หน้าหลัก พูดคุย บทความ กระบะทราย
1 | 2| 3
โครงการ เครื่องมือ คู่มือในการเขียน กรุ

เริ่มเขียนบทความบนวิกิพีเดียตั้งแต่ปีพุทธศักราช 2552 มีความสนใจเขียน พัฒนา และจัดระเบียบเกี่ยวกับวิชาเคมีและทางหลวงแผ่นดิน ตารางต่อไปนี้เป็นรายชื่อบทความที่เขียนขึ้นและระดับความสมบูรณ์ของบทความเพื่อ เตือนตัวเอง ให้พัฒนาบทความเหล่านี้ให้ดีขึ้น

ที่ ชื่อบทความ หมวดหมู่ วันที่เผยแพร่ ความสมบูรณ์ของบทความ สิ่งที่ต้องเพิ่ม/แก้ไข
5 4 3 2 1
บทความที่อยู่ระหว่างการวางโครงร่างในกระบะทราย
47 การเรียกชื่อสารอินทรีย์ตามระบบ IUPAC เคมีทั่วไป (วางโครงร่าง) N/A
บทความที่เขียนและเผยแพร่ในปี พุทธศักราช 2559
46 การเรียกชื่อสารเคมีตามระบบสต็อก เคมีทั่วไป 25 มีนาคม 2559 N/A
45 ออร์บิทัลเชิงโมเลกุล เคมีอนินทรีย์ 24 มีนาคม 2559 N/A
44 ผลรวมเชิงเส้นของออร์บิทัลเชิงอะตอม เคมีอนินทรีย์ 23 มีนาคม 2559 N/A
43 ทฤษฎีสนามผลึก เคมีอนินทรีย์ 23 มีนาคม 2559 CFSE/สปินต่ำ/สปินสูง
52 ทฤษฎีออร์บิทัลเชิงโมเลกุล เคมีอนินทรีย์ 22 มีนาคม 2559 N/A
41 เวเลนซ์ เคมีทั่วไป 22 มีนาคม 2559 N/A
40 เดคะวาเนเดต เคมีอนินทรีย์ 14 มีนาคม 2559 N/A
39 โครงสร้างแบบเคกกิน เคมีอนินทรีย์ 6 มีนาคม 2559 N/A
38 พอลิออกโซเมทัลเลต เคมีอนินทรีย์ 6 มีนาคม 2559 N/A
บทความที่เขียนและเผยแพร่ในปี พุทธศักราช 2558
37 คอมพิวเตอร์โอลิมปิกระดับชาติ ประเทศไทย โอลิมปิกวิชาการระดับชาติ 30 สิงหาคม 2558 อัพเดตทุกปี
36 ชีววิทยาโอลิมปิกระดับชาติ ประเทศไทย ‎ โอลิมปิกวิชาการระดับชาติ 30 สิงหาคม 2558 อัพเดตทุกปี
35 คณิตศาสตร์โอลิมปิกระดับชาติ ประเทศไทย โอลิมปิกวิชาการระดับชาติ 30 สิงหาคม 2558 อัพเดตทุกปี
34 การแข่งขันเคมีโอลิมปิกระดับชาติ ประเทศไทย โอลิมปิกวิชาการระดับชาติ 28 สิงหาคม 2558 อัพเดตทุกปี
33 โมเลกุลไฮเพอร์เวเลนต์ เคมีทั่วไป 15 กรกฎาคม 2558 การสังเคราะห์
บทความที่เขียนและเผยแพร่ในปี พุทธศักราช 2556
32 ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 109 โครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน 10 สิงหาคม 2556 แผนที่และระยะควบคุม
31 ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1290 โครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน 9 สิงหาคม 2556 แผนที่และระยะควบคุม
30 ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1410 โครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน 20 เมษายน 2556 แผนที่และระยะควบคุม
29 ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1356 โครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน 120 เมษายน 2556 แผนที่และระยะควบคุม
บทความที่เขียนและเผยแพร่ในปี พุทธศักราช 2555
28 สมดุลเคมี เคมีทั่วไป 1 พฤศจิกายน 2555 อุณหพลศาสตร์
27 มหาวิทยาลัยลิเวอร์พูล สหราชอาณาจักร 28 ตุลาคม 2555 อัพเดตภาพและอันดับ
26 ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1117 ‎ โครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน 27 ตุลาคม 2555 แผนที่และระยะควบคุม
25 ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1093 โครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน 27 ตุลาคม 2555 แผนที่และระยะควบคุม
24 ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1021 โครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน 26 ตุลาคม 2555 แผนที่และระยะควบคุม
23 ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1155 โครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน 21 ตุลาคม 2555 แผนที่และระยะควบคุม
22 ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1126 โครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน 21 ตุลาคม 2555 แผนที่และระยะควบคุม
21 ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1035 โครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน 20 ตุลาคม 2555 แผนที่และระยะควบคุม
20 โครงข่ายโลหะ−สารอินทรีย์ เคมีอนินทรีย์ 29 กันยายน 2555 เพิ่มนิยาม IUPAC ล่าสุด
19 สารประกอบโคออร์ดิเนชัน เคมีอนินทรีย์ 29 กันยายน 2555 IUPAC Nomenclature
18 อันตรกิริยานอนโคเวเลนต์ เคมีทั่วไป 23 กันยายน 2555 ต้องการรื้อใหม่ทั้งหมด
17 พันธะแฮโลเจน เคมีทั่วไป 23 กันยายน 2555 IUPAC Account
16 อันดับพันธะ ‎ เคมีทั่วไป 23 กันยายน 2555 ต้องการรื้อใหม่ทั้งหมด
15 ความยาวพันธะ‎ เคมีทั่วไป 23 กันยายน 2555 ต้องการรื้อใหม่ทั้งหมด
14 ทฤษฎีกรด–เบส ‎ เคมีทั่วไป 17 พฤษภาคม 2555 Superacid
13 ทางหลวงเอเชียสาย 3‎ โครงข่ายทางหลวงสายเอเชีย 13 พฤษภาคม 2555 จัดระเบียบใหม่ทั้งหมด
บทความที่เขียนและเผยแพร่ในปี พุทธศักราช 2552
12 ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 110‎ โครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน 17 พฤศจิกายน 2552 แผนที่และระยะควบคุม
11 ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1019 โครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน 17 พฤศจิกายน 2552 รวมบทความ
10 ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 120‎ โครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน 17 พฤศจิกายน 2552 แผนที่และระยะควบคุม
09 ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 118‎ โครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน 17 พฤศจิกายน 2552 แผนที่และระยะควบคุม
08 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค 11 เมษายน 2552 เพิ่มโรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค
07 ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1174 โครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน 10 เมษายน 2552 แผนที่และระยะควบคุม
06 ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1016 โครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน 10 เมษายน 2552 แผนที่และระยะควบคุม
05 ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1098 โครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน 10 เมษายน 2552 แผนที่และระยะควบคุม
04 ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1020 โครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน 10 เมษายน 2552 N/A
03 ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1152 โครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน 9 เมษายน 2552 N/A
02 ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1173 โครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน 4 เมษายน 2552 N/A
01 ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1232 โครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน 4 เมษายน 2552 N/A
บทความที่แก้ไขเนื้อหาหลัก
04 เคมีโลหอินทรีย์ เคมีอนินทรีย์ 6 มีนาคม 2559 ปรับปรุงภาษาและนิยาม
03 สถานะออกซิเดชัน เคมีทั่วไป 5 มีนาคม 2559 N/A
02 เคมีโอลิมปิกระหว่างประเทศ ‎ เคมีโอลิมปิกระหว่างประเทศ 25 สิงหาคม 2558 N/A
01 พันธะไฮโดรเจน เคมีทั่วไป 6 พฤษภาคม 2555 แก้นิยามให้เป็นไปตาม IUPAC