รายชื่อสถาบันอุดมศึกษาในกรุงเทพมหานคร แก้

สถาบันอุดมศึกษา เขต ประเภท เว็บไซต์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เขตปทุมวัน มหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐบาล [1]
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน เขตจตุจักร มหาวิทยาลัยรัฐบาล [2]
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ เขตพระนคร มหาวิทยาลัยรัฐบาล [3]
มหาวิทยาลัยรามคำแหง เขตบางกะปิ มหาวิทยาลัยรัฐบาล [4]
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (ประสานมิตร) เขตวัฒนา มหาวิทยาลัยรัฐบาล [5]
มหาวิทยาลัยศิลปากร วังท่าพระ เขตพระนคร มหาวิทยาลัยรัฐบาล
มหาวิทยาลัยมหิดล เขตบางกอกน้อย
เขตพญาไท
มหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐบาล
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เขตลาดกระบัง มหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐบาล
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี บางมดและบางขุนเทียน เขตทุ่งครุ มหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐบาล
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เขต
มหาวิทยาลัยกรุงเทพมหานคร (มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช) เขต
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ เขต
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เขต
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เขต
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ เขต
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ เขต
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตอุเทนถวาย เขต
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม เขต
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เขต
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร เขต
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต เขต
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เขต
มหาวิทยาลัยราชภัฎธนบุรี เขต
สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน เขต
[[]] เขต
[[]] เขต
[[]] เขต