สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดพระนคร

สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดพระนคร

ประวัติศาสตร์แก้ไข

หลังจากประเทศไทยมีการเปลี่ยนแปลงการปกครองในปี พ.ศ. 2475 จึงมีการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นครั้งแรก เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2476 โดยการเลือกตั้งครั้งนี้เป็น "การเลือกตั้งทางอ้อมครั้งแรกและครั้งเดียวของไทย" โดยจังหวัดพระนครมีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรชุดแรก คือ พลโทพระยาเทพหัสดิน (ผาด เทพหัสดิน ณ อยุธยา) นายไต๋ ปาณิกบุตร และ ขุนสมาหารหิตะคดี (โป๊ โปรคุปต์) [1]

เขตการเลือกตั้งแก้ไข

การเลือกตั้ง เขตการเลือกตั้ง จำนวน ส.ส.
พ.ศ. 2476 เขตเลือกตั้งที่ 1 : ทั้งจังหวัด 3 คน (เขตละ 3 คน)
พ.ศ. 2480 · เขตเลือกตั้งที่ 1 : อำเภอพระนคร, อำเภอสัมพันธวงศ์, อำเภอป้อมปราบ และอำเภอนางเลิ้ง
· เขตเลือกตั้งที่ 2 : อำเภอดุสิต, อำเภอปทุมวัน, อำเภอบางรัก และอำเภอบ้านทะวาย
· เขตเลือกตั้งที่ 3 : อำเภอพระโขนง, อำเภอบางกะปิ, อำเภอบางซื่อ, อำเภอบางเขน, อำเภอมีนบุรี, อำเภอหนองจอก และอำเภอลาดกระบัง
3 คน (เขตละ 1 คน)
พ.ศ. 2481 · เขตเลือกตั้งที่ 1 : อำเภอพระนคร, อำเภอสัมพันธวงศ์ และอำเภอป้อมปราบ
· เขตเลือกตั้งที่ 2 : อำเภอดุสิต, อำเภอปทุมวัน, อำเภอบางรัก และอำเภอบ้านทะวาย
· เขตเลือกตั้งที่ 3 : อำเภอพระโขนง, อำเภอบางกะปิ, อำเภอบางเขน, อำเภอมีนบุรี และอำเภอหนองจอก
พ.ศ. 2489 · เขตเลือกตั้งที่ 1 : อำเภอพระนครและอำเภอป้อมปราบศัตรูพ่าย
· เขตเลือกตั้งที่ 2 : อำเภอสัมพันธวงศ์, อำเภอบางรัก และอำเภอยานนาวา
· เขตเลือกตั้งที่ 3 : อำเภอปทุมวันและอำเภอดุสิต
· เขตเลือกตั้งที่ 4 : อำเภอบางกะปิ, อำเภอมีนบุรี และอำเภอหนองจอก
· เขตเลือกตั้งที่ 5 : อำเภอบางเขน, อำเภอนนทบุรี และอำเภอปากเกร็ด
· เขตเลือกตั้งที่ 6 : อำเภอพระโขนง, อำเภอพระประแดง, อำเภอสมุทรปราการ, อำเภอบางพลี และอำเภอบางบ่อ
5 คน (เขตละ 1 คน)
พ.ศ. 2491 เขตเลือกตั้งที่ 1 : ทั้งจังหวัด 4 คน (เขตละ 4 คน)
พ.ศ. 2492
พ.ศ. 2495 6 คน (เขตละ 6 คน)
พ.ศ. 2500/1 9 คน (เขตละ 9 คน)
พ.ศ. 2500/2
พ.ศ. 2512 15 คน (เขตละ 15 คน)

รายนามสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตแก้ไข

ชุดที่ 1; พ.ศ. 2476แก้ไข

ชุดที่ 1 พ.ศ. 2476[2]
พลโท พระยาเทพหัสดิน (ผาด เทพหัสดิน ณ อยุธยา)
นายไต๋ ปาณิกบุตร
ขุนสมาหารหิตะคดี (โป๊ โปรคุปต์)

ชุดที่ 2–4; พ.ศ. 2480–2489แก้ไข

เขต ชุดที่ 2 พ.ศ. 2480 ชุดที่ 3 พ.ศ. 2481 ชุดที่ 4 เดือน มกราคม พ.ศ. 2489 ชุดที่ 4 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2489
เลือกตั้งเพิ่มเติม
1 พระยาโอวาทวรกิจ (เหม ผลพันชิน) ขุนสมาหารหิตะคดี (โป๊ โปรคุปต์) (เสียชีวิต) นายโชติ คุ้มพันธ์ หม่อมราชวงศ์เสนีย์ ปราโมช
นายโชติ คุ้มพันธ์ (แทนขุนสมาฯ)
2 ร้อยตำรวจเอก เสวียน โอสถานุเคราะห์ ร้อยโท ณเณร ตาละลักษณ์ (ขาดคุณสมบัติ) พันตรี ควง อภัยวงศ์ พระยาศรีวิสารวาจา
นายเลื่อน พงษ์โสภณ (แทนร้อยโท ณเณร)
3 นายอรุณ ทองปัชโชติ หม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ ปราโมช ร้อยตำรวจเอกภิเศก พรหมายน
4 นายรังสฤษดิ์ เชาวนศิริ ร้อยตำรวจเอก อภัย สงเคราะห์ราษฏร์
5 ขุนชำนิอนุศาสน์ นายประสาท สุขุม
6 นายดิเรก ชัยนาม (ลาออก)
นายอรุณ พันธ์ฟัก (แทนนายดิเรก)

ชุดที่ 5; พ.ศ. 2491–2492แก้ไข

ชุดที่ การเลือกตั้ง เขตเลือกตั้งที่ 1
ชุดที่ 5 พ.ศ. 2491 พันตรี ควง อภัยวงศ์
หม่อมราชวงศ์เสนีย์ ปราโมช
หม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ ปราโมช (ลาออก)
พลโท ชิต มั่นศิลป์สินาดโยธารักษ์
(แทนหม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์)
ร้อยตำรวจเอก ภิเศก พรหมมายน
พ.ศ. 2492 ขุนปลดปรปักษ์ (เลือกตั้งเพิ่มเติม)
นายประพัฒน์ วรรณธนะสาร (เลือกตั้งเพิ่มเติม)

ชุดที่ 7; พ.ศ. 2495แก้ไข

ลำดับ ชุดที่ 7 พ.ศ. 2495
1 นายประพัฒน์ วรรณธนะสาร (เสียชีวิต/ไม่มีเลือกตั้งใหม่)
2 นายฉัตร ศรียานนท์
3 พลโท ปลด ปลดปรปักษ์ พิบูลภานุวัธน์ (เสียชีวิต)
นายจันโนทัย ฤกษสุต (แทนพลโทปลด)
4 นายจินตะเสน ไชยาคำ
5 นายเพทาย อมาตยกุล
6 นายโชติ คุณะเกษม

ชุดที่ 8–9; พ.ศ. 2500แก้ไข

      พรรคเสรีมนังคศิลา
      พรรคประชาธิปัตย์
      ไม่สังกัดพรรคการเมือง
ชุดที่ 8 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2500 ชุดที่ 9 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2500
จอมพล แปลก พิบูลสงคราม หลวงอังคณานุรักษ์ (สมถวิล เทพาคำ)
พันตรี ควง อภัยวงศ์
พลเอก เภา เพียรเลิศ พลเรือตรี ชลิต กุลกำม์ธร
พลอากาศโท มุนี มหาสันทนะ เวชยันต์รังสฤษฎ์ ร้อยโทถวิล ระวังภัย
พลโท บัญญัติ เทพหัสดิน ณ อยุธยา นายสมบุญ ศิริธร
นาวาโท พระประยุทธชลธี
พระยาลัดพลีธรรมประคัลภ์ นาวาเอกหลวงศุภชลาศัย
พลเอก มังกร พรหมโยธี นาวาเอก หลวงศรีสาลีพิช
พันเอก หลวงสวัสดิ์สรยุทธ พลเอก เภา เพียรเลิศ บริภัณฑ์ยุทธกิจ
- พลโท ชิต มั่นศิลป์ สินาดโยธารักษ์ (เลือกตั้งเพิ่มเติม)
- พลเรือตรี แชน ปัจจุสานนท์ (เลือกตั้งเพิ่มเติม)
- หลวงนรอัฎบัญชา (เลือกตั้งเพิ่มเติม)
- นายเล็ก นานา (เลือกตั้งเพิ่มเติม)
- นายสวาสดิ์ สุมาลยศักดิ์ (เลือกตั้งเพิ่มเติม)
- นายณัฐวุฒิ สุทธิสงคราม (เลือกตั้งเพิ่มเติม)
- นายเกษม บุญศรี (เลือกตั้งเพิ่มเติม)
- นายกมล จันทรสร (เลือกตั้งเพิ่มเติม)
- หลวงประกอบนิติสาร (เลือกตั้งเพิ่มเติม)

ชุดที่ 10; พ.ศ. 2512แก้ไข

      พรรคประชาธิปัตย์
ลำดับ ชุดที่ 10 พ.ศ. 2512
1 หม่อมราชวงศ์เสนีย์ ปราโมช
2 นายเล็ก นานา
3 นายเกษม บุญศรี
4 นายสมบุญ ศิริธร
5 นายธรรมนูญ เทียนเงิน
6 พลตำรวจโท ประชา บูรณธนิต
7 นางศิระ ปัทมาคม
8 พลเรือเอก เสนาะ รักธรรม
9 นายพิชัย รัตตกุล
10 ร้อยตำรวจเอก สุรัตน์ โอสถานุเคราะห์
11 นายสวาสดิ์ สุมาลยศักดิ์
12 นายดำรง ลัทธพิพัฒน์
13 นาวาเอก ผัน เปรมมณี (เสียชีวิต)
คุณหญิงเลขา อภัยวงศ์ (แทนนาวาเอกผัน)
14 นายณัฐวุฒิ สุทธิสงคราม
15 พลโท บุศรินทร์ ภักดีกุล

รูปภาพแก้ไข

อ้างอิงแก้ไข