กรมการขนส่งทางราง

กรมสังกัดกระทรวงคมนาคม

กรมการขนส่งทางราง (อังกฤษ: Department of Rail Transport) เป็นส่วนราชการในสังกัดกระทรวงคมนาคม จัดตั้งขึ้นตาม พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ ๑๘) พ.ศ. ๒๕๖๒ เมื่อวันจันทร์ที่ 15 เมษายน พ.ศ. 2562[1] โดยเป็นการยกฐานะขึ้นมาจากสำนักงานโครงการพัฒนาระบบราง ในสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร กรมการขนส่งทางรางมีหน้าที่กำกับดูแลระบบขนส่งทางรางทั่วประเทศให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน รวมถึงการเสนอแนะนโยบาย ยุทธศาสตร์ และแผนงานการกำกับดูแลกิจการขนส่งทางรางให้เป็นมาตรฐาน อีกทั้งการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานการขนส่งทางรางของประเทศให้สามารถแข่งขันและเชื่อมต่อการขนส่งรูปแบบอื่นและประเทศเพื่อนบ้านได้ ปัจจุบัน นาย กิตติพันธ์ ปานจันทร์​ เป็นอธิบดี และ นาย พิเชฐ คุณาธรรมรักษ์​ เป็นรองอธิบดี​

กรมการขนส่งทางราง
Department of Rail Transport
ที่ทำการ
ชั้น 4-5 อาคาร ณ ถลาง 514/1 ถนนหลานหลวง แขวงสี่แยกมหานาค เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
ภาพรวม
วันก่อตั้ง 15 เมษายน พ.ศ. 2562 (2 ปี)
รัฐมนตรี ศักดิ์สยาม ชิดชอบ, รัฐมนตรีว่าการ
อธิรัฐ รัตนเศรษฐ, รัฐมนตรีช่วยว่าการ
ถาวร เสนเนียม, รัฐมนตรีช่วยว่าการ
ผู้บริหารหลัก กิตติพันธ์ ปานจันทร์, อธิบดี
ในกำกับดูแลของ กระทรวงคมนาคม
เว็บไซต์
https://www.drt.go.th/

ประวัติแก้ไข

กรมการขนส่งทางรางจัดตั้งขึ้นตาม พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ ๑๘) พ.ศ. ๒๕๖๒ ที่ได้ประกาศลงในราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๖ ตอน ๔๙ หน้า ๙ เมื่อวันอาทิตย์ที่ 14 เมษายน พ.ศ. 2562 ซึ่งมีผลบังคับใช้ในวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา (คือวันที่ 15 เมษายน พ.ศ. 2562) โดยได้ยกฐานะและโอนกิจการ สิทธิ หนี้สิน และภาระผูกพัน รวมถึงข้าราชการและพนักงานลูกจ้างของสำนักงานโครงการพัฒนาระบบราง สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร กระทรวงคมนาคม ออกมาจัดตั้งเป็นกรมการขนส่งทางราง[1] โดยในวาระเริ่มแรกนั้น ทางกรมใช้ชั้น 3 อาคารสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร เป็นที่ทำการชั่วคราว[2]

จากนั้นในการประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันอังคารที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้ สราวุธ ทรงศิวิไล ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร ดำรงตำแหน่งอธิบดีกรมการขนส่งทางรางคนแรก และในวันเดียวกัน ชัยวัฒน์ ทองคำคูณ ปลัดกระทรวงคมนาคม และอดีตผู้อำนวยการ สนข. ได้ลงนามในคำสั่งโอนย้าย สรพงศ์ ไพฑูรย์พงษ์ ผู้ช่วยปลัดกระทรวงคมนาคม ให้มาดำรงตำแหน่งรองอธิบดีกรมการขนส่งทางราง[3] ต่อมาเมื่อวันที่ 9 มิถุนายน พ.ศ. 2562 พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้แต่งตั้งสราวุธ ทรงศิวิไล ให้ดำรงตำแหน่งอธิบดีกรมการขนส่งทางรางอย่างเป็นทางการ[4]

หน้าที่แก้ไข

กรมการขนส่งทางรางมีหน้าที่ดังต่อไปนี้

 1. จัดทำข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย ยุทธศาสตร์ และแผนการพัฒนาด้านการขนส่งทางรางของประเทศ
 2. กำหนดมาตรฐานเกี่ยวกับการขนส่งทางราง มาตรฐานด้านความปลอดภัย มาตรฐานการบำรุงทาง มาตรฐานการประกอบกิจการ มาตรฐานผู้ประจำหน้าที่ รวมทั้งกำกับดูแลให้เป็นไปตามมาตรฐานดังกล่าว
 3. กำกับดูแลการใช้ประโยชน์โครงสร้างพื้นฐานการขนส่งทางราง
 4. ศึกษาและพัฒนานวัตกรรมการขนส่งทางราง
 5. ร่วมมือและประสานงานด้านการขนส่งทางรางกับองค์กร และหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องทั้งในประเทศและต่างประเทศ
 6. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่กฎหมายกำหนดให้เป็นหน้าที่และอำนาจของกรม หรือตามที่รัฐมนตรีหรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย

การแบ่งส่วนราชการแก้ไข

กรมการขนส่งทางรางแบ่งส่วนราชการออกเป็น 5 ส่วนดังต่อไปนี้[5]

 1. สำนักงานเลขานุการกรม
 2. กองกฎหมาย
 3. กองกำกับกิจการขนส่งทางราง
 4. กองมาตรฐานความปลอดภัยและบำรุงทาง
 5. กองยุทธศาสตร์และแผนงาน

รายนามอธิบดีแก้ไข

ลำดับ ภาพ ชื่อ ดำรงตำแหน่ง หมายเหตุ
1 นายสราวุธ ทรงศิวิไล 9 มิถุนายน พ.ศ. 2562 - 30 กันยายน พ.ศ. 2562
2 นายสรพงศ์ ไพฑูรย์พงศ์ 18 มกราคม พ.ศ. 2563[6]- 30 กันยายน พ.ศ. 2563 รักษาราชการแทน ตั้งแต่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2563 - 14 ธันวาคม พ.ศ. 2563
3 นายกิตติพันธ์ ปานจันทร์ 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564[7]- รักษาราชการแทน ตั้งแต่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2563 - 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564

อ้างอิงแก้ไข

 1. 1.0 1.1 พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ ๑๘) พ.ศ. ๒๕๖๒
 2. ฐานเศรษฐกิจ (22 เมษายน 2562). "จับตา!ตั้ง'อธิบดีกรมราง'คนแรก". www.thansettakij.com. สืบค้นเมื่อ 6 กรกฎาคม 2562. Check date values in: |accessdate=, |date= (help)
 3. รัฐบาลไทย (21 พฤษภาคม 2562). "สรุปข่าวการประชุมคณะรัฐมนตรี 21 พฤษภาคม 2562". www.thaigov.go.th. สืบค้นเมื่อ 6 กรกฎาคม 2562. Check date values in: |accessdate=, |date= (help)
 4. ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญ (กระทรวงคมนาคม:นายสราวุธ ทรงศิวิไล)
 5. กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมการขนส่งทางราง กระทรวงคมนาคม พ.ศ. ๒๕๖๒
 6. ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญ
 7. ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญ

เว็บไซต์แก้ไข