โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์

โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์ ตั้งอยู่บนถนนคอนแวนต์ แขวงสีลม เขตบางรัก เป็นโรงเรียนสตรีและคอนแวนต์ของคณะภคินีเซนต์ปอล เดอ ชาร์ตร จากประเทศฝรั่งเศส ที่เข้ามาเผยแพร่ธรรมและช่วยส่งเสริมงานพัฒนาสังคมไทยด้านการศึกษา การรักษาพยาบาลและการช่วยเหลือบรรเทาทุกข์ผู้ยากไร้

โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์
สัญลักษณ์ของโรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนแวนต์.gif
Be All To All
ข้อมูล
ชื่ออังกฤษ Saint Joseph Convent School
อักษรย่อ ซ.ย. , SJC
ประเภท โรงเรียนเอกชน
ก่อตั้ง 5 ธันวาคม พ.ศ. 2450 (112 ปี)
ผู้อำนวยการ เซอร์เซเลสตินา ยุภี กิจเจริญ
ภาษา ไทย
เว็บไซต์

ประวัติแก้ไข

เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม พ.ศ. 2450 คณะภคินีฯ โดยอธิการิณีแซงต์ ซาเวียร์ (MÈRE SAINT - XAVIER) ได้ก่อตั้งโรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์ขึ้น บนเนื้อที่ 16 ไร่ 3 งาน 68 ตารางวาของคณะมิสซังกรุงเทพ เดิมที่เป็นที่นา ณ บริเวณถนนคอนแวนต์ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร โดยสถาปนิกผู้ออกแบบคือ นายอัลเฟรโด รีกาซซี (Alfredo Rigazzi) สถาปนิกชาวอิตาลี อาคารโรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนแวนต์ในยุคแรกเป็นอาคาร 2 ชั้น ก่ออิฐถือปูน หลังคาปั้นหยามุงกระเบื้องว่าว ต่อมาปี พ.ศ. 2512 ได้มีการก่อสร้างอาคาร 72 ปี และในปี พ.ศ. 2530 ได้ก่อสร้างหอประชุมทรินิตี้ เป็นหอประชุมอเนกประสงค์ขนาดใหญ่

อย่างไรก็ดี ภายในกลุ่มอาคารใหม่ โบสถ์น้อยซึ่งเป็นอาคารอนุรักษ์ ยังคงดำรงอยู่และเป็นที่ประกอบพิธีกรรมทางศาสนา อาทิ การรับศีลกำลัง การรับศีลมหาสนิท เป็นต้น

การศึกษาแก้ไข

ในช่วงแรกโรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์รับนักเรียนจากบุตรและธิดาชาวยุโรป ที่เข้ามาพำนักอาศัยในประเทศไทย ซึ่งหลักสูตรการศึกษาจะเน้นทางด้านภาษา ใช้ภาษาอังกฤษและภาษาฝรั่งเศสเป็นหลัก ในด้านวิชาการจะเน้นการศึกษา เช่น คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ประวัติศาสตร์ ภูมิศาสตร์ จริยธรรม วาดเขียน ดนตรี และการฝีมือ หลังจากนั้นบรรดาคหบดี ข้าราชการ และพ่อค้าชาวไทยได้ให้ความสนใจและเริ่มนิยมส่งบุตรหลานของตนมาเข้ารับการศึกษาในโรงเรียน จึงมีจำนวนนักเรียนเพิ่มขึ้นเป็นตามลำดับ โรงเรียนจึงพัฒนาหลักสูตรและปรับปรุงให้เหมาะสมกับภาวะที่เปลี่ยนแปลงไป มีการจัดระบบการเรียนการสอนใหม่ให้สอดคล้องกับแนวทางของระบบการศึกษาในประเทศไทย

จนในปี พ.ศ. 2479 เริ่มทดลองส่งนักเรียนจำนวน 11 คน เข้าสอบแข่งขันระดับประเทศ ในระดับชั้นประโยคมัธยมบริบูรณ์ หลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งนักเรียนทั้ง 11 คนสามารถสอบผ่านได้ทั้งหมด และมีคะแนนติดอันดับที่หนึ่งถึงที่สามของแผนกภาษาอีกด้วย กระทรวงศึกษาธิการจึงมอบทุนการศึกษาระดับปริญญาตรีของคณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ให้แก่นักเรียนทั้ง 2 คน ที่มีผลการสอบดีเด่นดังกล่าว และในปีต่อมาจึงได้ประกาศรับรองวิทยฐานะของโรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์ เทียบเท่าโรงเรียนรัฐบาล

นอกจากนี้ ระหว่างปี พ.ศ. 2482 ถึง 2486 กระทรวงศึกษาธิการยังได้อนุญาตให้โรงเรียน เปิดทำการสอนหลักสูตรนักเรียนฝึกหัดครูขึ้นอีกแขนงหนึ่ง เพื่อผลิตบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถออกไปรับใช้สังคม และช่วยพัฒนางานการศึกษาของไทยอีกด้วย

รางวัลแก้ไข

โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์ ได้รับพระราชทานรางวัลจัดการศึกษาดีเด่นระดับชาติ 4 คือ

  • รางวัลพระราชทานจัดการศึกษาดี ทั้งประเภทประถมศึกษาและมัธยมศึกษา จากพระหัตถ์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ประจำปีการศึกษา 2511,2513 และ 2515 และในปีการศึกษา 2511 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 7 ของโรงเรียนได้รับพระราชาทานรางวัลเรียนดีอันดับสามของประเทศ
  • รางวัลพระราชทานระดับมัธยมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2529
  • รางวัลพระราชทานระดับประถมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2537 และในปีเดียวกันได้รับรางวัลโรงเรียนดีเด่น ระดับประถมศึกษา
  • รางวัลพระราชทานการจัดห้องสมุดดีเด่นระดับมัธยมศึกษาประจำปี พ.ศ. 2532 และ 2542
  • รางวัลสถานศึกษาที่จัดจริยศึกษาดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2541 จากสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก

อ้างอิงแก้ไข

แหล่งข้อมูลอื่นแก้ไข

พิกัดภูมิศาสตร์: 13°43′34″N 100°32′04″E / 13.726212°N 100.534494°E / 13.726212; 100.534494