บุศรินทร์ ภักดีกุล

พลโท บุศรินทร์ ภักดีกุล นายทหารและนักการเมืองชาวไทย เกิดเมื่อวันที่ ๒๕​ ตุลาคม พ.ศ. ๒๔๔๙ ที่บ้านบางขุนพรหม กรุงเทพมหานคร เป็นบุตรชายคนที่ 3 ในจำนวนพี่น้องทั้งหมด 4 คนของพลตรีพระยาภักดีภูธร (ชื่น ภักดีกุล) กับ เอลีซาเบท (จอนสัน) ภักดีกุล (Elisabeth Johnson Bhakdikul) ชาวรัสเซีย พี่ชายคนโตคือ ร้อยเอก หลวงชิตวีร์วสุนทรา (ชิตวีร์ ภักดีกุล) ด.ช. เมรุสวัง (ถึงแก่กรรม) และ น้องชาย ร้อยโท เอกรินทร์ ภักดีกุล

บุศรินทร์ ภักดีกุล
เจ้ากรมแผนที่ทหารบก
ดำรงตำแหน่ง
1 ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๐๔ – 13 พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๐๘
ก่อนหน้า ฉลอง อุชุโกมล
ถัดไป สมบูรณ์ วิจิตรานุช
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดพระนคร
ดำรงตำแหน่ง
10 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2512 – 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2514
ข้อมูลส่วนบุคคล
เกิด ๒๕​ ตุลาคม พ.ศ. ๒๔๔๙
ประเทศไทย
เสียชีวิต ๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๓๒
พรรค พรรคประชาธิปัตย์
คู่สมรส ผูกพันธุ์ เทพหัสดิน ณ อยุธยา

พลโท บุศรินทร์ สมรสกับ ผูกพันธุ์ เทพหัสดิน ณ อยุธยา ธิดาของ พลเอก พระยาเทพหัสดิน (ผาด เทพหัสดิน ณ อยุธยา) กับ ไปล่ ดีมาณพ และน้องชายคนสุดท้อง ร้อยโท เอกรินทร์ สมรสกับ ผัสพร เทพหัสดิน ณ อยุธยา ธิดาของพระยาเทพหัสดิน โดยมี บุตรธิดาคือ บุศรพันธุ์ ผ.ศ. ศศันทร์พิญ ศรินทรเทพ พลตรี เกตุเสพสวัสดิ์ ภักดีกุล ผ.ศ. ไทพีศรีนิวัติ และ ทัศน์พาชื่น

พลโท บุศรินทร์ สำเร็จวิชาทหารปืนใหญ่จากโรงเรียนโปลีเทคนิคของเบลเยียมผู้บุกเบิก ปตอ. พ.ศ. ๒๔๗๖ ผู้อำนวยการวิทยาการโรงเรียนเทฆนิคทหารบก กรมยุทธศึกษาทหารบก อาจารย์รุ่นก่อตั้ง พ.ศ. ๒๔๗๗ (ต่อมาคือโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า)

ในระหว่างที่พลโท บุศรินทร์ ภักดีกุล ได้รับราชการเป็นราชองครักษ์เวรและราชองค์รักษ์พิเศษของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเป็นเวลาร่วม ๒๐ ปีนั้น ได้มีการรับรองราชอาคันตุกะของพระองค์ท่านหลายครั้งหลายหน

ครั้งที่ ๑ ประจำพระองค์พระเจ้านโรดมสีหนุแห่งกัมพูชา

ครั้งที่ ๒ ประจำองค์มกุฎราชกุมารแห่งราชอาณาจักรลาว

ครั้งที่ ๓ ประจำตัวประธานาธิบดีโงดิ่ญเสี่ยมแห่งประเทศญวณ

ครั้งที่ ๔ ประจำพระองค์สมเด็จพระเจ้าศรีสว่างวงศ์ พระเจ้ามหาชีวิตแห่งประเทศลาว ในการเสด็จผ่านประเทศไทยไปยังเรือไปรักษาพระองค์ที่ประเทศฝรั่งเศส

ครั้งที่ ๕ ราชองค์รักษ์ประจำพระองค์เจ้ามหาชีวิตแห่งประเทศลาว รับเสด็จจากเมืองสิงคโปร์กลับเวียงจันทน์

ครั้งที่ ๖ ประจำองค์พระเจ้าชาห์แห่งอิหร่านในการเสด็จผ่านประเทศไทย เป็นเวลา ๕ - ๖ ชั่วโมง ในระหว่างที่ล้นเกล้า ฯ ทั้ง ๒ พระองค์ประทับอยู่หัวหิน

ครั้งที่ ๗ ประจำพระองค์พระเจ้าโบดวง และพระราชินีฟาบิโอล่า แห่งประเทศเบลเยี่ยม

เป็นคณะผู้แทนฝ่ายไทยในคดีปราสาทพระวิหาร พ.ศ. 2505ศาลยุติธรรมระหว่างประเทศ หม่อมเจ้าวงษ์มหิป ชยางกูร เอกอัครราชทูตประจำประเทศเนเธอร์แลนด์เป็นตัวแทน หม่อมราชวงศ์เสนีย์ ปราโมช เนติบัณฑิต เป็นหัวหน้าทีมทนายความ พลโท บุศรินทร์ ภักดีกุล เจ้ากรมแผนที่กระทรวงกลาโหม เป็นที่ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญ

สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดพระนคร ชุดที่ 10 พ.ศ. 2512 พรรคประชาธิปัตย์

ตำแหน่งแก้ไข

 • - รองเจ้ากรมแผนที่ทหารบก
 • 1 ตุลาคม พ.ศ. 2504 - เจ้ากรมแผนที่ทหารบก[1]
 • 13 พฤษภาคม พ.ศ. 2508 - สำรองราชการกองบัญชาการทหารสูงสุด[2]

หน้าที่ราชการพิเศษแก้ไข

 • 7 มีนาคม พ.ศ. 2495 - ราชองครักษ์เวร [3]

ยศแก้ไข

 • 1 มีนาคม พ.ศ. 2471 - ร้อยตรี [4]
 • 9 กรกฎาคม พ.ศ. 2474 - ร้อยโท [5]
 • 1 เมษายน พ.ศ. 2477 - ร้อยเอก [6]
 • 1 เมษายน พ.ศ. 2480 - พันตรี [7]
 • - พันโท
 • 1 มกราคม พ.ศ. 2492 - พันเอก [8]
 • 1 มกราคม พ.ศ. 2497 - พลจัตวา [9]
 • 1 มกราคม พ.ศ. 2501 - พลตรี [10]
 • 1 ตุลาคม พ.ศ. 2504 - พลโท [11]

เครื่องราชอิสริยาภรณ์แก้ไข


เครื่องราชอิสริยาภรณ์ต่างประเทศแก้ไข

พ.ศ. 2498 -   เหรียญมงกุฎ [15]

พ.ศ. 2500 -   เหรียญพระบรมรูปทอง [16]

อ้างอิงแก้ไข

 1. ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง ให้นายทหารรับราชการ
 2. ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานยศทหาร (หน้า ๑๔๔๘)
 3. ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง ตั้งราชองครักษ์เวร (หน้า ๖๘๘)
 4. พระราชทานยศทหารบก
 5. พระราชทานยศทหารบก
 6. ประกาศ พระราชทานยศทหารบก (หน้า ๓๙๕)
 7. ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานยศทหาร (หน้า ๒๙๗)
 8. ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานยศทหาร (หน้า ๑๑๙๘)
 9. ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานยศทหาร (หน้า ๒)
 10. ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานยศทหาร (หน้า ๑๐๒๐)
 11. ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานยศทหาร
 12. แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ (หน้า ๒๑)
 13. แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ (หน้า ๒๑)
 14. แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ (หน้า ๑๔๐๒)
 15. ราชกิจจานุเบกษา, แจ้งความสำนักคณะรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานพระบรมราชานุญาตประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ต่างประเทศ, เล่ม 72 ตอนที่ 74 หน้า 2279, 20 กันยายน 2498
 16. ราชกิจจานุเบกษา, แจ้งความสำนักคณะรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานพระบรมราชานุญาตประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ต่างประเทศ, เล่ม 74 ตอนที่ 16 หน้า 520, 19 กุมภาพันธ์ 2500

แหล่งข้อมูลอื่นแก้ไข