โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน

(เปลี่ยนทางจาก โรงเรียนจักรคำคณาทร)

โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาประจำจังหวัดลำพูน คู่กับโรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 เป็นโรงเรียนมัธยมของรัฐขนาดใหญ่ ตั้งอยู่เลขที่ 426 ถนนเจริญราษฎร์ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน (ในเขตเทศบาลเมืองลำพูน) บนเนื้อที่ 37 ไร่ 3 งาน 17.80 ตารางวา ปัจจุบันห้องเรียนของมัธยมศึกษาตอนต้นมีทั้งหมด 36 ห้องเรียน และห้องเรียนของมัธยมศึกษาตอนปลายมี 42 ห้องเรียน รวม 78 ห้องเรียน

โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน
Seal of Chak Kham Khanathon School.png
จักร เป็นเครื่องหมายประจำตระกูล " ณ ลำพูน " โดยมหาอำมาตย์โท พลตรี เจ้าจักรคำขจรศักดิ์ ได้อนุญาตให้ใช้เป็นตราประจำโรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน โดยจักรมีทั้งหมด 15 แฉก หมุนทวนเข็มนาฬืกา
สุวิชาโน ภวํ โหติ
(ผู้รู้ดี คือ ผู้เจริญ)
426 ถนนเจริญราษฏร์ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน 51000
ข้อมูล
ชื่ออังกฤษ Chak Kham Khanathon School
อักษรย่อ จ.ค.
ประเภท โรงเรียนมัธยมศึกษาของรัฐประจำจังหวัด
โรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่พิเศษ
สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ
สถาปนา พ.ศ. 2447
รหัส 1051101001 (ใหม่)
1008510101 (เก่า)
51012003 (Smis)
510293 (Obec)
ผู้อำนวยการ นายมานัส นพคุณ
ครู/อาจารย์ 212 คน (ปีการศึกษา 2559)
จำนวนนักเรียน 3,286 คน (ปีการศึกษา 2559)
ภาษา ภาษาที่มีการเรียนการสอนในโรงเรียน

ไทย ภาษาไทย
สหราชอาณาจักร ภาษาอังกฤษ
ฝรั่งเศส ภาษาฝรั่งเศส
ประเทศจีน ภาษาจีน
เกาหลีใต้ ภาษาเกาหลี
ญี่ปุ่น ภาษาญี่ปุ่น

สี ███ น้ำเงิน - ███ เหลือง
เพลง มาร์ชจักรคำคณาทร
การจัดการศึกษา มัธยมศึกษา
ต้นไม้ สนปฏิพัทธ์
เว็บไซต์
ศาลาพระพุทธโคดมบรมครูสัมมาสัมพุทธเจ้า โรงเรียนจักรคำคณาทรจังหวัดลำพูน

สถานที่ภายในแก้ไข

พื้นที่และอาณาเขตแก้ไข

พื้นที่ปัจจุบันสภาพเป็นพื้นที่ราบ ขนาด 37 ไร่ 3 งาน 17.80 ตารางวา โดยมีอาณาเขต ดังนี้

อาคารเรียนแก้ไข

อาคารเป็นตึกถาวร 7 หลังคือ

 1. อาคาร 1 อาคารจักรคำขจรศักดิ์ สร้างเมื่อปี พ.ศ. 2521 เป็นที่ทำการของกลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม
 2. อาคาร 2 อาคารเหมพินทุไพจิตร สร้างเมื่อปี พ.ศ. 2520 เป็นที่ทำการของกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
 3. อาคาร 3 อาคารอาทิตยราช สร้างเมื่อปี พ.ศ. 2516-2517 เป็นที่ทำการของกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
 4. อาคาร 4 อาคารพิศาลโสภาคุณ สร้างเมื่อปี พ.ศ. 2532-2533 เป็นที่ทำการของกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
 5. อาคาร 5 อาคารอินทยงยศโชติ สร้างเมื่อปี พ.ศ. 2543 - 2544 เป็นที่ทำการของกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
 6. อาคาร 6 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา
 7. อาคารจักรคำวิทยาคม สร้างเมื่อปี พ.ศ. 2505 ใช้เป็นสำนักงานของผู้อำนวยการและฝ่ายบริหาร

นอกจากนี้ก็มีอาคารประกอบหลายหลัง ได้แก่ หอประชุมดาราดิเรก (อาคารหลังเดิมถูกรื้อถอนออกไปแล้วและสร้างเป็นอาคาร 6 ปัจุบันอาคารดาราดิเรกได้สร้างขึ้นใหม่ เมื่อปี พ.ศ. 2559 แล้วเสร็จในปี พ.ศ. 2560 ) หอประชุมบุรีรัตน์ อาคารอุสาหกรรม อาคารคหกรรม อาคารดนตรีศึกษา (รื้อถอนออกไปแล้ว) อาคารศูนย์กีฬากรมสามัญศึกษา ศาลากลางน้ำ เรือนไทย เรือนหลวงล้านนากาญจนาภิเษก หอสมุดเติมทองไชย อาคารอนุสรณ์ 100 ปี ศูนย์วิชาการจักรคำ 100 ปี บ้านพักครู 7 หลัง และบ้านพักภารโรง 3 หลัง

แผนชั้นเรียนแก้ไข

ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นแก้ไข

 1. ห้องเรียนพิเศษ SMTE (ความสามารถพิเศษวิทย์-คณิต-เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม)
 2. ห้องเรียนพิเศษ EPDP (ส่งเสริมความสามารถทางภาษาอังกฤษ)
 3. ห้องเรียนหลักสูตรมาตรฐานกลาง

รายนามผู้บริหารแก้ไข

ลำดับ รายนาม ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง
1 นายช่วย มินิกานน์ ระบุไม่ได้ - 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2456
2 ร.ต.อ.แก้ว วามะรูป 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2456 - 2561
3 นายบุษย์ วัฒนวรา พ.ศ. 2461 - ระบุไม่ได้
4 ร.อ.ต. เสวก เรืองอัมพร ระบุไม่ได้ - 2473
5 ร.อ.ท.ขุนวิชชา กิจจพิสัณห์ พ.ศ. 2475 - 2478
6 นายกุหลาบ ประภาสะโนบล พ.ศ. 2478 - 2479
7 นายทองอินทร์ ปัณฑรานนท์ พ.ศ. 2479
8 นายนกแก้ว ไพบูลย์ พ.ศ. 2483 - 2484
9 นายพิศาล มั่นเสมอ พ.ศ. 2484
10 นายเทพ อินสุวรรณ พ.ศ. 2484 - 2489
11 นายวัน บุญฤทธิ์ พ.ศ. 2489 - 2490
12 นายโชติ สุวรรณชิน พ.ศ. 2490 - 2491
13 นายพันธ์ รัติกนก พ.ศ. 2491 - 2494
14 นายสุเชฏฐ์ วิชชวุต พ.ศ. 2494 - 2505
15 นายประสิทธิ์ ธนะปัญโญ พ.ศ. 2505 - 2507,พ.ศ. 2512 - 2517
16 นายภิรมย์ บุษยกุล พ.ศ. 2507 - 2512
17 นายเอื้อ มณีรัตน์ พ.ศ. 2518 - 2522
18 นายอิสระ เกิดทอง พ.ศ. 2522 - 2525
19 นายสุรชาติ ช่วงฉ่ำ พ.ศ. 2525 - 2534
20 นางสาวสายสมร เจริญจันทร์แดง พ.ศ. 2534
21 นายประสิทธิ์ แสนไชย พ.ศ. 2535
22 นายธารา จาตุประยูร พ.ศ. 2535 - 2537
23 นายบริบูรณ์ สุทธสุภา พ.ศ. 2537 - 2544
24 นายมานิตย์ ศรีพิทักษ์ พ.ศ. 2544 - 2547
25 นายอำนวย อุตตระพยอม พ.ศ. 2547 - 2554(8 พ.ย.54)
26 นายสกล ทะแกล้วพันธุ์ พ.ศ. 2554 - 2559(10 พ.ย.59)
27 นายสุพล ประสานศรี 27 ธันวาคม พ.ศ. 2559 - 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562
28 นายมานัส  นพคุณ 5 มีนาคม พ.ศ. 2563 -

ศิษย์เก่าที่มีชื่อเสียงแก้ไข

อ้างอิงแก้ไข

 1. ปราณี ศิริธร ณ พัทลุง. เพ็ชร์ล้านนา. (ครั้งที่ 2) เชียงใหม่ :ผู้จัดการ ศูนย์ภาคเหนือ, 2538.

แหล่งข้อมูลอื่นแก้ไข

พิกัดภูมิศาสตร์: 18°35′31″N 99°00′42″E / 18.5920407°N 99.0116496°E / 18.5920407; 99.0116496