อาคารอนุรักษ์

อาคารที่มีความเก่าแก่และสำคัญทางสถาปัตยกรรม ควรค่าแก่การคุ้มครองและเชิดชู

อาคารอนุรักษ์ คืออาคารเก่าที่มีคุณค่าทางทางสถาปัตยกรรม สมควรได้รับการบูรณะและอนุรักษ์ โดยหน่วยงานที่เป็นกำลังหลักในการส่งเสริมคือ คณะกรรมาธิการอนุรักษ์ศิลปสถาปัตยกรรม สมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ์ มีกิจกรรมมอบรางวัลด้านการอนุรักษ์ศิลปสถาปัตยกรรมดีเด่น โดยสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ทรงเป็นองค์ประธานการมอบรางวัลอาคารอนุรักษ์ดีเด่น อย่างต่อเนื่องทุกปี ตั้งแต่ พ.ศ. 2525

อาคารอนุรักษ์ดีเด่นแก้ไข

พ.ศ. 2525แก้ไข

 
อาคารมหินทรเดชานุวัตน์ บริเวณแยกเพชรพระราม

พ.ศ. 2527แก้ไข

 
พระตำหนักทับขวัญ ใน พระราชวังสนามจันทร์

พ.ศ. 2530แก้ไข

พ.ศ. 2532แก้ไข

 
พระวิหาร วัดต้นเกว๋น

พ.ศ. 2537แก้ไข

พ.ศ. 2539แก้ไข

พ.ศ. 2540แก้ไข

พ.ศ. 2542แก้ไข

 
โบสถ์ซางตาครูส

พ.ศ. 2543แก้ไข

พ.ศ. 2544แก้ไข

พ.ศ. 2545แก้ไข

พ.ศ. 2547แก้ไข

อาคารเก่า ที่ยังไม่ได้รับรางวัลอาคารอนุรักษ์ดีเด่น แต่มีคุณค่าควรแก่การบันทึก

พ.ศ. 2559แก้ไข

พ.ศ. รางวัลประเภทอาคาร รางวัลประเภท
ชุมชน / บุคคล / องค์กร
อาคารสถาบันและอาคารสาธารณะ อาคารพาณิชย์ อาคารเคหะสถานและบ้านเรือนเอกชน อาคารวัดวาอารามและปูชนียสถาน
2559[1]
 • อาคารพาณิชย์ สี่แยกประตูน้ำเข้ม (น่าน)
 • บ้านสี่แยกหัวตะเข้ (กทม.)
 • ตึกแถวท่าเตียน (กทม.)
 • โฮงเจ้าฟองคำ (น่าน)
 • กุฏิไม้ วัดศรีมุณฑา (มุกดาหาร)
 • อุโบสถพื้นถิ่น วัดหลักศิลา (บุรีรัมย์)
 • พุทธาวาส วัดภคินีนาถวรวิหาร (กทม.)
 • มัสยิดบางอ้อ (กทม.)

รางวัลประเภทชุมชน

 • ชุมชนตลาดเก่าท่าม่วง (กาญจนบุรี)

รางวัลประเภทบุคคล

 • นายบวรเวท รุ่งรุจี

รางวัลประเภทองค์กร

 • เครือข่ายฮอมผญาฮักษาสถานีรถไฟแม่พวก (แพร่)
 
อาคารศูนย์ปาฐกถาประดิษฐ์ เชยจิตร (ตึกฟักทอง) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
 • อาคารที่ยังไม่ได้รับรางวัลอาคารอนุรักษ์ศิลปะสถาปัตยกรรมดีเด่น แต่เป็นอาคารควรค่าแก่การอนุรักษ์
  • หอธรรมวัดล่ามช้าง (ลำพูน)
  • กลุ่มอาคารอำนวยการ หอพัก และอาคารแผ่พืชมหาวิทยาลัยแม่โจ้ (เชียงใหม่)
  • กลุ่มอาคารเรียน โรงฝึก และโรงอาหาร วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ (เชียงใหม่)
  • บ้านพักนายไปรษณีย์เชียงใหม่ มณฑลพายัพ (เชียงใหม่)
  • โบสถ์คริสต์ที่โคราช นักบุญเทเรซ่าโนนแก้ว อ.ห้วยแถลง (นครราชสีมา)
  • กุฏิตำหนัก วัดภคินีนาถวรวิหาร (กทม.)
  • หอประชุมใหญ่ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (กทม.)
  • อาคารโรงอาหารกลางน้ำ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (กทม.)
  • กลุ่มอาคารเรียน โรงฝึก และโรงอาหาร วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่ (สงขลา)

พ.ศ. 2560แก้ไข

 
พระวิหารลายคำสุชาดา

อาคารที่ได้รับรางวัลอนุรักษ์ศิลปสถาปัตยกรรมดีเด่น ประจำปี 2560 ได้แก่[2]

พ.ศ. 2561แก้ไข

 
อาคารหอประชุมเกษตรกลางบางเขน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

อาคารที่ได้รับรางวัลอนุรักษ์ศิลปสถาปัตยกรรมดีเด่น ประจำปี 2561 ได้แก่[3]

อาคารที่ได้รับรางวัลควรค่าแก่การอนุรักษ์ ประจำปี 2561 ได้แก่

ดูเพิ่มแก้ไข

อ้างอิงแก้ไข