รายพระนามเทวดาแห่งน้ำ

บทความรายชื่อวิกิมีเดีย
(เปลี่ยนทางจาก เทพแห่งน้ำ)

เทพแห่งน้ำ คือเทวดาผู้รักษาน้ำและแหล่งน้ำต่าง ๆ

ศาสนาฮินดูแก้ไข

พระรูป พระนาม สถานที่รักษา
  พระแม่คงคา แม่น้ำคงคา
สระคงคา
สระยโศธรตฏากะ
สระคงคาตีรถา
สระตัมมัน มัมมบู
คังโคตรี
ตรีเวณี
  พระแม่ยมนา แม่น้ำยมุนา
สระยมนา
ยมุโนตรี
ตรีเวณี
  พระแม่สุรัสวดี แม่น้ำ
สระศักดิ์สิทธิ์ทั้งสี่
แม่น้ำสรัสวดี
ตรีเวณี
  พระวรุณ แม่น้ำ
ฝน
มหาสมุทร
  พระมณีเมขลา แม่น้ำ
ฝน
มหาสมุทร
มหาสมุทร
เกาะมณีปัลลาวัม
ศรีนิคามา
พระพุทธบาทสี่รอย
  พระแม่ทัปตี แม่น้ำทัปตี
  พระแม่กาเวรี แม่น้ำกาเวรี
  พระแม่นารัมทา แม่น้ำนารัมทา
  พระแม่ดานู ทะเลสาบบราตัน
ปุระ อูลันดานู
  เทวี รตันกินดู แม่น้ำ
ฝน
มหาสมุทร

ลัทธิเต๋าและลัทธิขงจื๊อแก้ไข

พระรูป พระนาม สถานที่รักษา
  เจ้าแม่ทับทิม(เจ้าแม่ท้ายน้ำ) แม่น้ำ
ฝน
มหาสมุทร
  เจ้าแม่ทับทิม(เจ้าแม่สวรรค์) แม่น้ำ
ฝน
มหาสมุทร

ศาสนากรีก-โรมันแก้ไข

ศาสนาอียิปต์โบราณแก้ไข