รายชื่อโรงเรียนในจังหวัดนครสวรรค์

บทความรายชื่อวิกิมีเดีย

หน้านี้รวบรวมรายชื่อโรงเรียนในจังหวัดนครสวรรค์ โรงเรียนที่รวมรวมในหน้านี้ได้แก่สถานศึกษาที่เปิดสอนการศึกษาในระบบในระดับปฐมวัย (เตรียมอนุบาลและอนุบาล) ประถมศึกษา และมัธยมศึกษา ซึ่งอาจจะเปิดสอนเพียงระดับใดระดับหนึ่งเพียงระดับเดียว มากกว่าหนึ่งระดับ หรือทุกระดับ รายชื่อโรงเรียนที่แสดงในหน้านี้จะจำแนกโรงเรียนตามสังกัด และจำแนกโรงเรียนตามอำเภอที่ตั้ง โรงเรียนโพฒิสารศึกษา โรงเรียนนครสวรรค์ โรงเรียนสตรีนครสวรรค์

ภาพรวม

แก้
 
 
2.
 
3.
 
1.
 
4.
โรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดนครสวรรค์ที่เปิดสอนถึงระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
  สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สหวิทยาเขตวิมานลอย)
  สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สหวิทยาเขตอัจฉราลัย)
  สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สหวิทยาเขตร่มเกล้า-นวมินทร์)
  สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สหวิทยาเขตทุ่งหินเทิน)
  สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สหวิทยาเขตตากฟ้า-ตาคลี)
  สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา)
  สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์

จังหวัดนครสวรรค์มีโรงเรียนทั้งหมด 627 โรงเรียน โดยแบ่งตามสังกัดและอำเภอที่ตั้งดังนี้

อำเภอ สพฐ. อปท. สช. สาธิต อื่น ๆ รวมทุกสังกัด
สพม. สพป. สศศ. รวม
เมืองนครสวรรค์ 6 54 1 61 11 18 1 1 145
เก้าเลี้ยว 2 21 - 23 - 1 - - 24
โกรกพระ 1 20 - 21 - 1 - - 22
ชุมตาบง 1 9 - 10 - - - - 10
ชุมแสง 2 35 - 37 3 6 - - 46
ตากฟ้า 2 23 - 25 2 2 - - 29
ตาคลี 6 56 - 62 1 9 - - 72
ท่าตะโก 2 39 - 41 - 2 - - 43
บรรพตพิสัย 3 50 - 53 - 2 - - 55
พยุหะคีรี 3 32 - 35 - 2 - - 37
ไพศาลี 3 37 - 40 - 6 - - 46
แม่เปิน - 6 - 6 - - - - 6
แม่วงก์ 1 32 - 33 - - - - 33
ลาดยาว 3 48 - 51 1 2 - - 54
หนองบัว 2 42 - 44 1 - - - 45
รวม 37 504 1 721 20 52 1 1 627

รายชื่อโรงเรียนในจังหวัดนครสวรรค์แบ่งตามสังกัด

แก้

ในส่วนนี้จะจำแนกโรงเรียนในจังหวัดนครสวรรค์ตามสังกัดของโรงเรียน ได้แก่

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

แก้
 
แผนที่แสดงเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาทั้ง 3 เขตของจังหวัดนครสวรรค์

จังหวัดนครสวรรค์มีโรงเรียนสังกัด สพฐ. จำนวน 721 โรงเรียน โดยแบ่งเป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ (สพม.นครสวรรค์) จำนวน 37 โรงเรียน โรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ทั้ง 3 เขตจำนวน 504 โรงเรียน[3] และโรงเรียนสังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 1 โรงเรียน[4][5]

เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาของจังหวัดนครสวรรค์แบ่งดังนี้[2]

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์

แก้

จังหวัดนครสวรรค์อยู่ในเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์[1] และมีโรงเรียนในสังกัดจำนวน 37 โรงเรียน โดยแบ่งเป็น 5 สหวิทยาเขต[6]ได้แก่

โดยอำเภอแม่เปิน ไม่มีโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์

โรงเรียน สหวิทยาเขต ตำบล อำเภอ ระดับชั้น
โรงเรียนเก้าเลี้ยววิทยา ร่มเกล้า-นวมินทร์ เก้าเลี้ยว เก้าเลี้ยว มัธยมศึกษา
โรงเรียนโกรกพระ วิมานลอย บางมะฝ่อ โกรกพระ มัธยมศึกษา
โรงเรียนเขากะลาวิทยาคม วิมานลอย เขากะลา พยุหะคีรี มัธยมศึกษา
โรงเรียนเขาทองพิทยาคม วิมานลอย เขาทอง พยุหะคีรี มัธยมศึกษา
โรงเรียนจันเสนเอ็งสุวรรณอนุสรณ์ ตากฟ้า-ตาคลี จันเสน ตาคลี มัธยมศึกษา
โรงเรียนช่องแคพิทยาคม ตากฟ้า-ตาคลี ช่องแค ตาคลี มัธยมศึกษา
โรงเรียนชุมแสงชนูทิศ ร่มเกล้า-นวมินทร์ พิกุล ชุมแสง มัธยมศึกษา
โรงเรียนตะคร้อพิทยา อัจฉราลัย ตะคร้อ ไพศาลี มัธยมศึกษา
โรงเรียนตากฟ้าวิชาประสิทธิ์ ตากฟ้า-ตาคลี ตากฟ้า ตากฟ้า มัธยมศึกษา
โรงเรียนตาคลีประชาสรรค์ ตากฟ้า-ตาคลี ตาคลี ตาคลี มัธยมศึกษา
โรงเรียนทหารอากาศอนุสรณ์ ตากฟ้า-ตาคลี ตาคลี ตาคลี มัธยมศึกษา
โรงเรียนทับกฤชพัฒนา ร่มเกล้า-นวมินทร์ ทับกฤช ชุมแสง มัธยมศึกษา
โรงเรียนท่าตะโกพิทยาคม อัจฉราลัย ดอนคา ท่าตะโก มัธยมศึกษา
โรงเรียนเทพศาลาประชาสรรค์ ทุ่งหินเทิน ศาลเจ้าไก่ต่อ ลาดยาว มัธยมศึกษา
โรงเรียนนครสวรรค์ วิมานลอย ปากน้ำโพ เมืองนครสวรรค์ มัธยมศึกษา
โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม ร่มเกล้า-นวมินทร์ นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ มัธยมศึกษา
โรงเรียนบรรพตพิสัยพิทยาคม ทุ่งหินเทิน ท่างิ้ว บรรพตพิสัย มัธยมศึกษา
โรงเรียนบ้านแก่งชัชวลิตวิทยา ร่มเกล้า-นวมินทร์ บ้านแก่ง เมืองนครสวรรค์ มัธยมศึกษา
โรงเรียนบึงบอระเพ็ดวิทยา วิมานลอย พระนอน เมืองนครสวรรค์ มัธยมศึกษา
โรงเรียนพนมรอกวิทยา อัจฉราลัย พนมรอก ท่าตะโก มัธยมศึกษา
โรงเรียนพยุหะพิทยาคม วิมานลอย พยุหะ พยุหะคีรี มัธยมศึกษา
โรงเรียนพระบางวิทยา ร่มเกล้า-นวมินทร์ หนองกระโดน เมืองนครสวรรค์ มัธยมศึกษา
โรงเรียนไพศาลีพิทยา อัจฉราลัย ไพศาลี ไพศาลี มัธยมศึกษา
โรงเรียนแม่วงก์พิทยาคม ทุ่งหินเทิน แม่วงก์ แม่วงก์ มัธยมศึกษา
โรงเรียนรัฐราษฎร์อนุสรณ์ ทุ่งหินเทิน บึงปลาทู บรรพตพิสัย มัธยมศึกษา
โรงเรียนลาดทิพรสพิทยาคม ตากฟ้า-ตาคลี ลาดทิพรส ตาคลี มัธยมศึกษา
โรงเรียนลาดยาววิทยาคม ทุ่งหินเทิน สระแก้ว ลาดยาว มัธยมศึกษา
โรงเรียนวังข่อยพิทยา อัจฉราลัย วังข่อย ไพศาลี มัธยมศึกษา
โรงเรียนวังบ่อวิทยา อัจฉราลัย วังบ่อ หนองบัว มัธยมศึกษา
โรงเรียนวังเมืองชนประสิทธิ์วิทยาคม ทุ่งหินเทิน วังเมือง ลาดยาว มัธยมศึกษา
โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ อัจฉราลัย ปากน้ำโพ เมืองนครสวรรค์ มัธยมศึกษา
โรงเรียนหนองกรดพิทยาคม ร่มเกล้า-นวมินทร์ หนองกรด บรรพตพิสัย มัธยมศึกษา
โรงเรียนหนองบัว อัจฉราลัย หนองบัว หนองบัว มัธยมศึกษา
โรงเรียนหนองโพพิทยา ตากฟ้า-ตาคลี หนองโพ ตาคลี มัธยมศึกษา
โรงเรียนห้วยน้ำหอมวิทยาคาร ทุ่งหินเทิน ชุมตาบง ชุมตาบง มัธยมศึกษา
โรงเรียนหัวดงราชพรหมาภรณ์ ร่มเกล้า-นวมินทร์ หัวดง เก้าเลี้ยว มัธยมศึกษา
โรงเรียนอุดมธัญญาประชานุเคราะห์ ตากฟ้า-ตาคลี อุดมธัญญา ตากฟ้า มัธยมศึกษา

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 1

แก้

สพป.นครสวรรค์ เขต 1 มีพื้นที่ครอบคลุม 5 อำเภอทางตอนเหนือของจังหวัด ได้แก่ อำเภอเมืองนครสวรรค์ อำเภอเก้าเลี้ยว อำเภอโกรกพระ อำเภอพยุหะคีรี และอำเภอชุมแสง มีโรงเรียนในความรับผิดชอบจำนวน 162 โรงเรียน โดยแบ่งเป็นอำเภอเมืองนครสวรรค์ 54 โรงเรียน อำเภอชุมแสง 35 โรงเรียน อำเภอพยุหะคีรี 32 โรงเรียน อำเภอเก้าเลี้ยว 21 โรงเรียน และอำเภอโกรกพระ 20 โรงเรียน

โรงเรียน ตำบล อำเภอ ระดับชั้น
โรงเรียนเขาทอง เขาทอง พยุหะคีรี อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนเขาสระนางสรง นิคมเขาบ่อแก้ว พยุหะคีรี อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนเขาสามยอด เขากะลา พยุหะคีรี อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนชุมชนวัดเกยไชยเหนือ (นิรภัยประชานุกูล) เกยไชย ชุมแสง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนชุมชนวัดเกาะหงษ์ (นิโรธธรรมรังสรรค์) ตะเคียนเลื่อน เมืองนครสวรรค์ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนชุมชนวัดเขาดินเหนือ เขาดิน เก้าเลี้ยว อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนชุมชนวัดคลองปลากด ทับกฤช ชุมแสง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนชุมชนวัดบ้านแก่ง บ้านแก่ง เมืองนครสวรรค์ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนชุมชนวัดบ้านหว้าประชาประสาทวิทย์ ยางตาล โกรกพระ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนชุมชนวัดมหาโพธิเหนือ มหาโพธิ เก้าเลี้ยว อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 107 (บ้านหนองไม้แดง) นิคมเขาบ่อแก้ว พยุหะคีรี อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนเนินมะกอก เนินมะกอก พยุหะคีรี อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านกระจังงาม ศาลาแดง โกรกพระ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านเขากะลา พระนอน เมืองนครสวรรค์ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านเขาถ้ำพระ เนินศาลา โกรกพระ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านเขาปูน นากลาง โกรกพระ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านเขาไม้เดน ท่าน้ำอ้อย พยุหะคีรี อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านคลองคล้า เขาดิน เก้าเลี้ยว อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านคลองม่วง เนินศาลา โกรกพระ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านคุ้งวารี (แสงประเสริฐอุทิศ) บางม่วง เมืองนครสวรรค์ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านช่อกระถินพัฒนา หนองปลิง เมืองนครสวรรค์ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านซับผักกาด เขากะลา พยุหะคีรี อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านดงขุย หนองกระเจา ชุมแสง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านดอนกระชาย ยางขาว พยุหะคีรี อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านต้นโพธิ์ (ประชานุกูล) โคกหม้อ ชุมแสง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านท่ากร่าง ท่าไม้ ชุมแสง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านท่าจันทน์ (ศักดี) โคกหม้อ ชุมแสง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านท่าจันทน์ (สำลีประชานุเคราะห์) พันลาน ชุมแสง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านท่าเตียน ท่าไม้ ชุมแสง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านทุ่งตาทั่ง (ศิริราษฎร์บำรุง) หนองเต่า เก้าเลี้ยว อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านธารหวาย สระทะเล พยุหะคีรี อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านเนิน โคกหม้อ ชุมแสง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านเนินพะยอม หัวดง เก้าเลี้ยว อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านเนินเวียง บางมะฝ่อ โกรกพระ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านเนินศาลา เนินศาลา โกรกพระ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านบ่อดินสอพอง กลางแดด เมืองนครสวรรค์ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านบึงหมัน (นิรภัยประชานุเคราะห์) บางเคียน ชุมแสง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านประชาสามัคคี บางเคียน ชุมแสง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนประดู่เฒ่า เนินมะกอก พยุหะคีรี อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านปากดง (เทียนศรีประสิทธิ์) พระนอน เมืองนครสวรรค์ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านพรหมเขต หนองกระโดน เมืองนครสวรรค์ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านโพธิ์งาม บางประมุง โกรกพระ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านยางใหญ่ หนองเต่า เก้าเลี้ยว อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านย่านมัทรี ย่านมัทรี พยุหะคีรี อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านวังใหญ่ (มิ่งขวัญประชานุกูล) ท่าไม้ ชุมแสง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านสระงาม บ้านมะเกลือ เมืองนครสวรรค์ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านสระบัว นิคมเขาบ่อแก้ว พยุหะคีรี อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านสระเศรษฐี น้ำทรง พยุหะคีรี อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านสามัคคีธรรม หนองกรด เมืองนครสวรรค์ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านสุวรรณประชาพัฒนา หนองกรด เมืองนครสวรรค์ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านหนองเต่า เขากะลา พยุหะคีรี อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านหนองหัวเรือ มหาโพธิ เก้าเลี้ยว อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านห้วยบง เขากะลา พยุหะคีรี อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านห้วยรั้ว (เสนาณรงค์อุปถัมภ์) หนองเต่า เก้าเลี้ยว อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านหาดสูง หาดสูง โกรกพระ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านแหลมยาง เก้าเลี้ยว เก้าเลี้ยว อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านใหม่ศึกษา สระทะเล พยุหะคีรี อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนประชาอุทิศ ย่านมัทรี พยุหะคีรี อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนพยุหะศึกษาคาร พยุหะ พยุหะคีรี อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนภาณุฑัตกรีฑาเวทย์ ยางตาล โกรกพระ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนย่านคีรี เขากะลา พยุหะคีรี อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนราษฎร์อุทิศ บางประมุง โกรกพระ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดกลางแดด กลางแดด เมืองนครสวรรค์ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดเกรียงไกร (โพธิ์ประสิทธิ์) เกรียงไกร เมืองนครสวรรค์ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดเกรียงไกรเหนือ เกรียงไกร เมืองนครสวรรค์ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนวัดเกาะแก้ว บ้านแก่ง เมืองนครสวรรค์ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดเขาบ่อพลับ ม่วงหัก พยุหะคีรี อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดเขามโน หนองกระโดน เมืองนครสวรรค์ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดคลองเกษมเหนือ ไผ่สิงห์ ชุมแสง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดคลองคาง (แดงประชานุกูล) บึงเสนาท เมืองนครสวรรค์ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนวัดคลองบางเดื่อ น้ำทรง พยุหะคีรี อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดคลองยางประชาพัฒนา บางเคียน ชุมแสง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนวัดฆะมัง ฆะมัง ชุมแสง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนวัดชุมนุมสงฆ์ (มงคลประชานุกูล) เกรียงไกร เมืองนครสวรรค์ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนวัดดงกะพี้ ท่าไม้ ชุมแสง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดดงเมือง (เข่งฟื้นราษฎร์อุปถัมภ์) เขาดิน เก้าเลี้ยว อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนวัดดอนสนวน ทับกฤชใต้ ชุมแสง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดดอนใหญ่ หนองกรด เมืองนครสวรรค์ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดตะเคียนเลื่อน (รังสีวุฒากาสอุปถัมภ์) ตะเคียนเลื่อน เมืองนครสวรรค์ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดทับกฤชเหนือ ทับกฤช ชุมแสง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดทัพชุมพล หนองกรด เมืองนครสวรรค์ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดท่าโก ยางขาว พยุหะคีรี อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดท่าซุด (เจริญศิลป์) บางประมุง โกรกพระ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดท่าทอง นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนวัดท่านา เกยไชย ชุมแสง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนวัดท่าไม้ ท่าไม้ ชุมแสง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดท่าล้อ บางพระหลวง เมืองนครสวรรค์ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดนากลาง นากลาง โกรกพระ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดนิเวศวุฒาราม บางม่วง เมืองนครสวรรค์ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนวัดเนินกะพี้ เนินศาลา โกรกพระ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดเนินมะขามงาม หนองกระโดน เมืองนครสวรรค์ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดเนินสะเดา บางเคียน ชุมแสง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดบริรักษ์ประชาสาร หนองกระโดน เมืองนครสวรรค์ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดบางเคียน บางเคียน ชุมแสง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดบางไซ พิกุล ชุมแสง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดบางม่วง วัดไทร เมืองนครสวรรค์ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดบางมะฝ่อ บางมะฝ่อ โกรกพระ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดบ้านบน ม่วงหัก พยุหะคีรี อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดบ้านมะเกลือ บ้านมะเกลือ เมืองนครสวรรค์ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดบ้านไร่ พระนอน เมืองนครสวรรค์ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดบ้านลาด บางเคียน ชุมแสง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดบึงน้ำใส บ้านมะเกลือ เมืองนครสวรรค์ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดปากคลองปลากด พันลาน ชุมแสง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดโป่งสวรรค์ นิคมเขาบ่อแก้ว พยุหะคีรี อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดไผ่สิงห์ ไผ่สิงห์ ชุมแสง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดพระนอน พระนอน เมืองนครสวรรค์ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดพันลาน พันลาน ชุมแสง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดพิกุล ฆะมัง ชุมแสง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนวัดโพธิ์หนองยาว ไผ่สิงห์ ชุมแสง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดมโนราษฎร์ บางประมุง โกรกพระ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดมรรครังสฤษดิ์ เขาดิน เก้าเลี้ยว อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดมหาโพธิใต้ มหาโพธิ เก้าเลี้ยว อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดยางขาว ยางขาว พยุหะคีรี อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดยางงาม (ประชาพัฒนา) บางม่วง เมืองนครสวรรค์ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดรังงาม พระนอน เมืองนครสวรรค์ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดวังไผ่ นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดวังยาง ตะเคียนเลื่อน เมืองนครสวรรค์ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดวังสวัสดี หนองกระโดน เมืองนครสวรรค์ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดวังหิน วัดไทร เมืองนครสวรรค์ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดวังใหญ่ ท่าไม้ ชุมแสง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดศรีสวรรค์สังฆาราม นครสวรรค์ออก เมืองนครสวรรค์ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดศรีอัมพวัลย์ หนองกระโดน เมืองนครสวรรค์ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดศรีอุทุมพร หนองกรด เมืองนครสวรรค์ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนวัดศาลาแดง ศาลาแดง โกรกพระ ประถมศึกษา–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนวัดสมานประชาชน หนองกระโดน เมืองนครสวรรค์ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดสวรรค์ประชากร หนองกรด เมืองนครสวรรค์ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดสันติธรรม หนองกรด เมืองนครสวรรค์ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนวัดสุบรรณาราม หนองปลิง เมืองนครสวรรค์ ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดแสงรังสรรค์ พันลาน ชุมแสง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดหนองกระโดน หนองกระโดน เมืองนครสวรรค์ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนวัดหนองกลอย เขากะลา พยุหะคีรี อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดหนองโก หนองกระเจา ชุมแสง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนวัดหนองขอน ท่าไม้ ชุมแสง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดหนองเขนง หนองกรด เมืองนครสวรรค์ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดหนองคล่อ น้ำทรง พยุหะคีรี อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดหนองเต่า หนองเต่า เก้าเลี้ยว อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดหนองปลิง หนองปลิง เมืองนครสวรรค์ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนวัดหนองพรมหน่อ เนินกว้าว โกรกพระ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนวัดหนองแพงพวย หัวดง เก้าเลี้ยว อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดหนองโรง หนองกรด เมืองนครสวรรค์ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดหนองหมู เนินมะกอก พยุหะคีรี อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดหัวกะทุ่ม พิกุล ชุมแสง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดหัวงิ้ว เนินมะกอก พยุหะคีรี อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนวัดหัวดงใต้ (บางทองประชาสรรค์) หัวดง เก้าเลี้ยว อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดหัวดงเหนือ (บรรพตานุสสรณ์) หัวดง เก้าเลี้ยว อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดหัวถนน บางพระหลวง เมืองนครสวรรค์ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนวัดหาดทรายงาม วัดไทร เมืองนครสวรรค์ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดหาดเสลา (ไพศาลศิริราษฎร์อุปถัมภ์) หัวดง เก้าเลี้ยว อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดใหม่ น้ำทรง พยุหะคีรี อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนศรีพูลราษฎร์สามัคคี หนองกระโดน เมืองนครสวรรค์ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนศิริราษฎร์สามัคคี บึงเสนาท เมืองนครสวรรค์ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนศึกษาศาสตร์ หนองเต่า เก้าเลี้ยว อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนสระวิทยา ยางตาล โกรกพระ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนสังข์บุญธรรมราษฎร์นุสรณ์ เขาดิน เก้าเลี้ยว อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนสามแยกเจ้าพระยา ย่านมัทรี พยุหะคีรี อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนอนุบาลเก้าเลี้ยว (วัดเก้าเลี้ยว) เก้าเลี้ยว เก้าเลี้ยว อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนอนุบาลโกรกพระ (ประชานูทิศ) โกรกพระ โกรกพระ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนอนุบาลชุมแสง (วัดทับกฤชกลาง) ทับกฤช ชุมแสง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนอนุบาลพยุหะคีรี (วัดพระปรางค์เหลือง) ท่าน้ำอ้อย พยุหะคีรี อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนอนุบาลเมืองนครสวรรค์ (เขากบวิวรณ์สุขวิทยา) ปากน้ำโพ เมืองนครสวรรค์ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนโอสถสภาอุปถัมภ์ เขาดิน เก้าเลี้ยว อนุบาล–ประถมศึกษา

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 2

แก้

สพป.นครสวรรค์ เขต 2 มีพื้นที่ครอบคลุม 5 อำเภอทางตอนเหนือของจังหวัด ได้แก่ อำเภอลาดยาว อำเภอบรรพตพิสัย อำเภอแม่วงก์ อำเภอชุมตาบง และอำเภอแม่เปิน มีโรงเรียนในความรับผิดชอบจำนวน 145 โรงเรียน โดยแบ่งเป็นอำเภอบรรพตพิสัย 50 โรงเรียน อำเภอลาดยาว 48 โรงเรียน อำเภอแม่วงก์ 32 โรงเรียน อำเภอชุมตาบง 9 โรงเรียน และอำเภอแม่เปิน 6 โรงเรียน

โรงเรียน ตำบล อำเภอ ระดับชั้น
โรงเรียนเขาหินกราวประชาสวรรค์ ปางสวรรค์ ชุมตาบง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนจันทราราษฎร์ เนินขี้เหล็ก ลาดยาว อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนชุมชนบ้านคลองเคียน (ประชาสามัคคี) หนองกรด บรรพตพิสัย อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนชุมชนบ้านดอนโม่ สระแก้ว ลาดยาว อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนชุมชนวัดเนินม่วง บ้านไร่ ลาดยาว อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนไตรประชาสามัคคี วังม้า ลาดยาว อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนไตรราษฎร์อุปถัมภ์ มาบแก ลาดยาว อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 59 (วัดสังขวิจิตร) ตาขีด บรรพตพิสัย อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านเขาจั๊กจั่น ชุมตาบง ชุมตาบง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านเขาแม่กระทู้ แม่วงก์ แม่วงก์ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านคลองไทร แม่เล่ย์ แม่วงก์ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านคลองไทร สาขาบ้านใหม่แม่เรวา แม่เล่ย์ แม่วงก์ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านคลองน้ำโจน แม่วงก์ แม่วงก์ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านคลองน้ำโจน สาขาบ้านสระหลวง แม่วงก์ แม่วงก์ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านคลองโพธิ์พัฒนา แม่เปิน แม่เปิน อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านคลองม่วง วังซ่าน แม่วงก์ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านคลองสมบูรณ์ แม่เปิน แม่เปิน อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านคลองสำราญ วังซ่าน แม่วงก์ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านโคกกว้าง หนองตางู บรรพตพิสัย อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านงิ้วแบ้ ตาขีด บรรพตพิสัย อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านชุมม่วง ชุมตาบง ชุมตาบง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านดงคู้ ตาขีด บรรพตพิสัย อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านดงสีเสียด สระแก้ว ลาดยาว อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านดอนกระดูกเนื้อ หนองนมวัว ลาดยาว อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านดอนจังหัน เนินขี้เหล็ก ลาดยาว อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านดอนพลอง วังเมือง ลาดยาว อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านตลิ่งสูงสามัคคี ชุมตาบง ชุมตาบง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านตลุกข่อยน้ำ เขาชนกัน แม่วงก์ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านตะกรุด วังซ่าน แม่วงก์ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านตะเคียนงาม วังซ่าน แม่วงก์ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านตะแบกงาม วังซ่าน แม่วงก์ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านตะแบกงาม สาขาธารมะยม วังซ่าน แม่วงก์ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านท่าตะโก ศาลเจ้าไก่ต่อ ลาดยาว อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านท่ามะกรูด แม่เปิน แม่เปิน อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านทุ่งตัน บ้านไร่ ลาดยาว อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านทุ่งท่าเสา ด่านช้าง บรรพตพิสัย อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านทุ่งแม่น้ำน้อย ลาดยาว ลาดยาว อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านทุ่งรวงทอง เขาชนกัน แม่วงก์ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านเทพมงคลทอง แม่วงก์ แม่วงก์ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านไทรทองสามัคคี บ้านไร่ ลาดยาว อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านเนินใหม่ เขาชนกัน แม่วงก์ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านบ่อกะปุง บ้านไร่ ลาดยาว อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านบึงราษฎร์ บางตาหงาย บรรพตพิสัย อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านบึงหล่ม บ้านไร่ ลาดยาว อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านบุรีรัมย์ ศาลเจ้าไก่ต่อ ลาดยาว อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านปางขนุน แม่เล่ย์ แม่วงก์ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านปางงู ปางสวรรค์ ชุมตาบง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านปางชัย ปางสวรรค์ ชุมตาบง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านปางสวรรค์ ปางสวรรค์ ชุมตาบง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านปางสุด แม่เล่ย์ แม่วงก์ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านเปราะ วังซ่าน แม่วงก์ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านพนาสวรรค์ แม่เปิน แม่เปิน อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านโพธิ์ศรีสามัคคี ศาลเจ้าไก่ต่อ ลาดยาว อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านมาบแก มาบแก ลาดยาว อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านยอดห้วยแก้ว แม่เล่ย์ แม่วงก์ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านยอดห้วยแก้ว สาขาปางข้าวสาร แม่เล่ย์ แม่วงก์ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านยุบใหญ่ แม่เล่ย์ แม่วงก์ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านไร่ไทรทองพระยาลับแล แม่วงก์ แม่วงก์ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านลานตะแบก แม่วงก์ แม่วงก์ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านวังชุมพร เขาชนกัน แม่วงก์ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านวังซ่าน วังซ่าน แม่วงก์ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านวังน้ำขาว เขาชนกัน แม่วงก์ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านวังยิ้มแย้ม หนองยาว ลาดยาว อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านวังสำราญ วังม้า ลาดยาว อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านวังหิน ห้วยน้ำหอม ลาดยาว อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านศรีไกรลาศ ห้วยน้ำหอม ลาดยาว อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านศรีทอง ห้วยน้ำหอม ลาดยาว อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านศาลเจ้าไก่ต่อ ศาลเจ้าไก่ต่อ ลาดยาว อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านสะเดาซ้าย ห้วยน้ำหอม ลาดยาว อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านหนองคล้า ด่านช้าง บรรพตพิสัย อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านหนองจิก ชุมตาบง ชุมตาบง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านหนองจิกรี สร้อยละคร ลาดยาว อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านหนองเจ็ดหาบ ตาขีด บรรพตพิสัย อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านหนองชำนาญ ศาลเจ้าไก่ต่อ ลาดยาว อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านหนองนมวัว หนองนมวัว ลาดยาว อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านหนองน้ำเขียว ท่างิ้ว บรรพตพิสัย อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านหนองน้ำแดง บ้านไร่ ลาดยาว อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านหนองบอนใต้ บ้านไร่ ลาดยาว อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านหนองแฟบ บ้านไร่ ลาดยาว อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านหนองไม้ แม่เล่ย์ แม่วงก์ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านหนองละมาน ด่านช้าง บรรพตพิสัย อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านหนองเสือ หนองกรด บรรพตพิสัย อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านหินดาด แม่เล่ย์ แม่วงก์ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านใหม่ (ราษฎร์บูรณะ) หนองกรด บรรพตพิสัย อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านใหม่ศรีนคร แม่เล่ย์ แม่วงก์ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนราษฎร์ร่วมสามัคคี บึงปลาทู บรรพตพิสัย อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดเกาะเปา วังม้า ลาดยาว อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดเขาสมุก หนองนมวัว ลาดยาว อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดเขาห้วยลุง บ้านแดน บรรพตพิสัย อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดคลองจินดา หนองตางู บรรพตพิสัย อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดคลองธรรม หนองกรด บรรพตพิสัย อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดคลองสองหน่อ ตาสัง บรรพตพิสัย อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดคลองสาลี ลาดยาว ลาดยาว อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดจันทร์ทอง ตาสัง บรรพตพิสัย อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดจิกลาด หนองตางู บรรพตพิสัย อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนวัดเจริญผล เจริญผล บรรพตพิสัย อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดดงหนองหลวง หนองยาว ลาดยาว อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดด่านช้าง ด่านช้าง บรรพตพิสัย อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดตาสังใต้ ตาสัง บรรพตพิสัย อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดท่างิ้ว ท่างิ้ว บรรพตพิสัย อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดท่าแรต อ่างทอง บรรพตพิสัย อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดเทพสถาพร บ้านแดน บรรพตพิสัย อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนวัดธรรมจริยาวาส หนองกรด บรรพตพิสัย อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดธรรมรักขิตาราม ตาขีด บรรพตพิสัย อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดบางแก้ว (บางแก้วพิทยาคม) บางแก้ว บรรพตพิสัย อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนวัดบ้านคลอง อ่างทอง บรรพตพิสัย อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดบ้านแดน บ้านแดน บรรพตพิสัย อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดบ้านไผ่ ตาสัง บรรพตพิสัย อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนวัดบ้านพลัง หนองกรด บรรพตพิสัย อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดบ้านไร่ บ้านไร่ ลาดยาว อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนวัดบ้านวัง ตาสัง บรรพตพิสัย อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดประสาทวิถี บางแก้ว บรรพตพิสัย อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนวัดโพธิ์ขวัญ ตาขีด บรรพตพิสัย อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดมงคลสถิตย์ บางตาหงาย บรรพตพิสัย อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนวัดมาบมะขาม เจริญผล บรรพตพิสัย อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดวงฆ้อง (ราษฎร์สุริยศึกษา) ด่านช้าง บรรพตพิสัย อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดวังม้า (ชนประสิทธิ์วิทยา) วังม้า ลาดยาว อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดวิมลประชาราษฎร์ อ่างทอง บรรพตพิสัย อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดวิวิตตาราม บางตาหงาย บรรพตพิสัย อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดศรลัมพ์ราษฎร์สามัคคีธรรม หนองยาว ลาดยาว อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดศรีกัลยาณุสรณ์ วังซ่าน แม่วงก์ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดสระแก้ว สระแก้ว ลาดยาว อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดสวนขวัญ สระแก้ว ลาดยาว อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดสวนหลวง บ้านไร่ ลาดยาว อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนวัดสังขสุทธาวาส ตาขีด บรรพตพิสัย อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดสังฆวิถี เนินขี้เหล็ก ลาดยาว อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดหนองกรด หนองกรด บรรพตพิสัย อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดหนองกระทุ่ม ลาดยาว ลาดยาว อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดหนองตางู หนองตางู บรรพตพิสัย อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนวัดหนองปลาไหล ด่านช้าง บรรพตพิสัย อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนวัดหนองมะขาม บึงปลาทู บรรพตพิสัย อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดหนองยาว หนองยาว ลาดยาว อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนวัดหนองไร่ เนินขี้เหล็ก ลาดยาว อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดหูกวาง (เปรื่องอุ่นอุทิศ) หูกวาง บรรพตพิสัย อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดแหลมทองธรรมจักร ลาดยาว ลาดยาว อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดใหม่สามัคคี ศาลเจ้าไก่ต่อ ลาดยาว อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดอ่างทอง อ่างทอง บรรพตพิสัย อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนสวนป่าแม่กระสี แม่เปิน แม่เปิน อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนสามัคคีธรรมราษฎร์บำรุง แม่เล่ย์ แม่วงก์ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนหัดไทยวิทยาอุทิศ หูกวาง บรรพตพิสัย อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนอนุบาลชุมตาบง ชุมตาบง ชุมตาบง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย (วัดส้มเสี้ยว) ท่างิ้ว บรรพตพิสัย อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนอนุบาลแม่เปิน (บ้านตลุกตาสาม) แม่เปิน แม่เปิน อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนปลาย
โรงเรียนอนุบาลแม่วงก์ (บ้านมฤคทายวัน) แม่เล่ย์ แม่วงก์ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนอนุบาลลาดยาว ลาดยาว ลาดยาว อนุบาล–ประถมศึกษา

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 3

แก้

สพป.นครสวรรค์ เขต 3 มีพื้นที่ครอบคลุม 5 อำเภอทางตอนเหนือของจังหวัด ได้แก่ อำเภอไพศาลี อำเภอท่าตะโก อำเภอหนองบัว อำเภอตากฟ้า และอำเภอตาคลี มีโรงเรียนในความรับผิดชอบจำนวน 197 โรงเรียน โดยแบ่งเป็นอำเภอตาคลี 56 โรงเรียน อำเภอหนองบัว 42 โรงเรียน อำเภอท่าตะโก 39 โรงเรียน อำเภอไพศาลี 37 โรงเรียน และอำเภอตากฟ้า 23 โรงเรียน

โรงเรียน ตำบล อำเภอ ระดับชั้น
โรงเรียนเกาะแก้วสามัคคี ห้วยร่วม หนองบัว อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนคลองแปดประชาสรรค์ พรหมนิมิต ตาคลี อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนชุมชนบ้านกระดานหน้าแกล ห้วยถั่วเหนือ หนองบัว อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนชุมชนบ้านเขาใบไม้ ตาคลี ตาคลี อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนชุมชนบ้านชุมพล ตากฟ้า ตากฟ้า ประถมศึกษา
โรงเรียนชุมชนบ้านน้ำวิ่ง ลำพยนต์ ตากฟ้า อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนชุมชนบ้านหัวพลวง (รัฐพรมมณีอุทิศ) วังมหากร ท่าตะโก อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนชุมชนบ้านหัวหวาย หัวหวาย ตาคลี อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนชุมชนวัดห้วยร่วม ห้วยร่วม หนองบัว อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนชุมชนวัดหัวถนนใต้ (นิยุตประชาสรรค์) หัวถนน ท่าตะโก อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนธารทหาร (แสงสว่างอุปถัมภ์) ธารทหาร หนองบัว อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนน้ำสาดกลาง ธารทหาร หนองบัว อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนน้ำสาดเหนือ ธารทหาร หนองบัว อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านกกกว้าว พรหมนิมิต ตาคลี อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านกระทุ่มทอง วังข่อย ไพศาลี อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านเขาขวาง ลาดทิพรส ตาคลี อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านเขาค้างคาว หัวถนน ท่าตะโก อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านเขาดิน วังน้ำลัด ไพศาลี อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านเขาดิน (ประชานุกูล) หนองหลวง ท่าตะโก อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านเขาธรรมบท ไพศาลี ไพศาลี อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านเขาน้อย ท่าตะโก ท่าตะโก อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านเขานางต่วม วังบ่อ หนองบัว อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านเขาปูน หนองโพ ตาคลี อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านเขามะเกลือ หนองกลับ หนองบัว อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านเขาล้อ (เขาล้อประชาชนูทิศ) ดอนคา ท่าตะโก อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านเขาหินกลิ้ง วังน้ำลัด ไพศาลี อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านเขาใหญ่ นาขอม ไพศาลี อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านคลองกำลัง หนองบัว หนองบัว อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านคลองตักน้ำ โคกเดื่อ ไพศาลี อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านคลองบอน พนมเศษ ท่าตะโก อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านคลองลาน หนองบัว หนองบัว ประถมศึกษา–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านแคทราย (ซ่อนกลิ่นอุปถัมภ์) อุดมธัญญา ตากฟ้า อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านโคกกระดี่ ตาคลี ตาคลี อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านโคกกร่าง สร้อยทอง ตาคลี อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านโคกเจริญ ห้วยหอม ตาคลี อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านโคกมะขวิด สำโรงชัย ไพศาลี อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านโคกสว่าง ช่องแค ตาคลี อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านโคกสะอาด วังบ่อ หนองบัว อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านโคกสะอาด สาขามั่นวิทยา วังบ่อ หนองบัว อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านโคกสามัคคี ไพศาลี ไพศาลี อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านโค้งสวอง โพธิ์ประสาท ไพศาลี อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านช่องคีรี ตะคร้อ ไพศาลี อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านชอนเดื่อ (สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์ 111) ตาคลี ตาคลี อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านชะลอมแหน สายลำโพง ท่าตะโก อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านซับสมบูรณ์ วังข่อย ไพศาลี อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านดงจันทำ วังใหญ่ ท่าตะโก อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านดงมัน จันเสน ตาคลี อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านดำรงรักษ์ (ประชาอุทิศ) อุดมธัญญา ตากฟ้า ประถมศึกษา–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านตะกุดภิบาล วังน้ำลัด ไพศาลี อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านตะคร้อ (รัฐประชาชนูทิศ) ตะคร้อ ไพศาลี อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านตะคร้อลาด สำโรงชัย ไพศาลี อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านตะเคียนทอง โพธิ์ประสาท ไพศาลี อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านตะเฆ่ค่าย วังใหญ่ ท่าตะโก อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านตุ๊กแก ดอนคา ท่าตะโก อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านไตรคีรี พุนกยูง ตากฟ้า อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านทับลุ่มประชาพัฒนา วังบ่อ หนองบัว อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านท่าเรือ หนองกลับ หนองบัว อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านทำนบ ทำนบ ท่าตะโก อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านทุ่งทอง ทุ่งทอง หนองบัว อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านเทพสถาพร ห้วยถั่วเหนือ หนองบัว อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านเทวฤทธิ์พันลึก (ศรีอุบลอุปถัมภ์) หนองพิกุล ตากฟ้า อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านไทรงาม ทุ่งทอง หนองบัว อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านนาขอม นาขอม ไพศาลี อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านเนินบ่อทอง วังน้ำลัด ไพศาลี อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านเนินประดู่ (คุรุราษฎร์วิทยา) สายลำโพง ท่าตะโก อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านบ่อไทยสามัคคี โพธิ์ประสาท ไพศาลี อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านปากง่าม วังมหากร ท่าตะโก อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านปากดง ทุ่งทอง หนองบัว อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านพนมรอก พนมรอก ท่าตะโก อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านพระพุทธบาทประสาธน์วิทยา สำโรงชัย ไพศาลี อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านพุนกยูง พุนกยูง ตากฟ้า อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านพุม่วง อุดมธัญญา ตากฟ้า อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านพุมะค่า อุดมธัญญา ตากฟ้า อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านโพธิ์งาม (สนานทองคำประชาสรรค์) ตาคลี ตาคลี อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านโพธิ์ประสาท โพธิ์ประสาท ไพศาลี อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านโพนทอง ตาคลี ตาคลี อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านร่องหอย วังน้ำลัด ไพศาลี อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านรังงาม ทุ่งทอง หนองบัว อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านราษฎร์เจริญ ลาดทิพรส ตาคลี อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านราษฎร์อุปถัมภ์ สุขสำราญ ตากฟ้า อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านไร่ประชาสรรค์ โพธิ์ประสาท ไพศาลี อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านไร่ศรัทธาราษฎร์ อุดมธัญญา ตากฟ้า อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านลาด (ราษฎร์บำรุง) หนองหลวง ท่าตะโก อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านลาดตะกุด (สูงทองกาญจนาประชานุสรณ์) ห้วยหอม ตาคลี อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านล้ำเจริญ อุดมธัญญา ตากฟ้า อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านลำพยนต์ ลำพยนต์ ตากฟ้า อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านวังกระโดนน้อย ตะคร้อ ไพศาลี อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านวังกระโดนใหญ่ ตะคร้อ ไพศาลี อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านวังข่อย วังข่อย ไพศาลี อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านวังคาง ตาคลี ตาคลี อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านวังทองประชานุกูล โพธิ์ประสาท ไพศาลี อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านวังบ่อ (ราษฎร์เจริญ) วังบ่อ หนองบัว อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านวังโพรง ห้วยใหญ่ หนองบัว อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านวังมะเดื่อ หนองกลับ หนองบัว อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านวังแรง ดอนคา ท่าตะโก อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านวังใหญ่ (ราษฎร์บำรุง) วังบ่อ หนองบัว อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านสระเกตุโมรี อุดมธัญญา ตากฟ้า อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านสระแก้ว ตาคลี ตาคลี อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านสระละมาน (รัฐประชาสามัคคี) วังใหญ่ ท่าตะโก อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านสายน้ำทิพย์ หัวหวาย ตาคลี อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านหนองกระโดน ทำนบ ท่าตะโก อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม จันเสน ตาคลี อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านหนองกะเปา ทุ่งทอง หนองบัว อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านหนองขาม ตาคลี ตาคลี อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านหนองจิก ธารทหาร หนองบัว อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านหนองดู่ ทุ่งทอง หนองบัว อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านหนองตาราม หนองโพ ตาคลี อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านหนองเต็งรัง หนองโพ ตาคลี อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านหนองเนิน หัวถนน ท่าตะโก อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านหนองบัวตากลาน ห้วยหอม ตาคลี อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านหนองบัวทอง ห้วยหอม ตาคลี อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านหนองโบสถ์ หนองกลับ หนองบัว อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านหนองปล้องโพช สายลำโพง ท่าตะโก อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านหนองไผ่ หนองบัว หนองบัว อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านหนองไผ่ พนมรอก ท่าตะโก อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านหนองพังพวย หัวหวาย ตาคลี อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านหนองพิกุล (วิชิตนาคอุปถัมภ์) หนองพิกุล ตากฟ้า อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านหนองไม้แดง หนองโพ ตาคลี อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านหนองลาด (ราษฎร์ประสิทธิ์ฯ) หัวหวาย ตาคลี อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง หัวถนน ท่าตะโก อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านหนองสะแกยาว วังข่อย ไพศาลี อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านหนองสะเอ้ง สายลำโพง ท่าตะโก อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านหนองสีซอ หนองหม้อ ตาคลี อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านหนองสุขสันต์ อุดมธัญญา ตากฟ้า อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านหนองหลวง หนองหลวง ท่าตะโก อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านหนองแอก หนองหม้อ ตาคลี อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านหลักสิบเก้าสามัคคี อุดมธัญญา ตากฟ้า อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านห้วยตะโก โคกเดื่อ ไพศาลี อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านห้วยถั่วใต้ ห้วยถั่วใต้ หนองบัว อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านห้วยน้ำพุประชาพัฒนา วังข่อย ไพศาลี อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านห้วยน้ำลาด ไพศาลี ไพศาลี อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านห้วยหอม ห้วยหอม ตาคลี อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านหัวเขาตาคลี ตาคลี ตาคลี อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านหัวถนนเหนือ (รัฐประชาชนูทิศ) หัวถนน ท่าตะโก อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านใหม่วารีเย็น ไพศาลี ไพศาลี อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านใหม่สามัคคี หนองพิกุล ตากฟ้า อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านอุดมธัญญา อุดมธัญญา ตากฟ้า อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนประชาอุปถัมภ์ ทุ่งทอง หนองบัว อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนม่วงน้อยประชาสามัคคี หัวหวาย ตาคลี อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนรวมมิตรวิทยา (คังคะเกตุอุปถัมภ์) หัวหวาย ตาคลี อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวังวิทยา พนมรอก ท่าตะโก อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนวัดเขาเจดีย์ ตาคลี ตาคลี อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดเขาดุม ห้วยหอม ตาคลี อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดเขาฝา ช่องแค ตาคลี อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนวัดเขาวง ช่องแค ตาคลี อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดคร่อเรียงราย พนมเศษ ท่าตะโก อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดจันเสน จันเสน ตาคลี อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดช่องแกระ วังมหากร ท่าตะโก อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดช่องแค พรหมนิมิต ตาคลี อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดดอนคา ดอนคา ท่าตะโก อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดตาคลี (นิปุณทองคำประชาสรรค์) ตาคลี ตาคลี อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดถ้ำผาสุกใจ ตาคลี ตาคลี อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดท่าตะโก ท่าตะโก ท่าตะโก ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดท่าสุ่ม วังมหากร ท่าตะโก อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนวัดทุ่งทะเลทราย สร้อยทอง ตาคลี อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดเทพสุทธาวาส หนองกลับ หนองบัว อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดบ่อนิมิต ช่องแค ตาคลี อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดบ้านใหม่ สำโรงชัย ไพศาลี อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดประชาสรรค์ สุขสำราญ ตากฟ้า อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนวัดป่าเรไร ธารทหาร หนองบัว อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดพนมเศษ พนมเศษ ท่าตะโก อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนวัดโพธิ์ศรี วังน้ำลัด ไพศาลี อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดลาดทิพยรส ลาดทิพรส ตาคลี อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดวังมหากร วังมหากร ท่าตะโก อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดวังแรต หนองกลับ หนองบัว อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดวาปีรัตนาราม หนองโพ ตาคลี อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดเวฬุวัน วังบ่อ หนองบัว อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนสว่างวงษ์ (ตาคลีประชานุกูล) ตาคลี ตาคลี อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนวัดสายลำโพงกลาง สายลำโพง ท่าตะโก อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดสายลำโพงใต้ สายลำโพง ท่าตะโก อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดสายลำโพงเหนือ สายลำโพง ท่าตะโก อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนวัดสำโรงชัย สำโรงชัย ไพศาลี อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนวัดหนองคูน้อย ลาดทิพรส ตาคลี อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดหนองจิกรี (เจริญสุขประชานุเคราะห์) ตาคลี ตาคลี อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนวัดหนองตะโก จันเสน ตาคลี อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดหนองเบน สายลำโพง ท่าตะโก อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดหนองปลาไหล ธารทหาร หนองบัว อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดหนองไผ่ไพศาลี (สวัสดิ์อรุณอุปถัมภ์) สำโรงชัย ไพศาลี อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนวัดหนองโพ (นิวาสานุสรณ์) หนองโพ ตาคลี อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดหนองสีนวล ตาคลี ตาคลี อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดหนองเสือ โคกเดื่อ ไพศาลี อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดหนองหญ้ารังกา พรหมนิมิต ตาคลี อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดหนองหม้อ หนองหม้อ ตาคลี อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดห้วยดุก หนองโพ ตาคลี อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดห้วยธารทหาร วังบ่อ หนองบัว อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดห้วยลำไย หนองพิกุล ตากฟ้า อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวันครู (2504) หนองบัว หนองบัว อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวิฑูรย์ประชารักษ์ เขาชายธง ตากฟ้า อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนสระงาม ห้วยใหญ่ หนองบัว อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนสหชาติเศรษฐกิจวิทยา ทุ่งทอง หนองบัว อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนห้วยวารีใต้ ธารทหาร หนองบัว อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนอนุบาลตากฟ้า ตากฟ้า ตากฟ้า อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนอนุบาลตาคลี (ทหารอากาศบำรุง) ตาคลี ตาคลี อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนอนุบาลท่าตะโก ท่าตะโก ท่าตะโก อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนอนุบาลไพศาลี (โคกเดื่อประชาสรรค์) โคกเดื่อ ไพศาลี อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนอนุบาลหนองบัว (เทพวิทยาคม) หนองกลับ หนองบัว อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนอุดมพัฒนา วังบ่อ หนองบัว อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น

สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ

แก้

จังหวัดนครสวรรค์มีโรงเรียนสังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 2 โรงเรียนได้แก่[5]

โรงเรียน ตำบล อำเภอ ระดับชั้น
โรงเรียนนครสวรรค์ปัญญานุกูล นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ อนุบาล–มัธยมศึกษา

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

แก้

จังหวัดนครสวรรค์มีโรงเรียนสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 19 โรงเรียน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีโรงเรียนในความรับผิดชอบได้แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ (2 โรงเรียน) เทศบาลนครนครสวรรค์ (9 โรงเรียน) เทศบาลเมืองชุมแสง (3 โรงเรียน) เทศบาลเมืองตาคลี (1 โรงเรียน) เทศบาลตำบล 4 แห่ง และองค์การบริหารส่วนตำบล 1 แห่ง[7]

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โรงเรียน ตำบล อำเภอ ระดับชั้น
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ โรงเรียนนครสวรรค์อิงลิชโปรแกรม ปากน้ำโพ เมืองนครสวรรค์ มัธยมศึกษา
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย (จิรประวัติ) นครสวรรค์ นครสวรรค์ออก เมืองนครสวรรค์ มัธยมศึกษา
เทศบาลนครนครสวรรค์ โรงเรียนกีฬาเทศบาลนครนครสวรรค์ นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ มัธยมศึกษา
โรงเรียนเทศบาลวัดจอมคีรีนาคพรต นครสวรรค์ออก เมืองนครสวรรค์ มัธยมศึกษา
โรงเรียนเทศบาลวัดช่องคีรีศรีสิทธิวราราม นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนเทศบาลวัดไทรเหนือ ปากน้ำโพ เมืองนครสวรรค์ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนเทศบาลวัดไทรใต้ ปากน้ำโพ เมืองนครสวรรค์ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนเทศบาลวัดปากน้ำโพใต้ ปากน้ำโพ เมืองนครสวรรค์ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนเทศบาลวัดพรหมจริยาวาส ปากน้ำโพ เมืองนครสวรรค์ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนเทศบาลวัดวรนาถบรรพต ปากน้ำโพ เมืองนครสวรรค์ อนุบาล–มัธยมศึกษา
โรงเรียนเทศบาลวัดสุคตวราราม นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
เทศบาลเมืองชุมแสง โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านชุมแสง ชุมแสง ชุมแสง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนเทศบาล 2 คลองระนง ชุมแสง ชุมแสง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนเทศบาล 3 วัดแสงธรรมสุทธาราม ชุมแสง ชุมแสง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
เทศบาลเมืองตาคลี โรงเรียนเทศบาลเมืองตาคลี (ขุนตาคลีคณะกิจ) ตาคลี ตาคลี ประถมศึกษา
เทศบาลตำบลหนองเบน โรงเรียนเทศบาลวัดศรีประชาสรรค์ หนองเบน เมืองนครสวรรค์ อนุบาล–ประถมศึกษา
เทศบาลตำบลตากฟ้า โรงเรียนเทศบาลตำบลตากฟ้า ตากฟ้า ตากฟ้า อนุบาล
เทศบาลตำบลอุดมธัญญา โรงเรียนอนุบาลบ้านดำรงรักษ์ อุดมธัญญา ตากฟ้า อนุบาล
เทศบาลตำบลลาดยาว โรงเรียนเทศบาลตำบลลาดยาว ลาดยาว ลาดยาว อนุบาล–ประถมศึกษา
องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยใหญ่ โรงเรียนอนุบาลห้วยใหญ่ ห้วยใหญ่ หนองบัว อนุบาล

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน

แก้

โรงเรียนเอกชนในจังหวัดนครสวรรค์ซึ่งสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชนมีจำนวน 52 โรงเรียน[8]

โรงเรียน ตำบล อำเภอ ระดับชั้น
โรงเรียนกิจจานุศาสตร์ สำโรงชัย ไพศาลี อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนโกรกพระพิทยาคม โกรกพระ โกรกพระ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนขวัญชัยทับกฤช ทับกฤช ชุมแสง เตรียมอนุบาล
โรงเรียนจงซันเซียะเซี่ยว ตาคลี ตาคลี เตรียมอนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนจันทร์ฉายวิทยา ช่องแค ตาคลี เตรียมอนุบาล–มัธยมศึกษา
โรงเรียนจิตศรัทธาวิทยานุสรณ์ ตะคร้อ ไพศาลี เตรียมอนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนเซนต์โยเซฟนครสวรรค์ ปากน้ำโพ เมืองนครสวรรค์ เตรียมอนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนดรุณศึกษา ปากน้ำโพ เมืองนครสวรรค์ ประถมศึกษา
โรงเรียนธนศรี เกยไชย ชุมแสง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนนิมิตศึกษา ไพศาลี ไพศาลี อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบูรพาศึกษา ลาดยาว ลาดยาว เตรียมอนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนประชานุเคราะห์ นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ เตรียมอนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนประดับวิทย์ ตาคลี ตาคลี เตรียมอนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนปรียาโชติ ตาคลี ตาคลี เตรียมอนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนปวีณาวิทยา เก้าเลี้ยว เก้าเลี้ยว อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนพยุหะวิทยา พยุหะ พยุหะคีรี อนุบาล–มัธยมศึกษา
โรงเรียนพาณิชสงเคราะห์ ชุมแสง ชุมแสง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนพินิจอนุสรณ์ ตาคลี ตาคลี อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนพิพัฒน์ศึกษา สุขสำราญ ตากฟ้า อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนเพ็ชรจินดาวิทยา ตะคร้อ ไพศาลี อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนโพฒิสารศึกษา ปากน้ำโพ เมืองนครสวรรค์ อนุบาล–มัธยมศึกษา
โรงเรียนมารีย์วิทยา ปากน้ำโพ เมืองนครสวรรค์ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนยุวบัณฑิตวิทยา ปากน้ำโพ เมืองนครสวรรค์ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนยุวพัฒน์นครสวรรค์ ปากน้ำโพ เมืองนครสวรรค์ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนเยาวชนพัฒนา เจริญผล บรรพตพิสัย อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนรังสรรค์วิทยา ตากฟ้า ตากฟ้า อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนลาซาลโชติรวีนครสวรรค์ ปากน้ำโพ เมืองนครสวรรค์ เตรียมอนุบาล–มัธยมศึกษา
โรงเรียนวรนาถพิทยา ตาคลี ตาคลี อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดท่าพระเจริญพรตวิทยา บ้านมะเกลือ เมืองนครสวรรค์ มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนวันทาศิริศึกษา ชุมแสง ชุมแสง อนุบาล
โรงเรียนวิชาวดี ปากน้ำโพ ชุมแสง ประถมศึกษา
โรงเรียนวิสุทธิ์ศึกษา ปากน้ำโพ เมืองนครสวรรค์ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนศรีอุทิศวิทยา สำโรงชัย ไพศาลี อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนเศรษฐวิทย์ศึกษา ตาสัง บรรพตพิสัย อนุบาล
โรงเรียนสหวิทยานุสรณ์ ชุมแสง ชุมแสง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนสหวิทยาศึกษา หนองปลิง เมืองนครสวรรค์ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนสหสาธิต ชุมแสง ชุมแสง อนุบาล
โรงเรียนสัมมาสิกขาศาลีอโศก โคกเดื่อ ไพศาลี มัธยมศึกษา
โรงเรียนสามมิตร ท่าตะโก ท่าตะโก เตรียมอนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนเสรีวิทยา ท่าตะโก ท่าตะโก มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนแสงสวรรค์ นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ อนุบาล
โรงเรียนอนุชนวัฒนา ปากน้ำโพ เมืองนครสวรรค์ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนอนุบาลปราณีวิทยา หนองกรด เมืองนครสวรรค์ อนุบาล
โรงเรียนอนุบาลพัดทอง หนองปลิง เมืองนครสวรรค์ อนุบาล
โรงเรียนอนุบาลยุวพัฒน์นครสวรรค์ หนองปลิง เมืองนครสวรรค์ อนุบาล
โรงเรียนอนุบาลศรีวิชัยรัตน์ ตาคลี ตาคลี เตรียมอนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนอนุบาลสมบูรณ์ ปากน้ำโพ เมืองนครสวรรค์ อนุบาล
โรงเรียนอนุบาลเสริมสวัสดิ์วิทยา ลาดยาว ลาดยาว อนุบาล
โรงเรียนอำนวยวิทย์ ตาคลี ตาคลี อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนอินทารามวิทยา พยุหะ พยุหะคีรี อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนอุตสาหะวิทยา ช่องแค ตาคลี อนุบาล–ประถมศึกษา

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยในกำกับสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

แก้

จังหวัดนครสวรรค์มีโรงเรียนสาธิต 1 โรงเรียนได้แก่โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ตั้งอยู่ที่ตำบลนครสวรรค์ตก อำเภอเมืองนครสวรรค์ เปิดสอนในระดับเตรียมอนุบาลถึงมัธยมศึกษา[9]

โรงเรียนกีฬาสังกัดมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ

แก้

โรงเรียนกีฬาจังหวัดนครสวรรค์ เป็นส่วนราชการในสังกัดมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ตั้งอยู่ที่ตำบลบึงเสนาท อำเภอเมืองนครสวรรค์ จัดการศึกษาระดับมัธยมศึกษาควบคู่กับการฝึกซ้อมกีฬา[10]

รายชื่อโรงเรียนในจังหวัดนครสวรรค์แบ่งตามที่ตั้ง

แก้

ในส่วนนี้จะจำแนกโรงเรียนในจังหวัดนครสวรรค์ตามอำเภอที่ตั้งของโรงเรียน โดยสีพื้นหลังของแต่ละแถวแสดงสังกัดของโรงเรียน

อำเภอเมืองนครสวรรค์

แก้

อำเภอเมืองนครสวรรค์มี 92 โรงเรียน โดยแบ่งเป็นโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์เขต 1 จำนวน 54 โรงเรียน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน 18 โรงเรียน สังกัดเทศบาลนครนครสวรรค์ 9 โรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ จำนวน 6 โรงเรียน สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ 2 โรงเรียน สังกัดเทศบาลตำบลหนองเบน 1 โรงเรียน สังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 1 โรงเรียน สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 1 โรงเรียน และสังกัดมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ 1 โรงเรียน

โรงเรียน ตำบล ระดับชั้น สังกัด
โรงเรียนกีฬาจังหวัดนครสวรรค์ บึงเสนาท มัธยมศึกษา ม.นครสวรรค์
โรงเรียนกีฬาเทศบาลนครนครสวรรค์ นครสวรรค์ตก มัธยมศึกษา ทม.นครสวรรค์
โรงเรียนชุมชนวัดเกาะหงษ์ (นิโรธธรรมรังสรรค์) ตะเคียนเลื่อน อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครสวรรค์ เขต 1
โรงเรียนชุมชนวัดบ้านแก่ง บ้านแก่ง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครสวรรค์ เขต 1
โรงเรียนเซนต์โยเซฟนครสวรรค์ ปากน้ำโพ เตรียมอนุบาล–มัธยมศึกษา สช.
โรงเรียนดรุณศึกษา ปากน้ำโพ อนุบาล–ประถมศึกษา สช.
โรงเรียนเทศบาลวัดจอมคีรีนาคพรต นครสวรรค์ออก มัธยมศึกษา ทม.นครสวรรค์
โรงเรียนเทศบาลวัดช่องคีรีศรีสิทธิวราราม นครสวรรค์ตก อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น ทม.นครสวรรค์
โรงเรียนเทศบาลวัดไทรใต้ ปากน้ำโพ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น ทม.นครสวรรค์
โรงเรียนเทศบาลวัดไทรเหนือ ปากน้ำโพ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น ทม.นครสวรรค์
โรงเรียนเทศบาลวัดปากน้ำโพใต้ ปากน้ำโพ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น ทม.นครสวรรค์
โรงเรียนเทศบาลวัดพรหมจริยาวาส ปากน้ำโพ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น ทม.นครสวรรค์
โรงเรียนเทศบาลวัดวรนาถบรรพต ปากน้ำโพ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น ทม.นครสวรรค์
โรงเรียนเทศบาลวัดศรีประชาสรรค์ หนองเบน อนุบาล–ประถมศึกษา ทต.หนองเบน
โรงเรียนเทศบาลวัดสุคตวราราม นครสวรรค์ตก อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น ทม.นครสวรรค์
โรงเรียนนครสวรรค์ ปากน้ำโพ มัธยมศึกษา สพม.42
โรงเรียนนครสวรรค์ปัญญานุกูล นครสวรรค์ตก อนุบาล–มัธยมศึกษา สศศ.
โรงเรียนนครสวรรค์อิงลิชโปรแกรม ปากน้ำโพ อนุบาล–มัธยมศึกษา อบจ.นครสวรรค์
โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม นครสวรรค์ตก มัธยมศึกษา สพม.42
โรงเรียนบ้านแก่งชัชวลิตวิทยา บ้านแก่ง มัธยมศึกษา สพม.42
โรงเรียนบ้านเขากะลา พระนอน อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครสวรรค์ เขต 1
โรงเรียนบ้านคุ้งวารี (แสงประเสริฐอุทิศ) บางม่วง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครสวรรค์ เขต 1
โรงเรียนบ้านช่อกระถินพัฒนา หนองปลิง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครสวรรค์ เขต 1
โรงเรียนบ้านบ่อดินสอพอง กลางแดด อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครสวรรค์ เขต 1
โรงเรียนบ้านปากดง (เทียนศรีประสิทธิ์) พระนอน อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครสวรรค์ เขต 1
โรงเรียนบ้านพรหมเขต หนองกระโดน อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครสวรรค์ เขต 1
โรงเรียนบ้านสระงาม บ้านมะเกลือ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครสวรรค์ เขต 1
โรงเรียนบ้านสามัคคีธรรม หนองกรด อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครสวรรค์ เขต 1
โรงเรียนบ้านสุวรรณประชาพัฒนา หนองกรด อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครสวรรค์ เขต 1
โรงเรียนบึงบอระเพ็ดวิทยา พระนอน มัธยมศึกษา สพม.42
โรงเรียนประชานุเคราะห์ นครสวรรค์ตก เตรียมอนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สช.
โรงเรียนพระบางวิทยา หนองกระโดน มัธยมศึกษา สพม.42
โรงเรียนโพฒิสารศึกษา ปากน้ำโพ อนุบาล–มัธยมศึกษา สช.
โรงเรียนมารีย์วิทยา ปากน้ำโพ อนุบาล–ประถมศึกษา สช.
โรงเรียนยุวบัณฑิตวิทยา ปากน้ำโพ อนุบาล–ประถมศึกษา สช.
โรงเรียนยุวพัฒน์นครสวรรค์ วัดไทร อนุบาล–ประถมศึกษา สช.
โรงเรียนลาซาลโชติรวีนครสวรรค์ ปากน้ำโพ อนุบาล–มัธยมศึกษา สช.
โรงเรียนวัดกลางแดด กลางแดด อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครสวรรค์ เขต 1
โรงเรียนวัดเกรียงไกร (โพธิ์ประสิทธิ์) เกรียงไกร อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครสวรรค์ เขต 1
โรงเรียนวัดเกรียงไกรเหนือ เกรียงไกร อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.นครสวรรค์ เขต 1
โรงเรียนวัดเกาะแก้ว บ้านแก่ง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครสวรรค์ เขต 1
โรงเรียนวัดเขามโน หนองกระโดน อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครสวรรค์ เขต 1
โรงเรียนวัดคลองคาง (แดงประชานุกูล) บึงเสนาท อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.นครสวรรค์ เขต 1
โรงเรียนวัดชุมนุมสงฆ์ (มงคลประชานุกูล) เกรียงไกร อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.นครสวรรค์ เขต 1
โรงเรียนวัดดอนใหญ่ หนองกรด อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครสวรรค์ เขต 1
โรงเรียนวัดตะเคียนเลื่อน (รังสีวุฒากาสอุปถัมภ์) ตะเคียนเลื่อน อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครสวรรค์ เขต 1
โรงเรียนวัดทัพชุมพล หนองกรด อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครสวรรค์ เขต 1
โรงเรียนวัดท่าทอง นครสวรรค์ตก อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.นครสวรรค์ เขต 1
โรงเรียนวัดท่าพระเจริญพรตวิทยา บ้านมะเกลือ มัธยมศึกษาตอนต้น สช.
โรงเรียนวัดท่าล้อ บางพระหลวง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครสวรรค์ เขต 1
โรงเรียนวัดนิเวศวุฒาราม บางม่วง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.นครสวรรค์ เขต 1
โรงเรียนวัดเนินมะขามงาม หนองกระโดน อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครสวรรค์ เขต 1
โรงเรียนวัดบริรักษ์ประชาสาร หนองกระโดน อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครสวรรค์ เขต 1
โรงเรียนวัดบางม่วง วัดไทร อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครสวรรค์ เขต 1
โรงเรียนวัดบ้านมะเกลือ บ้านมะเกลือ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครสวรรค์ เขต 1
โรงเรียนวัดบ้านไร่ พระนอน อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครสวรรค์ เขต 1
โรงเรียนวัดบึงน้ำใส บ้านมะเกลือ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครสวรรค์ เขต 1
โรงเรียนวัดพระนอน พระนอน อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครสวรรค์ เขต 1
โรงเรียนวัดยางงาม (ประชาพัฒนา) บางม่วง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครสวรรค์ เขต 1
โรงเรียนวัดรังงาม พระนอน อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครสวรรค์ เขต 1
โรงเรียนวัดวังไผ่ นครสวรรค์ตก อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครสวรรค์ เขต 1
โรงเรียนวัดวังยาง ตะเคียนเลื่อน อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครสวรรค์ เขต 1
โรงเรียนวัดวังสวัสดี หนองกระโดน อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครสวรรค์ เขต 1
โรงเรียนวัดวังหิน วัดไทร อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครสวรรค์ เขต 1
โรงเรียนวัดศรีสวรรค์สังฆาราม นครสวรรค์ออก อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครสวรรค์ เขต 1
โรงเรียนวัดศรีอัมพวัลย์ หนองกระโดน อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครสวรรค์ เขต 1
โรงเรียนวัดศรีอุทุมพร หนองกรด อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.นครสวรรค์ เขต 1
โรงเรียนวัดสมานประชาชน หนองกระโดน อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครสวรรค์ เขต 1
โรงเรียนวัดสวรรค์ประชากร หนองกรด อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครสวรรค์ เขต 1
โรงเรียนวัดสันติธรรม หนองกรด อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.นครสวรรค์ เขต 1
โรงเรียนวัดสุบรรณาราม หนองปลิง ประถมศึกษา สพป.นครสวรรค์ เขต 1
โรงเรียนวัดหนองกระโดน หนองกระโดน อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.นครสวรรค์ เขต 1
โรงเรียนวัดหนองเขนง หนองกรด อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครสวรรค์ เขต 1
โรงเรียนวัดหนองปลิง หนองปลิง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.นครสวรรค์ เขต 1
โรงเรียนวัดหนองโรง หนองกรด อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครสวรรค์ เขต 1
โรงเรียนวัดหัวถนน บางพระหลวง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.นครสวรรค์ เขต 1
โรงเรียนวัดหาดทรายงาม วัดไทร อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครสวรรค์ เขต 1
โรงเรียนวิชาวดี ปากน้ำโพ ประถมศึกษา สช.
โรงเรียนวิสุทธิศึกษา ปากน้ำโพ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สช.
โรงเรียนศรีพูลราษฎร์สามัคคี หนองกระโดน อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครสวรรค์ เขต 1
โรงเรียนศิริราษฎร์สามัคคี บึงเสนาท อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครสวรรค์ เขต 1
โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ ปากน้ำโพ มัธยมศึกษา สพม.42
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย (จิรประวัติ) นครสวรรค์ นครสวรรค์ออก มัธยมศึกษา อบจ.นครสวรรค์
โรงเรียนสหวิทยาศึกษา หนองปลิง อนุบาล–ประถมศึกษา สช.
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ นครสวรรค์ตก อนุบาล–มัธยมศึกษา มรภ.นครสวรรค์
โรงเรียนแสงสวรรค์ นครสวรรค์ตก อนุบาล สช.
โรงเรียนอนุชนวัฒนา ปากน้ำโพ อนุบาล–ประถมศึกษา สช.
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ นครสวรรค์ตก อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครสวรรค์ เขต 1
โรงเรียนอนุบาลปราณีวิทยา หนองกรด อนุบาล สช.
โรงเรียนอนุบาลพัดทอง หนองปลิง อนุบาล สช.
โรงเรียนอนุบาลเมืองนครสวรรค์ (เขากบวิวรณ์สุขวิทยา) ปากน้ำโพ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.นครสวรรค์ เขต 1
โรงเรียนอนุบาลยุวพัฒน์นครสวรรค์ วัดไทร อนุบาล สช.
โรงเรียนอนุบาลสมบูรณ์ ปากน้ำโพ อนุบาล สช.

อำเภอเก้าเลี้ยว

แก้

อำเภอเก้าเลี้ยวมี 24 โรงเรียน โดยแบ่งเป็นโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์เขต 1 จำนวน 21 โรงเรียน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน 1 โรงเรียน และสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ จำนวน 2 โรงเรียน

โรงเรียน ตำบล ระดับชั้น สังกัด
โรงเรียนเก้าเลี้ยววิทยา เก้าเลี้ยว มัธยมศึกษา สพม.42
โรงเรียนชุมชนวัดเขาดินเหนือ เขาดิน อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครสวรรค์ เขต 1
โรงเรียนชุมชนวัดมหาโพธิเหนือ มหาโพธิ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครสวรรค์ เขต 1
โรงเรียนบ้านคลองคล้า เขาดิน ​ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครสวรรค์ เขต 1
โรงเรียนบ้านทุ่งตาทั่ง (ศิริราษฎร์บำรุง) หนองเต่า ​ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครสวรรค์ เขต 1
โรงเรียนบ้านเนินพะยอม หัวดง ​ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครสวรรค์ เขต 1
โรงเรียนบ้านยางใหญ่ หนองเต่า ​ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครสวรรค์ เขต 1
โรงเรียนบ้านหนองหัวเรือ มหาโพธิ ​ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครสวรรค์ เขต 1
โรงเรียนบ้านห้วยรั้ว (เสนาณรงค์อุปถัมภ์) หนองเต่า ​ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครสวรรค์ เขต 1
โรงเรียนบ้านแหลมยาง เก้าเลี้ยว ​ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครสวรรค์ เขต 1
โรงเรียนปวีณาวิทยา เก้าเลี้ยว ​ อนุบาล–ประถมศึกษา สช.
โรงเรียนวัดดงเมือง (เข่งฟื้นราษฎร์อุปถัมภ์) เขาดิน ​ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.นครสวรรค์ เขต 1
โรงเรียนวัดมรรครังสฤษดิ์ เขาดิน ​ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครสวรรค์ เขต 1
โรงเรียนวัดมหาโพธิใต้ มหาโพธิ ​ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครสวรรค์ เขต 1
โรงเรียนวัดหนองเต่า หนองเต่า ​ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครสวรรค์ เขต 1
โรงเรียนวัดหนองแพงพวย หัวดง ​ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครสวรรค์ เขต 1
โรงเรียนวัดหัวดงใต้ (บางทองประชาสรรค์) หัวดง ​ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครสวรรค์ เขต 1
โรงเรียนวัดหัวดงเหนือ (บรรพตานุสสรณ์) หัวดง ​ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครสวรรค์ เขต 1
โรงเรียนวัดหาดเสลา (ไพศาลศิริราษฎร์อุปถัมภ์) หัวดง ​ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครสวรรค์ เขต 1
โรงเรียนศึกษาศาสตร์ หนองเต่า ​ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครสวรรค์ เขต 1
โรงเรียนสังข์บุญธรรมราษฎร์นุสรณ์ เขาดิน ​ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครสวรรค์ เขต 1
โรงเรียนหัวดงราชพรหมาภรณ์ หัวดง มัธยมศึกษา สพม.42
โรงเรียนอนุบาลเก้าเลี้ยว (วัดเก้าเลี้ยว) เก้าเลี้ยว ​ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครสวรรค์ เขต 1
โรงเรียนโอสถสภาอุปถัมภ์ เขาดิน ​ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครสวรรค์ เขต 1

อำเภอโกรกพระ

แก้

อำเภอโกรกพระมี 22 โรงเรียน โดยแบ่งเป็นโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์เขต 1 จำนวน 20 โรงเรียน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน 1 โรงเรียน และสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ จำนวน 1 โรงเรียน

โรงเรียน ตำบล ระดับชั้น สังกัด
โรงเรียนโกรกพระ บางมะฝ่อ มัธยมศึกษา สพม.42
โรงเรียนโกรกพระพิทยาคม โกรกพระ ​ อนุบาล–ประถมศึกษา สช.
โรงเรียนชุมชนวัดบ้านหว้าประชาประสาทวิทย์ ยางตาล ​ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.นครสวรรค์ เขต 1
โรงเรียนบ้านกระจังงาม ศาลาแดง ​ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครสวรรค์ เขต 1
โรงเรียนบ้านเขาถ้ำพระ เนินศาลา ​ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครสวรรค์ เขต 1
โรงเรียนบ้านเขาปูน นากลาง ​ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครสวรรค์ เขต 1
โรงเรียนบ้านคลองม่วง เนินศาลา ​ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.นครสวรรค์ เขต 1
โรงเรียนบ้านเนินเวียง บางมะฝ่อ ​ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครสวรรค์ เขต 1
โรงเรียนบ้านเนินศาลา เนินศาลา ​ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครสวรรค์ เขต 1
โรงเรียนบ้านโพธิ์งาม บางประมุง ​ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครสวรรค์ เขต 1
โรงเรียนบ้านหาดสูง หาดสูง ​ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.นครสวรรค์ เขต 1
โรงเรียนภาณุฑัตกรีฑาเวทย์ ยางตาล ​ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครสวรรค์ เขต 1
โรงเรียนราษฎร์อุทิศ บางประมุง ​ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครสวรรค์ เขต 1
โรงเรียนวัดท่าซุด (เจริญศิลป์) บางประมุง ​ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครสวรรค์ เขต 1
โรงเรียนวัดนากลาง นากลาง ​ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครสวรรค์ เขต 1
โรงเรียนวัดเนินกะพี้ เนินศาลา ​ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครสวรรค์ เขต 1
โรงเรียนวัดบางมะฝ่อ บางมะฝ่อ ​ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครสวรรค์ เขต 1
โรงเรียนวัดมโนราษฎร์ บางประมุง ​ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครสวรรค์ เขต 1
โรงเรียนวัดศาลาแดง ศาลาแดง ​ ประถมศึกษา–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.นครสวรรค์ เขต 1
โรงเรียนวัดหนองพรมหน่อ เนินกว้าว ​ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.นครสวรรค์ เขต 1
โรงเรียนสระวิทยา ยางตาล ​ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครสวรรค์ เขต 1
โรงเรียนอนุบาลโกรกพระ (ประชานูทิศ) โกรกพระ ​ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.นครสวรรค์ เขต 1

อำเภอชุมตาบง

แก้

อำเภอชุมตาบงมี 10 โรงเรียน โดยแบ่งเป็นโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 2 จำนวน 9 โรงเรียน และสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ จำนวน 1 โรงเรียน

โรงเรียน ตำบล ระดับชั้น สังกัด
โรงเรียนเขาหินกราวประชาสวรรค์ ปางสวรรค์ ​ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.นครสวรรค์ เขต 2
โรงเรียนบ้านเขาจั๊กจั่น ชุมตาบง ​ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครสวรรค์ เขต 2
โรงเรียนบ้านชุมม่วง ชุมตาบง ​ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครสวรรค์ เขต 2
โรงเรียนบ้านตลิ่งสูงสามัคคี ชุมตาบง ​ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครสวรรค์ เขต 2
โรงเรียนบ้านปางงู ปางสวรรค์ ​ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครสวรรค์ เขต 2
โรงเรียนบ้านปางชัย ปางสวรรค์ ​ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครสวรรค์ เขต 2
โรงเรียนบ้านปางสวรรค์ ปางสวรรค์ ​ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.นครสวรรค์ เขต 2
โรงเรียนบ้านหนองจิก ชุมตาบง ​ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครสวรรค์ เขต 2
โรงเรียนห้วยน้ำหอมวิทยาคาร ชุมตาบง ​ มัธยมศึกษา สพม.42
โรงเรียนอนุบาลชุมตาบง ชุมตาบง ​ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครสวรรค์ เขต 2

อำเภอชุมแสง

แก้

อำเภอชุมแสงมี 46 โรงเรียน โดยแบ่งเป็นโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 1 จำนวน 35 โรงเรียน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน 6 โรงเรียน สังกัดเทศบาลเมืองชุมแสง 3 โรงเรียน และสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ จำนวน 2 โรงเรียน

โรงเรียน ตำบล ระดับชั้น สังกัด
โรงเรียนขวัญชัยทับกฤช ทับกฤช ​ เตรียมอนุบาล สช.
โรงเรียนชุมชนวัดเกยไชยเหนือ (นิรภัยประชานุกูล) เกยไชย ​ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.นครสวรรค์ เขต 1
โรงเรียนชุมชนวัดคลองปลากด ทับกฤช ​ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครสวรรค์ เขต 1
โรงเรียนชุมแสงชนูทิศ พิกุล ​ มัธยมศึกษา สพม.42
โรงเรียนทับกฤชพัฒนา ทับกฤช ​ มัธยมศึกษา สพม.42
โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านชุมแสง ชุมแสง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น ทม.ชุมแสง
โรงเรียนเทศบาล 2 คลองระนง ชุมแสง อนุบาล–ประถมศึกษา ทม.ชุมแสง
โรงเรียนเทศบาล 3 วัดแสงธรรมสุทธาราม ชุมแสง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น ทม.ชุมแสง
โรงเรียนธนศรี เกยไชย ​ อนุบาล–ประถมศึกษา สช.
โรงเรียนบ้านดงขุย หนองกระเจา ​ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครสวรรค์ เขต 1
โรงเรียนบ้านต้นโพธิ์ (ประชานุกูล) โคกหม้อ ​ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครสวรรค์ เขต 1
โรงเรียนบ้านท่ากร่าง ท่าไม้ ​ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครสวรรค์ เขต 1
โรงเรียนบ้านท่าจันทน์ (ศักดี) โคกหม้อ ​ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครสวรรค์ เขต 1
โรงเรียนบ้านท่าจันทน์ (สำลีประชานุเคราะห์) พันลาน ​ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครสวรรค์ เขต 1
โรงเรียนบ้านท่าเตียน ท่าไม้ ​ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครสวรรค์ เขต 1
โรงเรียนบ้านเนิน โคกหม้อ ​ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.นครสวรรค์ เขต 1
โรงเรียนบ้านบึงหมัน (นิรภัยประชานุเคราะห์) บางเคียน ​ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครสวรรค์ เขต 1
โรงเรียนบ้านประชาสามัคคี บางเคียน ​ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครสวรรค์ เขต 1
โรงเรียนบ้านวังใหญ่ (มิ่งขวัญประชานุกูล) ท่าไม้ ​ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครสวรรค์ เขต 1
โรงเรียนพาณิชสงเคราะห์ ชุมแสง ​ อนุบาล–ประถมศึกษา สช.
โรงเรียนวัดคลองเกษมเหนือ ไผ่สิงห์ ​ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครสวรรค์ เขต 1
โรงเรียนวัดคลองยางประชาพัฒนา บางเคียน ​ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.นครสวรรค์ เขต 1
โรงเรียนวัดฆะมัง ฆะมัง ​ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.นครสวรรค์ เขต 1
โรงเรียนวัดดงกะพี้ ท่าไม้ ​ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครสวรรค์ เขต 1
โรงเรียนวัดดอนสนวน ทับกฤชใต้ ​ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครสวรรค์ เขต 1
โรงเรียนวัดทับกฤชเหนือ ทับกฤช ​ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครสวรรค์ เขต 1
โรงเรียนวัดท่านา เกยไชย ​ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.นครสวรรค์ เขต 1
โรงเรียนวัดท่าไม้ ท่าไม้ ​ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครสวรรค์ เขต 1
โรงเรียนวัดเนินสะเดา บางเคียน ​ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครสวรรค์ เขต 1
โรงเรียนวัดบางเคียน บางเคียน ​ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครสวรรค์ เขต 1
โรงเรียนวัดบางไซ พิกุล ​ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครสวรรค์ เขต 1
โรงเรียนวัดบ้านลาด บางเคียน ​ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครสวรรค์ เขต 1
โรงเรียนวัดปากคลองปลากด พันลาน ​ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครสวรรค์ เขต 1
โรงเรียนวัดไผ่สิงห์ ไผ่สิงห์ ​ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครสวรรค์ เขต 1
โรงเรียนวัดพันลาน พันลาน ​ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครสวรรค์ เขต 1
โรงเรียนวัดพิกุล ฆะมัง ​ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.นครสวรรค์ เขต 1
โรงเรียนวัดโพธิ์หนองยาว ไผ่สิงห์ ​ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครสวรรค์ เขต 1
โรงเรียนวัดวังใหญ่ ท่าไม้ ​ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครสวรรค์ เขต 1
โรงเรียนวัดแสงรังสรรค์ พันลาน ​ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครสวรรค์ เขต 1
โรงเรียนวัดหนองโก หนองกระเจา ​ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.นครสวรรค์ เขต 1
โรงเรียนวัดหนองขอน ท่าไม้ ​ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครสวรรค์ เขต 1
โรงเรียนวัดหัวกะทุ่ม พิกุล ​ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครสวรรค์ เขต 1
โรงเรียนวันทาศิริศึกษา ชุมแสง ​ อนุบาล สช.
โรงเรียนสหวิทยานุสรณ์ ชุมแสง ​ อนุบาล–ประถมศึกษา สช.
โรงเรียนสหสาธิต ชุมแสง ​ อนุบาล สช.
โรงเรียนอนุบาลชุมแสง (วัดทับกฤชกลาง) ทับกฤช ​ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครสวรรค์ เขต 1

อำเภอตากฟ้า

แก้

อำเภอตากฟ้ามี 29 โรงเรียน โดยแบ่งเป็นโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 3 จำนวน 23 โรงเรียน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน 2 โรงเรียน สังกัดเทศบาลตำบลตากฟ้า 1 โรงเรียน สังกัดเทศบาลตำบลอุดมธัญญา 1 โรงเรียน และสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ จำนวน 2 โรงเรียน

โรงเรียน ตำบล ระดับชั้น สังกัด
โรงเรียนชุมชนบ้านชุมพล ตากฟ้า ​ ประถมศึกษา สพป.นครสวรรค์ เขต 3
โรงเรียนชุมชนบ้านน้ำวิ่ง ลำพยนต์ ​ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครสวรรค์ เขต 3
โรงเรียนตากฟ้าวิชาประสิทธิ์ ตากฟ้า ​ มัธยมศึกษา สพม.42
โรงเรียนเทศบาลตำบลตากฟ้า ตากฟ้า อนุบาล ทต.ตากฟ้า
โรงเรียนบ้านแคทราย (ซ่อนกลิ่นอุปถัมภ์) อุดมธัญญา ​ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครสวรรค์ เขต 3
โรงเรียนบ้านดำรงรักษ์ (ประชาอุทิศ) อุดมธัญญา ​ ประถมศึกษา–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.นครสวรรค์ เขต 3
โรงเรียนบ้านไตรคีรี พุนกยูง ​ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครสวรรค์ เขต 3
โรงเรียนบ้านเทวฤทธิ์พันลึก (ศรีอุบลอุปถัมภ์) หนองพิกุล ​ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครสวรรค์ เขต 3
โรงเรียนบ้านพุนกยูง พุนกยูง ​ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครสวรรค์ เขต 3
โรงเรียนบ้านพุม่วง อุดมธัญญา ​ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครสวรรค์ เขต 3
โรงเรียนบ้านพุมะค่า อุดมธัญญา ​ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครสวรรค์ เขต 3
โรงเรียนบ้านราษฎร์อุปถัมภ์ สุขสำราญ ​ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.นครสวรรค์ เขต 3
โรงเรียนบ้านไร่ศรัทธาราษฎร์ อุดมธัญญา ​ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครสวรรค์ เขต 3
โรงเรียนบ้านล้ำเจริญ อุดมธัญญา ​ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครสวรรค์ เขต 3
โรงเรียนบ้านลำพยนต์ ลำพยนต์ ​ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.นครสวรรค์ เขต 3
โรงเรียนบ้านสระเกตุโมรี อุดมธัญญา ​ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครสวรรค์ เขต 3
โรงเรียนบ้านหนองพิกุล (วิชิตนาคอุปถัมภ์) หนองพิกุล ​ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครสวรรค์ เขต 3
โรงเรียนบ้านหนองสุขสันต์ อุดมธัญญา ​ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครสวรรค์ เขต 3
โรงเรียนบ้านหลักสิบเก้าสามัคคี อุดมธัญญา ​ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครสวรรค์ เขต 3
โรงเรียนบ้านใหม่สามัคคี หนองพิกุล ​ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครสวรรค์ เขต 3
โรงเรียนบ้านอุดมธัญญา อุดมธัญญา ​ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครสวรรค์ เขต 3
โรงเรียนพิพัฒน์ศึกษา สุขสำราญ ​ อนุบาล–ประถมศึกษา สช.
โรงเรียนรังสรรค์วิทยา ตากฟ้า ​ อนุบาล–ประถมศึกษา สช.
โรงเรียนวัดประชาสรรค์ สุขสำราญ ​ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.นครสวรรค์ เขต 3
โรงเรียนวัดห้วยลำไย หนองพิกุล ​ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครสวรรค์ เขต 3
โรงเรียนวิฑูรย์ประชารักษ์ เขาชายธง ​ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครสวรรค์ เขต 3
โรงเรียนอนุบาลตากฟ้า ตากฟ้า ​ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครสวรรค์ เขต 3
โรงเรียนอนุบาลบ้านดำรงรักษ์ อุดมธัญญา อนุบาล ทต.อุดมธัญญา
โรงเรียนอุดมธัญญาประชานุเคราะห์ อุดมธัญญา ​ มัธยมศึกษา สพม.42

อำเภอตาคลี

แก้

อำเภอตาคลีมี 72 โรงเรียน โดยแบ่งเป็นโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 3 จำนวน 56 โรงเรียน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน 9 โรงเรียน สังกัดเทศบาลเมืองตาคลี 1 โรงเรียน และสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ จำนวน 6 โรงเรียน

โรงเรียน ตำบล ระดับชั้น สังกัด
โรงเรียนคลองแปดประชาสรรค์ พรหมนิมิต ​ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครสวรรค์ เขต 3
โรงเรียนจงซันเซียะเซี่ยว ตาคลี ​ เตรียมอนุบาล–ประถมศึกษา สช.
โรงเรียนจันทร์ฉายวิทยา ช่องแค ​ เตรียมอนุบาล–มัธยมศึกษา สช.
โรงเรียนจันเสนเอ็งสุวรรณอนุสรณ์ จันเสน ​ มัธยมศึกษา สพม.42
โรงเรียนช่องแคพิทยาคม ช่องแค ​ มัธยมศึกษา สพม.42
โรงเรียนชุมชนบ้านเขาใบไม้ ตาคลี ​ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครสวรรค์ เขต 3
โรงเรียนชุมชนบ้านหัวหวาย หัวหวาย ​ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.นครสวรรค์ เขต 3
โรงเรียนตาคลีประชาสรรค์ ตาคลี ​ มัธยมศึกษา สพม.42
โรงเรียนทหารอากาศอนุสรณ์ ตาคลี ​ มัธยมศึกษา สพม.42
โรงเรียนเทศบาลเมืองตาคลี (ขุนตาคลีคณะกิจ) ตาคลี ประถมศึกษา ทม.ตาคลี
โรงเรียนบ้านกกกว้าว พรหมนิมิต ​ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครสวรรค์ เขต 3
โรงเรียนบ้านเขาขวาง ลาดทิพรส ​ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครสวรรค์ เขต 3
โรงเรียนบ้านเขาปูน หนองโพ ​ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครสวรรค์ เขต 3
โรงเรียนบ้านโคกกระดี่ ตาคลี ​ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครสวรรค์ เขต 3
โรงเรียนบ้านโคกกร่าง สร้อยทอง ​ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.นครสวรรค์ เขต 3
โรงเรียนบ้านโคกเจริญ หัวหอม ​ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.นครสวรรค์ เขต 3
โรงเรียนบ้านโคกสว่าง ช่องแค ​ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครสวรรค์ เขต 3
โรงเรียนบ้านชอนเดื่อ (สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์ 111) ตาคลี ​ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครสวรรค์ เขต 3
โรงเรียนบ้านดงมัน จันเสน ​ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครสวรรค์ เขต 3
โรงเรียนบ้านโพธิ์งาม (สนานทองคำประชาสรรค์) ตาคลี ​ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครสวรรค์ เขต 3
โรงเรียนบ้านโพนทอง ตาคลี ​ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครสวรรค์ เขต 3
โรงเรียนบ้านราษฎร์เจริญ ลาดทิพรส ​ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครสวรรค์ เขต 3
โรงเรียนบ้านลาดตะกุด (สูงทองกาญจนาประชานุสรณ์) หัวหอม ​ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครสวรรค์ เขต 3
โรงเรียนบ้านวังคาง ตาคลี ​ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครสวรรค์ เขต 3
โรงเรียนบ้านสระแก้ว ตาคลี ​ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครสวรรค์ เขต 3
โรงเรียนบ้านสายน้ำทิพย์ หัวหวาย ​ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.นครสวรรค์ เขต 3
โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม จันเสน ​ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครสวรรค์ เขต 3
โรงเรียนบ้านหนองขาม ตาคลี ​ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครสวรรค์ เขต 3
โรงเรียนบ้านหนองตาราม หนองโพ ​ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครสวรรค์ เขต 3
โรงเรียนบ้านหนองเต็งรัง หนองโพ ​ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครสวรรค์ เขต 3
โรงเรียนบ้านหนองบัวตากลาน หัวหอม ​ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครสวรรค์ เขต 3
โรงเรียนบ้านหนองบัวทอง หัวหอม ​ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครสวรรค์ เขต 3
โรงเรียนบ้านหนองพังพวย หัวหวาย ​ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครสวรรค์ เขต 3
โรงเรียนบ้านหนองไม้แดง หนองโพ ​ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครสวรรค์ เขต 3
โรงเรียนบ้านหนองลาด (ราษฎร์ประสิทธิ์ฯ) หัวหวาย ​ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.นครสวรรค์ เขต 3
โรงเรียนบ้านหนองสีซอ หนองหม้อ ​ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครสวรรค์ เขต 3
โรงเรียนบ้านหนองแอก หนองหม้อ ​ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครสวรรค์ เขต 3
โรงเรียนบ้านห้วยหอม หัวหอม ​ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครสวรรค์ เขต 3
โรงเรียนบ้านหัวเขาตาคลี ตาคลี ​ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครสวรรค์ เขต 3
โรงเรียนประดับวิทย์ ตาคลี ​ เตรียมอนุบาล–ประถมศึกษา สช.
โรงเรียนปรียาโชติ ตาคลี ​ เตรียมอนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สช.
โรงเรียนพินิจอนุสรณ์ ตาคลี ​ อนุบาล–ประถมศึกษา สช.
โรงเรียนม่วงน้อยประชาสามัคคี หัวหวาย ​ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครสวรรค์ เขต 3
โรงเรียนรวมมิตรวิทยา (คังคะเกตุอุปถัมภ์) หัวหวาย ​ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครสวรรค์ เขต 3
โรงเรียนลาดทิพรสพิทยาคม ลาดทิพรส ​ มัธยมศึกษา สพม.42
โรงเรียนวรนาถพิทยา ตาคลี ​ อนุบาล–ประถมศึกษา สช.
โรงเรียนวัดเขาเจดีย์ ตาคลี ​ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครสวรรค์ เขต 3
โรงเรียนวัดเขาดุม หัวหอม ​ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครสวรรค์ เขต 3
โรงเรียนวัดเขาฝา ช่องแค ​ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.นครสวรรค์ เขต 3
โรงเรียนวัดเขาวง ช่องแค ​ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครสวรรค์ เขต 3
โรงเรียนวัดจันเสน จันเสน ​ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครสวรรค์ เขต 3
โรงเรียนวัดช่องแค พรหมนิมิต ​ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครสวรรค์ เขต 3
โรงเรียนวัดตาคลี (นิปุณทองคำประชาสรรค์) ตาคลี ​ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครสวรรค์ เขต 3
โรงเรียนวัดถ้ำผาสุกใจ ตาคลี ​ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครสวรรค์ เขต 3
โรงเรียนวัดทุ่งทะเลทราย สร้อยทอง ​ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครสวรรค์ เขต 3
โรงเรียนวัดบ่อนิมิต ช่องแค ​ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครสวรรค์ เขต 3
โรงเรียนวัดลาดทิพยรส ลาดทิพรส ​ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครสวรรค์ เขต 3
โรงเรียนวัดวาปีรัตนาราม หนองโพ ​ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครสวรรค์ เขต 3
โรงเรียนวัดหนองคูน้อย ลาดทิพรส ​ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครสวรรค์ เขต 3
โรงเรียนวัดหนองจิกรี (เจริญสุขประชานุเคราะห์) ตาคลี ​ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.นครสวรรค์ เขต 3
โรงเรียนวัดหนองตะโก จันเสน ​ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครสวรรค์ เขต 3
โรงเรียนวัดหนองโพ (นิวาสานุสรณ์) หนองโพ ​ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครสวรรค์ เขต 3
โรงเรียนวัดหนองสีนวล ตาคลี ​ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครสวรรค์ เขต 3
โรงเรียนวัดหนองหญ้ารังกา พรหมนิมิต ​ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครสวรรค์ เขต 3
โรงเรียนวัดหนองหม้อ หนองหม้อ ​ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครสวรรค์ เขต 3
โรงเรียนวัดห้วยดุก หนองโพ ​ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครสวรรค์ เขต 3
โรงเรียนสว่างวงษ์ (ตาคลีประชานุกูล) ตาคลี ​ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.นครสวรรค์ เขต 3
โรงเรียนหนองโพพิทยา หนองโพ ​ มัธยมศึกษา สพม.42
โรงเรียนอนุบาลตาคลี (ทหารอากาศบำรุง) ตาคลี ​ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครสวรรค์ เขต 3
โรงเรียนอนุบาลศรีวิชัยรัตน์ ตาคลี ​ เตรียมอนุบาล–ประถมศึกษา สช.
โรงเรียนอำนวยวิทย์ ตาคลี ​ อนุบาล–ประถมศึกษา สช.
โรงเรียนอุตสาหะวิทยา ช่องแค ​ อนุบาล–ประถมศึกษา สช.

อำเภอท่าตะโก

แก้

อำเภอท่าตะโกมี 43 โรงเรียน โดยแบ่งเป็นโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 3 จำนวน 39 โรงเรียน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน 2 โรงเรียน และสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ จำนวน 2 โรงเรียน

โรงเรียน ตำบล ระดับชั้น สังกัด
โรงเรียนชุมชนบ้านหัวพลวง (รัฐพรมมณีอุทิศ) วังมหากร ​ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.นครสวรรค์ เขต 3
โรงเรียนชุมชนวัดหัวถนนใต้ (นิยุตประชาสรรค์) หัวถนน ​ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครสวรรค์ เขต 3
โรงเรียนท่าตะโกพิทยาคม ดอนคา ​ มัธยมศึกษา สพม.42
โรงเรียนบ้านเขาค้างคาว หัวถนน ​ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครสวรรค์ เขต 3
โรงเรียนบ้านเขาดิน (ประชานุกูล) หนองหลวง ​ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครสวรรค์ เขต 3
โรงเรียนบ้านเขาน้อย ท่าตะโก ​ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครสวรรค์ เขต 3
โรงเรียนบ้านเขาล้อ (เขาล้อประชาชนูทิศ) ดอนคา ​ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครสวรรค์ เขต 3
โรงเรียนบ้านคลองบอน พนมเศษ ​ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครสวรรค์ เขต 3
โรงเรียนบ้านชะลอมแหน สายลำโพง ​ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครสวรรค์ เขต 3
โรงเรียนบ้านดงจันทำ วังใหญ่ ​ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครสวรรค์ เขต 3
โรงเรียนบ้านตะเฆ่ค่าย วังใหญ่ ​ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครสวรรค์ เขต 3
โรงเรียนบ้านตุ๊กแก ดอนคา ​ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.นครสวรรค์ เขต 3
โรงเรียนบ้านทำนบ ทำนบ ​ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.นครสวรรค์ เขต 3
โรงเรียนบ้านเนินประดู่ (คุรุราษฎร์วิทยา) สายลำโพง ​ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครสวรรค์ เขต 3
โรงเรียนบ้านปากง่าม วังมหากร ​ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครสวรรค์ เขต 3
โรงเรียนบ้านพนมรอก พนมรอก ​ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครสวรรค์ เขต 3
โรงเรียนบ้านลาด (ราษฎร์บำรุง) หนองหลวง ​ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครสวรรค์ เขต 3
โรงเรียนบ้านวังแรง ดอนคา ​ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครสวรรค์ เขต 3
โรงเรียนบ้านสระละมาน (รัฐประชาสามัคคี) วังใหญ่ ​ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครสวรรค์ เขต 3
โรงเรียนบ้านหนองกระโดน ทำนบ ​ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครสวรรค์ เขต 3
โรงเรียนบ้านหนองเนิน หัวถนน ​ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครสวรรค์ เขต 3
โรงเรียนบ้านหนองปล้องโพช สายลำโพง ​ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครสวรรค์ เขต 3
โรงเรียนบ้านหนองไผ่ พนมรอก ​ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครสวรรค์ เขต 3
โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง หัวถนน ​ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครสวรรค์ เขต 3
โรงเรียนบ้านหนองสะเอ้ง สายลำโพง ​ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครสวรรค์ เขต 3
โรงเรียนบ้านหนองหลวง หนองหลวง ​ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.นครสวรรค์ เขต 3
โรงเรียนบ้านหัวถนนเหนือ (รัฐประชาชนูทิศ) หัวถนน ​ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.นครสวรรค์ เขต 3
โรงเรียนพนมรอกวิทยา พนมรอก ​ มัธยมศึกษา สพม.42
โรงเรียนวังวิทยา พนมรอก ​ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.นครสวรรค์ เขต 3
โรงเรียนวัดคร่อเรียงราย พนมเศษ ​ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครสวรรค์ เขต 3
โรงเรียนวัดช่องแกระ วังมหากร ​ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครสวรรค์ เขต 3
โรงเรียนวัดดอนคา ดอนคา ​ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครสวรรค์ เขต 3
โรงเรียนวัดท่าตะโก ท่าตะโก ​ ประถมศึกษา สพป.นครสวรรค์ เขต 3
โรงเรียนวัดท่าสุ่ม วังมหากร ​ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.นครสวรรค์ เขต 3
โรงเรียนวัดพนมเศษ พนมเศษ ​ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.นครสวรรค์ เขต 3
โรงเรียนวัดท่าสุ่ม วังมหากร ​ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครสวรรค์ เขต 3
โรงเรียนวัดสายลำโพงกลาง สายลำโพง ​ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครสวรรค์ เขต 3
โรงเรียนวัดสายลำโพงใต้ สายลำโพง ​ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครสวรรค์ เขต 3
โรงเรียนวัดสายลำโพงเหนือ สายลำโพง ​ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.นครสวรรค์ เขต 3
โรงเรียนวัดหนองเบน สายลำโพง ​ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครสวรรค์ เขต 3
โรงเรียนสามมิตร ท่าตะโก ​ เตรียมอนุบาล–ประถมศึกษา สช.
โรงเรียนเสรีวิทยา ท่าตะโก ​ มัธยมศึกษาตอนต้น สช.
โรงเรียนอนุบาลท่าตะโก ท่าตะโก ​ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครสวรรค์ เขต 3

อำเภอบรรพตพิสัย

แก้

อำเภอบรรพตพิสัยมี 55 โรงเรียน โดยแบ่งเป็นโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 2 จำนวน 50 โรงเรียน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน 2 โรงเรียน และสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ จำนวน 3 โรงเรียน

โรงเรียน ตำบล ระดับชั้น สังกัด
โรงเรียนชุมชนบ้านคลองเคียน (ประชาสามัคคี) หนองกรด ​ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครสวรรค์ เขต 2
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 59 (วัดสังขวิจิตร) ตาขีด ​ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.นครสวรรค์ เขต 2
โรงเรียนบรรพตพิสัยพิทยาคม ท่างิ้ว ​ มัธยมศึกษา สพม.42
โรงเรียนบ้านโคกกว้าง หนองตางู ​ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครสวรรค์ เขต 2
โรงเรียนบ้านงิ้วแบ้ ตาขีด ​ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.นครสวรรค์ เขต 2
โรงเรียนบ้านดงคู้ ตาขีด ​ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครสวรรค์ เขต 2
โรงเรียนบ้านทุ่งท่าเสา ด่านช้าง ​ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครสวรรค์ เขต 2
โรงเรียนบ้านบึงราษฎร์ บางตาหงาย ​ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.นครสวรรค์ เขต 2
โรงเรียนบ้านหนองคล้า ด่านช้าง ​ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครสวรรค์ เขต 2
โรงเรียนบ้านหนองเจ็ดหาบ ตาขีด ​ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครสวรรค์ เขต 2
โรงเรียนบ้านหนองน้ำเขียว ท่างิ้ว ​ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครสวรรค์ เขต 2
โรงเรียนบ้านหนองละมาน ด่านช้าง ​ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครสวรรค์ เขต 2
โรงเรียนบ้านหนองเสือ หนองกรด ​ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.นครสวรรค์ เขต 2
โรงเรียนบ้านใหม่ (ราษฎร์บูรณะ) หนองกรด ​ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.นครสวรรค์ เขต 2
โรงเรียนเยาวชนพัฒนา เจริญผล ​ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สช.
โรงเรียนรัฐราษฎร์อนุสรณ์ บึงปลาทู ​ มัธยมศึกษา สพม.42
โรงเรียนราษฎร์ร่วมสามัคคี บึงปลาทู ​ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครสวรรค์ เขต 2
โรงเรียนวัดเขาห้วยลุง บ้านแดน ​ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครสวรรค์ เขต 2
โรงเรียนวัดคลองจินดา หนองตางู ​ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครสวรรค์ เขต 2
โรงเรียนวัดคลองธรรม หนองกรด ​ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครสวรรค์ เขต 2
โรงเรียนวัดคลองสองหน่อ ตาสัง ​ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครสวรรค์ เขต 2
โรงเรียนวัดจันทร์ทอง ตาสัง ​ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครสวรรค์ เขต 2
โรงเรียนวัดจิกลาด หนองตางู ​ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.นครสวรรค์ เขต 2
โรงเรียนวัดเจริญผล เจริญผล ​ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครสวรรค์ เขต 2
โรงเรียนวัดด่านช้าง ด่านช้าง ​ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครสวรรค์ เขต 2
โรงเรียนวัดตาสังใต้ ตาสัง ​ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครสวรรค์ เขต 2
โรงเรียนวัดท่างิ้ว ท่างิ้ว ​ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครสวรรค์ เขต 2
โรงเรียนวัดท่าแรต อ่างทอง ​ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครสวรรค์ เขต 2
โรงเรียนวัดเทพสถาพร บ้านแดน ​ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.นครสวรรค์ เขต 2
โรงเรียนวัดธรรมจริยาวาส หนองกรด ​ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครสวรรค์ เขต 2
โรงเรียนวัดธรรมรักขิตาราม ตาขีด ​ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครสวรรค์ เขต 2
โรงเรียนวัดบางแก้ว (บางแก้วพิทยาคม) บางแก้ว ​ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.นครสวรรค์ เขต 2
โรงเรียนวัดบ้านคลอง อ่างทอง ​ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครสวรรค์ เขต 2
โรงเรียนวัดบ้านแดน บ้านแดน ​ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครสวรรค์ เขต 2
โรงเรียนวัดบ้านไผ่ ตาสัง ​ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.นครสวรรค์ เขต 2
โรงเรียนวัดบ้านพลัง หนองกรด ​ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครสวรรค์ เขต 2
โรงเรียนวัดบ้านวัง ตาสัง ​ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครสวรรค์ เขต 2
โรงเรียนวัดประสาทวิถี บางแก้ว ​ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.นครสวรรค์ เขต 2
โรงเรียนวัดโพธิ์ขวัญ ตาขีด ​ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครสวรรค์ เขต 2
โรงเรียนวัดมงคลสถิตย์ บางตาหงาย ​ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.นครสวรรค์ เขต 2
โรงเรียนวัดมาบมะขาม เจริญผล ​ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครสวรรค์ เขต 2
โรงเรียนวัดวงฆ้อง (ราษฎร์สุริยศึกษา) ด่านช้าง ​ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครสวรรค์ เขต 2
โรงเรียนวัดวิมลประชาราษฎร์ อ่างทอง ​ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครสวรรค์ เขต 2
โรงเรียนวัดวิวิตตาราม บางตาหงาย ​ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครสวรรค์ เขต 2
โรงเรียนวัดสังขสุทธาวาส ตาขีด ​ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครสวรรค์ เขต 2
โรงเรียนวัดหนองกรด หนองกรด ​ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครสวรรค์ เขต 2
โรงเรียนวัดหนองตางู หนองตางู ​ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.นครสวรรค์ เขต 2
โรงเรียนวัดหนองปลาไหล ด่านช้าง ​ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครสวรรค์ เขต 2
โรงเรียนวัดหนองมะขาม บึงปลาทู ​ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครสวรรค์ เขต 2
โรงเรียนวัดหูกวาง (เปรื่องอุ่นอุทิศ) หูกวาง ​ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครสวรรค์ เขต 2
โรงเรียนวัดอ่างทอง อ่างทอง ​ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครสวรรค์ เขต 2
โรงเรียนเศรษฐวิทย์ศึกษา ตาสัง ​ อนุบาล สช.
โรงเรียนหนองกรดพิทยาคม หนองกรด ​ มัธยมศึกษา สพม.42
โรงเรียนหัดไทยวิทยาอุทิศ หูกวาง ​ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครสวรรค์ เขต 2
โรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย (วัดส้มเสี้ยว) ท่างิ้ว ​ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครสวรรค์ เขต 2

อำเภอพยุหะคีรี

แก้

อำเภอพยุหะคีรีมี 37 โรงเรียน โดยแบ่งเป็นโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 1 จำนวน 32 โรงเรียน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน 2 โรงเรียน และสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ จำนวน 3 โรงเรียน

โรงเรียน ตำบล ระดับชั้น สังกัด
โรงเรียนเขากะลาวิทยาคม เขากะลา ​ มัธยมศึกษา สพม.42
โรงเรียนเขาทอง เขาทอง ​ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครสวรรค์ เขต 1
โรงเรียนเขาทองพิทยาคม เขาทอง ​ มัธยมศึกษา สพม.42
โรงเรียนเขาสระนางสรง นิคมเขาบ่อแก้ว ​ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครสวรรค์ เขต 1
โรงเรียนเขาสระนางสรง เขากะลา ​ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครสวรรค์ เขต 1
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 107 (บ้านหนองไม้แดง) นิคมเขาบ่อแก้ว ​ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.นครสวรรค์ เขต 1
โรงเรียนเนินมะกอก เนินมะกอก ​ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครสวรรค์ เขต 1
โรงเรียนบ้านเขาไม้เดน ท่าน้ำอ้อย ​ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครสวรรค์ เขต 1
โรงเรียนบ้านซับผักกาด เขากะลา ​ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครสวรรค์ เขต 1
โรงเรียนบ้านดอนกระชาย ยางขาว ​ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครสวรรค์ เขต 1
โรงเรียนบ้านธารหวาย สระทะเล ​ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครสวรรค์ เขต 1
โรงเรียนบ้านย่านมัทรี ย่านมัทรี ​ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครสวรรค์ เขต 1
โรงเรียนบ้านสระบัว นิคมเขาบ่อแก้ว ​ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.นครสวรรค์ เขต 1
โรงเรียนบ้านสระเศรษฐี น้ำทรง ​ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครสวรรค์ เขต 1
โรงเรียนบ้านหนองเต่า เขากะลา ​ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครสวรรค์ เขต 1
โรงเรียนบ้านห้วยบง เขากะลา ​ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.นครสวรรค์ เขต 1
โรงเรียนบ้านใหม่ศึกษา สระทะเล ​ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครสวรรค์ เขต 1
โรงเรียนประชาอุทิศ ย่านมัทรี ​ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครสวรรค์ เขต 1
โรงเรียนประดู่เฒ่า เนินมะกอก ​ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครสวรรค์ เขต 1
โรงเรียนพยุหะพิทยาคม พยุหะ ​ มัธยมศึกษา สพม.42
โรงเรียนพยุหะวิทยา พยุหะ ​ อนุบาล–มัธยมศึกษา สช.
โรงเรียนพยุหะศึกษาคาร พยุหะ ​ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครสวรรค์ เขต 1
โรงเรียนย่านคีรี เขากะลา ​ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครสวรรค์ เขต 1
โรงเรียนวัดเขาบ่อพลับ ม่วงหัก ​ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครสวรรค์ เขต 1
โรงเรียนวัดคลองบางเดื่อ น้ำทรง ​ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครสวรรค์ เขต 1
โรงเรียนวัดท่าโก ยางขาว ​ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครสวรรค์ เขต 1
โรงเรียนวัดบ้านบน ม่วงหัก ​ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครสวรรค์ เขต 1
โรงเรียนวัดโป่งสวรรค์ นิคมเขาบ่อแก้ว ​ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครสวรรค์ เขต 1
โรงเรียนวัดยางขาว ยางขาว ​ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครสวรรค์ เขต 1
โรงเรียนวัดหนองกลอย เขากะลา ​ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครสวรรค์ เขต 1
โรงเรียนวัดหนองคล่อ น้ำทรง ​ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครสวรรค์ เขต 1
โรงเรียนวัดหนองหมู เนินมะกอก ​ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครสวรรค์ เขต 1
โรงเรียนวัดหัวงิ้ว เนินมะกอก ​ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.นครสวรรค์ เขต 1
โรงเรียนวัดใหม่ น้ำทรง ​ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครสวรรค์ เขต 1
โรงเรียนสามแยกเจ้าพระยา ย่านมัทรี ​ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครสวรรค์ เขต 1
โรงเรียนอนุบาลพยุหะคีรี (วัดพระปรางค์เหลือง) ท่าน้ำอ้อย ​ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.นครสวรรค์ เขต 1
โรงเรียนอินทารามวิทยา พยุหะ ​ อนุบาล–ประถมศึกษา สช.

อำเภอไพศาลี

แก้

อำเภอไพศาลีมี 46 โรงเรียน โดยแบ่งเป็นโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 3 จำนวน 37 โรงเรียน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน 7 โรงเรียน และสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ จำนวน 3 โรงเรียน

โรงเรียน ตำบล ระดับชั้น สังกัด
โรงเรียนกิจจานุศาสตร์ สำโรงชัย ​ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สช.
โรงเรียนจิตศรัทธาวิทยานุสรณ์ ตะคร้อ ​ เตรียมอนุบาล–ประถมศึกษา สช.
โรงเรียนตะคร้อพิทยา ตะคร้อ ​ มัธยมศึกษา สพม.42
โรงเรียนนิมิตศึกษา ไพศาลี ​ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สช.
โรงเรียนบ้านกระทุ่มทอง วังข่อย ​ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.นครสวรรค์ เขต 3
โรงเรียนบ้านเขาดิน วังน้ำลัด ​ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.นครสวรรค์ เขต 3
โรงเรียนบ้านเขาธรรมบท ไพศาลี ​ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.นครสวรรค์ เขต 3
โรงเรียนบ้านเขาหินกลิ้ง วังน้ำลัด ​ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครสวรรค์ เขต 3
โรงเรียนบ้านเขาใหญ่ นาขอม ​ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครสวรรค์ เขต 3
โรงเรียนบ้านคลองตักน้ำ โคกเดื่อ ​ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครสวรรค์ เขต 3
โรงเรียนบ้านโคกมะขวิด สำโรงชัย ​ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครสวรรค์ เขต 3
โรงเรียนบ้านโคกสามัคคี ไพศาลี ​ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครสวรรค์ เขต 3
โรงเรียนบ้านโค้งสวอง โพธิ์ประสาท ​ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครสวรรค์ เขต 3
โรงเรียนบ้านโค้งสวอง ตะคร้อ ​ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครสวรรค์ เขต 3
โรงเรียนบ้านซับสมบูรณ์ วังข่อย ​ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครสวรรค์ เขต 3
โรงเรียนบ้านตะกุดภิบาล วังน้ำลัด ​ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครสวรรค์ เขต 3
โรงเรียนบ้านตะคร้อ (รัฐประชาชนูทิศ) ตะคร้อ ​ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครสวรรค์ เขต 3
โรงเรียนบ้านตะคร้อลาด สำโรงชัย ​ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครสวรรค์ เขต 3
โรงเรียนบ้านตะเคียนทอง โพธิ์ประสาท ​ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครสวรรค์ เขต 3
โรงเรียนบ้านนาขอม นาขอม ​ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.นครสวรรค์ เขต 3
โรงเรียนบ้านเนินบ่อทอง วังน้ำลัด ​ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครสวรรค์ เขต 3
โรงเรียนบ้านบ่อไทยสามัคคี โพธิ์ประสาท ​ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครสวรรค์ เขต 3
โรงเรียนบ้านพระพุทธบาทประสาธน์วิทยา สำโรงชัย ​ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครสวรรค์ เขต 3
โรงเรียนบ้านโพธิ์ประสาท โพธิ์ประสาท ​ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.นครสวรรค์ เขต 3
โรงเรียนบ้านร่องหอย วังน้ำลัด ​ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.นครสวรรค์ เขต 3
โรงเรียนบ้านไร่ประชาสรรค์ โพธิ์ประสาท ​ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครสวรรค์ เขต 3
โรงเรียนบ้านวังกระโดนน้อย ตะคร้อ ​ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.นครสวรรค์ เขต 3
โรงเรียนบ้านวังกระโดนใหญ่ ตะคร้อ ​ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครสวรรค์ เขต 3
โรงเรียนบ้านวังข่อย วังข่อย ​ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครสวรรค์ เขต 3
โรงเรียนบ้านวังทองประชานุกูล โพธิ์ประสาท ​ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครสวรรค์ เขต 3
โรงเรียนบ้านหนองสะแกยาว วังข่อย ​ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครสวรรค์ เขต 3
โรงเรียนบ้านห้วยตะโก โคกเดื่อ ​ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครสวรรค์ เขต 3
โรงเรียนบ้านห้วยน้ำพุประชาพัฒนา วังข่อย ​ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครสวรรค์ เขต 3
โรงเรียนบ้านห้วยน้ำลาด ไพศาลี ​ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครสวรรค์ เขต 3
โรงเรียนบ้านใหม่วารีเย็น ไพศาลี ​ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครสวรรค์ เขต 3
โรงเรียนเพ็ชรจินดาวิทยา ตะคร้อ ​ อนุบาล–ประถมศึกษา สช.
โรงเรียนไพศาลีพิทยา ไพศาลี ​ มัธยมศึกษา สพม.42
โรงเรียนวังข่อยพิทยา วังข่อย ​ มัธยมศึกษา สพม.42
โรงเรียนวัดบ้านใหม่ สำโรงชัย ​ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครสวรรค์ เขต 3
โรงเรียนวัดโพธิ์ศรี วังน้ำลัด ​ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครสวรรค์ เขต 3
โรงเรียนวัดสำโรงชัย สำโรงชัย ​ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.นครสวรรค์ เขต 3
โรงเรียนวัดหนองไผ่ไพศาลี (สวัสดิ์อรุณอุปถัมภ์) สำโรงชัย ​ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.นครสวรรค์ เขต 3
โรงเรียนวัดหนองเสือ โคกเดื่อ ​ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครสวรรค์ เขต 3
โรงเรียนศรีอุทิศวิทยา สำโรงชัย ​ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สช.
โรงเรียนสัมมาสิกขาศาลีอโศก โคกเดื่อ ​ มัธยมศึกษา สช.
โรงเรียนอนุบาลไพศาลี (โคกเดื่อประชาสรรค์) โคกเดื่อ ​ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครสวรรค์ เขต 3

อำเภอแม่เปิน

แก้

อำเภอแม่เปินมี 6 โรงเรียน โดยแบ่งเป็นโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 2 จำนวน 6 โรงเรียน

โรงเรียน ตำบล ระดับชั้น สังกัด
โรงเรียนบ้านคลองโพธิ์พัฒนา แม่เปิน ​ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครสวรรค์ เขต 2
โรงเรียนบ้านคลองสมบูรณ์ แม่เปิน ​ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.นครสวรรค์ เขต 2
โรงเรียนบ้านท่ามะกรูด แม่เปิน ​ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.นครสวรรค์ เขต 2
โรงเรียนบ้านพนาสวรรค์ แม่เปิน ​ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.นครสวรรค์ เขต 2
โรงเรียนสวนป่าแม่กระสี แม่เปิน ​ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.นครสวรรค์ เขต 2
โรงเรียนอนุบาลแม่เปิน (บ้านตลุกตาสาม) แม่เปิน ​ อนุบาล–มัธยมศึกษา สพป.นครสวรรค์ เขต 2

อำเภอแม่วงก์

แก้

อำเภอแม่วงก์มี 33 โรงเรียน โดยแบ่งเป็นโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 2 จำนวน 32 โรงเรียน และสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ จำนวน 1 โรงเรียน

โรงเรียน ตำบล ระดับชั้น สังกัด
โรงเรียนบ้านเขาแม่กระทู้ แม่วงก์ ​ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครสวรรค์ เขต 2
โรงเรียนบ้านคลองไทร แม่เล่ย์ ​ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.นครสวรรค์ เขต 2
โรงเรียนบ้านคลองไทร สาขาบ้านใหม่แม่เรวา แม่เล่ย์ ​ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครสวรรค์ เขต 2
โรงเรียนบ้านคลองน้ำโจน แม่วงก์ ​ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.นครสวรรค์ เขต 2
โรงเรียนบ้านคลองน้ำโจน สาขาบ้านสระหลวง แม่วงก์ ​ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครสวรรค์ เขต 2
โรงเรียนบ้านคลองม่วง วังซ่าน ​ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครสวรรค์ เขต 2
โรงเรียนบ้านคลองสำราญ วังซ่าน ​ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครสวรรค์ เขต 2
โรงเรียนบ้านตลุกข่อยน้ำ เขาชนกัน ​ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.นครสวรรค์ เขต 2
โรงเรียนบ้านตะกรุด วังซ่าน ​ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.นครสวรรค์ เขต 2
โรงเรียนบ้านตะเคียนงาม วังซ่าน ​ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครสวรรค์ เขต 2
โรงเรียนบ้านตะแบกงาม วังซ่าน ​ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.นครสวรรค์ เขต 2
โรงเรียนบ้านตะแบกงาม สาขาธารมะยม วังซ่าน ​ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครสวรรค์ เขต 2
โรงเรียนบ้านทุ่งรวงทอง เขาชนกัน ​ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครสวรรค์ เขต 2
โรงเรียนบ้านเทพมงคลทอง แม่วงก์ ​ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครสวรรค์ เขต 2
โรงเรียนบ้านเนินใหม่ เขาชนกัน ​ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครสวรรค์ เขต 2
โรงเรียนบ้านปางขนุน แม่เล่ย์ ​ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.นครสวรรค์ เขต 2
โรงเรียนบ้านปางสุด แม่เล่ย์ ​ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครสวรรค์ เขต 2
โรงเรียนบ้านเปราะ วังซ่าน ​ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.นครสวรรค์ เขต 2
โรงเรียนบ้านยอดห้วยแก้ว แม่เล่ย์ ​ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครสวรรค์ เขต 2
โรงเรียนบ้านยอดห้วยแก้ว สาขาปางข้าวสาร แม่เล่ย์ ​ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครสวรรค์ เขต 2
โรงเรียนบ้านยุบใหญ่ แม่เล่ย์ ​ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครสวรรค์ เขต 2
โรงเรียนบ้านไร่ไทรทองพระยาลับแล แม่วงก์ ​ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครสวรรค์ เขต 2
โรงเรียนบ้านลานตะแบก แม่วงก์ ​ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.นครสวรรค์ เขต 2
โรงเรียนบ้านวังชุมพร เขาชนกัน ​ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครสวรรค์ เขต 2
โรงเรียนบ้านวังซ่าน วังซ่าน ​ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครสวรรค์ เขต 2
โรงเรียนบ้านวังน้ำขาว เขาชนกัน ​ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครสวรรค์ เขต 2
โรงเรียนบ้านหนองไม้ แม่เล่ย์ ​ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครสวรรค์ เขต 2
โรงเรียนบ้านหินดาด แม่เล่ย์ ​ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครสวรรค์ เขต 2
โรงเรียนบ้านใหม่ศรีนคร แม่เล่ย์ ​ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครสวรรค์ เขต 2
โรงเรียนแม่วงก์พิทยาคม แม่วงก์ ​ มัธยมศึกษา สพม.42
โรงเรียนวัดศรีกัลยาณุสรณ์ วังซ่าน ​ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครสวรรค์ เขต 2
โรงเรียนสามัคคีธรรมราษฎร์บำรุง แม่เล่ย์ ​ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครสวรรค์ เขต 2
โรงเรียนอนุบาลแม่วงก์ (บ้านมฤคทายวัน) แม่เล่ย์ ​ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.นครสวรรค์ เขต 2

อำเภอลาดยาว

แก้

อำเภอลาดยาวมี 54 โรงเรียน โดยแบ่งเป็นโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 2 จำนวน 48 โรงเรียน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน 2 โรงเรียน สังกัดเทศบาลเมืองตาคลี 1 โรงเรียน และสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ จำนวน 3 โรงเรียน

โรงเรียน ตำบล ระดับชั้น สังกัด
โรงเรียนจันทราราษฎร์ เนินขี้เหล็ก ​ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครสวรรค์ เขต 2
โรงเรียนชุมชนบ้านดอนโม่ สระแก้ว ​ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.นครสวรรค์ เขต 2
โรงเรียนชุมชนวัดเนินม่วง บ้านไร่ ​ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครสวรรค์ เขต 2
โรงเรียนไตรประชาสามัคคี วังม้า ​ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.นครสวรรค์ เขต 2
โรงเรียนไตรราษฎร์อุปถัมภ์ มาบแก ​ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครสวรรค์ เขต 2
โรงเรียนเทพศาลาประชาสรรค์ ศาลเจ้าไก่ ​ มัธยมศึกษา สพม.42
โรงเรียนเทศบาลตำบลลาดยาว ลาดยาว อนุบาล–ประถมศึกษา ทต.ลาดยาว
โรงเรียนบ้านดงสีเสียด สระแก้ว ​ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครสวรรค์ เขต 2
โรงเรียนบ้านดอนกระดูกเนื้อ หนองนมวัว ​ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครสวรรค์ เขต 2
โรงเรียนบ้านดอนจังหัน เนินขี้เหล็ก ​ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.นครสวรรค์ เขต 2
โรงเรียนบ้านดอนพลอง วังเมือง ​ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครสวรรค์ เขต 2
โรงเรียนบ้านท่าตะโก ศาลเจ้าไก่ ​ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครสวรรค์ เขต 2
โรงเรียนบ้านทุ่งตัน บ้านไร่ ​ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครสวรรค์ เขต 2
โรงเรียนบ้านทุ่งแม่น้ำน้อย ลาดยาว ​ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครสวรรค์ เขต 2
โรงเรียนบ้านไทรทองสามัคคี บ้านไร่ ​ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครสวรรค์ เขต 2
โรงเรียนบ้านบ่อกะปุง บ้านไร่ ​ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.นครสวรรค์ เขต 2
โรงเรียนบ้านบึงหล่ม บ้านไร่ ​ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.นครสวรรค์ เขต 2
โรงเรียนบ้านบุรีรัมย์ ศาลเจ้าไก่ ​ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.นครสวรรค์ เขต 2
โรงเรียนบ้านโพธิ์ศรีสามัคคี ศาลเจ้าไก่ ​ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.นครสวรรค์ เขต 2
โรงเรียนบ้านมาบแก มาบแก ​ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครสวรรค์ เขต 2
โรงเรียนบ้านวังยิ้มแย้ม หนองยาว ​ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครสวรรค์ เขต 2
โรงเรียนบ้านวังสำราญ วังม้า ​ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครสวรรค์ เขต 2
โรงเรียนบ้านวังหิน ห้วยน้ำหอม ​ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.นครสวรรค์ เขต 2
โรงเรียนบ้านศรีไกรลาศ ห้วยน้ำหอม ​ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครสวรรค์ เขต 2
โรงเรียนบ้านศรีทอง ห้วยน้ำหอม ​ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครสวรรค์ เขต 2
โรงเรียนบ้านศาลเจ้าไก่ต่อ ศาลเจ้าไก่ ​ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครสวรรค์ เขต 2
โรงเรียนบ้านสะเดาซ้าย ห้วยน้ำหอม ​ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครสวรรค์ เขต 2
โรงเรียนบ้านหนองจิกรี สร้อยละคร ​ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครสวรรค์ เขต 2
โรงเรียนบ้านหนองชำนาญ ศาลเจ้าไก่ ​ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครสวรรค์ เขต 2
โรงเรียนบ้านหนองนมวัว หนองนมวัว ​ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครสวรรค์ เขต 2
โรงเรียนบ้านหนองน้ำแดง บ้านไร่ ​ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครสวรรค์ เขต 2
โรงเรียนบ้านหนองบอนใต้ บ้านไร่ ​ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครสวรรค์ เขต 2
โรงเรียนบ้านหนองแฟบ บ้านไร่ ​ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครสวรรค์ เขต 2
โรงเรียนบูรพาศึกษา ลาดยาว ​ เตรียมอนุบาล–ประถมศึกษา สช.
โรงเรียนลาดยาววิทยาคม สระแก้ว ​ มัธยมศึกษา สพม.42
โรงเรียนวังเมืองชนประสิทธิ์วิทยาคม วังเมือง ​ มัธยมศึกษา สพม.42
โรงเรียนวัดเกาะเปา วังม้า ​ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครสวรรค์ เขต 2
โรงเรียนวัดเขาสมุก หนองนมวัว ​ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครสวรรค์ เขต 2
โรงเรียนวัดคลองสาลี ลาดยาว ​ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครสวรรค์ เขต 2
โรงเรียนวัดดงหนองหลวง หนองยาว ​ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครสวรรค์ เขต 2
โรงเรียนวัดบ้านไร่ บ้านไร่ ​ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.นครสวรรค์ เขต 2
โรงเรียนวัดวังม้า (ชนประสิทธิ์วิทยา) วังม้า ​ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครสวรรค์ เขต 2
โรงเรียนวัดศรลัมพ์ราษฎร์สามัคคีธรรม หนองยาว ​ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครสวรรค์ เขต 2
โรงเรียนวัดสระแก้ว สระแก้ว ​ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครสวรรค์ เขต 2
โรงเรียนวัดสวนขวัญ สระแก้ว ​ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครสวรรค์ เขต 2
โรงเรียนวัดสวนหลวง บ้านไร่ ​ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.นครสวรรค์ เขต 2
โรงเรียนวัดสังฆวิถี เนินขี้เหล็ก ​ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครสวรรค์ เขต 2
โรงเรียนวัดหนองกระทุ่ม ลาดยาว ​ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครสวรรค์ เขต 2
โรงเรียนวัดหนองยาว หนองยาว ​ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.นครสวรรค์ เขต 2
โรงเรียนวัดหนองไร่ เนินขี้เหล็ก ​ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครสวรรค์ เขต 2
โรงเรียนวัดแหลมทองธรรมจักร ลาดยาว ​ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครสวรรค์ เขต 2
โรงเรียนวัดใหม่สามัคคี ศาลเจ้าไก่ ​ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครสวรรค์ เขต 2
โรงเรียนอนุบาลลาดยาว ลาดยาว ​ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครสวรรค์ เขต 2
โรงเรียนอนุบาลเสริมสวัสดิ์วิทยา ลาดยาว ​ อนุบาล สช.

อำเภอหนองบัว

แก้

อำเภอหนองบัวมี 45 โรงเรียน โดยแบ่งเป็นโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 3 จำนวน 42 โรงเรียน สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยใหญ่ 1 โรงเรียน และสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ จำนวน 2 โรงเรียน

โรงเรียน ตำบล ระดับชั้น สังกัด
โรงเรียนเกาะแก้วสามัคคี ห้วยร่วม ​ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครสวรรค์ เขต 3
โรงเรียนชุมชนบ้านกระดานหน้าแกล ห้วยถั่วเหนือ ​ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.นครสวรรค์ เขต 3
โรงเรียนชุมชนวัดห้วยร่วม ห้วยร่วม ​ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.นครสวรรค์ เขต 3
โรงเรียนธารทหาร (แสงสว่างอุปถัมภ์) ธารทหาร ​ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.นครสวรรค์ เขต 3
โรงเรียนน้ำสาดกลาง ธารทหาร ​ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครสวรรค์ เขต 3
โรงเรียนน้ำสาดเหนือ ธารทหาร ​ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครสวรรค์ เขต 3
โรงเรียนบ้านเขานางต่วม วังบ่อ ​ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.นครสวรรค์ เขต 3
โรงเรียนบ้านเขามะเกลือ หนองกลับ ​ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.นครสวรรค์ เขต 3
โรงเรียนบ้านคลองกำลัง หนองบัว ​ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.นครสวรรค์ เขต 3
โรงเรียนบ้านคลองลาน หนองบัว ​ ประถมศึกษา–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.นครสวรรค์ เขต 3
โรงเรียนบ้านโคกสะอาด วังบ่อ ​ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครสวรรค์ เขต 3
โรงเรียนบ้านโคกสะอาด สาขามั่นวิทยา วังบ่อ ​ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครสวรรค์ เขต 3
โรงเรียนบ้านทับลุ่มประชาพัฒนา วังบ่อ ​ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครสวรรค์ เขต 3
โรงเรียนบ้านท่าเรือ หนองกลับ ​ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครสวรรค์ เขต 3
โรงเรียนบ้านทุ่งทอง ทุ่งทอง ​ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครสวรรค์ เขต 3
โรงเรียนบ้านเทพสถาพร ห้วยถั่วเหนือ ​ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครสวรรค์ เขต 3
โรงเรียนบ้านไทรงาม ทุ่งทอง ​ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครสวรรค์ เขต 3
โรงเรียนบ้านปากดง ทุ่งทอง ​ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครสวรรค์ เขต 3
โรงเรียนบ้านรังงาม ทุ่งทอง ​ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครสวรรค์ เขต 3
โรงเรียนบ้านวังบ่อ (ราษฎร์เจริญ) วังบ่อ ​ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครสวรรค์ เขต 3
โรงเรียนบ้านวังโพรง ห้วยใหญ่ ​ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครสวรรค์ เขต 3
โรงเรียนบ้านวังมะเดื่อ หนองกลับ ​ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครสวรรค์ เขต 3
โรงเรียนบ้านวังใหญ่ (ราษฎร์บำรุง) วังบ่อ ​ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครสวรรค์ เขต 3
โรงเรียนบ้านหนองกะเปา ทุ่งทอง ​ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครสวรรค์ เขต 3
โรงเรียนบ้านหนองจิก ธารทหาร ​ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครสวรรค์ เขต 3
โรงเรียนบ้านหนองดู่ ทุ่งทอง ​ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครสวรรค์ เขต 3
โรงเรียนบ้านหนองโบสถ์ หนองกลับ ​ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครสวรรค์ เขต 3
โรงเรียนบ้านหนองไผ่ หนองบัว ​ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.นครสวรรค์ เขต 3
โรงเรียนบ้านห้วยถั่วใต้ ห้วยถั่วใต้ ​ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครสวรรค์ เขต 3
โรงเรียนประชาอุปถัมภ์ ทุ่งทอง ​ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครสวรรค์ เขต 3
โรงเรียนวังบ่อวิทยา วังบ่อ ​ มัธยมศึกษา สพม.42
โรงเรียนวัดเทพสุทธาวาส หนองกลับ ​ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครสวรรค์ เขต 3
โรงเรียนวัดป่าเรไร ธารทหาร ​ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครสวรรค์ เขต 3
โรงเรียนวัดวังแรต หนองกลับ ​ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครสวรรค์ เขต 3
โรงเรียนวัดเวฬุวัน วังบ่อ ​ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครสวรรค์ เขต 3
โรงเรียนวัดหนองปลาไหล ธารทหาร ​ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครสวรรค์ เขต 3
โรงเรียนวัดห้วยธารทหาร วังบ่อ ​ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครสวรรค์ เขต 3
โรงเรียนวันครู (2504) หนองบัว ​ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครสวรรค์ เขต 3
โรงเรียนสระงาม ห้วยใหญ่ ​ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.นครสวรรค์ เขต 3
โรงเรียนสหชาติเศรษฐกิจวิทยา ทุ่งทอง ​ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.นครสวรรค์ เขต 3
โรงเรียนหนองบัว หนองบัว ​ มัธยมศึกษา สพม.42
โรงเรียนห้วยวารีใต้ ธารทหาร ​ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครสวรรค์ เขต 3
โรงเรียนอนุบาลหนองบัว (เทพวิทยาคม) หนองกลับ ​ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครสวรรค์ เขต 3
โรงเรียนอนุบาลห้วยใหญ่ ห้วยใหญ่ อนุบาล อบต.ห้วยใหญ่
โรงเรียนอุดมพัฒนา วังบ่อ ​ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.นครสวรรค์ เขต 3

อ้างอิง

แก้
  1. 1.0 1.1 "การกำหนดและแก้ไขเปลี่ยนแปลงเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. สำนักพิมพ์คณะรัฐมนตรีและราชกิจจานุเบกษา. 17 กุมภาพันธ์ 2564. สืบค้นเมื่อ 4 มีนาคม 2564. {{cite news}}: ตรวจสอบค่าวันที่ใน: |access-date= (help)
  2. 2.0 2.1 "ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การกำหนดและแก้ไขเปลี่ยนแปลงเขตพื้นที่การศึกษาเป็นเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. สำนักพิมพ์คณะรัฐมนตรีและราชกิจจานุเบกษา. 18 สิงหาคม 2553. สืบค้นเมื่อ 10 กุมภาพันธ์ 2563. {{cite news}}: ตรวจสอบค่าวันที่ใน: |access-date= (help)
  3. "ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน สังกัดจังหวัด/ศธจ.นครสวรรค์". ระบบสารสนเทศเพื่อบริหารการศึกษา (xls). สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน. คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2022-03-31. สืบค้นเมื่อ 15 มีนาคม 2563. {{cite web}}: ตรวจสอบค่าวันที่ใน: |access-date= (help)
  4. "รายชื่อโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์". สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ. คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2020-02-17. สืบค้นเมื่อ 17 กุมภาพันธ์ 2563. {{cite web}}: ตรวจสอบค่าวันที่ใน: |access-date= (help)
  5. 5.0 5.1 "รายชื่อโรงเรียนเฉพาะความพิการ". สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ. คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2020-02-22. สืบค้นเมื่อ 17 กุมภาพันธ์ 2563. {{cite web}}: ตรวจสอบค่าวันที่ใน: |access-date= (help)
  6. "ข้อมูลสหวิทยาเขต". SESA ระบบบริหารสารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย. สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน. คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2022-08-21. สืบค้นเมื่อ 11 พฤษภาคม 2563. {{cite web}}: ตรวจสอบค่าวันที่ใน: |accessdate= (help)
  7. "จำนวนนักเรียน ในโรงเรียนสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น". ระบบสารสนเทศทางการศึกษาท้องถิ่น. กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น. คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2020-02-15. สืบค้นเมื่อ 15 กุมภาพันธ์ 2563. {{cite web}}: ตรวจสอบค่าวันที่ใน: |access-date= (help)
  8. "PSDS: ระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนงานส่งเสริมการศึกษาเอกชน". สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน. คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2020-09-19. สืบค้นเมื่อ 17 กุมภาพันธ์ 2563. {{cite web}}: ตรวจสอบค่าวันที่ใน: |access-date= (help)
  9. "ประวัติโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์". สืบค้นเมื่อ 1 กันยายน 2564. {{cite web}}: ตรวจสอบค่าวันที่ใน: |access-date= (help)
  10. "ประวัติโรงเรียนกีฬาจังหวัดนครสวรรค์". โรงเรียนกีฬาจังหวัด. สืบค้นเมื่อ 12 มีนาคม 2563. {{cite web}}: ตรวจสอบค่าวันที่ใน: |access-date= (help)