สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดพระนคร

สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดพระนคร

อดีตเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
จังหวัดพระนคร
จำนวนเขต1
เขตเลือกตั้งครั้งก่อน
ก่อตั้งพ.ศ. 2476
ยุบเลิกพ.ศ. 2514
ที่นั่งประชาธิปัตย์ (15)
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหม่อมราชวงศ์เสนีย์ ปราโมช
เล็ก นานา
เกษม บุญศรี
สมบุญ ศิริธร
ธรรมนูญ เทียนเงิน
ประชา บูรณธนิต
ศิระ ปัทมาคม
เสนาะ รักธรรม
พิชัย รัตตกุล
สุรัตน์ โอสถานุเคราะห์
สวาสดิ์ สุมาลยศักดิ์
ดำรง ลัทธพิพัฒน์
เลขา อภัยวงศ์
ณัฐวุฒิ สุทธิสงคราม
บุศรินทร์ ภักดีกุล

ประวัติศาสตร์

แก้

หลังจากประเทศไทยมีการเปลี่ยนแปลงการปกครองในปี พ.ศ. 2475 จึงมีการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นครั้งแรก เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2476 โดยการเลือกตั้งครั้งนี้เป็น "การเลือกตั้งทางอ้อมครั้งแรกและครั้งเดียวของไทย" โดยจังหวัดพระนครมีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรชุดแรก คือ พลโทพระยาเทพหัสดิน (ผาด เทพหัสดิน ณ อยุธยา) นายไต๋ ปาณิกบุตร และ ขุนสมาหารหิตะคดี (โป๊ โปรคุปต์) [1]

เขตการเลือกตั้ง

แก้
การเลือกตั้ง เขตการเลือกตั้ง จำนวน ส.ส.
พ.ศ. 2476 เขตเลือกตั้งที่ 1 : ทั้งจังหวัด 3 คน (เขตละ 3 คน)
พ.ศ. 2480 · เขตเลือกตั้งที่ 1 : อำเภอพระนคร, อำเภอสัมพันธวงศ์, อำเภอป้อมปราบ และอำเภอนางเลิ้ง
· เขตเลือกตั้งที่ 2 : อำเภอดุสิต, อำเภอปทุมวัน, อำเภอบางรัก และอำเภอบ้านทะวาย
· เขตเลือกตั้งที่ 3 : อำเภอพระโขนง, อำเภอบางกะปิ, อำเภอบางซื่อ, อำเภอบางเขน, อำเภอมีนบุรี, อำเภอหนองจอก และอำเภอลาดกระบัง
3 คน (เขตละ 1 คน)
พ.ศ. 2481 · เขตเลือกตั้งที่ 1 : อำเภอพระนคร, อำเภอสัมพันธวงศ์ และอำเภอป้อมปราบ
· เขตเลือกตั้งที่ 2 : อำเภอดุสิต, อำเภอปทุมวัน, อำเภอบางรัก และอำเภอบ้านทะวาย
· เขตเลือกตั้งที่ 3 : อำเภอพระโขนง, อำเภอบางกะปิ, อำเภอบางเขน, อำเภอมีนบุรี และอำเภอหนองจอก
พ.ศ. 2489 · เขตเลือกตั้งที่ 1 : อำเภอพระนครและอำเภอป้อมปราบศัตรูพ่าย
· เขตเลือกตั้งที่ 2 : อำเภอสัมพันธวงศ์, อำเภอบางรัก และอำเภอยานนาวา
· เขตเลือกตั้งที่ 3 : อำเภอปทุมวันและอำเภอดุสิต
· เขตเลือกตั้งที่ 4 : อำเภอบางกะปิ, อำเภอมีนบุรี และอำเภอหนองจอก
· เขตเลือกตั้งที่ 5 : อำเภอบางเขน, อำเภอนนทบุรี และอำเภอปากเกร็ด
· เขตเลือกตั้งที่ 6 : อำเภอพระโขนง, อำเภอพระประแดง, อำเภอสมุทรปราการ, อำเภอบางพลี และอำเภอบางบ่อ
5 คน (เขตละ 1 คน)
พ.ศ. 2491 เขตเลือกตั้งที่ 1 : ทั้งจังหวัด 4 คน (เขตละ 4 คน)
พ.ศ. 2492
พ.ศ. 2495 6 คน (เขตละ 6 คน)
พ.ศ. 2500/1 9 คน (เขตละ 9 คน)
พ.ศ. 2500/2
พ.ศ. 2512 15 คน (เขตละ 15 คน)

รายนามสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขต

แก้

ชุดที่ 1; พ.ศ. 2476

แก้
ชุดที่ 1 พ.ศ. 2476[2]
พลโท พระยาเทพหัสดิน (ผาด เทพหัสดิน ณ อยุธยา)
นายไต๋ ปาณิกบุตร
ขุนสมาหารหิตะคดี (โป๊ โปรคุปต์)

ชุดที่ 2–4; พ.ศ. 2480–2489

แก้
      พรรคก้าวหน้า (พ.ศ. 2488)พรรคประชาธิปัตย์
      พรรคประชาธิปัตย์
      พรรคสหชีพ
      พรรคสหชีพพรรคประชาชน (พ.ศ. 2490)
      พรรคแนวรัฐธรรมนูญ
      พรรคอิสระ (พ.ศ. 2488)
เขต ชุดที่ 2 พ.ศ. 2480 ชุดที่ 3 พ.ศ. 2481 ชุดที่ 4
มกราคม พ.ศ. 2489 สิงหาคม พ.ศ. 2489
เลือกตั้งเพิ่มเติม
1 พระยาโอวาทวรกิจ (เหม ผลพันชิน) ขุนสมาหารหิตะคดี (โป๊ โปรคุปต์) (เสียชีวิต) นายโชติ คุ้มพันธ์ หม่อมราชวงศ์เสนีย์ ปราโมช
นายโชติ คุ้มพันธ์ (แทนขุนสมาฯ)
2 ร้อยตำรวจเอก เสวียน โอสถานุเคราะห์ ร้อยโท ณเณร ตาละลักษณ์ (ขาดคุณสมบัติ) พันตรี ควง อภัยวงศ์ พระยาศรีวิสารวาจา
นายเลื่อน พงษ์โสภณ (แทนร้อยโท ณเณร)
3 นายอรุณ ทองปัชโชติ หม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ ปราโมช ร้อยตำรวจเอกภิเศก พรหมายน
4 นายรังสฤษดิ์ เชาวนศิริ ร้อยตำรวจเอก อภัย สงเคราะห์ราษฏร์
5 ขุนชำนิอนุศาสน์ นายประสาท สุขุม
6 นายดิเรก ชัยนาม (ลาออก)
นายอรุณ พันธ์ุฟัก (แทนนายดิเรก)

ชุดที่ 5; พ.ศ. 2491–2492

แก้
ชุดที่ การเลือกตั้ง เขตเลือกตั้งที่ 1
ชุดที่ 5 พ.ศ. 2491 พันตรี ควง อภัยวงศ์
หม่อมราชวงศ์เสนีย์ ปราโมช
หม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ ปราโมช (ลาออก)
พลโท ชิต มั่นศิลป์สินาดโยธารักษ์
(แทนหม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์)
ร้อยตำรวจเอก ภิเศก พรหมมายน
พ.ศ. 2492 ขุนปลดปรปักษ์ (เลือกตั้งเพิ่มเติม)
นายประพัฒน์ วรรณธนะสาร (เลือกตั้งเพิ่มเติม)

ชุดที่ 7; พ.ศ. 2495

แก้
ลำดับ ชุดที่ 7 พ.ศ. 2495
1 นายประพัฒน์ วรรณธนะสาร (เสียชีวิต/ไม่มีเลือกตั้งใหม่)
2 นายฉัตร ศรียานนท์
3 พลโท ปลด ปลดปรปักษ์ พิบูลภานุวัธน์ (เสียชีวิต)
นายจันโนทัย ฤกษสุต (แทนพลโทปลด)
4 นายจินตะเสน ไชยาคำ
5 นายเพทาย อมาตยกุล
6 นายโชติ คุณะเกษม

ชุดที่ 8–9; พ.ศ. 2500

แก้
      พรรคเสรีมนังคศิลา
      พรรคประชาธิปัตย์
      ไม่สังกัดพรรคการเมือง
ชุดที่ 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2500 ชุดที่ 9 ธันวาคม พ.ศ. 2500
จอมพล แปลก พิบูลสงคราม หลวงอังคณานุรักษ์ (สมถวิล เทพาคำ)
พันตรี ควง อภัยวงศ์
พลเอก เภา เพียรเลิศ พลเรือตรี ชลิต กุลกำม์ธร
พลอากาศโท มุนี มหาสันทนะ เวชยันต์รังสฤษฎ์ ร้อยโทถวิล ระวังภัย
พลโท บัญญัติ เทพหัสดิน ณ อยุธยา นายสมบุญ ศิริธร
นาวาโท พระประยุทธชลธี
พระยาลัดพลีธรรมประคัลภ์ นาวาเอกหลวงศุภชลาศัย
พลเอก มังกร พรหมโยธี นาวาเอก หลวงศรีสาลีพิช
พันเอก หลวงสวัสดิ์สรยุทธ พลเอก เภา เพียรเลิศ บริภัณฑ์ยุทธกิจ
- พลโท ชิต มั่นศิลป์ สินาดโยธารักษ์ (เลือกตั้งเพิ่มเติม)
- พลเรือตรี แชน ปัจจุสานนท์ (เลือกตั้งเพิ่มเติม)
- หลวงนรอัฎบัญชา (เลือกตั้งเพิ่มเติม)
- นายเล็ก นานา (เลือกตั้งเพิ่มเติม)
- นายสวาสดิ์ สุมาลยศักดิ์ (เลือกตั้งเพิ่มเติม)
- นายณัฐวุฒิ สุทธิสงคราม (เลือกตั้งเพิ่มเติม)
- นายเกษม บุญศรี (เลือกตั้งเพิ่มเติม)
- นายกมล จันทรสร (เลือกตั้งเพิ่มเติม)
- หลวงประกอบนิติสาร (เลือกตั้งเพิ่มเติม)

ชุดที่ 10; พ.ศ. 2512

แก้
      พรรคประชาธิปัตย์
ลำดับ ชุดที่ 10 พ.ศ. 2512
1 หม่อมราชวงศ์เสนีย์ ปราโมช
2 นายเล็ก นานา
3 นายเกษม บุญศรี
4 นายสมบุญ ศิริธร
5 นายธรรมนูญ เทียนเงิน
6 พลตำรวจโท ประชา บูรณธนิต
7 นางศิระ ปัทมาคม
8 พลเรือเอก เสนาะ รักธรรม
9 นายพิชัย รัตตกุล
10 ร้อยตำรวจเอก สุรัตน์ โอสถานุเคราะห์
11 นายสวาสดิ์ สุมาลยศักดิ์
12 นายดำรง ลัทธพิพัฒน์
13 นาวาเอก ผัน เปรมมณี (เสียชีวิต)
คุณหญิงเลขา อภัยวงศ์ (แทนนาวาเอกผัน)
14 นายณัฐวุฒิ สุทธิสงคราม
15 พลโท บุศรินทร์ ภักดีกุล

รูปภาพ

แก้

อ้างอิง

แก้