เปิดเมนูหลัก

โยเซฟ (ฮีบรู: יוֹסֵףYosef) ชาวคาทอลิกเรียกว่านักบุญยอแซฟ[2] เป็นนักบุญในศาสนาคริสต์ เกิดเมื่อประมาณคริสต์ศตวรรษที่ 1 และเสียชีวิตในคริสต์ศตวรรษเดียวกัน ที่เมืองนาซาเร็ธในประเทศอิสราเอลปัจจุบัน นักบุญโยเซฟสืบสายมาจากตระกูลกษัตริย์ดาวิด คัมภีร์พันธสัญญาใหม่ระบุว่าเป็นสามีของนางมารีย์ (มารดาพระเยซู)[3] นักบุญโยเซฟมิใช่บิดาตามเชึ้อสายของพระเยซูแต่ก็ถือกันว่าเป็นบิดาบุญธรรม[4][5][6]และเป็นหัวหน้าของ “ครอบครัวศักดิ์สิทธิ์” หรือ “ครอบครัวพระเยซู” (Holy Family)

นักบุญในศาสนาคริสต์
นักบุญโยเซฟ
Saint Joseph with the Infant Jesus by Guido Reni, c 1635.jpg
“นักบุญโยเซฟและพระกุมารเยซู” – ราว ค.ศ. 1635 โดย กวีโด เรนี (Guido Reni)
ภัสดาของพระนางมารีย์พรหมจารี
วันเกิด ประมาณ 90 ปีก่อน ค.ศ. (ตามแหล่งข้อมูลไม่ใช่ทางศาสนา)[1]
เกิดที่ เบธเลเฮม[1]
วันเสียชีวิต ระหว่าง 3 ปีก่อน ค.ศ. ถึง 20 กรกฎาคม ค.ศ. 18[1] (ประเพณี)
เสียชีวิตที่ นาซาเรธ
นิกาย โรมันคาทอลิก
อีสเทิร์นออร์ทอดอกซ์
วันฉลอง 19 มีนาคม
สัญลักษณ์ ช่างไม้และเครื่องมือ, ผู้ชายถือคทามียอดเป็นดอกลิลี
องค์อุปถัมภ์ ศาสนจักรคาทอลิก, เด็กในครรภ์, บิดา, คนเข้าเมือง, กรรมกร, ช่างไม้, นายหน้าอสังหาริมทรัพย์, ต่อความลังเลสงสัย และของการเสียชีวิตอย่างมีสุข ฯลฯ
นักบุญ - ศาสนาคริสต์

เชี้อสายตามหลักฐานของพระวรสารนักบุญมัทธิว[7] กล่าวว่าพ่อของนักบุญโยเซฟชื่อยาโคบ แต่ตามหลักฐานของพระวรสารนักบุญลูกา[8] กล่าวว่าพ่อของนักบุญโยเซฟชื่อเฮลี พระวรสารในสารบบไม่ได้ระบุวันและสถานที่เกิดและตายของโยเซฟ เท่าที่ทราบโยเซฟอยู่ที่เมืองนาซาเรธ ใน กาลิลี[9] อยู่ที่เบธเลเฮม ในแคว้นยูเดียเป็นเวลาอีกสองปี[10] และถูกบังคับให้ไปลี้ภัยไปอยู่อียิปต์อีกระยะหนึ่ง[11] แม้ว่า “พระวรสารสหทรรศน์” จะไม่ได้กล่าวถึงอายุของโยเซฟแต่จากเอกสารอื่น ๆ โยเซฟเป็นพ่อหม้ายลูกติดเมื่อแต่งงานกับมารีย์ และมารีย์เป็นหม้ายเมื่อพระเยซูออกเทศนาและเมื่อพระเยซูทรงรับพระทรมาน ฉะนั้นจึงสันนิษฐานว่าโยเซฟเสียชีวิตก่อนที่พระเยซูสิ้นพระชนม์

อาชีพของโยเซฟตามที่บรรยายในพระวรสารว่าเป็น τεκτων, ภาษากรีกหมายถึงช่างแต่ในศาสนาคริสต์ถือกันว่าโยเซฟเป็นผู้ทำงานกับไม้หรือช่างไม้ แต่ในภาษาอังกฤษปัจจุบันใช้คำว่า “joiner” หรือ “cabinet-maker” หรือช่างทำเฟอร์นิเจอร์ซึ่งเหมาะกับความหมายในภาษากรีกมากกว่า[12] นอกจากนั้นแล้วพระวรสารก็มิได้กล่าวถึงโยเซฟ และไม่มีบทพูด มิได้บอกสถานที่เกิดและสถานที่เสียชีวิต และเวลาต่างที่เกี่ยวกับโยเซฟก็แตกต่างกัน บางครั้งก็จะกล่าวว่าอายุมากกว่ามารีมาก และบางครั้งก็เพียงไม่กี่ปี บางวรสารกล่าวว่าโยเซฟเป็นพ่อหม้ายลูกติดเมื่อแต่งงานกับมารีย์ ในพระวรสารกล่าวถึงโยเซฟเมื่อพระเยซูไปเยรูซาเลมเมื่ออายุสิบสองปี แต่ไม่มีอะไรที่กล่าวถึงโยเซฟหลังจากนั้น เอกสารเกี่ยวกับเวลาเสียชีวิตไม่ชัดเจนแต่เมื่อพระเยซูออกเทศนามารีย์ก็เป็นหม้ายแล้ว[13]

ในนิกายโรมันคาทอลิกถือว่านักบุญโยเซฟเป็นนักบุญองค์อุปถัมภ์กรรกรและมีวันสมโภชหลายวัน และในปี ค.ศ. 1870 สมเด็จพระสันตะปาปาปิอุสที่ 9 ประกาศให้นักบุญโยเซฟและนักบุญเปโตรเป็นนักบุญองค์อุปถัมภ์ของศาสนจักรคาทอลิกทั้งหมด นอกจากนั้นโยเซฟยังเป็นนักบุญองค์อุปถัมภ์เมืองและประเทศหลายเมืองและหลายประเทศ

อ้างอิงแก้ไข

 1. 1.0 1.1 1.2 Souvay, Charles. "St. Joseph." The Catholic Encyclopedia. Vol. 8. New York: Robert Appleton Company, 1910. 11 Oct. 2013
 2. ประวัตินักบุญตลอดปี:นักบุญยอแซฟ
 3. มัทธิว 1:16
 4. Souvay, Charles L. (1910) "St. Joseph" Catholic Encyclopedia Vol. VIII. New York: Robert Appleton Company. Retrieved January 22, 2008.]
 5. Maier, Paul. In the Fullness of Time: a Historian Looks at Christmas, Easter, and the Early Church. Kregel Publications, 1998. p. 77
 6. Lockyer, Herbert. All the Divine Names and Titles in the Bible. Zondervan, 1988. p. 68, 254-255
 7. มัทธิว 1:16
 8. ลูค 3:23
 9. before Jesus's birth (Luke 2:4), on return from exile in Egypt after Herod's death (Matthew 2:23, Luke 2:39), after the Passover visit to Jerusalem when Jesus was 12 years old (Luke 2:51)
 10. Luke 2:4, Matthew 2:1-14
 11. Matthew 2:14-22
 12. See Matthew 13:55, Mark 6:3. Greek τεκτων denotes primarily a skilled worker in wood, such as a carpenter or joiner, although in secular literature the term has been used also for other craftsmen and workmen. The canonical Gospel accounts do not go into detail on this point; but apocryphal sources and art portray Joseph as a carpenter.
 13. When hanging on the cross Jesus made provision for the care of his mother after his own imminent death, John19:25-27

ดูเพิ่มแก้ไข