จังหวัดสมุทรสาครในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2548

การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดสมุทรสาคร พ.ศ. 2548 เป็นส่วนหนึ่งของการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2548 กำหนดให้มีขึ้นในวันที่ 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2548 โดยแบ่งเขตการเลือกตั้งออกเป็น 3 เขตเลือกตั้ง[1] เท่าเดิมจากการเลือกตั้งครั้งก่อนเมื่อปี พ.ศ. 2544 แต่ละเขตเลือกตั้งจะมีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรได้เขตละ 1 คน

จังหวัดสมุทรสาครในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2548

← พ.ศ. 2544 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2548 พ.ศ. 2549 (โมฆะ) →

3 ที่นั่งในสภาผู้แทนราษฎรไทย
ผู้ใช้สิทธิ74.02%
  First party Second party
 
Thaksin DOD 20050915.jpg
Banyat Bantadtan 2010-04-01.jpg
พรรค ไทยรักไทย ประชาธิปัตย์
ที่นั่งก่อนหน้า 1 2
ที่นั่งที่ชนะ 3 0
ที่นั่งเปลี่ยน เพิ่มขึ้น 2 ลดลง 2
คะแนนเสียง 131,121 78,863
% 58.45 35.15

นายกรัฐมนตรีก่อนการเลือกตั้ง

ทักษิณ ชินวัตร
ไทยรักไทย

นายกรัฐมนตรีหลังการเลือกตั้ง

ทักษิณ ชินวัตร
ไทยรักไทย

ภาพรวม

แก้

ผลการเลือกตั้งแบบบัญชีรายชื่อ (รวมทั้งจังหวัดสมุทรสาคร)

แก้
พรรค คะแนนเสียง
จน. %
ไทยรักไทย 131,121 58.45%
ประชาธิปัตย์ 78,863 35.15%
อื่น ๆ 14,346 6.40%
ผลรวม 224,330 100.00%
คะแนนเสียง
ไทยรักไทย
  
58.45%
ประชาธิปัตย์
  
35.15%
อื่น ๆ
  
6.40%

ผลการเลือกตั้งแบบบัญชีรายชื่อ (รายเขตเลือกตั้ง)

แก้

ผลการเลือกตั้งแบบแบ่งเขต (รวมทั้งจังหวัดสมุทรสาคร)

แก้

ผลการเลือกตั้งแบบแบ่งเขต (รายเขตเลือกตั้ง)

แก้

ผลการเลือกตั้งแบบบัญชีรายชื่อ

แก้
e • d ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ จังหวัดสมุทรสาคร
พรรค คะแนนเสียง ร้อยละ
ชาติไทย (1) 6,531 2.91
กิจสังคม (2) 181 0.08
พัฒนาชาติไทย (3) 429 0.19
ประชาธิปัตย์ (4) 78,863 35.15
ประชาชนไทย (5) 273 0.12
คนขอปลดหนี้ (6) 590 0.26
ธรรมชาติไทย (7) 171 0.08
แผ่นดินไทย (8) 312 0.14
ไทยรักไทย (9) 131,121 58.45
ความหวังใหม่ (10) 214 0.10
มหาชน (11) 1,017 0.45
ประชากรไทย (12) 279 0.12
ไทยช่วยไทย (13) 299 0.13
แรงงาน (14) 1,460 0.65
ชาติประชาธิปไตย (15) 929 0.41
กสิกรไทย (16) 54 0.02
ทางเลือกที่สาม (17) 63 0.03
รักษ์ถิ่นไทย (18) 132 0.06
พลังเกษตรกร (19) 1,315 0.59
พลังประชาชน (20) 97 0.04
บัตรดี 224,330 95.65
บัตรเสีย 7,073 3.02
ไม่ประสงค์ลงคะแนน 3,139 1.33
ผู้มาใช้สิทธิ์เลือกตั้ง 234,542 74.02
ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง 316,881 100.00

ผลการเลือกตั้งแบบแบ่งเขต

แก้

เขต 1เขต 2เขต 3

สัญลักษณ์และความหมาย
* ส.ส.ระบบเขตเลือกตั้งที่ได้รับเลือกตั้งในการเลือกตั้งครั้งที่ผ่านมา
** ส.ส.ระบบบัญชีรายชื่อที่ได้รับเลือกตั้งในการเลือกตั้งครั้งที่ผ่านมา
ผู้สมัครที่ถูกตัดสิทธิ์
ผู้สมัครที่เคยดำรงตำแหน่งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรมาแล้ว
( ) หมายเลขประจำตัวของผู้สมัคร
ตัวหนา ผู้สมัครที่ชนะการเลือกตั้ง

เขตเลือกตั้งที่ 1

แก้

ประกอบไปด้วยอำเภอเมืองสมุทรสาคร (เฉพาะตําบลมหาชัย ตําบลท่าฉลอม ตําบลโกรกกราก ตําบลคอกกระบือ ตําบลพันท้ายนรสิงห์ ตําบลโคกขาม ตําบลบางหญ้าแพรก ตําบลท่าจีน และตําบลท่าทราย)

ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขต 1 จังหวัดสมุทรสาคร
พรรค ผู้สมัคร คะแนนเสียง % ±
ไทยรักไทย อนุสรณ์ ไกรวัตนุสสรณ์ (9) 37,542 55.04
ประชาธิปัตย์ ครรชิต ทับสุวรรณ (4) 28,929 42.41
ชาติไทย วิรัช เถื่อนยืนยง (1) 1,407 2.06
ประชากรไทย สนธิญา สวัสดี (12) 327 0.48
ผลรวม 68,205 100.00
บัตรดี 68,205 92.69
ไม่ประสงค์ลงคะแนน 2,114 2.87
บัตรเสีย 3,264 4.44
ผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง 73,583 72.33
ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 101,738 100.00
ไทยรักไทย ได้ที่นั่งจาก ประชาธิปัตย์

เขตเลือกตั้งที่ 2

แก้

ประกอบไปด้วยอำเภอเมืองสมุทรสาคร (เฉพาะนาดี และตําบลบางน้ำจืด) และอำเภอกระทุ่มแบน

ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขต 2 จังหวัดสมุทรสาคร
พรรค ผู้สมัคร คะแนนเสียง % ±
ไทยรักไทย ศุภพรพงศ์ ชวนบุญ (9)✔ 42,318 52.01
ประชาธิปัตย์ นาวาตรี สุธรรม ระหงษ์ (4)* 38,825 47.72
ประชาชนไทย เชี่ยวชาญ โชติกะพุกกณะ (5) 226 0.28
ผลรวม 81,369 100.00
บัตรดี 81,369 93.07
ไม่ประสงค์ลงคะแนน 1,920 2.20
บัตรเสีย 4,141 4.73
ผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง 87,430 76.31
ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 114,566 100.00
ไทยรักไทย ได้ที่นั่งจาก ประชาธิปัตย์

เขตเลือกตั้งที่ 3

แก้

ประกอบไปด้วยอำเภอเมืองสมุทรสาคร (เฉพาะตำบลลนาโคก ตําบลกาหลง ตําบลบางโทรัด ตําบลชัยมงคล ตําบลบ้านบ่อ ตําบลบางกระเจ้าและตําบลบ้านเกาะ) และอำเภอบ้านแพ้ว

ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขต 3 จังหวัดสมุทรสาคร
พรรค ผู้สมัคร คะแนนเสียง % ±
ไทยรักไทย อุดม ไกรวัตนุสสรณ์ (9)* 39,482 57.69
ประชาธิปัตย์ พันตำรวจเอก วิเลข ศรีนิเวศน์ (4) 28,953 42.31
ผลรวม 68,435 100.00
บัตรดี 68,435 91.74
ไม่ประสงค์ลงคะแนน 1,373 1.84
บัตรเสีย 4,786 6.42
ผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง 74,598 74.17
ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 100,577 100.00
ไทยรักไทย รักษาที่นั่ง

อ้างอิง

แก้
  1. คณะกรรมการการเลือกตั้ง. "ข้อมูล สถิติ และผลการเลือกตั้ง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2548" (PDF). คลังสารสนเทศของสถาบันนิติบัญญัติ. คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิม (PDF)เมื่อ 2020-06-03. สืบค้นเมื่อ 29 พฤษภาคม 2563. {{cite web}}: ตรวจสอบค่าวันที่ใน: |accessdate= (help)