กาเบรียล[1][2] หรือ กาบรีเอล[3](גַּבְרִיאֵל, ภาษาฮีบรูมาตรฐาน: “Gavriʼel”, ละติน: Gabrielus, กรีก: Γαβριήλ, ภาษาฮิบรูไทบีเรียน: “Gaḇrîʼēl”) เป็นทูตสวรรค์ในศาสนาอับราฮัม ชาวมุสลิมเรียกตามภาษาอาหรับว่าญิบรีล (อาหรับ: جبريل “Jibrīl” หรือ “Jibrail”) แปลตรงตัวว่า 'พละกำลังของพระเป็นเจ้า' เชื่อว่าเป็นอัครทูตสวรรค์ผู้นำสารมาจากพระเป็นเจ้า

กาเบรียล
Gabriel from Vysotsky chin (14c, Tretyakov gallery).jpg
ภาพของกาเบรียลในสมัยจักรวรรดิไบแซนไทน์
อัครทูตสวรรค์
ทูตสวรรค์แห่งพระวิวรณ์
นิกายออร์ทอดอกซ์
โรมันคาทอลิก
แองกลิคันคอมมิวเนียน
ศาสนาอิสลาม
วันฉลอง29 กันยายน
สัญลักษณ์ทูตสวรรค์ถือดอกลิลลี่
ทูตสวรรค์ถือแตร
ทูตสวรรค์ถือตะเกียง
ทูตสวรรค์ถือคัมภีร์

ความเชื่อของยิว และคริสเตียนแก้ไข

กาเบรียลถูกเอ่ยถึงในหนังสือดาเนียลของคัมภีร์ฮีบรู และถูกกล่าวถึงในหนังสือมีคาห์ของคัมภีร์ไบเบิล ซึ่งในไบเบิลถือว่ากาเบรียลเป็นทูตสวรรค์หรือเป็นผู้สื่อสารองค์หนึ่งจากพระเจ้า และเป็นหนึ่งในอัครทูตสวรรค์สำคัญเจ็ดองค์ เชื่อว่าท่านเป็นทูตสวรรค์ที่แจ้งการกำเนิดของยอห์นผู้ให้บัพติศมาแก่นักบุญเศคาริยาห์ผู้เป็นพ่อ และการประสูติของพระเยซูแก่นางมารีย์พรหมจารีว่า: "ทูตสวรรค์องค์หนึ่งชื่อกาเบรียลปรากฏต่อเธอและบอกว่าพระเจ้าจะให้เธอกำเนิดบุตรชายโดยพระวิญญาณบริสุทธิ์หรือพลังปฏิบัติการของพระองค์ ทั้ง ๆ ที่เธอเป็นหญิงพรหมจารี บุตรชายผู้นี้จะเป็นกษัตริย์ที่สัญญาไว้นานมาแล้ว ซึ่งจะปกครองตลอดไป! เด็กผู้นี้คือพระบุตรของพระเจ้าเอง"[4]

ในศาสนาอิสลามแก้ไข

ในศาสนาอิสลาม ญิบรีล ถือเป็นมะลักที่ทำหน้าที่เป็นทูตส่งสาส์นจากอัลลอฮ์ให้แก่เราะซูลที่เป็นมนุษย์ เชื่อว่าเป็นผู้ชี้คัมภีร์อัลกุรอานแก่ท่านนบีมุฮัมมัด และเป็นผู้ส่งสารแก่ประกาศกถึงหน้าที่ความรับผิดชอบ นอกจากนี้ กาเบรียลปรากฏในข้อเขียนของศาสนาบาไฮด้วย

อ้างอิงแก้ไข

เชิงอรรถ
 1. ราชบัณฑิตยสถาน, พจนานุกรมศัพท์ศาสนาสากล ฉบับราชบัณฑิตยสถาน, พิมพ์ครั้งที่ 3, หน้า 47
 2. ลูกา 1: 26
 3. บทที่ 16 มาซีฮาเสด็จมา พยานพระยะโฮวา
 4. มีคา 5:2
บรรณานุกรม
 • Bamberger, Bernard Jacob, (15 March 2006). Fallen Angels: Soldiers of Satan's Realm. Jewish Publication Society of America. ISBN 0-8276-0797-0
 • Briggs, Constance Victoria, 1997. The Encyclopedia of Angels: An A-to-Z Guide with Nearly 4,000 Entries. Plume. ISBN 0-452-27921-6.
 • Bunson, Matthew, (1996). Angels A to Z: A Who's Who of the Heavenly Host. Three Rivers Press. ISBN 0-517-88537-9.
 • Cruz, Joan C. 1999. Angels and Devils. Tan Books & Publishers. ISBN 0-89555-638-3.
 • Davidson, Gustav. A Dictionary of Angels: Including the Fallen Angels. Free Press. ISBN 0-02-907052-X
 • Dennis, Geoffrey. 2007. The Encyclopedia of Jewish Myth, Magic, and Mysticism. Llewellyn LTD.
 • Graham, Billy, 1994. Angels: God's Secret Agents. W Pub Group; Minibook edition. ISBN 0-8499-5074-0
 • Guiley, Rosemary, 1996. Encyclopedia of Angels. ISBN 0-8160-2988-1
 • Kreeft, Peter J. 1995. Angels and Demons: What Do We Really Know About Them? Ignatius Press. ISBN 0-89870-550-9
 • Lewis, James R. (1995). Angels A to Z. Visible Ink Press. ISBN 0-7876-0652-9
 • Melville, Francis, 2001. The Book of Angels: Turn to Your Angels for Guidance, Comfort, and Inspiration. Barron's Educational Series; 1st edition. ISBN 0-7641-5403-6
 • Ronner, John, 1993. Know Your Angels: The Angel Almanac With Biographies of 100 Prominent Angels in Legend & Folklore-And Much More! Mamre Press. ISBN 0-932945-40-6.