ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1117

ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1117 (คลองแม่ลาย-อุ้มผาง) เป็นทางหลวงที่สร้างขึ้นตามพระราชกฤษฎีกากำหนดแนวทางหลวงที่จะสร้างทางหลวงจังหวัด สายแยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1 - บ้านคลองลาน พ.ศ. 2520 [1] ในสมัยที่ นายธานินทร์ กรัยวิเชียร เป็นนายกรัฐมนตรี ทั้งนี้ ทางหลวงสายนี้ได้ถูกประกาศให้เป็นทางหลวงที่จำเป็นต้องก่อสร้างโดยด่วน [2] และมีการประกาศให้ทางช่วง บ.คลองลาน-อุ้มผาง [3] มีความจำเป็นต้องสร้างเร่งด่วนในเวลาต่อมาด้วย เนื่องจากเป็นทางสายยุทธศาสตร์ในการปราบปรามขบวนการคอมมิวนิสต์ในเขต อ.คลองลาน จ.กำแพงเพชร และ อ.อุ้มผาง จ.ตาก และเมื่อเหตุการณ์ความไม่สงบยุติลง ทางหลวงสายนี้ได้ยุติการก่อสร้างไว้ที่กิโลเมตรที่ 115 ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการความมั่นคงภาคที่ 3 ด้วยเหตุผลเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม ทั้งนี้ ได้มีการตั้งกระทู้ถามในสภาผู้แทนราษฎรเพื่อให้ทบทวนการสร้างถนนสายนี้ต่อให้เสร็จในปี พ.ศ. 2547[4] แต่ไม่มีการเห็นชอบ ดังนั้น ตั้งแต่หลักกิโลเมตรที่ 115 ถึง 135 จึงไม่มีถนนเชื่อมต่อถึงอำเภออุ้มผาง

Thai Highway-1117.svg
ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1117
คลองแม่ลาย-อุ้มผาง
ข้อมูลของเส้นทาง
ความยาว:115.000 กิโลเมตร (71.458 ไมล์)
มีขึ้นเมื่อ:พ.ศ. 2520 – ปัจจุบัน
ทางแยกที่สำคัญ
จาก:Thai Highway-1.svg บ.คลองแม่ลาย อ.เมืองกำแพงเพชร จ.กำแพงเพชร
ถึง:ช่องเย็น อุทยานแห่งชาติแม่วงก์ อ.อุ้มผาง จ.ตาก
ระบบทางหลวง

เขตการควบคุมแก้ไข

ตอน ชื่อตอน หลัก กม. ระยะทาง (กม.) หมวดทางหลวง แขวงทางหลวง
0100 คลองแม่ลาย – อุ้มผาง 0+000 - 115+000 115.000 คลองลานพัฒนา กำแพงเพชร
ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1117
      แยกคลองแม่ลาย (ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1)
      อ.เมืองกำแพงเพชร จ.กำแพงเพชร
     
      รอยต่อ อ.เมืองกำแพงเพชร-อ.คลองลาน
      เป็นเส้นแบ่งเขตระหว่าง อ.เมืองกำแพงเพชร-อ.คลองลาน
      แยกโป่งน้ำร้อน (ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1139)
      ไป บ.โป่งน้ำร้อน อ.คลองลาน จ.กำแพงเพชร
     
      คลองใหญ่
      อ.คลองลาน จ.กำแพงเพชร
      คลองปิ่นโต
      แยกคลองน้ำไหล (ทางหลวงชนบท กพ.4048)
      ไปน้ำตกคลองน้ำไหล อุทยานแห่งชาติคลองลาน
      แยกคลองลาน (ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1072)
      ไป อ.ปางศิลาทอง จ.กำแพงเพชร อ.ลาดยาว จ.นครสวรรค์
      ไป น้ำตกคลองลาน อุทยานแห่งชาติคลองลาน
      อุทยานแห่งชาติแม่วงก์
      เป็นเส้นแบ่งเขตระหว่าง อ.คลองลาน-อ.ปางศิลาทอง
      รอยต่อ อ.คลองลาน-อ.อุ้มผาง
      ช่องเย็น (ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1117 (ทางปิด) )

ความสำคัญแก้ไข

ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1117 เป็นทางหลวงสายสำคัญที่ใช้ในการเดินทางของประชาชนในเขตอำเภอคลองลาน จังหวัดกำแพงเพชร และเป็นทางหลวงที่นักท่องเที่ยวใช้เดินทางเข้าสู่อุทยานแห่งชาติแม่วงก์ และ อุทยานแห่งชาติคลองลาน

อ้างอิงแก้ไข

  1. พระราชกฤษฎีกากำหนดแนวทางหลวงที่จะสร้างทางหลวงจังหวัด สายแยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๑ - บ้านคลองลาน พ.ศ. ๒๕๒๐, http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2520/A/045/1.PDF
  2. ประกาศกระทรวงคมนาคม เรื่อง กำหนดให้ทางหลวงจังหวัดสายแยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๑ - บ้านคลองลาน เป็นทางหลวงที่มีความจำเป็นต้องสร้างโดยเร่งด่วน, http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2520/D/077/3529.PDF
  3. ประกาศกระทรวงคมนาคม เรื่อง กำหนดให้ทางหลวงจังหวัด สายแยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๑ - บ้านคลองลาน - อำเภออุ้มผาง ตอนบ้านคลองลาน - อำเภออุ้มผาง เป็นทางหลวงที่มีความจำเป็นต้องสร้างโดยเร่งด่วน, http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2526/D/041/5.PDF
  4. กระทู้ถามที่ ๑๒๕๒ ร. เรื่อง การก่อสร้างถนนทางหลวงเส้นทางคลองลาน-อุ้มผาง ของ พันตำรวจโท ไวพจน์ อาภรณ์รัตน์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร, http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/00136120.PDF