จังหวัดสุพรรณบุรีในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2548

การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดสุพรรณบุรี พ.ศ. 2548 เป็นส่วนหนึ่งของการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2548 กำหนดให้มีขึ้นในวันที่ 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2548 โดยแบ่งเขตการเลือกตั้งออกเป็น 6 เขตเลือกตั้ง[1] จำนวนที่นั่งเท่าเดิมจากการเลือกตั้งครั้งก่อนเมื่อปี พ.ศ. 2544 แต่ละเขตเลือกตั้งจะมีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรได้เขตละ 1 คน

จังหวัดสุพรรณบุรีในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2548

← พ.ศ. 2544 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2548 พ.ศ. 2549 (โมฆะ) →

6 ที่นั่งในสภาผู้แทนราษฎรไทย
ผู้ใช้สิทธิ76.92%
  First party Second party
 
พรรค ชาติไทย ไทยรักไทย
ที่นั่งก่อนหน้า 6 0
ที่นั่งที่ชนะ 6 0
ที่นั่งเปลี่ยน Steady0 Steady0
คะแนนเสียง 307,604 128,609
% 66.50 27.81

นายกรัฐมนตรีก่อนการเลือกตั้ง

พันตำรวจโท ทักษิณ ชินวัตร
ไทยรักไทย

นายกรัฐมนตรีหลังการเลือกตั้ง

พันตำรวจโท ทักษิณ ชินวัตร
ไทยรักไทย

ภาพรวม แก้

ผลการเลือกตั้งแบบบัญชีรายชื่อ (รวมทั้งจังหวัดสุพรรณบุรี) แก้

พรรค คะแนนเสียง
จน. % +/–
ชาติไทย 307,604 66.50%
ไทยรักไทย 128,609 27.81%
อื่น ๆ 26,329 5.69%
ผลรวม 462,542 100.00%
คะแนนเสียง
ชาติไทย
  
66.50%
ไทยรักไทย
  
27.81%
อื่น ๆ
  
5.69%

ผลการเลือกตั้งแบบบัญชีรายชื่อ (รายเขตเลือกตั้ง) แก้

ผลการเลือกตั้งแบบแบ่งเขต (รวมทั้งจังหวัดสุพรรณบุรี) แก้

ผลการเลือกตั้งแบบแบ่งเขต (รายเขตเลือกตั้ง) แก้

ผลการเลือกตั้งแบบบัญชีรายชื่อ แก้

e • d ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ จังหวัดสุพรรณบุรี
พรรค คะแนนเสียง ร้อยละ
ชาติไทย (1) 307,604 66.50
กิจสังคม (2) 666 0.14
พัฒนาชาติไทย (3) 556 0.12
ประชาธิปัตย์ (4) 8,071 1.75
ประชาชนไทย (5) 254 0.06
คนขอปลดหนี้ (6) 820 0.18
ธรรมชาติไทย (7) 467 0.10
แผ่นดินไทย (8) 586 0.13
ไทยรักไทย (9) 128,609 27.81
ความหวังใหม่ (10) 555 0.12
มหาชน (11) 9,401 2.03
ประชากรไทย (12) 352 0.08
ไทยช่วยไทย (13) 256 0.06
แรงงาน (14) 167 0.04
ชาติประชาธิปไตย (15) 188 0.04
กสิกรไทย (16) 135 0.03
ทางเลือกที่สาม (17) 61 0.01
รักษ์ถิ่นไทย (18) 239 0.05
พลังเกษตรกร (19) 3,136 0.68
พลังประชาชน (20) 419 0.09
บัตรดี 462,542 95.91
บัตรเสีย 17,629 3.66
ไม่ประสงค์ลงคะแนน 2,095 0.43
ผู้มาใช้สิทธิ์เลือกตั้ง 482,266 76.92
ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง 626,989 100.00

ผลการเลือกตั้งแบบแบ่งเขต แก้

เขต 1เขต 2เขต 3เขต 4เขต 5เขต 6

สัญลักษณ์และความหมาย
* ส.ส.ระบบเขตเลือกตั้งที่ได้รับเลือกตั้งในการเลือกตั้งครั้งที่ผ่านมา
** ส.ส.ระบบบัญชีรายชื่อที่ได้รับเลือกตั้งในการเลือกตั้งครั้งที่ผ่านมา
ผู้สมัครที่ถูกตัดสิทธิ์
ผู้สมัครที่เคยดำรงตำแหน่งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรมาแล้ว
( ) หมายเลขประจำตัวของผู้สมัคร
ตัวหนา ผู้สมัครที่ชนะการเลือกตั้ง

เขตเลือกตั้งที่ 1 แก้

เขตการเลือกตั้งที่ 1 ประกอบด้วยอำเภอเมืองสุพรรณบุรี (ยกเว้นตำบลตลิ่งชันและตำบลสนามคลี)

ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขต 1 จังหวัดสุพรรณบุรี
พรรค ผู้สมัคร คะแนนเสียง % ±
ชาติไทย วราวุธ ศิลปอาชา (1)* 57,998 75.14
ไทยรักไทย พันตำรวจเอก ปรีดี เจริญศิลป์ (9)** 17,954 23.26
ประชาธิปัตย์ ธนิตศักดิ์ ป้องเจริญ (4) 1,234 1.60
ผลรวม 77,186 100.00
บัตรดี 77,186 91.75
ไม่ประสงค์ลงคะแนน 934 1.11
บัตรเสีย 6,003 7.14
ผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง 84,123 78.44
ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 107,241 100.00
ชาติไทย รักษาที่นั่ง

เขตเลือกตั้งที่ 2 แก้

เขตการเลือกตั้งที่ 2 ประกอบด้วยอำเภอดอนเจดีย์ อำเภออู่ทอง (เฉพาะตำบลเจดีย์ ตำบลกระจัน ตำบลหนองโอ่ ตำบลดอนคา ตำบลพลับพลาไชย และตำบลบ้านโข้ง) อำเภอหนองหญ้าไซ (เฉพาะตำบลหนองหญ้าไซ ตำบลทัพหลวง และตำบลหนองราชวัตร) และอำเภอเมืองสุพรรณบุรี (เฉพาะตำบลตลิ่งชันและตำบลสนามคลี)

ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขต 2 จังหวัดสุพรรณบุรี
พรรค ผู้สมัคร คะแนนเสียง % ±
ชาติไทย กัญจนา ศิลปอาชา (1)* 60,816 80.48
ไทยรักไทย วิจิตร เกตุแก้ว (9) 14,460 19.14
ประชาธิปัตย์ ปรึกษา เจริญกิจ (4) 289 0.38
ผลรวม 75,565 100.00
บัตรดี 75,565 92.81
ไม่ประสงค์ลงคะแนน 379 0.47
บัตรเสีย 5,477 6.73
ผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง 81,421 78.29
ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 103,994 100.00
ชาติไทย รักษาที่นั่ง

เขตเลือกตั้งที่ 3 แก้

เขตการเลือกตั้งที่ 3 ประกอบด้วยอำเภอบางปลาม้าและอำเภอสองพี่น้อง (เฉพาะตำบลหัวโพธิ์ ตำบลบางพลับ ตำบลบ้านกุ่ม ตำบลบ้านช้าง ตำบลบางตาเถร ตำบลบางตะเคียน ตำบลบางเลน และตำบลต้นตาล)

ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขต 3 จังหวัดสุพรรณบุรี
พรรค ผู้สมัคร คะแนนเสียง % ±
ชาติไทย ณัฐวุฒิ ประเสริฐสุวรรณ (1)* 61,211 85.29
ไทยรักไทย สมคิด สัมฤทธิ์สุทธิ์ (9) 10,137 14.13
ประชาธิปัตย์ วิภาต สุนทรวิภาต (4) 418 0.58
ผลรวม 71,766 100.00
บัตรดี 71,766 94.24
ไม่ประสงค์ลงคะแนน 427 0.56
บัตรเสีย 3,961 5.20
ผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง 76,154 73.60
ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 103,471 100.00
ชาติไทย รักษาที่นั่ง

เขตเลือกตั้งที่ 4 แก้

เขตการเลือกตั้งที่ 4 ประกอบด้วยอำเภอสองพี่น้อง (เฉพาะตำบลหนองบ่อ ตำบลบ่อสุพรรณ ตำบลทุ่งคอก ตำบลศรีสำราญ ตำบลสองพี่น้อง ตำบลเนินพระปรางค์ และตำบลดอนมะนาว) และอำเภออู่ทอง (เฉพาะตำบลอู่ทอง ตำบลจรเข้สามพัน ตำบลยุ้งทะลาย ตำบลบ้านดอน ตำบลดอนมะเกลือ ตำบลสระพังลาน และตำบลสระยายโสม)

ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขต 4 จังหวัดสุพรรณบุรี
พรรค ผู้สมัคร คะแนนเสียง % ±
ชาติไทย บรรหาร ศิลปอาชา (1)* 58,610 83.43
ไทยรักไทย ยุทธนา ลับบัวงาม (9) 10,801 15.38
ประชาธิปัตย์ ธารา สอิ้งทอง (4) 840 1.20
ผลรวม 70,251 100.00
บัตรดี 70,251 93.79
ไม่ประสงค์ลงคะแนน 561 0.75
บัตรเสีย 4,093 5.46
ผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง 74,905 74.69
ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 100,288 100.00
ชาติไทย รักษาที่นั่ง

เขตเลือกตั้งที่ 5 แก้

เขตการเลือกตั้งที่ 5 ประกอบด้วยอำเภอศรีประจันต์ อำเภอสามชุก และอำเภอหนองหญ้าไซ (เฉพาะตำบลหนองโพธิ์ ตำบลแจงงาม และตำบลหนองขาม)

ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขต 5 จังหวัดสุพรรณบุรี
พรรค ผู้สมัคร คะแนนเสียง % ±
ชาติไทย ยุทธนา โพธสุธน (1) 55,165 70.72
ไทยรักไทย เทียนชัย ปิ่นวิเศษ (9) 21,388 27.42
ประชาธิปัตย์ บัญชา อ่อนวิมล (4) 1,449 1.86
ผลรวม 78,002 100.00
บัตรดี 78,002 91.32
ไม่ประสงค์ลงคะแนน 1,441 1.69
บัตรเสีย 5,972 6.99
ผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง 85,416 78.12
ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 109,338 100.00
ชาติไทย รักษาที่นั่ง

เขตเลือกตั้งที่ 6 แก้

เขตการเลือกตั้งที่ 6 ประกอบด้วยอำเภอด่านช้างและอำเภอเดิมบางนางบวช

ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขต 6 จังหวัดสุพรรณบุรี
พรรค ผู้สมัคร คะแนนเสียง % ±
ชาติไทย เสมอกัน เที่ยงธรรม (1) 42,795 58.28
ไทยรักไทย สหรัฐ กุลศรี (9) 29,927 40.76
ประชาธิปัตย์ ปัญญา ทูลเสนีย์ (4) 707 0.96
ผลรวม 73,429 100.00
บัตรดี 73,429 91.52
ไม่ประสงค์ลงคะแนน 741 0.92
บัตรเสีย 6,063 7.56
ผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง 80,233 78.16
ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 102,657 100.00
ชาติไทย รักษาที่นั่ง

อ้างอิง แก้

  1. คณะกรรมการการเลือกตั้ง. "ข้อมูล สถิติ และผลการเลือกตั้ง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2548" (PDF). คลังสารสนเทศของสถาบันนิติบัญญัติ. คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิม (PDF)เมื่อ 2020-06-03. สืบค้นเมื่อ 29 May 2020.

แหล่งข้อมูลอื่น แก้