{{กล่องข้อมูล หน่วยงานของรัฐ 2 | ชื่อหน่วยงาน = งานสาบรรณ แขวงทางหลวงชัยภูมิ | ชื่อในภาษาแม่_1 = Department of Highways | ชื่อในภาษาแม่_2 = | ชื่อในภาษาแม่_ท = | สัญลักษณ์ = | สัญลักษณ์_กว้าง = | สัญลักษณ์_บรรยาย = | ตรา = doh.jpg | ตรา_กว้าง = 150px | ตรา_บรรยาย = | ภาพ = | ภาพ_กว้าง = | ภาพ_บรรยาย = | วันก่อตั้ง = 1 เมษายน พ.ศ. 2455 | ผู้ก่อตั้ง = | สืบทอดจาก_1 = | สืบทอดจาก_2 = | สืบทอดจาก_3 = | สืบทอดจาก_4 = | สืบทอดจาก_5 = | สืบทอดจาก_6 = | วันยุบเลิก = | สืบทอดโดย = | เขตอำนาจ = ทั่วราชอาณาจักร | กองบัญชาการ = 50 หมู่ 10 ถนนนิเวศรัตน์ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ 36000 | latd= |latm= |lats= |latNS= | longd= |longm= |longs= |longEW= | รหัสภูมิภาค = | บุคลากร = | งบประมาณ = 77,509.9751 ล้านบาท (พ.ศ. 2559)[1] | รัฐมนตรี1_ชื่อ = | รัฐมนตรี1_ตำแหน่ง = | รัฐมนตรี2_ชื่อ = | รัฐมนตรี2_ตำแหน่ง = | รัฐมนตรี3_ชื่อ = | รัฐมนตรี3_ตำแหน่ง = | รัฐมนตรี4_ชื่อ = | รัฐมนตรี4_ตำแหน่ง = | รัฐมนตรี5_ชื่อ = | รัฐมนตรี5_ตำแหน่ง = | รัฐมนตรี6_ชื่อ = | รัฐมนตรี6_ตำแหน่ง = | รัฐมนตรี7_ชื่อ = | รัฐมนตรี7_ตำแหน่ง = | รัฐมนตรี8_ชื่อ = | รัฐมนตรี8_ตำแหน่ง = | รัฐมนตรี9_ชื่อ = | รัฐมนตรี9_ตำแหน่ง = | รัฐมนตรี10_ชื่อ = | รัฐมนตรี10_ตำแหน่ง = | หัวหน้า1_ชื่อ = กฤตภาส อุตรวีระการ | หัวหน้า1_ตำแหน่ง = ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชัยภูมิ | หัวหน้า2_ชื่อ = ทศพร ยาสมร | หัวหน้า2_ตำแหน่ง = รองผู้อำนวยการ ฝ่ายวิศวะกรรม | หัวหน้า3_ชื่อ = นิทัศน์ จรัญพันธ์ | หัวหน้า3_ตำแหน่ง = รองผู้อำนวยการ ฝ่ายปฎิบัติการ | หัวหน้า4_ชื่อ = ศรีสมร บัวดี | หัวหน้า4_ตำแหน่ง = รองผู้อำนวยการ ฝ่ายบริหาร | หัวหน้า5_ชื่อ = | หัวหน้า5_ตำแหน่ง = | หัวหน้า6_ชื่อ = | หัวหน้า6_ตำแหน่ง = | หัวหน้า7_ชื่อ = | หัวหน้า7_ตำแหน่ง = | หัวหน้า8_ชื่อ = | หัวหน้า8_ตำแหน่ง = | หัวหน้า9_ชื่อ = | หัวหน้า9_ตำแหน่ง = | หัวหน้า10_ชื่อ = | หัวหน้า10_ตำแหน่ง = | ประเภทหน่วยงาน = แขวงทางหลวง | ต้นสังกัด = กระทรวงคมนาคม | กำกับดูแล = มีหน้าที่ดำเนินการก่อสร้าง ควบคุม บูรณะ และบำรุงรักษา[[ทางหลวง] | ลูกสังกัด_1 = | ลูกสังกัด_2 = | ลูกสังกัด_3 = | ลูกสังกัด_4 = | ลูกสังกัด_5 = | ลูกสังกัด_6 = | ลูกสังกัด_7 = | ลูกสังกัด_8 = | ลูกสังกัด_9 = | เอกสารหลัก_1= | เอกสารหลัก_2= | เอกสารหลัก_3= | เอกสารหลัก_4= | เอกสารหลัก_5= | เอกสารหลัก_6= | เว็บไซต์ = https://sarabancyp.dlinkddns.com/ | หมายเหตุ = | แผนที่ = | แผนที่_กว้าง = | แผนที่_บรรยาย = }}

แขวงทางหลวงชัยภูมิ เป็นหน่วยงานสังกัดกระทรวงคมนาคม มีหน้าที่ดำเนินการก่อสร้าง ควบคุม บูรณะ และบำรุงรักษาทางหลวง ทางหลวงพิเศษ ทางหลวงแผ่นดิน และทางหลวงสัมปทาน[2] เพื่ออำนวยความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัยในทางหลวงทั่วประเทศ เอื้อประโยชน์ในการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม การปกครอง ความมั่นคง และการป้องกันประเทศ[3]

ประวัติแขวงทางหลวงชัยภูมิ

แก้

พ.ศ. 2482 ก่อตั้งเป็นหมวดการทางชัยภูมิ สังกัดเขตการทางนครราชสีมา พ.ศ. 2492 ยกฐานะเป็นแขวงการทางชัยภูมิ สังกัดเขตการทางนครราชสีมา พ.ศ. 2531 ย้ายไปสังกัดเขตการทางเพชรบูรณ์ พ.ศ. 2537 ย้ายไปสังกัดสำนักทางหลวงที่ 5 (ขอนแก่น) พ.ศ. 2558 เปลี่ยนชื่อเป็นแขวงทางหลวงชัยภูมิ สังกัดสำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น)

ประวัติถนนกรุงรัตนโกสินทร์

แก้

วันพุธที่ 4 พฤศจิกายน พ.ศ. 2400 พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวโปรดเกล้าฯ ให้เจ้าพระยายมราช (ครุฑ) เป็นแม่กอง [4] ทำถนนในพระนครทุกสาย ในสมัยนั้นก็คือ ถนนรอบพระบรมมหาราชวัง วัดพระศรีรัตนศาสดาราม ด้วยก่อนนี้เป็นเพียงถนนดินคนเดินไปมา ถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นการบุกเบิกคมนาคมทางบกแบบยุโรปขึ้นครั้งแรกในกรุงรัตนโกสินทร์ เพราะก่อนหน้านี้จะใช้การคมนาคมทางน้ำเป็นหลัก และถนนต่อจากท้ายวังก็คือถนนเจริญกรุง ถนนสายแรกของประเทศไทย

ฝ่ายปฎิบัติการ

แก้
 • หมวดทางหลวงชัยภูมิ
 • หมวดทางหลวงจัตุรัส
 • หมวดทางหลวงละหาน
 • หมวดทางหลวงหนองบัวแดง
 • หมวดทางหลวงโป่งนก
 • หมวดทางหลวงเทพสถิต


ฝ่ายวิศวะกรรม

แก้
 • งานอำนวยความปลอดภัย
 • งานปรับซ่อม
 • งานไฟฟ้า
 • งานวางแผน

ฝ่ายบริหาร

แก้

อ้างอิง

แก้
 1. ราชกิจจานุเบกษา, พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 เล่ม 132 ตอนที่ 91ก วันที่ 25 กันยายน 2558
 2. งบประมาณ
 3. หน้าที่และความรับผิดชอบ
 4. ภาพเก่าในสยาม

แหล่งข้อมูลอื่น

แก้