สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร

สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร หรือ สนข. (อังกฤษ: Office of Transport and Traffic Policy and Planning ย่อว่า OTP) เป็นส่วนราชการระดับกรม สังกัดกระทรวงคมนาคม จัดตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2545

สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร
Office of Transport and Traffic Policy and Planning
ตรา
ภาพรวมหน่วยงาน
ก่อตั้งพ.ศ. 2545 (22 ปี)
สำนักงานใหญ่ไทย 35 ถนนเพชรบุรี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
งบประมาณประจำปี100.2339 ล้านบาท (พ.ศ. 2562)[1]
ฝ่ายบริหารหน่วยงาน
 • นายปัญญา ชูพานิช, ผู้อำนวยการ
 • นางวิไลรัตน์ ศิริโสภณศิลป์, รองผู้อำนวยการ
 • นายสุรพงษ์ เมี้ยนมิตร, รองผู้อำนวยการ
ต้นสังกัดกระทรวงคมนาคม
เว็บไซต์http://www.otp.go.th/

ประวัติ แก้

สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร เพื่อปฏิรูประบบราชการตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่8 และ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 เมื่อปี พ.ศ. 2545 เป็นหน่วยงานสังกัดกระทรวงคมนาคม โดยทำการโอนอำนาจหน้าที่ของ สำนักงานคณะกรรมการจัดระบบการจราจรทางบก (สจร.) อำนาจหน้าที่ของสำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม ในส่วนของสำนักนโยบายและแผนการขนส่งและสื่อสาร (บางส่วน) และอำนาจหน้าที่ของสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการพาณิชยนาวี (บางส่วน) มาขึ้นกับ สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร และให้มีภารกิจเกี่ยวกับ การเสนอแนะนโยบายและจัดทำแผนการขนส่งการจราจร และความปลอดภัยจากการขนส่ง ประสานแผนด้านการขนส่งทางบก ทางน้ำ ทางอากาศ การจราจร และความปลอดภัย จากการขนส่งให้สอดคล้องกับแผนหลักด้านการขนส่งและจราจร เพื่อให้ นโยบายด้านการขนส่งและจราจร มีความเป็นเอกภาพ

สำนักงานฯ มีผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร เป็นหัวหน้าส่วนราชการ และทำหน้าที่เป็นกรรมการและเลขานุการของ คณะกรรมการจัดระบบการจราจรทางบก (คจร.) และ สนข.ยังเป็นหน่วยงานซึ่งอำนวยการปฏิบัติงานของ ศูนย์ปลอดภัยคมนาคม กระทรวงคมนาคม อีกด้วย

การแบ่งส่วนราชการ แก้

 • สำนักบริหารกลาง
 • กองจัดระบบการจราจรทางบก
 • กองพัฒนาระบบการขนส่งและจราจร
 • ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศการขนส่งและจราจร
 • สำนักงานโครงการบริหารจัดการระบบตั๋วร่วม
 • สำนักแผนความปลอดภัย
 • สำนักแผนงาน
 • สำนักส่งเสริมระบบการขนส่งและจราจรในภูมิภาค[2]

อ้างอิง แก้

 1. ราชกิจจานุเบกษา, พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เล่ม 135 ตอนที่ 71ก วันที่ 17 กันยายน 2561
 2. http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2558/A/005/1.PDF

แหล่งข้อมูลอื่น แก้