พีรวงค์
ชื่อในวิกิพีเดีย พีรวงค์
วันเกิด พ.ศ. 2538
อาชีพ Technician
เพศ ชาย
สถานที่อยู่ จังหวัดแพร่ ประเทศไทย
เว็บไซต์ ไม่ระบุ
17 มกราคม พ.ศ. 2559
หยุดเขียน ไม่ระบุ
ความตั้งใจ
สิ่งที่สนใจ แหล่งท่องเที่ยว ประวัติศาสตร์ บุคคล การปกครอง
ติดวิกิพีเดีย
ระดับทักษะ
จำนวนเรื่องที่เขียน


บทความที่เริ่มสร้างแก้ไข

บุคคลแก้ไข

 · พระมหาโพธิวงศาจารย์ (สุจี กตสาโร)  · ครูบากัญจนอรัญญวาสีมหาเถร · หลวงพงษ์พิบูลย์ (เจ้าพรหม วงศ์พระถาง)  · พระครูวิจิตรนวการโกศล (สมจิต จิตตคุตโต)  · พระยาบุรีรัตน์ (หนู มหายศปัญญา)  · เจ้าอินทร์แปลง เทพวงศ์ · เจ้าราชดนัย (ยอดฟ้า ณ น่าน)  · พญาขัณฑสีมาโลหะกิจ · พระยาราชวงศ์ (บุญศรี บุตรรัตน์) · แม่เจ้าบัวถา มหายศปัญญา · เจ้าไข่มุกต์ ประชาศรัยสรเดช  · เจ้าจันทร์คำ บุรีรัตน์  · พระวิไชยราชา (เจ้าขัติ แสนศิริพันธุ์) · เกรน ประชาศรัยสรเดช · แม่เจ้าสุชาดา · ประนอม ทาแปง · แม่เจ้าแขกแก้ว · แม่เจ้าหม่อมราชวงศ์รถแก้ว

การปกครองแก้ไข

 · นครรัฐแพร่ · ราชวงศ์เทพวงศ์

สถานที่แก้ไข

 · คุ้มเจ้าหลวง (นครแพร่)  · คุ้มเจ้าหนานไชยวงศ์ · คุ้มเจ้าบุรีรัตน์ (น้อยหนู)  · คุ้มวิชัยราชา · บ้านขัติยะวรา · บ้านวงศ์พระถาง

จิตรกรรมแก้ไข

 · นางสีเวย

แม่แบบแก้ไข

 · พระราชวงศ์เทพวงศ์ · พระราชวงศ์วงศ์หลวงติ๋นมหาวงศ์ · เจ้าผู้ครองนครแพร่

หมวดหมู่แก้ไข

 · สกุลมหายศปัญญา · ราชธิดาในเจ้าผู้ครองนครฝ่ายเหนือ · ราชโอรสในเจ้าผู้ครองนครฝ่ายเหนือ  · วงศ์วรญาติ  · คุ้มในจังหวัดแพร่


 ผู้ใช้คนนี้นับถือศาสนาพุทธ
  ผู้ใช้คนนี้มีภูมิลำเนาอยู่ใน จังหวัดแพร่
 ผู้ใช้คนนี้สนใจประวัติศาสตร์

|}