บทความนี้เกี่ยวข้องกับ
ศาสนาคริสต์

Symbol สถานีย่อย

Red Cross of Christianity.png
พระเจ้า
ตรีเอกภาพ :
พระบิดา (พระยาห์เวห์) • พระบุตร (พระเยซู) • พระวิญญาณบริสุทธิ์
ความเชื่อ
พระคริสต์เทววิทยาการตกในบาปความรอดหลักข้อเชื่อของอัครทูตบัญญัติสิบประการบัญญัติเอกพระมหาบัญชา
คัมภีร์
คัมภีร์ไบเบิล :
ภาคพันธสัญญาเดิมภาคพันธสัญญาใหม่ (พระวรสาร)
ประวัติ
ประวัติยุคแรกสภาสังคายนาสากลมหาศาสนเภทสงครามครูเสดการปฏิรูปศาสนา
อัครทูต
ซีโมนเปโตรอันดรูว์ยากอบบุตรเศเบดียอห์นฟีลิปบารโธโลมิวโธมัสมัทธิวยากอบบุตรอัลเฟอัสยูดาซีโมนเศโลเทยูดาสมัทธีอัสเปาโลบารนาบัสยากอบ
นิกาย
ตะวันตก :
โรมันคาทอลิกโปรเตสแตนต์ (เพนเทคอสต์เพรสไบทีเรียนเมทอดิสต์ลูเทอแรนแบปทิสต์ปฏิรูปอนาแบปทิสต์แองกลิคันแอดเวนทิสต์)
ตะวันออก :
ออเรียนทัลออร์ทอดอกซ์อีสเทิร์นออร์ทอดอกซ์
อตรีเอกภาพนิยม :
พยานพระยะโฮวามอรมอน
พิธีกรรม
พิธีบัพติศมาพิธีมหาสนิทศักดิ์สิทธิ์
สังคมศาสนาคริสต์
โบสถ์คริสต์ปฏิทินวันสำคัญ (สะบาโตอีสเตอร์คริสต์มาส) • บุคคลนักบุญศิลปะสัญลักษณ์ธง
ดูเพิ่มเติม
ศาสนาคริสต์ในประเทศไทย
คำศัพท์ศาสนาคริสต์
หมวดหมู่ ดูหมวดหมู่

วันสำคัญในศาสนาคริสต์ (อังกฤษ: Liturgical year) ส่วนใหญ่กำหนดตามปฏิทินสุริยคติแบบเกรกอเรียน มีบ้างที่กำหนดโดยอิงปฏิทินจันทรคติ สำหรับวันสำคัญที่มีมาแต่ศาสนายูดาห์

เรียงตามวันที่แก้ไข

วันสำคัญของคริสต์ศาสนาทุกนิกายแก้ไข

วันสำคัญของนิกายโรมันคาทอลิกแก้ไข

นิกายโรมันคาทอลิก มีวันฉลองอีกหลายวัน ซึ่งถูกบรรจุไว้ในปฏิทินโรมันคาทอลิก

วันสำคัญของนิกายอีสเทิร์นออร์ทอดอกซ์แก้ไข

นิกายออร์ทอดอกซ์มีวันสำคัญ อีกหลายวันตามปฏิทินจูเลียน ดังนี้

 • 7 มกราคม - วันฉลองวันประสูติของพระเยซูคริสต์เจ้า (วันคริสต์มาส)
 • 19 มกราคม - วันฉลองวันเข้ารับบัพติศมาของพระเยซูคริสต์เจ้า (การทรงปรากฏของพระจิตเจ้า)
 • 15 กุมภาพันธ์ - วันฉลองวันเข้าสุหนัตของพระเยซูคริสต์เจ้า
 • เทศกาลฉลองวันแห่งการเสด็จเข้ากรุงเยรูซาเล็มของพระเยซูคริสต์เจ้า (วันอาทิตย์แห่งใบปาล์ม) วันอาทิตย์สุดท้ายก่อนวันอีสเตอร์
 • เทศกาลอีสเตอร์ศักดิ์สิทธิ์" ซึ่งเป็นวันแห่งการเฉลิมฉลองวันอาทิตย์แรกของสุริยะคติ จันทรคติแรกแห่งฤดูใบไม้ผลิ จากระหว่างวันที่ 4 เมษายน จนถึง วันที่ 8 พฤษภาคม ของแต่ละปี
 • 7 เมษายน - วันฉลองวันแจ้งข่าวประเสริฐ คือการแจ้งข่าวประเสริฐของทูตสวรรค์ต่อพระนางมารีย์พรหมจารีย์เจ้า เกี่ยวกับการเสด็จมาจุติสมภพของพระเยซูคริสต์พระบุตรแห่งพระเจ้าในพระครรภ์ของพระนาง
 • เทศกาลฉลองวันแห่งการเสด็จลงมาสถิตของพระจิตเจ้าต่อเหล่าอัครสาวก หรือ วันแห่งพระตรีเอกานุภาพ (สิบวันหลังจากการเสด็จขึ้นสู่สรวงสวรรค์ของพระเยซูคริสต์เจ้า) ในวันที่ห้าสิบหลังเทศกาลอีสเตอร์
 • 19 สิงหาคม - วันฉลองแห่งวันจำแลงพระวรกายของพระเยซูคริสต์เจ้า
 • 28 สิงหาคม - เทศกาลฉลองวันแห่งการสวรรคตของพระนางมารีย์พรหมจารีย์เจ้า
 • 21 กันยายน - วันฉลองวันประสูติของพระแม่มารีย์เจ้า
 • 27 กันยายน - เทศกาลฉลองวันแห่งการค้นพบพระกางเขนที่ตรึงพระเยซูคริสต์เจ้า
 • 4 ธันวาคม - วันฉลองแห่งการนำส่งพระกุมารีมารีย์เจ้าแด่อภิสุทธิสถานแห่งพระเจ้า

วันสำคัญเฉพาะท้องถิ่นแก้ไข

 • พฤหัสบดีที่สี่ของพฤศจิกายน, จันทร์ที่สองของตุลาคม - วันขอบคุณพระเจ้า (Thanksgiving Day) (เฉพาะทวีปอเมริกา) - การระลึกถึงและขอบคุณพระเจ้าในช่วงสิ้นฤดูเก็บเกี่ยว ตรงกับ จันทร์ที่สองของตุลาคม ในประเทศแคนาดา และพฤหัสบดีที่สี่ของพฤศจิกายน ในสหรัฐอเมริกา

เรียงตามที่มาแก้ไข

ที่มีแต่ดั้งเดิมจากศาสนายูดาห์แก้ไข

 • วันสะบาโต (Sabbath) - วันอาทิตย์ ของทุกสัปดาห์ - วันบริสุทธิ์ หยุดเพื่อพักผ่อนและร่วมทำกิกรรมที่โบสถ์
 • วันฉลองปัสกา (Pasqua) หรือเทศกาลขนมปังไร้เชื้อ - อาทิตย์แรก หลังจากวันพระจันทร์เต็มดวง วันใดวันหนึ่ง ระหว่าง 21 มีนาคม ถึง 25 เมษายน - การระลึกถึงเหตุการณ์ที่พระเจ้าทรงนำชาวยิวออกจากการเป็นทาสในอียิปต์

เกี่ยวกับพระเยซูและพระเจ้าแก้ไข

เกี่ยวกับพระแม่มารีย์แก้ไข

เกี่ยวกับนักบุญและทูตสวรรค์แก้ไข

อ้างอิงแก้ไข

ดูเพิ่มแก้ไข