โรงเรียนพระบางวิทยา

โรงเรียนพระบางวิทยา (อังกฤษ: Phrabangwittaya School; ย่อ: พ.บ / P.B) เป็นโรงเรียนสหศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42 สำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

โรงเรียนพระบางวิทยา
ตราโรงเรียนพระบางวิทยา
ตราโรงเรียนพระบางวิทยา
ที่ตั้ง
300 ม.15 ต.หนองกระโดน อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60240
ข้อมูล
คำขวัญปฺญญา นรานํ รตนํ
ผู้อำนวยการนายอารมณ์ น้อยเกิด
จำนวนนักเรียน663 คน (ปีการศึกษา 2562)
สี███ เหลือง - ███ ดำ
เว็บไซต์http://www.phrabang.ac.th/

ประวัติโรงเรียนแก้ไข

โรงเรียนพระบางวิทยา ได้ประกาศตั้งเมื่อ วันที่ 30 มีนาคม 2527 โดยคณะกรรมการจัดตั้งโรงเรียน ประกอบด้วยชาวตลาดหนองเบนได้ร่วมกันบริจาคซื้อที่ดิน 40 ไร่ 2 งาน 65 ตารางวา มอบให้กรมสามัญศึกษา จัดตั้งโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาสำหรับเปิดรับนักเรียนในตำบลใกล้เคียง

โรงเรียนพระบางวิทยาจัดการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นถึง ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย โดยโรงเรียนได้จัดทำหลักสูตรโรงเรียนพระบางวิทยา พุทธศักราช 2553 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของ ผู้ปกครอง นักเรียน และชุมชน นักเรียนสามารถเลือกเรียนวิชาเลือกและเลือกกิจกรรมชุมนุมเสริมหลักสูตรได้ตามความถนัดและความสามารถของนักเรียน นอกจากนั้นโรงเรียนยังเป็นศูนย์บริการทางการศึกษาของการศึกษานอกโรงเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย เพื่อบริการชุมชนที่ขาดโอกาสทางการศึกษาในตำบลนี้

โรงเรียนพระบางวิทยามีสิ่งอำนวยความสะดวกแก่นักเรียนครบถ้วนมีไฟฟ้า โทรศัพท์ โทรสาร เครือข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง ทุกห้องเรียนมีเครื่องคอมพิวเตอร์และเครื่องรับโทรทัศน์ ประจำห้องโดยต่อระบบอินเทอร์เน็ต เพื่อให้ครูและนักเรียนได้ค้นคว้าหาข้อมูลและสามารถนำสื่อการเรียนการสอนทางด้านเทคโนโลยีมาใช้ในการจัดการเรียนการสอนได้ มีห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ ห้องปฏิบัติการภาษาต่างประเทศ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ห้องสมุดเป็นต้น

ภาพรวมในอนาคตของโรงเรียนพระบางวิทยา คือ มุ่งมั่นที่จะพัฒนาโรงเรียนให้ได้มาตรฐานและนักเรียนต้องมีคุณภาพ มีคุณธรรมนำความรู้ มีสภาพแวดล้อมและแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนการสอน ในปีการศึกษา 2549 โรงเรียนได้รับการรับรองมาตรฐานรอบ 2 จากการประเมินคุณภาพภายนอกของสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) และ ในปีการศึกษา 2554 โรงเรียนได้รับการรับรองมาตรฐานรอบ 3 จากการประเมินคุณภาพภายนอกของสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา

ทำเนียบผู้บริหารโรงเรียพระบางวิทยาแก้ไข

ลำดับ รายนาม ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง
1 นายสุวัฒน์ ลีวุฒินันท์ พ.ศ. 2527 – พ.ศ. 2532
2 นายประจวบ นิลเนตร์ พ.ศ. 2532 – พ.ศ. 2535
3 นายจำนงค์ ฤทธิเรืองเดช พ.ศ. 2536 – พ.ศ. 2540
4 นายธวัชชัย ทองเจริญ พ.ศ. 2540 – พ.ศ. 2544
5 นายประสิทธิ์ คันซอทอง พ.ศ. 2544 – พ.ศ. 2547
6 นายหิรัญ สถาพรพิบูลย์ พ.ศ. 2547 – พ.ศ. 2551
7 นางสาวจุไรรัตน์ มณีรัตน์ พ.ศ. 2551 – พ.ศ. 2553
8 นายพันศักดิ์ ศรีทอง พ.ศ. 2553 – พ.ศ. 2557
9 นายประมวล อ่วมงาม พ.ศ. 2557 - พ.ศ. 2557
10 นายนิพนธ์ สร้อยสุวรรณ พ.ศ. 2557 - พ.ศ. 2558
11 นายไพบูลย์ เขียนประเสริฐ พ.ศ. 2558 - พ.ศ. 2562
12 นายอารมณ์ น้อยเกิด พ.ศ. 2562 - ปัจจุบบัน

ผู้บริหารโรงเรียพระบางวิทยาแก้ไข

ลำดับ รายนาม ตำแหน่ง
1 นายอารมณ์ น้อยเกิด ผู้อำนวยการโรงเรียน
2 นางสาวกมลรัตน์ อนงคณะศักดิ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียน
3 นายมาโนช พันธุ์เขียน ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียน
4 นายไพฑูรย์ ไวยธัญกิจ ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียน
5 นางสาวรมณภัทร มัติโก ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียน

การจัดการศึกษาแก้ไข

เปิดสอนแก้ไข

โรงเรียนได้เปิดทำการสอน 21 ห้องเรียน

  • มัธยมศึกษาตอนต้น 4-5-4
  • มัธยมศึกษาตอนปลาย 2-3-3

ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

ดูเพิ่มแก้ไข

อ้างอิงแก้ไข

แหล่งข้อมูลอื่นแก้ไข