ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1021

ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1021 [แยกทางหลวงหมายเลข 1 (แม่ต๋ำ) -แยกทางหลวงหมายเลข 1020 (เทิง)] หรือ ถนนพิศาล เป็นทางหลวงที่สร้างขึ้นตามพระราชกฤษฎีกากำหนดแนวทางหลวงที่จะสร้างทางหลวงจังหวัด สายพะเยา-ดอกคำใต้-เชียงคำ พ.ศ. 2508[1] ในสมัยที่ จอมพลถนอม กิตติขจร เป็นนายกรัฐมนตรี ทั้งนี้ ทางหลวงสายนี้ได้สร้างต่อจากทางสายเทิง-เชียงคำที่สร้างขึ้นตามพระราชกฤษฎีกากำหนดแนวทางหลวงที่จะสร้างทางหลวงแผ่นดิน สายเทิง-เชียงคำ พ.ศ. 2506 [2] ที่สร้างขึ้นในสมัยจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ เป็นนายกรัฐมนตรี โดยเป็นทางหลวงสายสำคัญระหว่างตัวจังหวัดพะเยากับอำเภอต่าง ๆ ทางทิศตะวันออก

Thai Highway-1021.svg
ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1021
ถนนพิศาล (แม่ต๋ำ - เทิง)
แผนที่ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1021 (สีแดง)
ข้อมูลของเส้นทาง
ความยาว:100.157 กิโลเมตร (62.235 ไมล์)
ใช้งาน:พ.ศ. 2508 – ปัจจุบัน
ทางแยกที่สำคัญ
ปลายทิศใต้:Thai Highway-1.svg อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา
ปลายทิศเหนือ:Thai Highway-1020.svg อ.เทิง จ.เชียงราย
ระบบทางหลวง

เขตการควบคุมแก้ไข

ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1021 แบ่งเขตการควบคุมออกเป็น 3 ตอน โดยอยู่ภายใต้การควบคุมดูแลของหมวดการทางดอกคำใต้ หมวดการทางจุน หมวดการทางเชียงคำ แขวงการทางพะเยา และหมวดการทางเทิง แขวงการทางเชียงรายที่ 2 (เชียงคำ)

ความสำคัญแก้ไข

ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1021 เป็นทางหลวงสายสำคัญที่ใช้ในการเดินทางของประชาชนในเขตอำเภอดอกคำใต้ อำเภอจุน อำเภอเชียงคำ อำเภอภูซาง จังหวัดพะเยา และ อำเภอเทิง จ.เชียงราย

ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1021
      แยกแม่ต๋ำ (ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1)
      อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา
      รอยต่อ อ.เมืองพะเยา-อ.ดอกคำใต้
      แยกดอกคำใต้ (ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1251)
      ไป อ.เชียงม่วน จ.พะเยา
      อ.ดอกคำใต้
      แยกห้วยลาน (ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1298)
      ไป บ.หนองลาว อ.ภูกามยาว จ.พะเยา
      รอยต่อ อ.ดอกคำใต้-อ.จุน
      แยกห้วยข้าวก่ำ (ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1091)
      แยกห้วยข้าวก่ำ (ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1292)
      ไป บ.แม่ลอยไร่ อ.เทิง จ.เชียงราย
      น้ำจุน
      แยกห้วยงิ้ว (ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1126)
      ไป อ.พาน อ.ป่าแดด จ.เชียงราย
      รอยต่อ อ.จุน-อ.เชียงคำ
      น้ำแวน
      แยกน้ำแวน (ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1186)
      ไป บ.ฝายกวาง และอ.ท่าวังผา จ.น่าน
      แยกโรงพยาบาลเชียงคำ (ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1021 (เดิม))
      เข้าเมืองอ.เชียงคำ จ.พะเยา
      น้ำแม่ลาว
      แยกแช่แห้ง (ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1148))
      ไป อ.สองแคว อ.ท่าวังผา จ.น่าน
      รอยต่อ อ.เชียงคำ-อ.ภูซาง
      แยกสบบง (ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1093))
      ไป บ.ทุ่งกล้วย บ.ฮวก อ.ภูซาง จ.พะเยา
      ไป ภูชี้ฟ้า อ.เทิง บ.ผาตั้ง อ.เวียงแก่น จ.เชียงราย
      รอยต่อ อ.ภูซาง จ.พะเยา-อ.เทิง จ.เชียงราย
      แยกบ้านหงาว (ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1222)
      ไป บ.เอียน อ.เทิง จ.เชียงราย
      แยกบ้านปี้ (ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1155)
      ไป ภูชี้ฟ้า อ.เทิง และ อ.เวียงแก่น จ.เชียงราย
      แยกเทิง (ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1020)

อ้างอิงแก้ไข

  1. พระราชกฤษฎีกากำหนดแนวทางหลวงที่จะสร้างทางหลวงจังหวัด สายพะเยา-ดอกคำใต้-เชียงคำ พ.ศ. ๒๕๐๘, http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2508/A/029/193.PDF
  2. พระราชกฤษฎีกากำหนดแนวทางหลวงที่จะสร้างทางหลวงแผ่นดิน สายเทิง-เชียงคำ พ.ศ. ๒๕๐๖, http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2506/A/099/634.PDF