พีรวงค์
พีรวงค์
วันเกิดพ.ศ. 2538
อาชีพTechnician
เพศชาย
สรรพนามผม/คุณ/เขา
สถานที่อยู่จังหวัดแพร่ ประเทศไทย
เริ่มเขียน17 มกราคม พ.ศ. 2559
สิ่งที่สนใจแหล่งท่องเที่ยว ประวัติศาสตร์ บุคคล การปกครอง

บทความที่เริ่มสร้างแก้ไข

บุคคลแก้ไข

 · พระมหาโพธิวงศาจารย์ (สุจี กตสาโร)  · ครูบากัญจนอรัญญวาสีมหาเถร · หลวงพงษ์พิบูลย์ (เจ้าพรหม วงศ์พระถาง)  · พระครูวิจิตรนวการโกศล (สมจิต จิตตคุตโต)  · พระยาบุรีรัตน์ (หนู มหายศปัญญา)  · เจ้าอินทร์แปลง เทพวงศ์ · เจ้าราชดนัย (ยอดฟ้า ณ น่าน)  · พญาขัณฑสีมาโลหะกิจ · พระยาราชวงศ์ (บุญศรี บุตรรัตน์) · แม่เจ้าบัวถา มหายศปัญญา · เจ้าไข่มุกต์ ประชาศรัยสรเดช  · เจ้าจันทร์คำ บุรีรัตน์  · พระวิไชยราชา (เจ้าขัติ แสนศิริพันธุ์) · เกรน ประชาศรัยสรเดช · แม่เจ้าสุชาดา · ประนอม ทาแปง · แม่เจ้าแขกแก้ว · แม่เจ้าหม่อมราชวงศ์รถแก้ว

การปกครองแก้ไข

 · นครรัฐแพร่ · ราชวงศ์เทพวงศ์

สถานที่แก้ไข

 · คุ้มเจ้าหลวง (นครแพร่)  · คุ้มเจ้าหนานไชยวงศ์ · คุ้มเจ้าบุรีรัตน์ (น้อยหนู)  · คุ้มวิชัยราชา · บ้านขัติยะวรา · บ้านวงศ์พระถาง

จิตรกรรมแก้ไข

 · นางสีเวย

แม่แบบแก้ไข

 · พระราชวงศ์เทพวงศ์ · พระราชวงศ์วงศ์หลวงติ๋นมหาวงศ์ · เจ้าผู้ครองนครแพร่

หมวดหมู่แก้ไข

 · สกุลมหายศปัญญา · ราชธิดาในเจ้าผู้ครองนครฝ่ายเหนือ · ราชโอรสในเจ้าผู้ครองนครฝ่ายเหนือ  · วงศ์วรญาติ  · คุ้มในจังหวัดแพร่


 ผู้ใช้คนนี้นับถือศาสนาพุทธ
  ผู้ใช้คนนี้มีภูมิลำเนาอยู่ใน จังหวัดแพร่
 ผู้ใช้คนนี้สนใจประวัติศาสตร์

|}