กรมทางหลวงชนบท

กรมทางหลวงชนบท (อังกฤษ: Department of Rural Roads) เป็นส่วนราชการระดับกรม สังกัดกระทรวงคมนาคม จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 3 ตุลาคม พ.ศ. 2545 โดยบุคลากรโอนภารกิจมาจากกรมโยธาธิการและกรมการเร่งรัดพัฒนาชนบท มีหน้าที่ในการพัฒนาและยกระดับมาตรฐานทางหลวงชนบท เพื่อสนับสนุนการคมนาคมขนส่ง การท่องเที่ยว การพัฒนาชายแดน การพัฒนาเมืองอย่างบูรณาการและยั่งยืน แก้ไขปัญหาจราจรโดยสร้างทางเชื่อม ทางเลี่ยง และทางลัด รวมทั้งเป็นพี่เลี้ยงด้านการพัฒนาทางหลวงท้องถิ่นให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

กรมทางหลวงชนบท
Department of Rural Roads
Seal of the Department of Rural Roads of Thailand.svg
ภาพรวมหน่วยงาน
ก่อตั้ง3 ตุลาคม พ.ศ. 2545
สำนักงานใหญ่9 ถนนพหลโยธิน แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 10220
งบประมาณประจำปี46,077.6681 ล้านบาท (พ.ศ. 2559)[1]
ฝ่ายบริหารหน่วยงาน
 • อภิรัฐ ไชยวงศ์น้อย[2], อธิบดี
 • ไกวัลย์ โรจนานุกูล, รองอธิบดี
 • ผดุงศักดิ์ สรุจิกำจรวัฒนะ, รองอธิบดี
เว็บไซต์http://www.drr.go.th

ภารกิจ

พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 2545 มุ่งปรับปรุงระบบระบบราชการให้สอดคล้องกับสภาพความเป็นไปของสังคม โดยมีการจัดตั้งกรมทางหลวงชนบทขึ้น แต่ได้มีการกำหนดบทเฉพาะกาล มาตรา 54 ไว้ว่า "ภายในห้าปีนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ให้โอนกิจการอำนาจหน้าที่ ทรัพย์สิน งบประมาณ หนี้ สิทธิ ภาระผูกพัน ข้าราชการ ลูกจ้าง และอัตรากำลังของกรมทางหลวงชนบท และบรรดาอำนาจหน้าที่ของผู้ดำรงตำแหน่งหรือผู้ซึ่งปฏิบัติหน้าที่ในกรมทางหลวงชนบท ไปเป็นของกรมทางหลวง หรือผู้ดำรงตำแหน่งหรือผู้ซึ่งปฏิบัติหน้าที่ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แล้วแต่กรณี ทั้งนี้ ตามที่กำหนดในพระราชกฤษฎีกา ในพระราชกฤษฎีกาดังกล่าวจะกำหนดให้การกำหนดรายละเอียดบางกรณีเป็นไปตามมติของคณะรัฐมนตรีหรือประกาศของรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องก็ได้ เมื่อมีการตราพระราชกฤษฎีกาตามวรรคหนึ่งขึ้นบังคับใช้แล้ว ให้ถือว่ากรมทางหลวงชนบทเป็นอันยุบเลิก" ซึ่งจะเป็นผลให้กรมทางหลวงชนบท มีภารกิจที่จะต้องดำเนินการในระยะเวลาเพียง 5 ปี

ต่อมาภายหลังการประชุมของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เมื่อวันที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2550 ได้มีมติให้กรมทางหลวงชนบทดำเนินการต่อไปอีก 5 ปี กระทั่งในปี พ.ศ. 2552 ได้มีพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2552 ให้ยกเลิกการยุบกรมทางหลวงชนบท และให้มีภารกิจดำเนินการเช่นเดิม เนื่องจากเป็นนโยบายหลักของทุกรัฐบาล[3]

เครื่องหมายราชการ

สัญลักษณ์ของกรมทางหลวงชนบท คือ องค์พระวิษณุหรือพระนารายณ์ เป็นเทพแห่งวิศวกรรมการพัฒนา การก่อสร้าง และบำรุงรักษาทางหลวง ประทับเป็นสง่าบนพระอาสน์ มือขวาถือจอบ มือซ้ายถือลูกดิ่ง เบื้องหลังพระวิษณุแสงสว่างแผ่เป็นรัศมีโดยรอบทั้ง 8 ทิศ แสดงถึงภารกิจของกรมทางหลวงชนบท ครอบคลุมทั้งประเทศ และลายกนก 3 ชั้น ตัดด้วยเส้นสีแดงบนพื้นสีเหลืองทอง หมายถึง ประเทศไทย

รายนามอธิบดี

รายนามอธิบดีกรมทางหลวงชนบท
ลำดับ รายนาม ระยะเวลาการดำรงตำแหน่ง
1 สุรชัย ธารสิทธิ์พงษ์ (8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2545 - 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2549)
2 ระพินทร์ จารุดุล (29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2549 - 10 เมษายน พ.ศ. 2551)
3 สุพจน์ ทรัพย์ล้อม (11 เมษายน พ.ศ. 2551 - 30 กันยายน พ.ศ. 2551)
4 วิชาญ คุณากูลสวัสดิ์ (31 ตุลาคม พ.ศ. 2551 - 30 กันยายน พ.ศ. 2554)
5 ชาติชาย ทิพย์สุนาวี (21 ตุลาคม พ.ศ. 2554 - 30 กันยายน พ.ศ. 2557)
6 ดรุณ แสงฉาย (16 ธันวาคม พ.ศ. 2557 - 30 กันยายน พ.ศ. 2558)
7 พิศักดิ์ จิตวิริยะวศิน (1 ตุลาคม พ.ศ. 2558 - 29 มกราคม พ.ศ. 2562)
8 กฤชเทพ สิมลี (29 มกราคม พ.ศ. 2562 - 30 กันยายน พ.ศ. 2562)
9 ปฐม เฉลยวาเรศ (13 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 - 14 ตุลาคม พ.ศ. 2564)
10 อภิรัฐ ไชยวงศ์น้อย (15 ตุลาคม พ.ศ. 2564 - ปัจจุบัน)

โครงสร้างส่วนราชการ

 • สำนักบริหารกลาง[4]
 • กองแผนงาน
 • แขวงทางหลวงชนบท ตามที่รัฐมนตรีประกาศกำหนด
 • ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
 • สำนักกฎหมาย
 • สำนักก่อสร้างทาง
 • สำนักก่อสร้างสะพาน
 • สำนักเครื่องกลและสื่อสาร
 • สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 1 - 18
 • สำนักบำรุงทาง
 • สำนักฝึกอบรม
 • สำนักวิเคราะห์ วิจัย และพัฒนา
 • สำนักส่งเสริมการพัฒนาทางหลวงท้องถิ่น
 • สำนักสำรวจและออกแบบ
 • สำนักอำนวยความปลอดภัย

สำนักงานทางหลวงชนบท และแขวงทางหลวงชนบทในสังกัด

 1. สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 1 (ปทุมธานี)
  • แขวงทางหลวงชนบทปทุมธานี
  • แขวงทางหลวงชนบทนนทบุรี
  • แขวงทางหลวงชนบทสมุทรปราการ
  • แขวงทางหลวงชนบทพระนครศรีอยุธยา
  • แขวงทางหลวงชนบทอ่างทอง
 2. สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 2 (สระบุรี)
  • แขวงทางหลวงชนบทสระบุรี
  • แขวงทางหลวงชนบทลพบุรี
  • แขวงทางหลวงชนบทสิงห์บุรี
  • แขวงทางหลวงชนบทชัยนาท
 3. สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 3 (ชลบุรี)
  • แขวงทางหลวงชนบทชลบุรี
  • แขวงทางหลวงชนบทระยอง
  • แขวงทางหลวงชนบทจันทบุรี
  • แขวงทางหลวงชนบทตราด
 4. สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 4 (เพชรบุรี)
  • แขวงทางหลวงชนบทเพชรบุรี
  • แขวงทางหลวงชนบทประจวบคีรีขันธ์
  • แขวงทางหลวงชนบทราชบุรี
  • แขวงทางหลวงชนบทสมุทรสงคราม
  • แขวงทางหลวงชนบทสมุทรสาคร
 5. สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 5 (นครราชสีมา)
  • แขวงทางหลวงชนบทนครราชสีมา
  • แขวงทางหลวงชนบทชัยภูมิ
  • แขวงทางหลวงชนบทบุรีรัมย์
  • แขวงทางหลวงชนบทสุรินทร์
 6. สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 6 (ขอนแก่น)
  • แขวงทางหลวงชนบทขอนแก่น
  • แขวงทางหลวงชนบทเลย
  • แขวงทางหลวงชนบทมหาสารคาม
  • แขวงทางหลวงชนบทร้อยเอ็ด
 7. สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 7 (อุบลราชธานี)
  • แขวงทางหลวงชนบทอุบลราชธานี
  • แขวงทางหลวงชนบทศรีสะเกษ
  • แขวงทางหลวงชนบทอำนาจเจริญ
  • แขวงทางหลวงชนบทยโสธร
 8. สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 8 (นครสวรรค์)
  • แขวงทางหลวงชนบทนครสวรรค์
  • แขวงทางหลวงชนบทอุทัยธานี
  • แขวงทางหลวงชนบทตาก
  • แขวงทางหลวงชนบทกำแพงเพชร
  • แขวงทางหลวงชนบทพิจิตร
 9. สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 9 (อุตรดิตถ์)
  • แขวงทางหลวงชนบทอุตรดิตถ์
  • แขวงทางหลวงชนบทสุโขทัย
  • แขวงทางหลวงชนบทพิษณุโลก
  • แขวงทางหลวงชนบทเพชรบูรณ์
 10. สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 10 (เชียงใหม่)
  • แขวงทางหลวงชนบทเชียงใหม่
  • แขวงทางหลวงชนบทแม่ฮ่องสอน
  • แขวงทางหลวงชนบทลำพูน
  • แขวงทางหลวงชนบทลำปาง
  • แขวงทางหลวงชนบทแพร่
 11. สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 11 (สุราษฎร์ธานี)
  • แขวงทางหลวงชนบทสุราษฎร์ธานี
  • แขวงทางหลวงชนบทนครศรีธรรมราช
  • แขวงทางหลวงชนบทชุมพร
  • แขวงทางหลวงชนบทระนอง
 12. สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 12 (สงขลา)
  • แขวงทางหลวงชนบทสงขลา
  • แขวงทางหลวงชนบทสตูล
  • แขวงทางหลวงชนบทยะลา
  • แขวงทางหลวงชนบทปัตตานี
  • แขวงทางหลวงชนบทนราธิวาส
 13. สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 13 (ฉะเชิงเทรา)
  • แขวงทางหลวงชนบทฉะเชิงเทรา
  • แขวงทางหลวงชนบทนครนายก
  • แขวงทางหลวงชนบทปราจีนบุรี
  • แขวงทางหลวงชนบทสระแก้ว
 14. สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 14 (กระบี่)
  • แขวงทางหลวงชนบทกระบี่
  • แขวงทางหลวงชนบทพังงา
  • แขวงทางหลวงชนบทภูเก็ต
  • แขวงทางหลวงชนบทตรัง
  • แขวงทางหลวงชนบทพัทลุง
 15. สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 15 (อุดรธานี)
  • แขวงทางหลวงชนบทอุดรธานี
  • แขวงทางหลวงชนบทหนองบัวลำภู
  • แขวงทางหลวงชนบทหนองคาย
  • แขวงทางหลวงชนบทบึงกาฬ
 16. สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 16 (กาฬสินธุ์)
  • แขวงทางหลวงชนบทกาฬสินธุ์
  • แขวงทางหลวงชนบทสกลนคร
  • แขวงทางหลวงชนบทนครพนม
  • แขวงทางหลวงชนบทมุกดาหาร
 17. สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 17 (เชียงราย)
  • แขวงทางหลวงชนบทเชียงราย
  • แขวงทางหลวงชนบทพะเยา
  • แขวงทางหลวงชนบทน่าน
 18. สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 18 (สุพรรณบุรี)
  • แขวงทางหลวงชนบทสุพรรณบุรี
  • แขวงทางหลวงชนบทกาญจนบุรี
  • แขวงทางหลวงชนบทนครปฐม

อ้างอิง

ดูเพิ่ม

แหล่งข้อมูลอื่น