ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1155

ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1155 บ้านปี้-บ้านลุง เป็นทางหลวงที่สร้างขึ้นตามพระราชกฤษฎีกากำหนดแนวทางหลวงที่จะสร้างทางหลวงจังหวัด พ.ศ. 2517 [1] ในสมัยนายสัญญา ธรรมศักดิ์ เป็นนายกรัฐมนตรี โดยเป็นทางหลวงสายยุทธศาสตร์ในการปราบปรามขบวนการคอมมิวนิสต์ในเขตดอยยาว จังหวัดเชียงราย ซึ่งทางหลวงสายนี้ถูกประกาศให้เป็นทางหลวงที่จำเป็นต้องสร้างโดยด่วน [2] ในสมัยที่นายเชาวน์ ณ ศิลวันต์ เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม

Thai Highway-1155.svg
ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1155
ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1155
ข้อมูลของเส้นทาง
ความยาว:81.065 กิโลเมตร (50.371 ไมล์)
ใช้งาน:พ.ศ. 2517 – ปัจจุบัน
ทางแยกที่สำคัญ
จาก:บ.ปี้ อ.เทิง จ.เชียงราย
ถึง:บ.ลุง อ.เชียงของ จ.เชียงราย
ระบบทางหลวง

เขตการควบคุมแก้ไข

ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1155 แบ่งเขตการควบคุมออกเป็น 3 ตอน ดังนี้

  • ตอน 0100 แยกทางหลวงหมายเลข 1021 (ป่าบง) - กม.30+200 ระยะทาง 30.200 กิโลเมตร อยู่ภายใต้การควบคุมดูแลของหมวดทางหลวงเทิง แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 2 (เชียงคำ)
  • ตอน 0201 กม.30+200 - ผาแล ระยะทาง 11.800 กิโลเมตร อยู่ภายใต้การควบคุมดูแลของหมวดทางหลวงเวียงแก่น แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 2 (เชียงคำ)
  • ตอน 0202 ผาแล - กม.65+000 ระยะทาง 23.000 กิโลเมตร อยู่ภายใต้การควบคุมดูแลของหมวดทางหลวงเวียงแก่น แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 2 (เชียงคำ)
  • ตอน 0300 กม.65+000 - บรรจบทางหลวงหมายเลข 1020 (บ้านลุง) ระยะทาง 25.765 กิโลเมตร อยู่ภายใต้การควบคุมดูแลของหมวดทางหลวงเวียงแก่น แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 2 (เชียงคำ)
ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1155
      แยกบ้านปี้ (ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1021)
     
      อ.เทิง จ.เชียงราย
      แยกบ้านเหล่า (ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1222)
      ไป อ.ภูซาง อ.เชียงคำ จ.พะเยา
      แยกปางค่า (ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1093)
      ไป บ.เล่าอู
      ลำน้ำหงาว
      แยกปางค่า (ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1093)
      ไป ภูชี้ฟ้า
      รอยต่ออ.เทิง-อ.เวียงแก่น
     
      อ.เวียงแก่น จ.เชียงราย
      แยกผาแล (ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1093)
      ไป บ.ผาตั้ง
      ลำน้ำงาว
      รอยต่ออ.เวียงแก่น-อ.เชียงของ
      อ.เชียงของ จ.เชียงราย
      แยกบ้านลุง (ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1020)

ความสำคัญแก้ไข

ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1155 เป็นทางหลวงสายสำคัญที่ใช้ในการเดินทางติดต่อของประชาชนในท้องที่อำเภอเวียงแก่น และอำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย ทั้งยังเป็นเส้นทางสำคัญที่นักท่องเที่ยวใช้เพื่อเดินทางไปสู่ยอดภูชี้ฟ้า และผาตั้ง อีกด้วย

อ้างอิงแก้ไข

  1. พระราชกฤษฎีกากำหนดแนวทางหลวงที่จะสร้างทางหลวงจังหวัด สายแยกทางหลวงหมายเลข ๑๐๒๑ (บ.ป่าปง) - บ.ปางค่า - บ.ปางบ่อใต้ - บรรจทางหลวงหมายเลข ๑๐๒๐ (บ.ลุง) พ.ศ. ๒๕๑๗, http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2517/A/083/46.PDF
  2. ประกาศกระทรวงคมนาคม เรื่อง กำหนดให้ทางหลวงจังหวัด สายแยกทางหลวงหมายเลข ๑๐๒๑ (บ. ป่าปง) - บ. ปางค่า - บ. ปางบ่อใต้ บรรจบทางหลวงมหายเลข ๑๐๒๐ (บ. ลุง) เป็นทางหลวงที่มีความจำเป็นต้องสร้างโดยเร่งด่วน, http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2517/D/147/3348.PDF