง
รองเจ้าคณะอำเภอเมือง พระครูปริยัติอัมพวาทร (น.ธ.เอก,) วัดอัมพวนาราม อำเภอเมืองพัทลุง
2. เจ้าคณะอำเภอศรีนครินทร์ พระครูสุตธรรมาภิรักษ์ (ฟอง.นธ.เอก,ป.ธ.๔) วัดลำกะ อำเภอศรีนครินทร์
3. เจ้าคณะอำเภอควนขนุน รก. พระครูศาสนกิจจาทร (น.ธ.เอก,) วัดลานแซะ อำเภอควนขนุน
รองเจ้าคณะอำเภอควนขนุน พระครูศาสนกิจจาทร (น.ธ.เอก,) วัดลานแซะ อำเภอควนขนุน
4. เจ้าคณะอำเภอเขาชัยสน พระครูอุดมสุวรรณสถิตย์ (นธ.เอก,) วัดสุวรรณประดิษฐาราม อำเภอเขาชัยสน
รองเจ้าคณะอำเภอเขาชัยสน พระมหานพสิน เขมธมฺโม (น.ธ.เอก,) วัดบรรพตพินิต อำเภอเขาชัยสน
5. เจ้าคณะอำเภอปากพะยูน พระครูขันตยารภิวัฒน์ (น.ธ.เอก,) วัดดอนประดู่ อำเภอปากพะยูน
รองเจ้าคณะอำเภอปากพะยูน พระครูประภัศน์ธรรมวาที (น.ธ.เอก,) วัดหัวเตย อำเภอปากพะยูน
6. เจ้าคณะอำเภอป่าบอน พระมหาสมบัติ ธมฺมโชโต (ป.ธ.๖,นธ.เอก,) วัดหลักสิบ อำเภอป่าบอน
7. เจ้าคณะอำเภอบางแก้ว พระครูขันติธรรมานันทื (นธ.เอก) วัดห้วยเนียง อำเภอบางแก้ว
8. เจ้าคณะอำเภอตะโหมด พระครูสุนทรกิจจานุโยค (นธ.เอก) วัดตะโหมด อำเภอตะโหมด
9. เจ้าคณะอำเภอกงหรา พระครูวิจิตรคณานุกูล (เสวียน,นธ.เอก) วัดพิกุลทอง อำเภอควนขนุน
10. เจ้าคณะอำเภอศรีบรรพต พระครูสุธรรมวัฒน์ (นธ.เอก,) วัดเลียบ อำเภอคลองหอยโข่ง
11. เจ้าคณะอำเภอป่าพะยอม พระมหาบุญฤกษ์ ฐิตปุญฺโญ (ป.ธ.๙) วัดโพรกเพรก อำเภอป่าพะยอม

จังหวัดยะลา แก้

1. เจ้าคณะอำเภอเมือง พระครูประโชติธรรมานุยุต ( น.ธ.เอก) วัดติตถมงคล อำเภอเมือง
2. เจ้าคณะอำเภอรามัน พระครูโสภณสุตาภรณ์( น.ธ.เอก) วัดสุนทรประชาราม อำเภอรามัน
3. เจ้าคณะอำเภอยะหา-กาบัง พระสิริปัญญาคุณ ( น.ธ.เอก,ป.ธ.๗) วัดเมืองยะลา อำเภอเมือง
4. เจ้าคณะอำเภอธารโต พระมหากรกฏ เขมปญฺโญ (ป.ธ.๙,) วัดคอกช้าง อำเภอธารโต
5. เจ้าคณะอำเภอเบตง พระสุนทรวิสุทธานุวัตร (หวง,น.ธ.เอก) วัดพุทธาธิวาส อำเภอเบตง
6. เจ้าคณะอำเภอบันนังสะตา พระครูพิศาลประชาทร (นธ.เอก,) วัด กม.26ใน อ.บันนังสะตา

จังหวัดนราธิวาส แก้

1. เจ้าคณะอำเภอเมือง พระครูพิพัฒน์บุญเขต ( น.ธ.เอก) วัดเขานาคา อำเภอเมือง
2. เจ้าคณะอำเภอตากใบ พระครูภัทรธรรมภาณี (น.ธ.เอก) วัดบุณณาราม อำเภอตากใบ
3. เจ้าคณะอำเภอรือเสาะ-ศรีสาคร พระครูวรปัญญาประยุต ( น.ธ.เอก,ป.ธ.๔) วัดราษฎร์สโมสร อำเภอรือเสาะ
4. เจ้าคณะอำเภอระแงะ-จะแนะ-เจาะไอร้อง พระครูการุณยวินิฐ (นธ.เอก,) วัดตันหยงมัส อำเภอระแงะ
5. เจ้าคณะอำเภอสุไหงปาดี พระครูบริหารสังฆานุวัตร (น.ธ.เอก) วัดประชุมชลธาร อำเภอสุไหงโกลก
6. เจ้าคณะอำเภอสุไหงโกลก พระครูประกาศนคุณ (นธ.เอก,) วัดน้ำขาวยะกา อำเภอสุไหงโกลก
7. เจ้าคณะอำเภอแว้ง-สุคิริน พระครูอาทรศาสนธรรม (นธ.เอก) วัดนิคมแว้ง อำเภอแว้ง
8. เจ้าคณะอำเภอยี่งอ-บาเจาะ พระปลัดทศพล ขนฺติธโณ (นธ.เอก) วัดโคกเคียน อำเภอยี่งอ

อ้างอิง แก้

  1. "บัญชีนิตยภัต ฉบับปรับปรุงใหม่ เริ่มใช้ตั้งแต่ 1 เมษายน 2554 เป็นต้นไป". สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดภูเก็ต. April 27, 2012. คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2017-06-18. สืบค้นเมื่อ March 21, 2017.