เขต อาจหมายถึง

  • อาณาเขต หรือบริเวณการปกครอง
  • เขต หน่วยการปกครองในกรุงเทพมหานคร แบ่งออกเป็น 50 เขต
  • เขต การจำแนกสิ่งมีชีวิตที่อยู่เหนืออาณาจักรขึ้นไป