ความยาวพันธะ (อังกฤษ: Bond Length) คือ ระยะทางระหว่างจุดศูนย์กลางของอะตอมที่สร้างพันธะเคมีกัน ซึ่งความยาวพันธะระหว่างอะตอมคู่หนึ่งๆจะมีค่าเฉพาะในแต่ละโมเลกุลและมีค่าแตกต่างกันขึ้นอยู่กับวิธีการวัด เช่น การวัดโดยใช้เทคนิคการเลี้ยวเบนอิเล็กตรอนในสถานะแก๊ส (gas-phase electron-diffraction)ความยาวพันธะจะเท่ากับระยะทางเฉลี่ยระหว่างอะตอมของสถานะการสั่น (vibrational states)ณ อุณหภูมิหนึ่งๆ หากการวัดใช้เทคนิคทางโครงสร้างรังสีเอ็กซ์ (X-ray crystal structural method)แล้ว ความยาวพันธะจะเท่ากับระยะทางระหว่างจุดกึ่งกลางของที่มีความหนาแน่นของอิเล็กตรอนรอบๆนิวเคลียสทั้งสอง เป็นต้น ดังนั้น ความยาวพันธะที่นักเคมีกล่าวถึงกันจึงหมายถึงความยาวพันธะเฉลี่ยที่ได้จากการเฉลี่ยความยาวพันธะที่พบในโมเลกุลต่างๆ อนึ่ง ความยาวพันธะยังมีความสัมพันธ์กับอันดับพันธะ (bond order) อีกด้วย

ความยาวพันธะภายในโมเลกุลของคาร์บอนิลซัลไฟด์
ความยาวพันธะในสารอินทรีย์
C–H ความยาวในหน่วยพิโคเมตร (pm) C–C ความยาวในหน่วยพิโคเมตร (pm) พหุพันธะ ความยาวในหน่วยพิโคเมตร (pm)
sp3–H 110 sp3–sp3 154 เบนซีน 140
sp2–H 109 sp3–sp2 150 แอลคีน (C=C) 134
sp–H 108 sp2–sp2 147 แอลไคน์ (C≡C) 120
sp3–sp 146
sp2–sp 143
sp–sp 137

ตัวอย่างความยาวพันธะเฉลี่ย แก้

พันธะ ความยาวในหน่วยพิโคเมตร (pm)
H-H 74
F-F 142
Cl-Cl 199
Br-Br 228
I-I 267
O=O 121
N≡N 110
N-H 101
O-H 96
F-H 92
Cl-H 127
Br-H 141
I-H 161
C-O 143
C=O 120
C-N 147
C-Li 188 - 193
C-Na 222
C-K 254

ดูเพิ่ม แก้

อ้างอิง แก้