อันตรกิริยานอนโคเวเลนต์

อันตรกิริยานอนโคเวเลนต์ (อังกฤษ: Noncovalent Interactions) หมายถึง อันตรกิริยาที่ไม่ใช่พันธะโคเวเลนต์ หรืออาจจะเรียกได้ว่าเป็นอันตรกิริยาระหว่างโมเลกุล (Intermolecular Interactions) หรือแรงระหว่างโมเลกุล (Intermolecular Forces) โดยมากแล้วมักจะพบในโมเลกุลที่มีขนาดใหญ่ซึ่งเกิดจากแรงไฟฟ้าสถิต อันตรกิริยานอนโคเวเลนต์มีความสำคัญในการศึกษาโมเลกุลขนาดใหญ่ (Macromolecules) และในเคมีซุปราโมเลกุลาร์ (Supramolecular Chemistry)

การจัดเรียงตัวของโมเลกุลในไนลอนโดยมีพันธะนอนโคเวเลนต์ คือ พันธะไฮโดรเจนเชื่อมต่อระหว่างโมเลกุล แสดงด้วยเส้นประ

อันตรกิริยานอนโคเวเลนต์แบบต่างๆแก้ไข

ดูเพิ่มแก้ไข

อ้างอิงแก้ไข